Skip to main content

Full text of "Shrimad Valmiki Ramayan - Sanskrit Text with Hindi Translation- DP Sharma 10 volumes"

See other formats
storaraftfanrora j [ fNhnm^i? srfp J 

-*#*$ 5W33TSR3T? Sfltf, t W° Wto C[o flHo 


s 


*m w\ %c *?g$ ^^ % fs& 55TJT sft g>r st^reer % 3»<n: ^nx sik sre? § <s*?f n wot I wr«f if *hr ra> srgsr % 39 <rre «t| * *^» s&hr aft m swifts s 


^TO SH? «v-*u «rovT srfer §rcr ?w «k ^ sifT 3 sft* i **-W wftgr^ §tohwr sffigft 3 §s§ ^ snw> sgsTir sit aw tow q*rcer ttai sik «tar $r 
I%5t % fa** sgara sft % sa*r sjgjrfer gfr atfe I 


V9V?-^? Sft^RR 3ft gJT ftfigtl 3 ^ TOft §?TIT feral 

«bt w?r srsrwr §*§ ^ srasr* tretf % lamq ^ 


<:W mterorc trTftrf far «to anrft sit'Sf *# «T qft % SRTW ^3«In SltW $«§& fW 1 33^1 ^? ^o-(oo 


i t siot^i ?o?-?o\9 5pW *ft S&IT gw^^fiWR $T -falT SWT «H 


a, v ? <*-? ? * n?-m yreftawm «s? sk rams sft «i straw * *TO «R q$ || g^fe}} %, S sgr I ^rafsm m-?vtt sft 5i sg% star *ft ski 5£r fr«rr i «wwt wf \*R-V\\ 


3 wrf %n $KR-?K< * «tft *sft ^ oft <r* ?ft srg eter g?? * t^ 
*r?f , «s 553R sft $r %tr & ^ *rc tjr^re «k 

<r*%re <rc ll 531TR srt % jr $ sr?ft; a* ^ % ^rf 5T Rrsstf sir 3^ §ri i f&ft % fc § s$rc> srrfis>r *sr ferret qf ?rr *?k gsf srr^ % y£ ^g- ^l^rf SHT ?W-?<:$ ?gi7R sft sn" sssfarerfeffr ft srrar i <n$rer- 
wfezn «sr w* i §3*TR sft 3>r few %$ m. <F^T^ ?<M-W ^ % 53^R sft 5»r ^Rrftref 3> ste srst- 


^oo— ^o\9 $3**R sft^r jt^t #jr sraBPRr *§£ 


*ofc-^«i pistes <ra slM snfe 35jl[ % §w, star sft $r gufa sik ggm* sft gjr %fim im i to^ *PT R?V-*« 'crffref srfer 5cr«jt ear s^ressrofssr ft wrir 

sik S3*?R sft SEF f9 % to! ft src% $T fg^RT i s ssftemfs*? 3-^-^g star % Btfto *n tou ^r ^fiar eft % snsra 
o^V^« 
sta r 3ufe ixm ^n astern -sw^ *tf\s-V*H tram $t sier ^ star $r 3^ ^ sffte ** 15 
*$ ^r 3*% srcff % met atw \ " 
<s> * 31^*1 ST Wv-W 
srr, flg eft srafir steft it 5^ nrc ^c § «&3ter 

$ft % Toft ss skjr % sm ^3 ^t sii^r I, 
TO5 ^t ?*£ & awn 

*rajr % j* an* <re mjk$ $r *ftarsft% 
ST 
^ *t#*?H §t ^st % graft *rau? sa ^srf 
g#r ? fe?§ star ^>T stffft ??raf tK «qw «r t*n 

^?rr sft ^r few srett j k ffatf *rf WM*5 war* siUrrsftisr ^f^r^fefftr shs«rs 
sMfaraf OT R«V-W ^fterr sft e&t ss *ft s^r fir, ^ s?q$ gw ^rfl? OTf *pi ^\9-^<: z* sqscft sik ;g-<r?ft d *raf%*if §r 
frsrer wra *r^rcft ^r set ^r f^fcr m to ? ^tSSR? OT ^W-?'$ snecre: ift ^r^ $ grsraa star 5ft §r t&$ 


^ sfterr sft #»r sitasr f *rcr i ?oH^ Scft 8 gm gs»r ^r qsf^r srrfc B*ros*f $r ^dr, sfterr 5ft *sr ar&sra st^rsr €t^r I ^H^ ^rftrtf Si ^ to it «tor sft & to «ww derate sft Ssrw— w « S3*f* sft $t iw * ** 
few ^qrr i mr *f sgw* 5ft *r s^rfsferrssft SHftl^l 3 s ^o-^^ a«^ «?ft «rft straff w g3*rw sft *t *n* w« 
Ssr tor wk *w& 3ft w 19 § arc 33 i^ 


Wv-W fit fc q* * igiirati.fr ftp pn3s * 
5»t *i v <m^ wk 5?**rar ^ npwwwr § ©ft IWtoif m \1S-W shot 3ft wk ggaw sft J? mwr ssctw ^tet^T srtosrepse w^cmr *r gsrsn&ni? g?tt w, 55- 
hr sft 3?r sfarr 5ft % h? §s wai i 
«i mi* %%a\ \ ^ate wk sftrorag sft 3ft o^qt 

*bft *R! 5W dk §3*13 £KI SfTCf ^ft ^tn^t ^f §m sirs?T wft ^rat «r, ssmn 5ft mx sftar 5ft ^ ^t^f sr Sgm* 5ft SfiT 5!R3ft 5ft $T sftOTSF^r 3ft ^ « &fl u hT m 3\9<;-^ 53*rra 3ft % afar eft & 9g vq% ^ r%, gs 
*st «*te <?< Is src srsft g^r, 3tp: 3 slar 3ft ^r 
3*& 35 s^st ft, *© sreggr Star fe, «fkiq^r 

5ft ^r«qf s?r 5rc, *R«r ar^rc ^t I sft 3>r t^ *» fe& fe^rsft ^t *?r«T«Tr i %& qx srpraft 
vs TOSJfaraf snf «?o-«^ 5Bf>?rr sft 5RT ss*rre sft % afar jkt ft, w- 
^* 5?k sfterara?? <w wr^JT^r ressr nsrc s?gg «7rc 3J* 5T|PT *f Sir *3ft>3V ? 59 SRff % 3^ S ^gltf?? *ft 


»^-w 53ara sft sir srrareft eft § %r J7f*mr sfti srft % eraa* * Rf«w 3 fesrrc * TO$}W HI M*-$yt scram $ *ra stf ? r5f sn^ *fo ^r§ TO ^ 
grc% % feaft ram* 3ft ^t srcrrwfe^r %\ fs* 


*^-»w 


t; 


ftareteRT st m-*H Smnal w sgnra skt «rrsff sftc ot £r 53 
Sspc^sror^r spprcft $t tarn *fc ggtrnisft 
§ 5w % sngmrit *r *ft nm *rt sir i 

%n*wf st «HVM«> wra sft §crcr srcr sir? i t feTT$ts3f st Wo-B^ wftrof $«£ *ift %m$ froirerfc vlht §3(313$? $1 533T3 5ft 5RJ 

&ratetf st W-»« ^^n^ts^f st *teVH°? «*k ft *mr 1 csnicr tf «r cantor grcr eqn^r 
«ihn wnrr s5fc sfestf % 3ta w: m*f aro 
\ $ ft S-JHR oft % STW X^TxIt I s^rcraf Wl VHt°$ stsrar ^r saro srta asr to ^jttst sft «ur n«? tft ir?r fsrfeiTcT £rar I ? ^raftfsr W-K?* SRr <fi srr^ <k, 55*ra sit grw, gate sirc wfcwsrss. sft sft q-sil g;r ^rsr ^ srrsrr i 
m* sft m sw^ $r $ft*m?cr «bs «k qferar I 
WTPR*T Wt Hto-Htf s»r treur *r 35 3«j£# |tt fir, iff auraft 5ft, 
vfcnmc 3ft ir offer <t I dim $r sr rife* <rc 
5cr^r«ir £r ss *r! *u«ft inft s^stt q?r ii^#r ft^r srrar I TO^ftf AT £TTcr %r *r*ror ^r *n*r ^^rr wfc ^jirt 5ft *ft 

«3fe #,T 5T5W 5^ *ift WI9T ^f I filwrcf m H3»-W «3wr 3ft . sft | 5 if «w wnnr *r^«ft «ro 
53*1* 3ft mr arret 5% » ft s*wr s?r?rr i crgfeaf *w m ixn?cT g?, sftm sft m ■* * w*"" 1° fern siRT i 3«rc sgsFT sft $t sro* srcte 3tt ^ 


TOmrcrr^ ^ q% %$ % ®m ^ ^ ^^ ^ mm i oif r 3 $h srfeRs § ?^ src Qfgrerc %\ r^ri sifc ^nsff ^jr s*ra stei i TOOT! Sff Vtf-K« 5if t if sferns ^r igm^r A % wsr S star % *tot ft su% *sr ftxrre s<trer £1% <rc 
^ % feft nxR ak 3|! § ^g^ to #fc ^R^l^f fiWRiqp $ &t «m^ $1 §T sujj m ^ ^5 ^ «ST 3§T % \ sraiwff spt HvSo-ttf? j 1R mm 5ft $t q^rr *r*T tot. ** ar» » =rr=^ 1 T5 9RT ^fr^rsref 4 » 5v* il 1 u srsi^t m V?-$?\9 


srrar J W^f <FT 5?>MVt 


tfmt «0 ♦?. <nfaq?m£ g*iff «et s^m* aft g[m arasn sfr % su &KT ^r unef, ^^^^q^g^ 
aft a fr& ; ft?g shwisj, $r %&% feft ftfo ^T^f flif *V-«H ^ma^t **? $V\-S ire or^ srfc sgjtt* srl «ur =*§ ff qr, qrctf *r jqr^r %r re^te srcsr i #rg*sr s?r fax Srswr i cT^r qsrarcff s&r^rjrcf §crer "for sriw *rk ?fa- I* sNn^rf^T wh-*h ss aw smr ft, *ftm sft $r *rm «w ist i OTi 
gate 9rt stf^ir *r, «?pft $r jjfts ftaft § faft ^s^t ^T y\\-\\* ^fkjg^r *kt efts w «npsr 3 mm sife st^- - ^T^ $T gate sft sn^i 5ft QSRT ?«w I *tsr srrsrcf 

5»t §ate $ srita srrar wk *ftar st <rar qtfi sft 
is^n ^ <rt sfrcra^ 5ft $r s?raft seist war i 

a§q*t»cr ^ 3ra€f «sr sftf a ttsn I W'-W 55m* sft § g<§? § ^fan wffa??r^ sik ^?rafor &i, sft*T*R?5 3ft g>t fcrrc «^r « ^^V9-^\9o sftaro^ sft sr sgrn* 3ft a $*! tifaj sft 3>T f3!S?r 3»5% % f*& Wjprcr I TOBfl W ^VSo-^ S^SS^t W\ sgnre sft 5to ^T^T^r «ift gjgr 3>r ^r cirar 1 
.* ^ ^V^H *nh*| sfer ^wwr $t art w g*R%r 5* str^t, 


II «ffe I) 

*r mvm start J, &i\ crro^f $ aiggrc ^crbh efa gara* wj 
* 


• WW iftpwrf *8t • * * 3g§3 {^jfc ^feft defter 

3: $t$3flf SR^RJTSTRIJ 1 
W^W m% ^5 Stf 1 

«%totis$ rfqvfo qk?^ ^fect^ i * 


:#J srr^rsrel =gr jts% g- f^j: srsNr tffctS IU 

4 

sreJTfcrcfqr srfgsr?a& anmWcT : 1 
w prefer f^r^^f sfafsr wnrtr/w '« « 1 tf fetTqrist* -«T?^f^nftwft^J I (■■ • gsto* Roprat wier iftwfatoflfcii * (l * % >2$wrowmi5 It 5i stfe vt «ife^ HUM $ qrai aft *$ w§raiw»w^ n i* n 

fesfM |fec*?if ^Rg^ 

5^31 fcNfo ^W ^5ftsr 


i y 


c • I ^rfsrcs!^ g«f ffnanro^ « ^ fl • w ^imf JTOirftRr: <?fct? *ra ** stow* i W 

fis^r nftafa: sltorf s*st *ra 11 *u n 
ass fospi sraft st^kjtoi^s h ^0 11 - -» ^51^ ^l^l^fc^q^^ \\ \ \\ s§ ffsra tot ttitfk Jifc *m* w*. I 


^qt^rer^g?cri5c g?| 5jgrw=r§*B: n * ll 5gf3T fef«ft« ^fSTof ssftef STI^TO 38* ^Tf STff «T9i srsr ^ratfrfsf V FT* cT5T saffSWISSTfiSH ] \ » 5 t ; feai^ ffenaf gftSH. * *r: WTOW*TCI5Fqt*TO* ^IW^RRIT^Cig. 
3I^%^T*fa^*lf§re ^JTTOnTT^ ^ \ ^<}\fa&\hnfa*mvtFn§m$$ 


$SRtaWI**WWNf S*fc§fa3f 5fl* \ wft strafe sraqir^ ^ 9 r w ^ 
$ $!?ft master ^J^ftrafeirf^T^ * I * 
iffifaf* I 1 *- snsra ^rcf %iRfrtftrera ifam \ r\^ fc 
4 vv* yVtf^ # 


V© •prt 
C c t WNw <nro 

*rat sfirft^nssnft 1 1 sin 5^ R^rc 3» ^w 5n£ **^ 3ft ^g$r "^3c, , ftrc sik 


3TO 
s vis^s *rowh •4k: * sf%s$^s f^rerc «rai 


4 •* 
II 

fft 5c»r # * grfesss^g — agfa^i K w° ) <v * 

? v fl m^ w W fw. I are* I* *& *ra <t# $, §3t *V *raj t fti ^ <^r 
f n « d 


sf^Nwfor wfc ll \ il 
ftspsto^r $st ^tr fro^ ll ^ ll " 

fftsft, srrsr, ssftsl wfc: wrsr § in ^ trot ^fr? *& sprat ^*r ^ £r foctf ^refas ^n^gff % sjfai, fefes 

Kaffir § wnjwjf ?fe ^sff %t Tft^in sjfcsw* wft 
qfeiti *%i ^tsff sit ?r^ mn %$t ^r, qM, ferc a ^pfe #sm <mrc ^^ 1 

• ^ggg^ ^ ^k wk ^ n ^ n <*•) 


i s§am sft ?r ^f , 5^, sng, agrr aqr 3?«n*i ^msil 

3&ft^W ^feuft <$tot ^ II ^ II V3 
^Tf^n «fls^i»iRT ^orr^rf ^ *&%%. 1 1 $rarr sik swft traf gsrrwf <dk src# §r qsrar $r tor sc ^-m^N^^iRr §fff ^WMfer s*rtSr tr q:^ gger cf ?> ^ to sr i&r ^stpw w ir «pn 


t$ ^p^^n# dfe: tfW t^F vft gwft tot i) ?3 I) «rar sft* ^rr sn«r <r# srw, *rr?rf ^ ^tjt^cT qgr? <jrsf? 
*wtu i*n fa '^TM<fl*N qVwwi s ^r; | *#£ SS^tf «Rf w ^ ft?R II ?tf II 

5ft 3fefa[% *fiw5TC ^«CT «Tt % SST cc^cT %r SpWT, 
tT5 3S§ *&% 5T3F SRt 55ft? fe*KSr *T?h S SST? feft SfPT 

«ftsft, *KTvft ssfc ^^ srat? fer set If n \v H W srtn dfr, JTPff efT^r 3 §r sn*T ^rettr «ik j snd vtK § g$rf fter t§r ft ii \ ( \ fl&x~\m: i ( »ft« ) SPWt ^IT! k Pift^iT ^t^nh^r 
c t sto i 
>3jnft flftrfW: ^?: II ?* li 5ft ^ TfPHrW^f^: 

3TT fir, 3^4 snpf ^ft^ i%srr, «fc *f *rsr *rc *& II ^ II ^ §tt 5sr STqfTSf n&r 3 ^r 3>*3 §*, sp: fq sikg*it § wife smr 

*, fesnsrf §t 57<t^ tf3f & sreSr 5&II ^ II 
ftrarro: ctst^" sffff sik s^ ^str*f §*!' 
r n2r ^T^T 


<m I 

q stftht t te srffcf firot II ^? II H?^3ftR!% t f^sf pift^T t ? ftR[ m m \ 3 

: i ww> wm m ii « 11 
stcstciwis 5T5f ^Htn^l n ^cT %T ZfiFU, a? 3TH SW q* SS& 


TO 
i 

II s "3 
i! 

rt 
rer, s»rcra tftfc *?ft 31*15 trc §tt ^si ?» sn^TOfa^ 
^*rfe 
^$ ^ *nft feBw *i*rf rib *r& $ Slro as* a** % 

*. «fe % «1# *tfr *ft TOT TO $* tf tfs ^ to. ^r f^ ii r* ii :i * - * ^ z%K$i sw/h^wI: i ( *t ) STO 5PT : © ^S^wftfrfw: f^r, 5sr^t fere?, s?t §rc, 533* ( r%fsrr ) feam sifc srstr! & wtprr srcfc S3r& g<t s>ff, stcTO sirgri^fcr &r src^ «n^ Tfe^t % <rosr sn ^r, srnstJff ^ ^ ^ »ranf u Rfc 


f^nrar^, srrcnff W naf tt^rt «rfar gft s?tt t^n s& iftsR 

e <? •«. m ? KTTT«T 3TTO*T ^ f%#F^ g*^ I *fo & srntff % shit ^rar% % fs&, gwra sw^ § ss <ire *n*t ^*t sjssr src, Q3> <g*^ ^tt srerr ^rn^l H ^ #»■ *rs rfoif— srfimrereffcfef 1 (»ft° ) # iisraft— «• nffferr 3regq«i$ " 1 ^ 
tfa ftenro: ?m «r^W Mfcwwi* V 5 ^f^fofe^ q$rcTO ^^ 11 ^ II 
«fe sjfra 33H: ^Tt «?l*r <zfc ^ ^i* «lPRt f ^ §f 
hhii ' 

i 

q& *relSfr fpWmVqftw II \% II ims ^ *rfq: wrt ^°ft sras%m ^ ii 3H li * ' « 


• qtetfttf— ,4 town* " i .*7 53?tr sft $r fj^ % sroq- w& gfe sTnsre srreft f mf 3g3TT57f $r 5TJTT 3*, 5>JK<K fwf t^cf «r ^5T fyjt &k 

fa: wtf w? «ftwWNr s <frfai^ M5 it 395ft *<ft sraf. f%r^: sik ii§f ir aft s^r 1 a^re 
$srr II a< 11 
ftf s^T 3T^f ^ Ml ^ RN WtfOTO* II \C 

335ft $ *r»re ssm* 3ft % aw* qft site wsrg $r 
t^r, ?«" Hrsft srk sr*T>9r qrc sr<ft <k smr, t^ «raf *st 
* ft sspnPt Tfif <ri **frcf sR?pTW5Trcc iitf on 
ar^Hr ft W* fflwrflr §*t^ I * * <7F5f^— ' l swwww* " I \» 
^p^i § igpreraiPira^ro II « ii % stfqgf 5 3tW 113m* ^rn€! % tt3>R», rsrs st^nr< sfkm^^ 5ft § |t? sot qmr ^rr ^t <rcs sn^l, ^ SFER if *X=t?Q qrfvRT 5ffT 3 ^SfT SfOTT I tff^ Sfn^^T^ft 5^ ST^t El ^r qft & 5*ft III % 8 ^rf $T ^5TT 311&U ! stcjst Ttirm ft star sfcr 51 SigTm, s^f ar snrar gfer 


Iprffts ^^ W $ «k(tosrj II SB II tfpr ftsiFCRihivAi: sm^: 11 sm ll 
s?mr: *nf: ft *rfcref eS^rrt «vaftsr *fto: ii w ii % qt| «tf§ *T?t i Fi^jrerc fsre S3>rc ft f j?t tit srsrr w^ I vqt raw: 3* *pr *ft ggflT«r sft $r drsfr I* if^r «ss offe 


ran* «rfr tf aWf $ fcr & to* I* srsr srf? £ ? gf ^ 3?r#» <fti| i& $ ^ && 

£ eft 
<ft& Srar sraeft 1 1) a « n gsProJqjft: <n?ftflra ^ft rBCPf^rond ^pip^* •! ^ sw* w^k ^ 5* «# ^ ftaP 1 * £* ^ ^ 5gmfr sit ^r S7|?r sot w ^ » y * H 
• mwRft— " * '' i f i»sw*— "' WW " ' t. I* 
saw* sft f» «ft| 3f?fr ,srr& f^f 1 *n istft^f 5", % 


ft (N 
^ff^^cff, STfd 3?H ^fef § 3* ft* § 

ftpnwr %ft par wifr ft 

sfei ten g|^ *tot 1 1 w 1 1 

fas ssrc fesft si<& i^sre fir Tifsrr to, *gg§ &m f^c rea* ^t aig 1 n « n 


^3m* 5ft % 3TJT^%T § &#% qm grtt Sfcr ffHf $ % fa TO ^Tto ll^^ « it* « #^TOrf*RTTO3f irsn s ipk; i * ifcwfe--' 1 arofaa " f TOrafr--««w*$t>\ "§nsfcj" i SITO WT i &X ^5ff % pT*$ % Sl|5, 51^ STRTWf & §TfacT 


9>t torsff % wfecT srn&rsifem Sta stipra |rar 1 1 fsrer s$r<: 3rr*>n?jJra3<?r s^j so: §*^ aro*rnr $ 9^ § sra srraT 1 5 -seT srenrc ^g^ est srsr ^gflT^r sr> $ rarel* 
*? *»t Pit §5 gsg? & ^rfasr i# s»irr i ssr *w*r ^rw 
sit § <rort so; srar sHfrn&S ^ srrc it (1 st« o fc k u * i 
?w for srrc q^crr *n ft, *i$f aqff § g« 037 ^ *> * qtCT ^— « 3atr«n$: " 1 t «n*re»*— il -a»R ^iftr- • 1 <ak m % 3W* %r 3"^ ssr sre srsr^ ?T9i iter? sir 


<hw |r i swrct tfsft $*ft srfc qft gft a ** 11 

*Vgft ^BT^I^ *^^qf fifttwft | 

5^ ^ot to 1 mm mm m 1 1 \ 

rifc ^gffTsr sit $r srrsr ofisr giamnsr I! ^o n '. 

sifotrtit % sn§ srw 53*r sft ^ f^rat % \ of 3 ^ft ^tat % sra sstft ^fe ^sft SCR ^f eft *ft ; « U M *!! *qi8ff9t l WSRpffcilM " I t TlSPai— " B^f- 


qos®^" I JWOT: ST& ^ 

sqrcfas ifraw! iftWta w&fl 

8* t%, qjf 9 *rossr n^ $ Q?J ^ 9}fe are w* ot# $mf sprerf 3 & srrg ft ft«# *r 4m si*? stsft 

sr sferr ft. &* % *r& & 8rar 1 1 ra ««* %w ^ft ^ §9 qt f fUr aw f%snr % ^ *r?T safe «Rr Q«r pft 
q^awafrcft «tpri: sr# «Rf? HW 

<re 5TT§ to q$ sft cK5 5rf srr^K sm *R$m S5&R at sratft f ^ sfcr ?m* % *$m $$ to. *T5f«tsr *ft TO fjwprare f t% sft 1 3?rerr$r ft sf £ to 53TW 3ft 

srcfa sfo ^9^: $ srar ft ^ it ssreft §$m« ^r! fersrc §sft SMr ? t| k, i# gig ^ *sf $r % *s!<T<ft || sita? S&TST ^rft 1 1 Sgqr* Sft ^T53[ % fas ¥H*T ft T|^ It ^ II ^ n V? i' A 3st grf ^t sigs 5RT *m ^sraresrtm f Trr su sere rear 
s$5t§to ^ srra $ n $* ii 35| BcTS *» 3§3 31% *?5T 3% $ 1 ] ft 


*ffiFtf q^; u \9^ li- 
ft q|5is3t — *• 8tn«tftfifarenngTOf " ' m r 8*W^ 
^3^t55Tf5T 
SOT* Wti {<$ 


fcl &# ^apr^ 5R$t %r srra3 g^ % $§ st to snfc ^, srnff ^ cT^f %r ffarer go: *rrd if 1 ssr snre 5ft % asft % sis? srft #> sKFCflT af^r . gar sg£ ^»r srer u vso 11 4 * 


gffr ^sr— (tr^f) mr?f 3 SS trarcsrn srrsr ^ $ ^r JTORTsfcr ^1 sJwrw* ^ 1 1 ^55 *t <cs% srns* fofe 


** 
§ 5T5T srcj $% srrar v^ &t§ sg** ^r srtfc ^»q^rr 3crrc sft <rc t^r s^ar 1 1 s§s $ ^ gr& gq? % %$q nr sft % sjreiRt 3 «^ |«ir s^frr r%, t^ 3ft st re ^ crr^l i ^*r Sitsr : site sik nte Sfosw *fcft n \s* u vs! n 

^ w H$ srcr forer ^*ns^ I 
13^ sr «m^ji m^m nsreft: n \s<: n *I?fr|5ft ^Rff, S§s? $ 5T5T 3 ^ % *$? **T £ *? W^ST 

^ w* OT: sire qs.cft tf I t asT^t «sk Wra- 

^n^f fro^?l m&fa? *mt i 

srrerrsr 3 srsrsfe dfer lr m ^ <ra% ^ cres gi- fts' f «t i gpfcras sesrra; ^jtr 5ft fas ?it«t % g| §*t 

^n^ qf^rfRt qftnra rami* lUo n 
* ras^— . «« ^r gam »' 1 SITO Sf*f J u ^ *& <*rr jir jtrIt ^r ^«ir ms& <rfcrr *w i 

trgwr * srrg tf ctt^ for 33s $r sftdi qnf 3 *& 

gr^sr % grfe x^z frsnfr 4 ll «;l li *T^«r TOOT ^*TT J* WpA I st* % gr^sr § 3ife grr^ <Tqr % srcr % ftsisT i <s gs^nt ^ cK$ STRiT^ & I ST^, ?ft&, 5TI5T 3?k jfsfts #T 
% II ** II Wlfti^l S^f HH^H 11 £« II 

*> I gtfarcraur % tir sgs «rfa3 tot sgm*r sft Sir w^ 

fawof § srw *r$f tor ti «;« ll * qrcpgi— 11 ^it^t: i *» tf*o ' 
gjfc qgsRfe^flt, sfftrq^ 3ft § <HTq 5ft fafe % fisft, ( sna fee ) ssm?r aft sir sq s*% % fsft; 5ftcrsr If, 


[ §T5 — 51*1 ^T Sf T R gfTTIsr 3ft eur WW Sg? I? $* 393!^ «» 
m emsr ^r ■aitl^r i ] • 

p tyrant ^mi sprc $wmm{ \ s^jten 3ft ?:| §■ i firet ?gras sgqR 5ft srg^ $ qp: srr^ «rit < r 


qiSRtf— il %\*r: «am: i " f qisi^, ROT 


' . ^rft^rrft *rf^nfa 's£rrafr ftwn^ I •»• tf II *S H 1 1 ifvEl fosft srarc ^r ^5 ?? ^jtt ^rfeSt 1 srer: g$ 
for wim saw ^rf^r, fs?«§ ^guresft §r fears 
fa& II $0 11 qtf ^ qfa forrcr: g#*ifiiwfSrofir l 

ifir $^r *# graft s^^rfsr 11 ^? 11 § S% S«C II ** II 
* fawRPf SfrrapR ftftOTm I * wfcrmn— B*rafoi fen: 1 ( «it» ) * fawm«— 1 few- 
^ 1 ( ifo> ) ^ u 

^ ?rcs ^ifca sis: ^^t 1 1 ^ §r 5* trif ^r tor* WOT | l I3fS§ % $*! 357?: !T SteST snf ll ** ll gj? *ft§ tel, snc ^ §& gift lit sra g? s*e$ Ct n*«n 

wiROThpnft ^Tgftrg spot* i * * sr ** q^i^^ngfoft "hsft^BTRL ll ^H II «row I q*hw 1 If ^ ^^nr | ft, §* sgr i t$r * www HRft g^ft arc Tfgsrr © *?r€§ I II *k ll «isc TOf irt ^T^ftCTiftc^f8?f: ii 15 ii 


tow*-* naMnr I " f qftR*-" aigrfft i " sf t*J sik cfcrr^f % gar, israr #; aw* g^a 

W JtfER STJpr 3T5T §5% g<* 3?F IRRW &OTJ T^9F 

«35 w srct wi, *w gg?f *f, wi% % fam w$ § aw* 

ftwST f^t 3ft g^flfjBT 5k f%5Rf OTT 3T? Eft 3*»flf §[PT 

fcRra& ii ct li *©o ii 

^H^rF^t: ^ q^r^n^t: li W II 

^ fa<?tff % 5T5T Saw* ft*5& ^ fl M « 5$ 

Sror P i feirr fosfe ft& sgs § fsresr, sift tit g* erar ?sRt s§^ % efc-r feicT &tpr tr?fcr §r ^, 53m* «ft 

% siq^ mt % ^ ftfsrcr r%ir ft?, sg oa? fljy sir ssfsra- 

wswrasSr st gs Stars % s§miT5ft% writ W*ft tf 3ra*c % *&$ssrfipir Sfir Tsmfsr wpf %r ^t $31 i sr* sgspT sft * «9 ftftBff %r ser %T ST sft% SsT %T II * 

tot 3$?*f ^ ^ ^rt^ ^ i 

<WTOT*Rf ^fR>RT ^TOft?m: || \o$ 
5i«cmrw — tfsfestf: i ( ifto ^ vrafor—AsfaUd* fit* ) * qlSRlt I 3St 5JTO 5P?i s*k 


<rc fore?, sgsre sft $ In $r 5?3«gr $*, sravr g 3»r sik nsrf i *tara sscf fe wrensr 3ft site ssr sik srcsrsr 
fear sfk 53m?r 5ft %, srasr d g?t sftft % *vz n&z $r II *o$ n *r ^t *rcfi$ P> vfM 4m ft sftc: n ? 0<? > 

S*r*55^lfe starch sft$ $*&$ 5W* 
*ik s* cftnme sft $ fearw 3 awe ft, «w ^ 
m% wrosrr wrflr^ ^htr: fw ^isst I *°* « c *__ .*. vdfft WTO **& 1* «J *** r,: ^ r ^ *"!* 
g^ra* sot: wtc% § fsft srgse ^ for *§?r *rr Shtft 
^ g§ ^t ^rt i i s#r pstr ^r I fo Wr ^ «R 


? ftg *f iftpp lift ftSFR i^n^ HH^II 

?ra: sgftre eft 3*5^ fsusrc <rc fesror ish: §* irf 3ft <£3 ^j? 1 lire I ^aifiSf I §s ntf w: «s< feswn <£** l s^rarc srrfr ^ srrer ii * ** 11 

3t 3fc?f ^f 3 srfec 5 1 §q H5r3«ir i> asm «w^ 3r& It 5t^?| spift |r \\ \\% « 


1 
) srftfr: ftrar ^n{ : sjrprtsft ftsrrcRrr i £ rv -,__ ~ c m famnFft ft *g?wrai)r will MS 11 fee ww% sptr 311ft srfcrfar *et se?>rc ^cm 8r ^ ftft ffe 3* t^rsff 5f £g tootf cr^sr^n- $ gs d 1 
Sj*ret ^fa *t% *pi snsftfr *n^r J 1 fara ir tot 1 ^wctj gJT 3$ %&i ft 1 ?^% safe^a? » qrer^— " aromas* wsra 1 " f. wsraft— " # fk 1 " 1 ^ 
I 

cncr 1 arata *5i® * hc^st % **r qrsTtt % *re i*n w^5 ro^s ^raffn suftftn i 
3*% s?q% src* ftR?t # $f r % st *& a l^° 11 

sw: ^?: *r^istt qro^i ^RTsffg! I 
ssrc ^ sr§ isro ^i|t § to *src sr& 11 Wl 

SET t^CTSf ^ 3^ 35T 3TC ^ 3?fc ^T^, 33 XT^RITT qsmtsr $ §«%r sr^rr ssr sn* <e& %r I! ^ tl 
tro-$ 'i* wfr sfagm q^igro u U8 ti 44 II u» II «fc *ft q%*ft wnr g*5^ tor ^c^ q* tf gfk *?g$r qp 
*rcra tnV, srer: | ^r^ 1 grr fcr sTrfersq 1 sr^ q* 5$ 38* TO II *Rk 11 


i : qrfqegjr I §jt 3iq*r stjt 35 qrc, for sirfasji a^or 
n us u & f*Tre£sr *torq> § q>5r-4f s*rqq» sifcisgr % sbst i 1 wra$ * ^ ll IR® ll U ^tOIT »' « q IS l^— " HflH5T I " f qiBPSrt— »* %$* %o &q**iffl% ? «s <n fv t 


5^5 5&T*f 3?*$ ^ 3W | 1 55ft SfW ?ft ^|cf §t r 

€ 5? q>* ^fq^3" 53JTW 5ft ^ TOR? $!' 5W 

57f i a^a* tiTOfft saw* is?? f «: sir^Ts? 8 < ^i it w ^ h TOHgs[Wt TORRtftra 
<ra %i 335 mk Stars? «Tc7cr % 5giTm sfr §nr sr?l n&grr 
^>> §fa ^r t<ur, g^ir srotf^ f^r ^ 3*re?r srftjRfr 

"WW ^SOT ftftT tsqf f*t>1 1 

i% farsr stress 3 srr, «Rf? % m«f ^r 33 ^ sttst srSt • TOPctf " fflr?$flf<|ft a j »» 
59m?r sft ^rr ss i;*rcr g«3>*: spnf fiar, s^r f ^r, fosr 

3ik jt^S inr w^ft sister *sre% ^ 11 w 11 §w^rwf gTWsj wmw %M\ \ m^m gmwr wm$% **ito H ?3tf 11 

ssr sore 35? stt ^rar ^crR%?cr # % crar sssr Ste 5^ 

si& jfop?> $ m tftv § sg$ 3?rc srscr asrer 
I* R W ll SRftafo t^TH c?5 ^f g^ *z^rr§t treats hivs §sraf ftratf m£ ftitef I 3f 3*stf 3^ ^ smt m l * 3^%r ?w^ *rr 1 1 q; wr sk?? *r| *?? §«*- S^r *5 s^r I if *.3$ « * qis^^— » 3%fer 53*#' e^r «*r 5S*?** I " t <ttsr?<#— " *ftorw 1 :» Vt **snfr 
i 

^rs* 1 *ra ^ *ft wrnvfr sgm* eft ?.t frof« 
i sat %stfr s§£ $ <rrc 5ft^ t<sr, rr«rr s^rst *Nr 
ll *** U *_ «"v <*> V r^ k C 


^ 53*rn?r sft, sffcrare?s sft $ ^r ^r *&*: arc *| th 5^T ^ %T «?^K feH, ^3% $ §£ 3W SR^ai SK3S 
5«n i n \\* w £ A. - . .? t^> ^p sissr gsrr » m 11 «A ^fFSTO^ri grot ^to^mi \$\ l 
st*rcr; g?f: 
sra>r?r srRt mm ^ srrar ^su $ sgr « w if 

stf shtot: sjfcp&$ srprcfaft i 
^Pr5{m tot r* g^ fttww u ?9R h src sasft a^r fir srrersr % sh 11 Vi\ ll 
*Rffa 5* *re 53m* sft $ srsr sfa «m*ff«t <tftar 

«for *zt%$ "1 1 «rr 3r 53*rr* g^r feft sgra § afar 
^f*t sisrar ^:^t d src sr& 3ito»t ll ?«» II 

«ror* gwT ftwrft mrcf W « W " \H 


? ^ tTO*^ <EC^ % 
1 
m*m v^cer *tm km fax *k**i* m 7 * US §gmsr srl qtrr ^m ds? €* 3?r% ^ sf'ft II Vi* t! 
{Ift § gssiir m errant i str ^ ms $R g© 3 gsrii WH 

py Q C 

vfii 1^rr;Pt; sjfapstf^ ^kt^p^ I 

WUti^ajsr sffctfr*?£ eft gig^^rt srsjwjsik *rra? 

^T #ST pT *?TCT Wft 3qfe?ft II ?H© }| Mir i " sik «un:^ri=c % g-fr^r sife w^ff & were %^m ft 

TO 11 *v© H 

tr^TTJ HOT ^fVs^ T[ft^ ^mRRiq; I *n *5T 8 1 gjT sfrcra^se sft ^ to* tf ra^ grreft |t, &$: g*t 3r fol ^rirq^r TOft ^ri^f 11 tk * 11 

smr sr^r § star ir ter> sifes^j?? titans 3ft §r 

5W ^gJTR Sft ^ 5^ SHJT* SST& 5B^T, cT^ 55 WUtfhlfl 

5wr sgwr sft §r srrci fsr. s^ ^T«ft n *M 1 1 sanre sft $ gsr 3ft <tffar§kft gt sjprarar §T5ft %,| $r| sftcTT annar sr^f srr wett ii lk« 
<£'3*3>n$ 
rf$m ^ fat i\*&i TO*tarc I 

gi^raJT ! qfe& gs ift to § s&si ^d, "fee g^s ^ srrer 1 fipsfrar ^ g^ #&ra % ^ *fc$jr f^rr 
Uu 


\5 » s^ 
ss $s ^ *tt«TRTcrr ^^r, surer re r ¥tk1 §or 


V© NO 53*ffi* *ft ^ s$r& %%\ t%, ^ surer pr asret gf r ferr 

^ §T*re %STO Q ^k« || * SP ^TCTflsJ ^R>RqTOq l! ?^ 
* -§3sre ^ft^r^t surer ??rfk ^Strsre w wfiraii 
^3TO **•* stifc %r *ta % sure 33 Store srar ?^ iv. 
* TOKSft-U ^ gwf ^ ^^^^ * t 1 1 S3W: g*T! ^ 1 JRL "V to <tf njrf^ f^qfa «WPRR II W 1 1 
§ser % scrqsrT pr gtar §m* m m* fsror i ere ^pmr 

a^ 3*srr $ ^rqsrr g<§r ^rafter Shara sft^r jr: f^rr i 

w <rc %$$m 3f| $• 5Ttrfrr sepcN: rarer ^rsrsr fer src f«rcr 

^SRK ffOTT TO ^^SRmsffi^ I 

9* sgmsr sit sra* Straw % £r *ft II tU ll 

^K STCST TO^#lMJTSRf^ 1 
q^fj- ^fcfMtf^cr: II w II WSIX §WT TO WJ^TTOPtfm I * qi5T?etf— " §wr «*retf 1 " f ww^— " f?iw I " V* 
W w 3r* §*sr % wrcr pr si ^isra $5?rar 5 set 
5&TO grcpr?^ sgura sS ^ ss% se sft Straw 
^t fsrir % 55, *n®c wfe sot gft g^5 »§■ % ^r, iter 

s&s ^ 3^ srfe fos^r sffr^r « ^ 11 &s a ^ ll 

*F*ft$ fern: ^ fr iH^Ri^^ i 

«fc wror 5f «l ft f «& 5H m lid— t mnrfiir ! 


S*§r It 9v$m gsrr §©, n U« * qisifaft-— ** ^stsiar: 1 " ircra: 5g*r: U 1^1 5TCTJTT S<r TOf ^5OTRSft% Insft 
*sft as ! 33 surer sjf? ftre ^ * firrSjr 35? srrd *$ srrsft 
ll Ifc 11 


I 
?\9 o 


TCI 

ST$ST1 : vftfa PftfMt II ?^? II 

5>5 5* gg &pt 53«w sit 3ft mm 

w«K« q nn i § i^f sft arcs sf *r & snSf sft 1 ^c 

11 w n 

I 

?OTII 
SMttlPttWW^i 
?®?ll * $ifam*n$:— $®i$*\nfc#* wwr fosnqtf^faq*!: I (*•) tf v 375** 
* 

g?p s?rfe firarasf % ftfes, ^rcm *fe fes, T^ 
$r lift f* 31ft, as, gjf rife gkww ft ftfear-, *r#, i?sre> 

ot A ^! ft ^ n srer, fsnrer , fens? 5ft?: fg^rag 

«F*# ft ftfen, S?3T $ ^T^cT STST ft 6 ^T fOTj sSRSIff rife srerar 1 1 $s *rf ^>r ft^r «q%5 sffc sftc srg fNrrsrc nor tfo w?*hi^ w u ?\a<: 
\ i * i^t^igsn — ^fter 1 ( nt» ) I i t ^ grgWT § ' q^gam %$m «rt ?T5? aft qft cf *S 

* sr& srrc* §• n ^ ll 
t^> gnrc ^> efts srr^, tfsi" <ok srak ^r § at 
^sr ^fcr^ff ^gPR srt grcr qff% srre< sister §mr $r 

sw tt^ £ II fcs* II 

_p 

^rsrstf fatwf' s*3ror ^fsre ll UK II 
SgJTR.aft 3f*ft §r£sff % <fi§ % str? sfk srcft sr rfls 


nw sft q<ir srasnSt q^cidsr «> H*g Srwr: *rr»f t ^ 

q^J §• n ^o n M » 

JHsrr fanrcrorcr nasp «w^Pl«i) ll ?<s^ ll 

sg5 3 *gait «ft *fe Sn ^|sr i $ A fpft ift TOT 9lT 

t^aSJSsrc' eras TO % w *roir^ wsft«ftw^w5f 

forrcS sift fe ll W n «* 
1< ft 3 ^axsf P^sroraqiii ?^ II 4 ?^ {OTcFStfJ 5?te g|cT ^31% ^^TO oTTT 
t Wft SIR & W5 jt S0 1 II to 1! 
s ._« TOT ST SSUMif^f TTOpqftr (I \C$ (I 

W S^K §T*T, ^gjTT-f *ft 5WT5T TOST, 3W* ?ft% ^sH* 


* TO**- 1 ' W«iwmf l " t «na»rt-« 33: *fi: l » \ wm* wit & 
3T S§T ftnfTWRi irefffPrf ffffiHI^ 

WW f fl T$Fft*f <rf^ ^ #TO I 

&m* m^w: to#t wi $: i 3^r fftsrcrer 5^ srfr spg 5>r ^ *r5 ^STwrat' ft 
3n& ^ if ft^rc flwr, <ra" ^1' 5>faasT gate sft 5r?r ^ ^ ^rc sfjsft fas* ftwr f*, w$pr ^ccr srTsrr sik 5TC srqfqfrTSr 5* 5^ 5ft TO 5| I 3T? feft^TT ft §3OTT 

$ srste %r 5^r gan t&r 11 i*s 11 *«« II t^* II 

^romk i^M) to< sroft^ 11 ?^° 11 5ft TO*^ ri igm* sft 5ft flit Wt R W 
srtfft $(?rr «Rn 11 Ul ? *rW5f— tewro? 1 ( «> ; MV 
® wn fen wt ssrcfipR: $ft i srgresft site ^ % s^rra ^s srck gra ogwk aft %, 
m*m spcte &&F3 % sr src fsrcr rik % ssrU gf ?pr s 

as ^m fee? dk ^r^t % sssrc ^ §t ftft^T % 

T*rc$ |q: §srr i fas z*k ^ftf jtt s>t 
» ^i % 3*t srtrir |, gs! mK %£m% sfV *ft fefl*t srcr S% 3T5[ h ^ ii ^ jrfstjsr sfta qjig ^r^ ^ K ^ % ^q^ ^ %«j 
% ^ ^ % m^m 5K, fe 3^ sret *&'ii i*« 

TO «ot % ^gin* tft it 3% 5*: $ % $a «*, &? vfe 
*gat % arc fospn t a^ro? 3^$ p : s^r stfk *$£- ^ ^R I ( *fto ) sfw sm: «!c pprt sgro <tto ' fags wro i ^ TO8> %K1 % <n* 3Tf% % *3TlxT |T, STgjT $ ST5T *f 

gs «pft i U5HP1 ift grcr tan ml gra 3 jtk src fircwt 

*Vft f&ft«iJT §r %® n U* II 

srsrr n » *$ ii 

w &nfa ^rft ?rr#3[ tot w II ?^ u 
h h fl**rr to: ^: j#«?*is$T5re: 1 1 mil 
^g*r| 5* ^rc *p" irfj If, ^ wrft feft sm? $ src^ # ^ff src?Rrr 1 3lr *rcf fpir gw rffes 1 1 $s* ^gum sft ~7 ftgtr-- araf 1 ( »fto ) «> * 
*re? wft <r^ g| §t % wmm 3 3f$ snf <m sgs $ ^ as % foss crgsr srrcK -£rc torn «r«t a ^oo a 
sfrsfflRT TOTF$ ^*ri% ^T *tt I 
cr^r s?t ^ & ^ tor $ qsm^ «rc *rfr wr$ «w §r ii ** ii 

mm *r qsffai prc*tfqr firsts I 


*3S % mumtf fc < tf ) ^ i %bm> sam* sft * ssFta % wr wiit stfta ft *ft mro %r 3$ i* sir, 
W w: wft mr 9 foro ft, iftr q* g f r *rffc «fe to 
«*i ^ $*: ^t^r stor 11 *>\ » ^ n SEW 5g[if t yvs 
^ wj*r*A rem: I ^tjpt ^ ?F& %t^$ % «g*rc st<t% srcfc $r g^r ^: } p: 
<$cwj 5#qq^r: c 


5RT * tyre srr^ 5*ft ^g? ^ tk qf ^ ^c, sfo smt $ srNt mx «rsft «!t3 firarc «*, surer «eto fosc 3»^ $ 

^ll^AMftw") 'JfTrJTT II ^°£ II 


i % 3* 
cT^cTC «SPC*rc % 5gWT 5ft 5R3 q^cT %3?TC *& ! sa sr^qgcr re 3«wft, scraps, snfcrer srrfe 
s 
w «** q£ 5» «ff «A 
S3m* sft 


§t ^ 5jk5r^ ^t $r ot? srar ^ff 
S" WSt ^HM^HU^i 3%3 fej^ q^ftirri^^ I fifellR?o t ^r 

*i Si^snis g?r asm srif $*r gs?t i 
s 

:i 

f f%F3T ^# e 
f II Ul 

1! til 


siftis: R*w«si srt g^wn" to H ^ il oft I ^f% %7% tt ^5T g2 12 5vC f*rc$ sft j ^T f€ '*»* §*r gs? tt wests' ^jtpt sft rrwf gaure It n^ 11 3 II *ti*wwi ^nf 

§raraRqs smra 

g^^t'KT? srnt, 
n?rr 


gr« *x<> §« — 8 / ko ^^C^Rfe ^ srarc a* ^t inr §ra§ ferret % wWqtg:, qrf^ti 
*ft a v ll 

*TO*fcf ^ ^^ 5FTR WCfcf ^ II $ II *© 

* 3*fa*OTI ^T^ft S^^pjfo: II © I) l^f % sprier ?4m *xk gfare f$f % g^f g%f 3 tr 
*?q qg^^ ^wsr «ft ?t ssr v%m q< *sr| |r qrc 

<3I, eft 3?? 33 gqsfn <rai q^jfer*: q* OTft 
?<sqffr 

£___♦ C 


• .«nH*ft-» ims^r , » j qrep ^_u ^g^ R , '» 


^ i^ wsfte $ ^s t*§r it [\K° ll 

^rwf^n^^^^i^^^R in ? ll 

& ^%r % % 3g<r & % $df § 5rf ^ safe sg^f 8 


3*^ sftgwfarf «rarsT § gfcr^ § fear *$■ «rf ll U H 

^^TfofaMH^f^sri^ ^rptr 1 1 ?ri l 


VR q|§- 1 oi JI§3 !& 3TC^f 3S?r §| % ^ qfett % 13$ 
<ftn i«n 


515 lr *rei!r star ir ^ ^ srror $r, ?nr % *3gr 3ft 
fe§<* ss § ;fcrcret ^c^ $ 1%^ ssTTOft <c^ra sfr % 
^£f £ft qp ^fr ^ q$*t fe*r $*3 & 1 ( ^gsre sft % 5* *. rv * 


ptf ST 1 SS§ 3ftcTC J^c^IcftfT *&T % ^TTfT *r£f 3?k q§if f 9ft ?k§ 3& $% wfo *rarcr g& gq; $ n ^ a Wift; ^ swifts tfegTf^m^i^i (j «iOTOTTO»ta1 TOwronffeft^ II ?vs H s»tp H s^ *isr gft || q*ft sifr ^n> §*rit *ri§ra? 
«nf t t^.|t ssif&fe.rc n%m $■ sifc sw^ aur^.^cTr ot- 
to q^t ^ «f[ li ^ n sMr: trosl^frt '55T M fe*Th ft R feti : I 

fetfto ST& k^ 3ft ^ so? g^* ssft sr| «Tf r # $rar ^ [\ \* a 

^t3n?ff «Tf rgd #»r ^ ( ^^f «rf r ^:# srra re<ft 

$s 3d %r ssnsr srr 1 sgjrrc sft ^ t^r fr, srs% rite* &r *5 3# *r?TO 5t 3# 3TRft tt II *o II 
*. N ^. *»* * ... ^4— f^ 11 l «»r— TY 'J'XJ ?£ WW*-* rf! I " t «WW^- W W* * *"* ^ *i«if w 1 " w* §^rcil C ♦ rv t 


$s s$rc ^ ^figd ^? fe^rr? $ gf *re § sTOftj; tf^qi^TOn^#f!4^%?i* IU3 n *rf r «r 3^ 3>r qsre^ *ft m\% § ^s? 3?r$na- sisif sr j for sre qfert m, srrc? ss% s% i% j?$r totsj *St s^kt ^ ?n& *a% 1 1 s^gr % i% mm %nm% ^t $R*u t^ ml ii ^ ii §*#%*& sick ^ m r *ft *tto? % *rd srt i \m\\ 

*ftw ^ ftjf %* f^RPrrarcr tor? n v^ Sgsrc sft % ^nr fc, *rf r 3ft wsft wife ^r ir *rgsr 


«nronfti *$t HfiRftr fttfe * fl g#s I *gr wi ^} tgugt: ii ^ 
qi5P^-__«' S^fllfe<afo [ » f qi 5 ,^-~ « sl^WI jr. qiwa*— K 1 
*rfq[ srrcsmir *r§? fi»# sw srrot qf%, & *ft s^r IS? 8?rfrr s?j*T §rarr i «Rf Rr ? *r sr|?r ^t sftc& ^ $fe 3r wanft # isrere: f% $fwft tm: ir^i 
*ft *ft eft, ^ «s* $ «rat sift n ^* n 

fret sw*s *r eft m% 3m, <pwn? $ "S * wr5 * ** f 5«r3 §sr if <m §* ^r arc "I str aifsn «^ f i 

wsr adta it H* « r #r ^^PmrPr eft at wK»wMt H ^ trca, 3r*r m § a*w 3t *rs srw dm I fa* 8 ™* * sk graf «b! fe?crr *&*r ft * i , 

<5 $i$?m ^^H^mw^ jot i U ? q&r § iws <rc §3 £<* qsi HZ 33? U5T ^ W &RcI 

** II U n *rfo ^°t *pn i ^f^rr qgrai sft I * * _ *> * IS <* ti& WM8T SP^RS^f^ II $R II ^D NO" ^ «#Htrarftr, ^srarsr ngr^c ^mra w§f st*r 

sf%cT 5TfT $ ? 3TO% fST^I § alsr 35T fft SFK3T It V* 11 *_ S rv C w^m «wsfhT w-cw ttstht: ? 


ngRrsft sfo j?^rqrcr^q> *rercif $t §ren t*n sfta | IU3H 3RFTO0T ^T Wit *5fT$$ TO I - 

g$ to Sottas s<t % fir^r %r| fen ^ar ftft 5*1 !t§ jtm \i ^« 

««d irafc^r m*ft $*eto n "W-n S3 TO* ssurc 5ft gc wfe m&$ % §*ro<? 
jd %r ww fcft sft 4c w gn: rift s?& 6 qs storS * ft, to «<mr & mafaft graft 3r 3r $ fa qf «8k *W*l«Md <?#f ^ q*h k mw i! ?V9 || 
*sk fts§ <?rr4 ft<r?% * <?i% 1 If err gr^^rr to ?a 3 s?$5ffr arasft % t*sr*t ^srr^^rr g 11 s« %r sik ^rsr % stfsfsr ^i?f -s*§ srrsrr sftc ^»?^ «r 3?r 5?^t^tc ir 11 ^ 11 I * 


% «Ror *ffrf 3ft fafe ^ 5Tcr> i qsfffr I writ afcp- 1 ll U 11 * qis,^— «ipi|*fca |" f qiSRft— **W f * *<& *** l" SK 
T 
ft?T|, grk si gs$ $T^r sn% i srcjjrT for srss ^s^ 

•J^oq"^ *sft Tj&tttrffomi lis? 


, w?r j «rft w^raf ^ g^ ^@r fiwr ar sffrra^ aft <w f£ 

*rf fiwf 5TIW « m II srfa w^f^Fi fiqpi^ %3ft^ll s^ H 
* «wRW ftjfcRrcrcrrct *#wn^ il *3 il 

Sf % snf^rrr | fir, qra *ft ml <rc ' gar s<r % *# s§ man \ <sif fts ism *rercrf % Srt grer fipr *mi 

Wi ifir %ft #r ^r tin: I 

fciragwrenft ^jww t^q^ il ss ll 
^m jjf *s * ^rnr, srfes § vYflrcr snsm II as ll 

1 1 'nsistf— u tot i " fefcf: $*f: k ^ ^ #r ^r ?*&$ $&<$ Tj^r: { wn « «nft ga* ^ g^ 5> | rsr ^ r ^ ^ wg ^ ^wr 5ft reft srftw g gro nq; i 

^r wc «ftR wc Jf w «c, sfarr aft %r Vfw h »i h OT gegsr srk 5gqrR eft, sjfe $7 srarT^n ^ srit h *» « ^ *rref *ft refr & afire- m#: i 


o 
?M m* 53ms *ft 3*^ v*%rer ^ ^» ssr write HWU^iRtadl w$t wnrositt: I ^ph^IIct^^ II H° ii % sr^rgfl *!*$?£ jm# «st srct: ssft gf f 1 1 sr° I « =0 

*>^ * dfc <^sf^: *afercft^j*t: ll H* II ^cr-3TS-t3^-*?^ % gft?: 5<rf«:^ ^fer aw ggraf a%? l#re sift ^w wt^ il krii 

# «5jT5r€f % ^Tf^cl $■ II s^ II 

^isf^ift f^rtfq sftsrift ^ ^TOn£ I sr^f % src % ^resgrc, str ^rarfof&cr sftc £t 


* qrsr?a% — " gsiats&rfti: i 
9 

arcs?* sft % ^h % fsft ^qr^r^fq ggwr sft ?e 
*>f ^sfi qfe& fir sffici 5^, foe qi| ^rg 51 *ft ll * « ll 

$^Wfa#: Smgfll^ ll HH ll 
5g*rw 5ft ^ ^r ^r, stsrer srcr *fecr, m%£ *ifr- 

\ ll fcfc II 

55? mm m$ gigp tit wsraat «k^ ^ ^ ^^ 

fcroffgrsir srasr, otoS $ are, srfcft fl^rar i^r, stwrcr *f srr forer 11 fc£ * qisr?^— " ir^r^ I * 
4- *rf^5 ^3«w *ft % §m fo, 'SRterc $ firs sm*. im 
s^r fv^ *re11, ssft srerc $* sram *?toi grar, 
^ 3^ ^fs[«r *ft mmx if g^qr |r ?jjc 3w $r arc *& 
^f^^rcs *st prcr s*f grr pir i 
- . rv., ^g * »» sfcf srrcir «j^r softer ^ a<§ ^ 3^ q^r % 353 fro* ** Sate: ms flHlOwfoQk* ffiTOfTO§farpg; II 3 II <tfre s^r gir ?irCcTr *?r I) \ n t Sra&src $ 11 « it 

erf afi^proftaf* wftfitoWflftfiftni 11 H 11 

3*5 §*frcr eft 1 35 ^rfcr* 33? gr^sff & fsit> wk ancigff 
% ^ifircT «ft IU 11 

TOff^f tot m^T^iift^Ri; 11 5 11 
%& ^t snrcrecft sft crag 5f f tjj$ *ft stcris' srig Ir srtftcr |sn *rat sft I 3$?5> ^rcf gfa 3f r srar sifc *for sftfr §ft ^ ^tercf ^ir tns5rer fkm f^rr sir 11 § li faff ^isqfarfa: to^tPk^i^ I ss*f iret iret sjftarf % sn«r sms srns ^f s»s i> fefreft sifetf sa^T srar 3ftcft iff 1 sri? am <rare> w *fi$ff srasrar s&i g^r ^ wc «sr? ^ 11 ti ftwnfailW g^r^Mr Bfe 1 
sn^iraTO^fWRpJ: lull 


~ . ?* N A ss 3$ % misfit $qn? «*r ^&k Srrcft <rat «*f nftpff ^ gtf it qf 1 src«Er ssna- wn gptf vfc *» w «rt rar ur 11 * u 


qatm sot: 
3Kf % tffcrc «sr eraser qj$f tfi qsif & ars* w: «r;rorr *rcrr gref § £<re gft | s ^ g& ^ % g|^ ^ qsftg?: $ j % *a% $% & fe, sera «r?m «rr fo, ^ sire»n?r §r star 
1 *<> II S 
6 * r% -\CJfc I 
I 

^ i SHITff 9?fc WPJJSRQf $ q^ ^fr qf^ & || U II 

<rc§ ^a 5ffi5^ $r tor, ggora sft ggff sras !«? II ^ « m gifhFT s€Ft sjf TOreifinft pnrct i 

i 
f \ 


* top**- *' «f *W ■"* ^ : » " t «na*- tt «&* 

3T© KIo S° — * 

V 
!*£ fr# sft 31 **tjto **$, sua srfr $r site s% I 
^ratfe ww $ Site s&r * vtgsrsrcsr wrt'ifr *3t ^ S *<? awe ^1 ll is II 

ftroropp^i ^ f TO*U I ^ © sfto ??s? ?n ^>a 1 ll n ll l f . H 
^flft^ ^ SINTf TOt TOsOT£ | 

. www * ^m^sm^t^p^i ll ?V9 n 

5S srjk §rsr ferrc ^, ere ^sr *ft 3r sfki'WS % ^m?ff sJk s? ^T^r % fere ^> 5fk gfe sreft, sr*r ar % 

srercr d *ft ll ^ II *F5rrcrc^$5i ^ffe ^fw 1 1 ? c 
^ft Wft cf^, 5TTST <Tf eft qV II ^ II 

TOf WfcsRS ^ S TO^fift II ?<*> II \ tiwm—M ntaT<35i i ^" ^i^^ii^^q^oT | ( tr° ) sEcft^OT 

tsr 11 u 11 

mft *#* ^ wf wrwmi ^° w ^ 0* * «Rfe 5PT5Tqr5ft 33*1* tf *r Gf Tgfl « fft« 

^#ft&TCT W f^^*#tf II H? II 

IPWRI Wf^^S**^ II ^ II 

«k *n<p w^ w <i9!W^r % toft H ^ » 

^^^ SHUT «n* 5T §r *** ^ sifcr 35^1 
*■ i» t **-" «■■«■*• ' " t «"* «H*- VR^ V s ? :§?^nil m ton ^fetf ^f t ^| mm ot? i 


§g srs; i wife *\m $t §zx %m% ^ref wta § ^^reft fiWT $*cft 1 II W II 

I 

gran ^ il ss *?f r § sffr §5«m sft ^ s^r— 3> 


5 «- ♦ rs *.. C ■»* faro ^ifa Ht ^it f^refcr ^U II ^ ll 
( <rc*3 <rfl& <l at q% gcT^rr fe ) 3^* I, §tr 53 «iTO[r: <k fe^Tci %3 feft ^ I «fe r <?afif &*r . snf *fa> 

*¥ • $3*5^ TOT ^fT m 

TO 3^3 ^ Wt TCTWI^U'^ II i3Tsft ^\ $5 it ^ara 5ft % eB§rc sresrlfsft II W II • * ^ 

■ ■! ■ 

waft* 

1 

i wf wwr ^ wft ?pn i 

# W qffT |W 99 ifnr I! R* || 

t WWC ! If JB97 off C whc 3f *P9 *M Wtf W- TOft mw mt 1 1 ^fttr w p&r ft&r | n So ii 

wr $%: ft«R fa fair. M ? i) * rt #wRwl «p tow j 

qronter ta# arTOpnrffn ll ft H VSo 
s^fa ?m<f ^fi ^^r#cgii^ I ^rRi ^TO: tf ^95* ft ft II 33 {I ^t tow iPi &%ww4 f| $ II 3« I! 
fc» r\ fv _<N «r§ ! ? ?sr ?mtf ^ mrrctf. srs&rc, ara, s*, ^r- gsr, ?rar srarer mm snref §r t^r srTScrr | sifc ssftfsft 


IJJT ^ S^T^f SRtt WTT^ II 3H 11 fa* 5g*H sft % $irc gg?r ^| \\ yt. \\ 
5$ %t, g^ ^ fen srg <£ ^ ^sr H^rrr u *s II a^pa* sifq^s ^nii sft § 3s rjoff$ %^ir- 
*e£ 1 *! ns grc ^s *if rg*t §t %s t *^f § siror 


< * 4 * l * i* *l % &* «* n& «* x$&\i «t 

«fr «* at* 1 * *rc sstf^ 3^ 3«®« 


a.* St*? 1 ^ ■Pflf- vfo & 5 ^ ys\\ 


«$ *tf* v dW atfW rffl^ Itt V>» 

HflSfl^ 1 S ?^ l** ll > \\ $e& $&$^ \ i\\« 


sit aft* *fcs$ , **£*-*■£ V. «• « 
a?** ** 5 H « ilflBR / aft I w$&n **ff w ismwi H 23 

^ nf^f WI ^gqptf §3fH3[ I itf? p?rai$ srrrof iftsxre 11 wni 
sir 5ft sto s* St 3ft s*rr ^rr^V 1 *%&a* srara 
fe^r 55 5rf rfgt, ^TTfJi? w ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ * sra§ sta fipsfcr toffA «hr^t: 1 
era s^f 5*3 1 | giui 1 § $ si^r ?FFct sft 
tsfttimii 

1< ^ wi ^g I awn § s^fterc li a5 n 


ssreqterc !„ ^r Sft 5iq ?ror?f fgpcf ^at i, s& 3* 


1 ?W$— ^gg^sq-^JTiqf 1 ( ifto ) asrc sft $ silted * ;p$t -15 n*$n %r ?n fe 

^T m ft RW wrt VRWW. 

a fH m *n*r to** <ra phi<( 11 w 

ifsfl 1 §r | «S«r ! a^it ssrc *t ^ra 55 for s^ 15TT 


«tf q? wr 1 ^r, aim ss w* w P to sraat 

wi 33*3 *rw $r rrisww w « «, A saj war srsS & 5*r 11 *• n I $fi spit ^rapw^I 

sfe #1; *>?» 11 
gar sroiwti u *. 1 1 

BF^wnB' ^>t cf^cr srf srr fair I # fo% sf t iisrcMt ftfa ^fqprc: I i ^ s^rasft, to*!, ffgijre^, ^fr^s sgararsft ^ sfa w, gR % * ar wc, $* cc qstej; 3ft $ror <*# 

«broi &r *?«? w ft, wife q^? im^f ti fans mil, $* are 
aw m w^ ^rft qftfff *n <roprf| t 


r 


t 
t srgq: m ttt «ite gtfta % f|M |Jmm sit $ afijft 3 wta 


JTte— «sjf «5? sr<rc w k mi *ifi|* ? n$ m *wif& 

grama: sgsgci&Si wf fr^raTO $nw II ] fin! *fe**& ** m mji % ^ «r m & »*» 
t* &w % «nw! w, %* «*» * www « JP« 
I toff I wm fl s* r wft I H $ « *SJ» 

s^ra m$\ ^ft wrof: #: i 

ft* f s I j ftsrrwr 3 sresi *q&3 «ref stff fori »nn 1 1 


tft 1^ 3* *S if sm 5 3^ ^f tf msrrs §rar % ; £ft ro- 
%a§ I 1 * ?r§ 5?r^ & 11 * || 

Wn?*sf iTO^qf <FRTSR: 1 1 ^ 1 1 

foftsn§ ftwfa i^ft ^^r j 

TO q* % |^ «K * *??§ |qr, fcfcr sn VR % *3 $T 
3* TOW *tf ^ 35 m[n „ - 0|| * 
1 98 «P' sf- *l sff™ 


«*#* \ U« &** 1 5* «si£3J» • s ^W 3fl^ 11 L-iri* ***** - a 3 s * 8 *Li w* <tt £l*t $ <p«* X* St ***** ' at 
St .*** sr- »<*::;•? 

sfl^ t<fl* ,^#** W * «•.» ^u ^*j<fi5*-fS -fSS-2S>^ ** &*«* «** #\ •*- * *S^ <J5>. *l 


fl^ affltf q> .a site n»* a: <S* <H* * 


*i»« s. ^ 33 «cs ^ **** 
<*".) Lrf** tflatf 81 """,-*^ 


tfRP t ^* &^ 
JV 


\ 


fZBPOTfls^ ^T^nsRHfif II \ $ 1 1 
ssra ^% 9T$r, «d% gn?* siron 3>*5t srer, ^st- 
■A, rite «rat ^, gprt <w eft sts^ 

tra if fift m srk fgfgsi sm^ g^ cj^sr qf^ is ^TOTf ^r sgsrc sft St ^t II ^ ii ^1 ^ ¥ft df^ns cito ^ £t irat ifc «fc * pft 
$ •, *r *r% sife * ferft g* §• I s? erga Stft sik sr g^ srrsr 
$, si £tff riK * iter © 4 II U II 

Si ta^ffqinftsiMf 11 
#^TJ sgfartw WOT^pWRL 1 (I R* II sra tos msrr siot &ft ip:, ^5* swift ^c ark 
g^rr n^ sfcc sngr <ifift g^ $ 1 sr?te «^c % %sr 

{ t?ra ) wet to# %r «tf * ftirt $*§ gs ( Ssprrsr sfr 
tf RBpf $fir: 11 ^3 11 

* 9pO-~*B*ft I < "&• ) 

^ 3sl 
W *W 
^ 11 is n 

*?: ^Iwift: mm*L w V\ n feSK 
*rt ^R?ir * 
^ ^ %, cfq ^ ^T ft 3 ^Hntjj ^ 5II5T %. ^f^T^ % HTJTn # ^RTH 
fenr sk srenir *m *r w^ tar i 55 *m si tftair 5^ ^<3f ^r 5nf f^it sir sSt vs n^ % ^rm 57TC cT5j % «d s3t ^5T^f § ^rfer ^r| ?it n *& H »k n 
* f ?«3r *r ?T|Rjft: i 


n ^ \\ igifi ^ wrs; cc? 

TOffST SJT I 
^re<ir ^> *ra»r %r ^?r 5ft cTT • ^sTTI 35T W& 5f fS*IW ^TRT «*SRf |r ?fT S3T 51 M B W it: li ^\s u 
M** 

*J3 
*fc * \ 5^" ??^r % gpit ?Sv ^| *4t ^5^ n ^s u i fernr. 5^ ^v 


^ % arc ^ § w ^ft % f^ft s$? sn^gr 1% *rc } . , --* *% 3*r sik qrjft *ft ^ HR^l ■t * war pfr«fl^l4?w SOT* l sr tttof?t JS^ftl^ 1 1 3 .*i\„ 
^rgpor: 9T f * n^.% irtif *r Wwf (tars' w* §5rnr w ^r 
|*rr *f * "s&f mnwrc' )*"* ^^ W* ■* 

' ' . jw«ro w*flw «?* g* in* 

<*§[$& H$ * srcrafo ssirfes ifo-«rc sfe . srftjffif %rreat I • 
^ {^3 flrfft f$ ?rcr g« a ite i ^ ^rastn u 

tfTOIH TORPID 
* « 


9T **# 5$fNft *F^m / * qwift— |tt^ i ( ijto > ^, f%nn^«xf — si^t^rs^ i <fo<>) *tt sfta ufc sfKsnr $ lit pjft fliwrc if g§ iu II 

Pt W WWW 

fiifo CRT fforc { % %sft tost n«(t mff «Jf i 
Orf^r gfc sisrc tfe HsrW area am srffsff n » 11 ? » x O v fr# ^ <rft$fe ii H II 

nsr Iwjf^r wr $sr «Ksrr %f sfo $ft >flf iu 8 fa^lFIP^ 

J I 


v ^^^W#T^^to^ rs^ra ^ , fossr grag s ^ ^f %fo afe gas <re?w tMn 
t 5n*P3S^-^«ra;«F# i ( *• ) t 


qfTW JOT W TO!?: I 
*I*q WW W 3FS •- to wrat few ^e? li « II 

/ 

fefe *T5i olft *T3T 5T33 qflSirSHPT feffW HST II « I! 
4 
X JBsft-ww-Swrsfif f5!5 s^ra I &mzn %t u * » ^Fsft^n* ^rog^n s^ttt: 


*o ,r rv I*. 


i W?^IW#1 1 ^ ; <E§PH Wti 8?jt #$r*n m$ m$ vrfo 

*rspra master* §*** §s sr wrcm §? *Fgfti f * *# 

i * Jrs toeefif ««<?? sngs mfif grfjf sre t*3 i 

s^ ^qrft ^ f%<rf% II ?R it • 

j < ** §f jffsrr^cr ^ «n?* Sirs f?ra*r §f orara3 i< 
W 4fot*at st«t ftsr te *3* ssreraft II w it 

tf «nm Ittnvn* -' g^wen^ ^pjt'WW j • i 55R rowift ftflrapRFW N ?3 H 4^< * qrai^— i4 nwnqwft* fawftr 1 1 -f qwwt-^-iw Mil * •V \ a 1 ft* f F 

-g^r %m t^c? 5te ssts ^re; ^m %f n ^ II 
JjfR^ilR 33T *$$*• :i *_N <* 
TO Vwfr P»Wrf& H ' ? « Tsr ^ ^»| 5a*rc mfer ?rcici %r+rr srrcr i 

5>f gfc «to ssrcs 1*35*^* srcr §f tors! a is n j r >< » %T5fcT HVg*: ^Ijgf gf§C-S$R 5tTc?-S^TT»T H f %m mte § cTTgsre # sferc-siftsira 3 n \% n 
4 
S^rcwui ?$ n 
ss§ fesr as %f mfer tj^sg g^ eft ii \i ii <T$tt *rf J *!8 fires <?HS ^ www 

^spt ^ irsr-wsj tf fef snft <ro stow sft i 
wrara? for 05 to % ?ra srfei ggsrs ^ *s a 

1 farow *pr»*Rpn i sppi^i # §f %?r #fcr srsra- «mft *ra *n?r 3*f %? I 
^ fipftts a^W^gn i *rii te? *r%r ftftgr * * <» c r > ;• ta *«* * *m tef *f * ft* ft** % i qferarr *fe*T. ii**-%fai mr 5w ta* * I W I I* w 

g>g*r-3# % 5ft^ Star cm-^K?r 9*ar 5?t 1 

ft* §f firms %*§?^ft ?rt ^3W Hff-^T ^t n *>l! 

ST! TOTlftTOT 

^3PI*ftlW-«4 ft WMl$T 

*" 4 

^n^Rito ^\m$v. ii ^ ii ^ST-TO* %&•$& §3 T%ST q^sr Sift? &T &?5§ I tfc tESF : :«fl» 


**«* 

§ cfe 


\ nfti* 1 


%*w \ "$&& «#* « m <?0 * ai** 1 ft3 ftfffe ** §5t«« | 3'^- ^un^ ^ 


.««■* SCR «fitf*fc* ^ 

o ^n^ f**^ 
*«*** *• **W. tt *6 

«3t 


at* V 

ate" ,,J „,g «c fl ^« -**@ tf* 1 3 I» 


'^^ s* s^tP^ ttfiiWl U*Stt 


s f«*stf 


fWfr 


^5^ ; &*«&««■ I * » t(^ * 4 sfcr qgff: ««l: ft 

i 

feft agsnfiro m qjt for ftre fo^t snfif i 

'i$r ff^fffe sra § f&3 s» forc ftsr wr stfif ll H« I! 

&3*sn(? fir <TR?rt 3*f $*r gsrr i * TO SPfc * <ff Prctf ftr#§ ftfwn $tto<?^ I 4 
sra*ft ^rgsrc 5g?i wag fc*t srft^g' ss*nW, fe«rrf^r 

f 

"1 ^^'HTf^p^ II R |{ 
* 'qfcRtf 4 ~; u ^w f i " 

w tf&f* *wfrffifc fsffa tow i >* * 


'/.«. C ■ '". firer *m fits! % $if meran *ftrar star l» 3#**r* 

^*!5m^^^w«S% *Rwwi mown* ^ 
*Rts?3 sife saras t*§r 5g*R at merer |r «& iu I) IT * * -T /-I 


c 
' • ^ m . «. - -— - 
« 

I%f^SI3|"TO^ i ra? sik S3T5T % *& ^r wm fe& fcr : 
$ f*ft ) <jm sr§ 4 ft £ « 
^?f <rc firfsn* S3?nc % srg afts? <^r sfes gg s 3?st ^ fe^t? gsrr ^rcsrr *n \ ?m\ *rsnm % s^ <rc g 35 ^rspsrasr *? si st5mW% ssjpS ?^% Sftpj 
<*fe$f §k ^iff % wax §w vx \\ k \\ * •* 5^nPi^[ swift: qK^4 werk n ^ u 


\ ffrsmftsft sifcfss g^is^ forafss *xm&t if 


;■ "j 4 * gRtwWH w^f^r^ I v,+ - - A V* * *R3T <n n *<» ft 
i 


**?{«$: 3TOTOT f&fft? ifs?^ li ? ? ii 

4 

* « *Rpfwi fsrcrsran* jtshptS fcfe^it TO^mnci^ 
*mif gs* gw *rasr «r«^ ft n U « 

I 

^h! srar sgrarfe # |5tt «tf ft it tt n * 


<"» ' * $5$$ uwW spfor flfcsF** • t* * igoiOTSJ-twatq^^i^i «*w 1 ( tf* ; $« gs;*3»nil 
^*w*l > fTOSTCtf *tm iRTOTOJf^BL III « U 
/ ^TK sgrns^ otto ^nflfar; II ?H (I *# ^«* f#<* 


v*. WW- OTWHIJptWlH ^ ^ftc: 1 

%*n*ft OT^n: smrrafa ^t^ $: 11 w H 

«s ^r *! $, B^rrfir «?r^r ft?^ sresrc ^r m ^§ w \ 
*ra«if 5 3B» foe *i & lltf 11 

^rap^t **f$r: *%$m fr^R^ \ . ^ ^^ wc, R^^sft Hsrqissr § src 3 *ft r ^ n Wi *nf* «k ^8 ^Wtej §^TO$ftA^ I ■» # Hflwwycssf 


ft^f^i^f ^t f^gan^pfa ^ it {% ii i w^ * w$mi www ^ $»rai ii *° ii 

* 

>w$m, jsto s?5$ str?*, fk<?m, fe%fa$, ft?* 

«i«l«ir#: jp$$? «mro W ^J II ^? II H •** swa: *ftar $r g sr il «to !l 
# qnsR^-*' hst^ii I w t iw**-" ^ ms l " • 
* * 


% g€f ^t t^r ii ^« H » « < * * firc^pfara. *ra< ssrsmh, ft^fs^;, c^&f; ' sftt 

«w sit SRqs?: n% n ^ 11 

^S §3 ^ifS *ra^ wm* 1 • K s^f a W*fa: II ^s II.. 
£5 en ?f sresif SI, srr sir «$ **• ^fe^r# **?& ^ ** * V 


^ " * tor$~- ll ?n%: " *r " stI^ts i " <*JJ5 *R{ 5vS 


«^ff § ttS |Q( 4 9*I*ft §TO ift saitf wwj* raw * win % <rf rowrcnfWr ot sforcra 


^w%'^ij % wm$ & v& *m w far ••v jpto sft 3 *rc$ $ src 3 ftfira gear 5S «^ wk ftfor « • 


f A<< WQ^ I^WFww MR. I 
forcr-*©* i ( u> ) * qiswrt-" www "l ** §*5*3tf13S 


^r^ ?m $qi?w^[^ ww f*f*k il 3? n 


sr^rsro f^ i** *res ¥ft £ sfc mm *stfc *z$% £t % tft! *fi §§ g* § i §5ft* sife ^* 5 *^ ^ T > ^ T ^1 ^ §*? sn *n$ «wS ^, tteif gft r^t as ^r ^str^ gi^ srcst^sirei gr§t, *p[ s sij^ ?sf<f $, |# ? o«rr *Rmt&5 % grcrc & sisft || %% H-m §*r tf sgamsft % stto- c 
* qreraV- »■ grf|ifi«ra i " f qisrefc— .«t qfcgsH: i " 


«rgt wi'> « 
i 
^ W^W TRW f%$ 

$t ?rc$ Swaraj sif i 5»5nj fg« fam mm* N* 

• W WW if «W Sift fl^HST $> ?K* %Tf5T W, fiw sqsprfg anrcrcsr «fc 33} v^srtf w *# iff 1 sR^f <re *# % & sit 
5? $ jfc «tff <rc fefsra s*rc «r jp* war, ( fcn 
«$te wr sgm* sft $ t®r ) 11 M II 

4frftfcHw fr l ff[ ? ^#fei 
#ift^nft ^r} fo$n tow ^ II «« II 

^«K^t*fa TOT^Mft ^ II 8? II §^ #WI5pWfW II W H 
WRproiiW 11 \% 11 qjwWlWW W ( 0« )i ««raH ( &° ) * qI5?f ^ gwifr ^oo ^rfirer |th 1 1 ?r$f <rc 53*ra sft ^ sreisft -t. ^m % Srmfrsa wsi^ Hssr sir*** s&: ^f^> % s*^ to;t t^ i 
g?r sfcri' ft ^r ?rr <rifc h*te smg sftj *ff % £t ifo ^ ) ^rsr i* 3> %k ^r| t%^ jpc $• n yo u mpreNfi^ %#$^rail « II 

xm f i «f! i ^ src f%^r^n tft a^ ^r#f» sir i ^ 
*iira> sik *k# mm ^r tr^cn s?t i $s n^rx §> fefW 
5T% <*g: ^if : I) 

i§ra! qtft q^t sff I s*r *???* sft safest g^ nffcr f jiV 

gfcpsro *bt 3jsgt *yif ^w pff ! 
terffo^ #*f *p* ii ? I! 

# 5t stow ^r ?$ *ft, §«ft Stm staffer Hf tf 


^f ^ifs$ ^fj$rw 11 r 11 

eg flgrsr *r*r ft tftcrc x& a?* ^ w$ ft M 
fefsra ^5tr ftfS ** !* $ i asfi wjf *rarf sfo *$$ 
% *«sr* ft «ct* # ft ft 1 39 reararc «?* s^cf ft tf sgSR sft 9 far 1 *t 11 \oR 
$PT?ft 
o ^ 
«? § $8rt ( awtf^ <Bir ^err *ifc -^r 
#r *r wrarfe ^ ^ ) , airea ?ref % 

^ 
si §3R*r % sanfca ^ tfsref $r S3*rc sft 
3«1 Q * ii cffPr s^Fniwnfeift ^snsTTf^rf* 
i 

^ ^r ottPwJ&iI&i H s H 

^ grcr refer s?k ss 

*&F3 3% fcsrwjnc, Jnrt^c, sifoi ?^, st^jst 

; * 
I ** - STCW ^FTt \»\ 
IK II wftfin* 5 
%*#§*# 

rsr ftfos I 


iw>nErmg i |r %® w, tit fesrdmf % ft* ^ «rt srayrfoa' 

sr m togs wsrcrard jteft 1 1 wrat 5^f^^ femr stranraR inrr t » $ n WTO 
TO TO* IW-'WlPwl I c ^r 


% < «*£<«lfr^ II * II * tn&il!;— *iti$&: 1 (*ft o. > fcnror —s ^ I f ^ i* '/ * m?sat— *'" g$af i M >• * rott 
^afer *rarar ^ ftfes 5*7$ ;nsre; flm* ^jtr 3ft ^ 
t^r it * « 
fg?TR 3 s??te> sr"? % ts^ sft Sir snrrs ( t^ ) sft ^ f^st f^fe** feraSnTtf § fefef & 1 ssw srsrdt ts%, 

$ w*i sffer snrsF $ $«■ f%«r t| $ 1 s*r srcf 3 ^«ft 


saw 33m \ok 
R 

I! \l II " 5§1R sft $■ ssf §&i ^t g«T5r Treraj (ser ^r, §tr 

srar ft«ffn I 


<n^tf3FTffJ tt ^'frore5^%,^$*<^^sik fr fiMrtS^ 
**? <ror 2P3«j mf?r % sss wff ^ &i| *ft sr^rft *r?t & 
g*TOT *,* toes m^rf^ *n^ tok 
m ftwr. wan awn H W H 
m ^r ^ft ^ ^n §^rc 


ST€T $ fe^t ST^ft 3ft 5?K ^5T^T STfifts? 5JRVf ff t%g3> 


% war fpffar $ifi fg> f^r q& <rcs s^Tfer It *§r 


get $ sgr fi£ \ t%?3 ssfsrar, *sj <rfe 3> g§f <rc §»str 99m 9*f: \ 9 $ %R$ sft «q$r %5rr| n g?) i urn I sr^ «^> P 
i Sfftwfwrai M^ 5 * TOfrf fJTO* pps* srfroft mj^nn li t« I! 

# 39 q: 9»n II 

<ra «qfo f^cn«f 9 pj, ^ tf fa-qrwf, «jhj ?rc t^ 9 §fr s?g $r jftsn 9559 w srrc ift srt&, $f ^spra sft, «i$te qqsr raft m # «fc gp 1 Ira^ ii 

*fti 3R to % 9 ^T 3$, 9C |g i<«ft g? II l« II 

8^W $r eras} 99 $3 gsn i * Wraw I ( ?r« ) \ grow— tflqiRffitanfofifo $rf: i( 9° ) 

(no) *!OTi $& * f ? 

a K\m! % =crsi¥r *re $ ^ go: gstra ftm* sir, fosS 3§cT % ^ 3T| fH &, qspR^ gfc ^T^ ^ ^ H t H 


«rm<hI^wto ^^ n ^ || 

*S wgw ^err g$ or i ^^ ^ft* hIhstc iff i 5% f%«^jtf % 5sr«j ^ 3g<r §?^ gjTwr sir i 3S wsTsr 3 =53% $ srfose ^r sfk s^ % <ro ^t q^r a fas fsr?5$n *n n * n 


* qisr^— " tffaafcftcr* '' ^ u *ritef%fi^i * ? ^ pRfofr Ptot: sr^sft 

jpg fawn % $# %r? ?r^ t **t str <?faw <ps * ,3*ri? *wi |r sftt 5«^t $r£ $m km r w Ht ^ssrara *sff fcrwwt to tr 1 sssr nv «t «ro fcrr * *r fa* ,,..„, , , „, T pt ' 
»* i II «H train $ nwifiw |r <w $*$ sft <r arc tor 


*.* * mi *roiw 3 *Jm#f 

i ' j "qqpqf so?rp{ w*fercf 
ftWWFjIHH 
.WW*- ' m*rf "« " "^ ' " 


trig srtm w i ssraft ^T5? eng sit ?ft$ ^t 9h ?ft I ^isr ssnst irl d$ *$ H^rr^n «5R«t , *, g^ian 


tracT 3ft <RS 95 2?T^ qfcTf *JT « § 11 3#s *f i^^mroR^T ^inm &frmx ^m^ji i 

q^rar ^^n *tw$: n vs w 
» *■ - — ii 


i ftonft— jgWr i ( «fr*» ) tf^saifr— girirft i <*fh ) *.* * sraw m*. ?u V «N || ~ (| 

^?r 4&t<H«ilMft'j: II t \\ 

A 

•sftc ssragg & tft srfo* i^c %®% %m, $8 fare* f . ^K<€ H& $r snagf esf ftr gsrr I 


* ^ *jsnr#fc ^WWWWS II ? II f 4 3sr SxOT $ tftenc «*3» *^ sre sik #rr ^l ^rifaMmz *fttf ft ^ I I V m 
I f 

saS^T^qwsft fir^ToT 5tsi graft glcir §r ^ go: 

3ST *Wil $ «BT^si ^ ii s n 

i 


?% sisrasre srri: sik cfta ?fTf m$t ^rr%ft §r ansr 
i riwrre sm $ f*ft ^T^f^r ^?r f gqfr sn^reft fen 
TN ^ 3in <nfw? tow nsnjwnfirow^ 1 1 s 1 1 

^f ?f%^ H??st ^RTJ=ft §rr ^crasr 3ft q^ft 'df ?mr sriftr * TrsiSTOw: Y3re%r stsrer ^t^ ft* siror s*i, ssr *r^r 
**, « s « ^ wro^ta- firftff^wrri^ I . *i3^?n$S to^ m*K% ii. \sl ii srerai to t« 1 j . *% s*ra *tr! m$f, fafopr-ms*?! % $$5 wk sraf 
f *f( , *r§ * %r % craft §<* sg$ ti w* srur^m * ft tow* *tf*f ♦* 

I 1UII ?«t # srrsrcfcr smi dfc gsft ^ s^ft gmr trsrar & *tsit §1*. ?w vfa nm $ *x v fer «pt *?ar 
tou? $' src § gram # wseti 3€% tit ®k* «rr > ff 
^" TOflOTJ II ?° II I *N 


* * 3T© stfo go—t; *l« 
^^i%s^m% fsrer x&? ^^K^&*$fei 
fgSTn % 3nTCT S*k cft^v% 
%*&%{ 3TC%^ SfT? a^r 3ft % sm?p?r *n, ^r fir«R ^r siq% g 


^t sfcr. ^mvji % sifa Tsrar *rr n ?, * 11 1* n 
c : ^ot^r 
{ ?swt: s^tem ^ pri il U H agfo =3Ht % *5T3 % 33> ajsrf ( STSFgsS ) % S?T^K * •.. % 3f ^srjtt <^r sir It \\ 11 f*n\ 
*|faff It &fc W&t SjtflT 
^{^fer^TO^l 
?«U 3? 1^ w: JFarcras? <*3c? ^ *n:? wren" 
sir 
3«n §*^: qn gs; 

^ *JF*o sir n la H I 

^T% qfr *jftf?*tf 
* ^i^t: wt£%<ft 1 n « il 
fogfa Rft^i #if*R^ 5^^: I 

TOT^ii ?V9|I JfRJT: ^m U* s^rr % \pB»ft % f«& ssft sh 5nc s<Efe» ^ ¥j^r^ mm fe?flra? sr*ft g$ sf¥ i ss^r %rl tut mi i^sr *r$ grew sra? sms $ at»tr irsi^ss *r&r "fa *ftsr ftnft 
^t ft I 3*tfRr ^ 3T& 3tW 55% WEOTCTft ^ 
OTBT $l| $r| ATI Sf% ^iT%4t %fw»T 3WT sr»^*r & sft* #>rf #»[? ^m #> 3^1 

I qfi^fq: II ?<*> n 
s? 5*1* firwf ss* wsrc ^ fiffer 9*^ ^ 'S^* 
«n i 53m* sft s*r Sri* joRjfirwsr <rc ^ »ftil ** » ?i5f^r: *r ^ *ptf 

^11 Ho II .firoi «ir il r* tl ^c tti S^<*i^ % twtd ^r c 

|ftWP5j 
^ ^r s m*ii ii ^? 
^ *n| firs srt»K siq% sjsft *rt %r §m% $ sgt srarc 

sra^i mftro: ^rai ??¥ ^fr ^qi^ 1 
K\wm ^tj^fcii ^Rn% ^fe^ii vt 11 

^t HTa f^C IgSfn eft % $f flSJlc? J3T5!T fJ3t, eft 

I! R? II ^ TTTwfr STc7*cT *+nift^, 5r?5*a ?^g§ R^RI ^ *ftf?3T 
^ ?ft, «5m 3fff <f$f f€F5 =?cn^ *t$ $ 3?fc sfcft §ta, SPFm? 
^:<? 


fe II V\ II ^» 
*' fesfra? 1 " 
'S& isftr 3?r ^rr^rr $ grcf wft sft p: «h ssr *ra graft 5frf*r 9Jt ?rc5 %to %$rar ftfos qrf, fsraft £ftr tf S313S % *tf ***:*?? 3JT JW *** «l* Wff «t 1 «5S*«tO— W»W. «*fc&§3 &* » < # ° > * u* sg^nqs 


sf mmftRf f^ri \m\ 
u ^ u 55* %r snnl^cr 
«r>vn STTSff, STCfa 
dT fft 
331% ^icfr, sross §m #.r *?: «n& msft s?K ft^ Swr 

%i scqsr spct ^rat *ft n ^ w 

qiifa W TRTOf^F 11 \° It 

r 

^?RT fgSH 3fl ^ 5T?^, ^Fn, ^RT 2<Tr| <?Hf 
sRfeft ^r. ^<nf* 3tW H^rf%, mor# 3*5 sHsr ^ ^siraT % %$ ( sraor ) %5T £. ^ *♦ 


sfit snrcracfr s. a** T^TRtfl 
$W5f ^T^IR I ^m vEQ^Sfafa TOftiR n 3^ n gf!«Tv^ft^% $% ^r fei*: 
*t $, stsf ff^r srag^vf % s^ t lit ft* ^?r %t*t Ii #s sm *| |r n ^ i\ * ITSFtf^ — *' RRffqsfRT I " ii 
WW # M 

w«w $!* sGroft §,toi& % eter I £rc 
ijnM 3J«> 1, 55 sk Tiv ^ w n \\ n 


• ; fa gptr 3ft S^ fori ft, or |r srft d fefta jisk 

$ *$f ®k i$m%t$ I TOT, SfKf §^ %qf cR? if * ? $tfe#rccl w §^ Wr?T ii 3H II WBft TO S5T srft IK I w $?#!, ?ra* ^ * v, «wi^^wir<ikfi8jtlri^ It, It v&% iiwi ^fgS Prat ft:^nc^ 
. fa^n^ m wtf m, ii W II 

rtfcw^sM strife itmftwaw 


^i?w#r **jift t#mn ii ^ ii 

tfr n *s ii sprite wfo m\ ^5*1 ws$ i 


^ ^5fl 3ft crc§ sigrfga |f s»<:, foe <Tcr |r^^ gffera swsr ^ cf^, g| n^<: srre trf^ §• i srasr sgsra ^ 

fNm {&, arc ftwf % 5^ sftc sbjtst srwr 1 1 

fsra est t % if qwsr fesr sni ? 1% $ $ 5^ sft fesr st §< *|K I ifFg s *ft $ tref 5HTR ft? I 5JcT: ct T^lf & gsiHisrsr sik ^rnsr S 55 *ft sp^rc *3 1 II ^ ft 


fe ^Slot 3Jfo T%*t f «3C qnTST qft cTC£ ^, f * SWk* 


. *ft ft jpironflr srcift sfsstet: ll *° 

HT TOT intf" 3TTST WlPB #^Oftmr I sra tr *ft *ft n « * w. .. aaa: Wti ft{ 

s * «iPn <fen $$ mm$w i 

aur 3$ anrm $> <rc§ g#sa |r t% ar h a^ n 

iron *rpn aj?sai $t ft ^ft^r 11 »3 sit aw gw?*hi wa <rc warn a fa*a |, a $ gsr 
aw sftea ifr w *ra$ $ <jw re§ $& 11 t$ 11 

Wife fpRtf a#ti pnffc^ I 

wr aroi^ f%asr a}fanajl »« Ii 

^fc ^ a^ra gsRsfa fearar awf tf tf cr^ 

aa fcaf qgt as$, $T 5fc SWSKN f 9 q?Ht *ft II tfc II 

aa* % aga tf fcwf $ arar *fe <g5n" $ ^ *l *fc 
§t aa a «ik gf^ar ejfa/ir a§a laaft $t at a i qaffa 

aaara swt s?k aft awa I aftsra Iwwiff 

fa$r I a?i It aa) af 11 «H 

aTOfa» ^itoi^^WFH^n aa* a0 S ma % fare fas aa &, *a*i $ a# 
a£aTaitaaa^&aa}#fo#$g*fa$rc aa% 

are at p a 11 «*' n $RR 
fetf fctf % Stfttf £ «R %Z *ft ft, fc*ft $ 

§ 5T*fc % && ir ftrac <rf ft, f%sft sft qwasft sarc 
§ 5ft% irsr* <*?* ?ft i % feptf srat gt sftr §ra? snrd 
ftlfi**? *ft cTCg 5I«T% JTfsff % 5HSK 3«TC 3T5T SHOT 3TC *# *ff n *a ii sritevf § wrf % i^sr Arc qi ft, 5fga? ^ srairo: gs 
wtt «ff sifc vi? ^r ipft «ft— m*f 51ft* § ^ g| Ref- 
orm ir§ra?T 3 T^ if II «« 11 

ftn ^ q® 5W wwdfci tftfan^ II tf*> II •' ^n: ggc src ^asff 3» star $ 3»t frsft %mt 3 *i ft, nr^ff te ^ 1 11 «* li 1 

si** fenr? t» »raf % ?rc %s$ % gte § srsi^r^ sift 5cr! $ fa g^jgr sressft ^ 3*5 sir qf ^ ft 11 sto 11 «TSW: ^spl ; {^$ 3* foqf % ftrfgftpff % ^5. ^tff 3TCT5T ^»V tree : srra »?f $ $ i sRsft ftrarsf anrsrc sris $ $&* *8 1 asrSr 
■ ftf%«r 5pur erg: $ *?m;r $ i % §rat d f&sf ss srasrc •^ sfr arcs §nman* ®v* <*?cft «rf tt ** H 

tspjpfotfto g^ri *rjrorPTO 1 1 h 3 1 1 

55tw $ ^ *ft n k* ii * « i « wwtfK mw *wg& $v &n ii w n 3RTC*!?: pifat f^^s ^ II HM II 

•*srra? % qw % f%sr^ §", w ^ Terror ti ?rcs qs^ra go: 

^WIPWR 5TT5T Ifi 4 U M \\ tot ^rf?r j^h: ftr^f m*i ^ 1 1 Hvs 1 1 - 

*isrcr ti 3»Tf §t| ^ft swift ^cr ^ gr^r sir, *nwr $ 
*j<sr £ $w §, src src ^ ^ft sft n &t; n \ mm qjij ^Jt § fere! *4t sn vim *f wk mm «*!, nst $ 5$ * 

$r? $?£ fercf wi& ^wff & srafesr gsrrsff %r sik 
§^ *r$if $r rsrc 35 «r>% trfarcr % mm qrc w %r *§t 

mi\ ^ ^wiwrowraro ssft 1 1 $ ? 1 1 «m» t <t* *<ft tf gar %r s?w srcm crftrcr sra& §n 
Sr wrr smr otw **& Z* *f *" c ** ""* ** *"» TO«w*wrf3r wftr wbw&i gar agar fifar src 

«** star i# 88* wi^ " w n tt$ 


toss t?Ri€ft $1 gsrr ^ §3 & g«& S rv » . n «BPn»wR5mwtr 3rofpi^ii ^H 11 
m® *nr« *r igsft p" Isf % ^sr $ ^ wrg % «W5 I USS €<* ^% 5fPT V^L ft, arr«ff ST5TT ^ 9*5 »W 5? * 
3ft ^f II ^k II 
^*F#*fl3FTOlJ^ I antftaffiritatf #re to*if* erg; 11 W 11 

\ 1 «ir 1 ss *% § $# p ^f? sft srferaf ^srasi imfc fesf § strict tmreq sfacr dfer §r *roreaRf 
<rc ft, craircr 333» tow fiiqdr § qrs few: %&n 3>{ot *ct ft>, *sfi 3&t ^t m?nr I, ^ sft TOffrsrr | %wm &m 
'art gstfftS ^ f^ ftftvmn 1 fftttt *3& $;& ; • *ranr %r $g m*t ftsfTO ?«r, *rs? $% asii i* ^ f» %tom *mi toz*s «* few? f r s*r firflsr srarc $ SK^mf TOqafaMIWWT mwti *mi II *^ II ssfeisfS ^t| $tf ar ^nrfS^f^t, <fti $ri aiooff ^, $rf %ts I «f fft, $if $t| *i*skK «ft few? df gk $i| $tl.*iTO¥ *& w>*ire *ft Wf rersr ^ ar<Fft sragfasft Hpmrr «tr tost ^t^t sw *n 11 $4 11 m& w$fa #to 'wfi^Hwi: 11 vs>° 
4 
1 OT>t ^ta srrarr *w ^ §ri $if ?K?*rcft garf?ra? «&t * & 8 
* ^PFsrorN t 
# % TO?c *& ® pit sir, fo§ **trc &r«i srmft %r §r§, sro^fT *ft few? *ra*g % <aN*if% gjfff^SF^ ^ift^ro^^*^*^* 1 **** 11 * 
,«i?3t— lk tnrcmrr "9 «rr: **n Vte si^dta ssrcr iw **r * sft II v\ H 

^ * 3TTO dV I ^ ^# S37 tfl * sft, fte$r tfSRU * 
^rssr it n $r II ss mw strife ^jtr sft Sr st«t% jt?t Jr &terr t%, fog suet* tr^ir ^t 2r %qf ^q% ^[%rf wg^nracft a^isra? tfgojw §sira^ swiuiirlsw 5% &igp[$?tai&f 

i%f^9^T WSJ* 1 ( fa° ) " ^m $, sffara % nf?r sigrro if grot ?r 17:71 cr. nr *P'w 
<*>r «F5^rm | it ^ it 
HcT qr^m: ht: II fac sfjw? a"? $ f«mm fr, fam iff strnrrt sr « tnmr *ftcrr &r «ra? «ftk f??5j ^nr «rr» est wr ^rc *?«'t wr. 

*$ II \Stf || VAqz <sr nd **t cpi tr^rr i 
o * «rt < frs#$ w?i ^nfi* to *1^ i sFftroTO *t d^ 7 ?^" w^l' * j » Jl * .. - * ^ 


«• 

cruris 53«7Ffr sft ^ to srs^narsn" % ^^ ^ t^ . !gi«fa TSTJT *3 <TC? HS> ^f f q57 JT <Tf I t<sN II H * II ^S* _*r_ __ _....*» 


3Pg t?$f si q<: ^tsft^far sftc gfo § prsppT^ ( T^tsft «T «EW ) *>* itf «& ^ ^ ^5 ^ »t I* ^ I 3ST% 3W* <?| *m^ sfts %n?5r ft^ &| 3" iu II 

Site 3rW g*Tf?sr «?ft %<T 3T5T ^ *, fk^>% 3$ SSFT ^f 

fas |r ^t m ll u II 

» \ 7 SsratOT \\i 


I * + v j ^ ,^^ $nrw wrft' % *Tf r m, t>wsr f^rc 99 <&ft|.S<* ^ 1 3S$Sr<f «?fc$*f % ^3^*1 $ ti § 11 
s <raf «f *rc mm $m tit m& <$tm to q»r, «nff 
iw sik ^JT«a aw sqvsr i?fift s«c, mm srrsr iferf *1 % 

* * 4 

J" " - 

v . ■ 
3l«rr, sgfr gsrraff srsrr, €ttw^ % mm $ $qf strop 
8ft V* II $ ll * -&, » ■ * ■ 1 


- ft -- fm wfc % srrsr ^i swft, ^iWt srfer ^r 

skate mm m%m *ft *m §wt wm &ft gt, 11 * 11 .» \ -rt * v 1 1 I %q fear ngt tj^- *<*, gmv, *» rara«ft *nwr, ssr w w gsrr, ^sr sew «r f a? *ir, wsff firfir* «n»w ^ aarsiTsSk ¥Rr%*rf If rf jwpcnrsr <ra?r <J?T %r *sr 
* f sfa «ifar-4?%*ii' »<*»>) 


» kt^o *ra §r fesrc ws* ^ w f "T, Harare 4 S& OT ST i ^^ *r^reHRan*f $r $w w *n* ^# $r 
^pr t% gtcTt OT tKo 11 
*#cnniT «w fersf % stra set? t *><$ &f £t garcf % fiWFRTCf «WT HPf TO*T ST^W I ? 


p^^^^^i^tnnn §r§ $ sreqr *nr 3>t ?ix% «tfs §Tf ^ w 1 

. 55^1* TOUT ^T ^T «R^t TO -5t TO *Tg<SJ gjt cTC§ ssr ans h §$ 5?: 55 w: 31$. & srrf ^ ns» 
«r &t ir *ft sjk.^? § ^rerens %r I ?g&,5pV • \\ ^ « « \\ 


%rc* g<3C*r*qr $t ^'"r for $tsrram* |r m m< Sir <*\ ^5 <*sr?* *E<ar srtonrora Srerr |, firsr% fir^s *t?to 

srtf %rer It n l* I! <* 
* » fsR%r<rarcs» ; c src^f *cr sir, rem * tres srrar 
$# sfft §srrc «to * stfft$ wprc«sr **rgs 


■w w» * i in* * ft* ** ** * " ^ ■ ^^ to^% ^rgfeat ^5f ^ i! ^ n 

^?r am to g»i fcr ^r«S % fear % $# $snq; g^ 


■V I * ^ <s . * «fOTOTR«$ ^PwWt I r o i i 

TOftllV>ll I ff gftc ftsjft <rc &ft ft $# gsn*? $r sgwR 5ft ^ ^i^^w^ «W spr^ foft srm <re<ft sft *ref «^t^5T q^rf «Tf HStet 3 ^T ipt SH? %T *t |f i| ^ 4 ^rasr qfft *r^ §tramr?r f r t&t ?jt u v* 


3SPT* Wfi \ii * « * am, *n*i*fcr<: site iftafirit $ 3«Jf ift §ifer fr §srfe?r 

#, erarr fsraft sir* p? srsc ?wr srcr* *ft ««* ftfer «ft, 
8R ^af sfi*rorsrr %r igsrrfeer ««ft iff 1 1 %i R w 1 1 

|r* *f sn# saw % $3 «w m sir, <rar prssifSf 
J' 3*r*r »t«5T sik «V WWW ww **?* srk OT* 

ire & vrcff$ft «rr 11 *$ II 

«s q^r (pMHf #*faw<rcn ii ^ ii < * 


*'*■. 
X. s$m ifo <fr *r l^r «ft rt « ■ *• ■ I 


sOTfif&Msfcr i C «tt*» > 

sis ater gsrr, <OTr <rc <?st'%& $r ^r wr ;' i& *fnr sft % * 


SJisniU'teif <?#fer ^r^ % gsjff 3 toe* qflrst <tflRV»n 


<rcs sreirswR 3r i ^i^ girel % $s gussr grcsft §mr 


Ts<*tf^rp^ ^t^^isnf m \ t TOwrofW f*wm x to* §ft: ii ^ ii t fNooiIJ— 5I?n*TK I ( *ft° ) ^OT* S?i? i W llf ^sm* sft % ?<nr ft, §■ smftrc? sit xm st§srrof 

*ft star &«n* *ft^ 5f ^ *if ir% Tr^j ft Pripf *ff sft* w& 
W$ ^ qft«t g* dr <A «R i w r 

fg^^A^uL^^M^j^^^M|b ^|l£^^u^ ^IM^^^^^^^^A J^^^^^^^M^^a^^ ^^^^MMj^^^A^MM ■ **li«ll 
\ V -f\- f ^ 

5R% Cffff $ itF* % mi tifa <T§ff $ srfra» ^fsr ^f? «tfs^ 5^«ff, gsrraf «r afawr sum! % % #r wrf 3rai^fa*$fifi 5$ fifRSSf 
II W II *5 teoR tfar Smrrow st <sr *rr §1* arcf § shot *ft 
atar jWr I it «g u 

l 
II « II to* 


JfiTT^ %TS*fT# ^ifesft ferr^^r *f . 3*qft Stwsr sra? $t ftcHT rar ^ *fy 6ra%r w* % sn* ^fcft w, awf g§ ^re srra f^ur $?: m«r *# It 

%s* srnr q^cft sft } surf s^t «t sr?s 3 gscft ft ^mSrsft 

^TTRJ^T feist 3rS % Stf fe or! ^t II B$ n 

r ( 5T3TT ) fafl* %I 3«T5? 3 ^^T ife ft §T T^t &\ §& 5>lf ftf^r ots ^asBir qft^^r *nM ll ^ ll 


t$: fare*? sir sreifo ^ g>Tft3t n a© 

It 11 «o j) i 3W ^ J &4 

» ;.\3!$ flraSt srrsft *sft star %r <ra>f $* ^ %r ^ ^ 

; r §ft| %$ vftm§ sraHf snsft sro% g^f ap, $rasr, * t ■ t <* > 


m %$$$ # % sro% «ra> $* snr?ft sprat $ Irs^r fer raft %r *# «r h *s .' ,» 

I u*to; tiw ^rppfa ^ift^ft II w '^•' « 


t* 4 

*'£'*•* -1 : •• £ 


t ' ^0 
^#*#*tt**T tot mfe >nfiFft 

*3 TO^H^w^cn^ 4 R*i i $« i' 8$ Er>5?§ § 3T5T % 95 «TC S ^qt *ft I SH& 3ST$t %ft SOfal ^r| tost 5w% twf srsff % 53m % 3S5T§ *&t efts. wft $m ggf #j s^f ?fc, sff? $ S$ q?t %r ^ 
fira** msft s^r fereft f$ *§ % q£t §r ^ ^ u s* u .^whifa fef^nfo mR**mito: fifpn I 
Profer ^ §% ^ht: £# a^r^ 3FSF fe?^£|t 3ft E&37 : W^ II %% II ^rsrf ^r sre^ ! M 

finp^ftftf ti?stf«rer Hf%nro 11 H? 11 

TfiMf sifc jftfc&f % 5rf rs» refer to* § ^oit ifr x + i 

y^O. \i in ^1 iii i Tm ah^^m ■ ,, „ ■ M Ti ■■!■■ \m m^\ ^f^^gyli-ff i * t ^r frt ^r TOfOTfW qrarcw: II m * *«v^ ■* j&r «wr pft «wr iftfw l! ^ 3^3» srfa: *ct s*t iftc urwk gstf ^ arc? ws% j^ ^ «ifo tfh 35 *?£ ^rsr «tf fori? tf ^rfoft 

*WPf ^JTW 3ft % 99 9*8 VmHpfti 9*&$ ** &F® ^ ^COTS «WWthftl«ITO *ro1 c * ft^rwrt # ,*R ii hb * $f% ^SW: S«T : ?\stft g§fa §t %rffira so: ^m* sft m^ %$ % ^ l^^Ri^ «si ?*ref sr«f $sr f^r I # i s; I <P 5B5R?f: TO #■ «mw ^rw (*rt sftrt *# qpBft: u < ( 

\ Sgsrfr sft *t sit qfs& ftw ffen sjt, §^ §t t* 9*5 ^5 5P?*r *rcr I % ftw |r «k Is *ft wk gtef set % «ft 
^ *re ^ src «o$r s?$t fo, sfta t qfererr Cm, sfaw if ^^^^^tl^sni^rAift^GAlii^u 4 ,% «wr«f t^rof $ *r> $t| sr$ | p 3 ii i '•'( 


^:^§rfwV$^i?s3m*:swft*Fr 3 *s*r SPrs *raqr ^ ttotsn 3 few* gr*r i gs? ^ift ft, fei *sft #* **, ^r|fn%% wk %i| *r*3 frraa «rc 

sk sik %t «i$ * 1 < *$ w S^sr. HSP > w SOT & *raft <rtr %r *flt ii » n * u ft. ( ^t^f ^#n *fMta fif^s » $ « ^«a 
,i 


* msm 3>*ft 3 §rf jtpt ^t sro wot ^*w sr, 3irf tfl- 

^retfspirc srrataTT ss?3 ^, §rt sfecf g^r gter§ sr II « n * I! 

« 

*ft£ qfftr s^rt *rei ^ «m rn i . 

l stf 'crt^fs um 3$ %sf % g*te sreft she?* sBtwra- 

*n?r §r *§r sir n s ii fiw rare foft mr 3 tfofswf % <fcr jtsrst $rtfa?r 

Star 1 1 *raqr ^ qraqrerr if fesft ^tsr sft smt z 
Dillon. ^ rv ? 9^ ^fwr^f^r ^:q^q| i 3^r n n m SET 3?k SiS^C ?JT *te, 5K3*T WPT ^r 
i 

srr * 


* <E>R[*!i W\i iBfc wt ?<ffi# tfffift ifppS ^ $ l P rs * 
^^i^^wii^ii 

ip^ra l 

( fe «r* $rc tra ? ), lift, ftnr, #R ^ % «te ^t 

i wrar ??»r ate* sikVfa g# ft nfa wraA f* *tf & ^ 1? II U II W II W H 

%P^k?#*nft f## S II tH II 

fti , mam «$ ( *** W «w «l» ** ) TOS^ftlW:"^" ?S§ IFE«»wfe $**Ugs% §t ^<tf,'^i wk Sroreto ^m 
fafea ft i ft* s«* s*sff * **rft jqc <res q^sr *ft & j feft ft tf <ft* § TO * qwiw 5R, 5p «k ftsrros A _•* *^ rvA q| foe ft u tt n 

^5%irt ngcftrt! s^Rr fsrcq; II ?vs ll 

silk ^§f ^rsff if 5T%^ n*w % <par ?& ft i 3S <n*f 

mm % s** wc it W* ^ ^r ^ ****** ^ m ^ * 
ft 11 ^ 11 

TO^rf^^ft J ^M%^P^ ll l< 

3gf s^t $ro«r fesrcf sfer sera- q| go; ft i sfs *ra- 

SSTSTT 5Tf5T % &W $ *RreW TOR ^ *ft II ^ || 
^R^fl: i 
nffir; prstfpn TO^ra: ^rt ll ? <u l 

g|cT & sSk fife* jrkk § ftjpr wrcfWf ser^r wS 
ft ll I* « 

*ft»n: itctcif ftfarc: *roi $<rcro* stfq I \s ^ <o 
si5jf: ^ are; sjk tot# ton *ft srsf alsis «jt I ^sft 


> sk qjsrf § #ft f ! ?ro? # -75? stf gt «ff II ** n 


^ovo s\ * %oq%^ foftt^kt: ^f6lcft i ' 
sn^^^Ri sshflrcfan ii rr ii 

' «fc* WK % src fid p gnPas Jrersrf § wd 

m $ *i5*& § vfagi # ii -<\ ii ^ a 
qwW ^T $r tfto %$ ffl II R3 II 

i&m sft * ?®r fe, saf at# % ak n(f & % * 
*rf <n*if if «*# w# ^ wt gf tf ii tf 11 

tmft i pift to# toOj ii w ii 

53HTC 3ft * ak # tar ft. 5^ ^ *k *$ * 
<nsf 9 nfto" wO p 1 ii ^ 'i VfMI* T?W IRlft V fltf f II HM II • qisra*-" »«$&» I " fc*5 " '^^fiUlt 


feet mi* 8 fefrsr srjtc «t *ftsre ^mnrt .wk* <ffo 

5tm s%r *rar src *<sft 1 1 «ft i *kS<tc wf^q^nf sn$ gcf fg-^^i^ n *§ 


^ <?* gs re* srk «# ic ^r^ft g| s?^ st ^ I 
&8 <rc ^ & wrsrmf, t$i s?k qj^f s&r «re?mi Cr ^T ?ir i! w n 


g»if ^if raftf *fr ^ gsft q$ «B whc ^r| 3$ feptf 


«4f <re irl sft rihr^ || «ae rf ^ %srq* 38% s?3r 3*fa qrc, ss§ 3ig% srrcfa $ r ss» ^ qf* §r m^ai m m 5n§ (raw w% If srcta % wi s?k sratq sfft # 
fer *$ $ ; uftf * «^ <ra*r % «reft 3r far *§t if \\\o\\ 

ftfrfpr <* *mtc tot ftftwr * 11 ^ II TOT T^RT 3 fTRT &* qtffe II ^ I 
$asr wpr, nffa, s^> wfrff TO * wn 

* rite fen? t4 flw* ** «wt «* «* * m 

y* u n ii 3« ii 

qfatof J^wt swrctafa ft 
1 ijflfe*-WW: I ( *° ) J 


3?? ^m Jf 3?rar sftM g**Ert gt gjjjflret ^ crcg ir 
^t sir » ss s$rc sranr * 'crara % ^3*n* sit % ^^ c «* ? 
v . srorc *# ftPrt ifawwffcG I 

WOT^W W^W fa&WWL \\\v>.\\ f^ ?3f TTT^T 5 ! *r*faW 3tf^*Tfr I 

*at fsftf «Rr t<?rcT ) wm& Hft *$ ^ ^ s ^ |q r | g^ 3$; §fo 5^ sfe § ft^T $r wr> T^f t<srr u ^* 

«rt ^r tot sg: i^Fcqfist: i feg srrsr $fe <r^troft Km*$ $t f?srr 1 1 m sra>rc fezsx to* w Sijm*r eft % utt 3 q* fsd sttct 

<m tot m sra? f^u ^i%t: ll t° n t 
> <tiRT33 : tfjf J ' , \* \ * ft $ *mm ftfct$&g<raft I 
*rm ft* *ftt *mr t^ ^i%[ 11 w li fforc: «R<?5r %$ g*?r i fe jt«t # 3r qrqr <ak $m m& mft %r tf&$ *t Sis % \ %i *% i& ft m fttis?<r: fo*3P£* $ star Sr $? tf 3r *§t s«ar sir M &> 11 »* I) *h u rs *. %ft ft ¥ts sw3 sro <tf&m*l- 1 

sot ^rej^" ^T sftfTOT^ri ^Tft'TF^ li M ftprttrftRf'* % ftfanftli Breianrft tf str srtfir stcft I, n awil wsft srifa Jf Jtisrr s?rar I il *% 


*feft it * feWf $ gqp «f *$ tffeft «nfr i srar* 


m 
^rrarf %r Sr t<*r> fe^S 5*§r crr?r^t jt t<?r t?sr 1 h^t 3fl^ft 5ft %r cToTCtT firm !! «k II «^ }| 

s^^Sitw srr qr^rcrTT % c^rn, sra ssr&r Sf srrsr^t eft 

^ «at«r % sre^r 3 s& 11 «vs n 'gr^ra? 5nr sqrrcicr? gij ^f gsn i * 


- *S. 


* ^ <ri T^rfir ^i^ftn^; 11 ? 11 WW* *?»?« ^S *> 


ftawwrcg^rar ^ i ft ft star 1W* to* # ftpR^ 2[^R?fir ^fasT" II 3 II 

*w fefcra- ft fomit sft ft, tour fl srRwft sftat ."0 'mlK l «iffc ^r <j?f $o«?r ggr. 3mt ssi$ g$ ssfe T W II R II i r «. 


srre qsar i, srq^ gramr «nf sft tar if asn: srk % <TfcreraQ# qft sms& SJWraft #4 S3 SCRm ^I^T ^ £t§it fip§TO<?? r^fcTT f^fe} tw c iff Fffi? #rtTOf^RTi I * 

^nnfi^gT «R$WIETO II 8 II * «nsif?£— " tf i " lk« 
wmi %* ssv, fe^tsr, gft £r srsft, g| *rf g*af graft, ^t^f^Frr^: sfk *raif: frost" snsft *rsrar ^ fei^Jt $r 
tor, at % aft sftar 97 tc fist 11 « II 
^ ^ Hf W^R^ I sr ! * 3r g$ slter 5»r *^^ gar fasti sik t ^rg^ srf %h ftsra fern f 5?r wgfsr-^Erar tft defter lr im l srer: st* SOTcr tg< srl ?gT uwftfar: I 

* tffcrc e^ si«ft otf twit m km li $ II 

$sr srat, t* g? srcft #crr * ^ s?t— set* ^ct sror 

sisr £f wis SR* sri^nr <ak srr?re g^^ <pf$t f%, s ^ s 
sn;«* ^t tot t%srr %r ^r§ srtr— prs § s?rer *rar ( 
ST^T* Sir: %*V. I siRstft % ?$ r%*r *J 3*& ^ar *$*it i was gsffa sft ftferff^d'J^^smRr^r^^i^ §r %%\ m 
r % *i<f <n< Hp**r *rot* *ronran 11 ^ H 

*tfk ff SH5 $ <n* ^rsrcf % trr^r efts $* sirs, 3r 
< ( ?sr srjk ^arnnr sterc uft qr^n^?r % g* ? iw fft «w 
.1 R *o ii ^n? # JTgGtfStr et?«r<r srrafif sr»n^ wsrr "\ d^ HKWw Irt pk^^K WWW $r fir* tot? 1 1 wa: Sf wr s^rs $&? star ^ ^ ^ «r srajr «tot I n \\w 
■ i r w r wuw ftRmw r s*OTfa ^ II tt li &k 
ssifqr qrorrar, 3^5, fewsrr, sst^s, ^trare, 

ssr wsk s?i *f foss src ^jtfst eft, fe f?^ t s^<r 
fj; 1 3^ a^r^ ( wen ) ^ ^rt % mzoi 3 ssr 

%m 0$ «A 1 ^3ffr ar 3 zms g?a ^^ft sft% t srrd?, *&*ft ^r| tr s»r3 sfa wft fes ^rfrf 1? £ & 1 «P5f ft^tif 

^t f raa sik *5§ s?I i% w: to $ ni» n u ii 

gj^f src Jr sra, q^f grfe* f?r^r, ^^f ste 3rc «8^ 3Ȥ ss s>* f gm* *ft, gq m\zi % ^ fat it \ 
I " **# ?rer fir, otw % srar*r § srrt wgsr *ft unt W 
*r graft sr?f ^jft «r«& f f 3rfc at 3r?£ft jt &?ft |ra ?sn 

Prefer ^% to fhrrwftw i Sfft *itar aft «* * ** i# » ** ■ |k* 
l * *W«T W^°f 11'RPn TOI?jafl I a 
wmzA fir?! ^reur ssrq^s & wrar «w, , sg 


|S n ^y 11 

f^TIwrrarc #pfa$<irt <rc: 1 1 rh 1 1 

$fr SCT^^t: S*f : II 

<mvvf fearer § sat gik $us § ftasr |r, w^fcr 

§^*s>ra£ «r srrcpif gir <j*r gsrr i ' * 5Fft??f: $$ # 


5* ^ 9K ffy I 55W5T sft snr Nr w wr for «?r, ^srr 

II HI Ktmi % wmr^js ^ stif sftr ^ fas $s sftc sfterr 

j3fi3& $ra roft, f%?g as sreff gs^d *fterr g»r ^<rr 
% *ft ?r srsrr ii ^ ii 5^* wJ! sffc q&rf $r 6 to (i * if 
o 3«3*5iHl% 
*g*T m\ i g qwift 'str^ i *. 


fe§ swifc set 3?^ 95 i fot star sot % $ src $ |, #cir n k 11 § n 

1 

Rmpw^ i&t tftaroiSF? tost: 1 1 \9 1 1 * 

Pro It, ^t^t stsjw % gj?r 9 3t srsf fr *raf 
srasrr are sram sftar %r ctt w&, efhcm^ art S graft 
% wi § sjftsrerr #s sir ^r m, ^ amtf 3ft n^ if wt«w snr §r ^Ocrr §>r ^ ^ mr *%r sqrr 11 vs 11 q n t I 


^fcrr % nnur arm f^ttn rag? *§$ imc m§ m* , *$sirera* sffcrr eg? $ fa *?* d 1 srosrr m§ wfe 
t «srr STsrr ir srcrar ^rsinr ^ pi" %pff % $* sarsr^ft ' v '*.'".'" # ___ , JU -.., 1 

**iw PffpT «rt wh W«% 11 ?H 11 


*Ff^ gWT HT3T \\HW\ QH*nm II ?$ II- 

$&&* m ^m* m ?9t si 3T3TOW n?vsii 
% ^r ^ ^% 5n ^qncft I ? 3H *r^ir *fr *rer ^ fest ar^sm^ S %r ^r tr, worn ^ e§s rr f*rc: s* ^i tr *i*ft 51 

feg wfcjTOSS sft % qrg 5TT i?r to! 3 § S <*9? # 
ms 5?S *nf h 5Jctt i «rh ft?rr 3rm ^st sn£ ?^% % «t 
^ 5r*ia r 1 51k 3 ^ % ?ft ^ ^r srnft ftw qfar 


^Sr $ f%asro $^f? for <rar tos* | %mt fiagrar ^wrr 
*£ few «TOrr srw g?cr> 1 1 <rftf&ft & *s 1— wr *9T«ttgsrc «Rn &ar srra n u B 

iffanPr <ra: ^ $ gfw^f *<PnGi i . «^f 3f sf s^ spito *rft*rflr il *? ll 
% §& forr ftftmr £r site «raf, Sr ssft fcr pw # * } ft «tf ^piRr §#* frt m mmi ll hh ll 

- fi^: off r $ «*sr s&n wh tnsrerf $i %srer wwi 
«* $ 3«ri 1 1 §5faf «wsr *»«* srre* fm$ <rc g*s§ far gs&«rar ifflri ^tsrr «*qM sftara^sfttr *5 SwRswer *»i ll ^ « * * m 
* s*$fa to star sRrajprfir sftfimt i 

TO 5}W Wt ^WlftPWTWl I IV* 
fa, 3^; sfterr 3?t iar si^f fasrr §r §r crc^rbr TO arm 

3*t 1 S^fife ^cTT % TOSS $ 3!{& ?«.SpRR gjf TOT 3.OT sfftm 5ft % feft %^5r s^rc, ?raf * s?ggr *Sk 

sfaifaftrf pf^f tot *r f srfWfir I 

ster$ erftS tiitft %# set s?r sftanrarcc 5ft 
^sit ^rfcr trw i ssrir site % fersr §r • simr anna fftst ,to6 tot tratefo qft^ffir n *$ ii 

^ *ft snu bipi 3% II ^& II 

t 


§r iro prr ^srtf, ag 3*^ ware *ft sftcft * g#tft iroii «Kk«TT ^ stofi «* f%*ft ^ * sftnr: i - # f i SRft^tfjgif: M* ftm $, $W?r, gfirar wfc $&ft m srfcift i ftsc 
II ^ II $3$ *Sfc ^TJfet mTOfoT gjftj tit »} **; ll 

. - sffam $r w ^ wrt srar wit ^y i ag s?«m to Hfi§* *ik $?fa» § f%$5T || 3* it V> II 
c * /.' ., m*x z$t 9^ m% %i i^frc sft tr? m*rsr gsto $ 

\fK ssft «rc ^5 tit %tit «r rsr*toft i *?rai ftcir sik gsfte % 

in: srft *c iuu tf I 4 I 


f 

to |v wm ra jmft lr ** • Vt « 


I 

• *&f? sik ^jif S.wft fe3 ft gs? srsft I str 3R<- 

SRT gate qiH ^ 8H & 3R*f % 3FOTT S^R «R* II W II 

■ * ^5 5i lis * Nfts* ^ jq; II ^« II ~?J ^qfjr ^rrsrs? qrersr fern «f«! 1, ot ^5*ta $r to 

T SKf 3 (I Vi I) 

frfp?*ffi S[T5fq srl^f ss^r^ m II 3^ II stare m«ronir> ^ $nsrcf <rc ^ snr fif^r *jfa <rc Pre *sre *tr t ?** I wwr fir* *§rr frc, stsrf *t& ^ <sfeft 5Rf 

^ srerer srsKft gt 3rt*r 3 f^ ^ «re stfqSt ti Xk II M II 

sreigr 3«rara sre m ^rsj § stout *T5tt 5>re ^r*c *rc 
3TnS*r 1 3 w*m | ift foferor if site urc srft * ^ S^Wlf* SI^TS&K *TO 3N3RT II 3 \S (j \ $&§§— qgrl^faan^dg 1 ( fit*, ) T 
1 » #£ ^ ift^nfir ftjp^n wftflm: it 3<: si 

snw wl wft^t 3R<tift *Rfer*r: I .'Vtftar* Ii fimrvtat «i* iff sir ^r *?r §<sr $ srr srraror ar*?%T ^rar? vffc f^smreft |r 
II $$* II *• II * f 


STOW W*ffft ff^t 

grsnnszr ir snainr I *rfe $ srrasft m *tm % mm <rwr, 
,%«&*» <EST 3«r S& STSI % fltf <B1|£ $ 33 W II «? I! <4t4h rift* ) s srwafe*:—^^^^^ i { i> ) It" 
fern zm «sre sftc srciift % s^ra *sl ft 5?t«t 3r s% 
rtK *jsfo*iP<r tosh: ^m^iRr ^ l 

\i *i#f^ ftqfaftfir $ nfai ll 9? II 

s 

g^nrcrq^rr §w «ftf%?i3T mf&ft ll ss ll 

33 Sft gagta %r sik s*rc sit% «gr graft I s*jft?rf sfq[ g$ srrc^ ?r fasft 3r *f ssr 3 §3 wc in: 3?i#tt i 5Pr, 3ft sir**? 3 srj r *rwt §r stfcr w: at wrest am 
gft 5?qr star % ^sj?r * qA % ^5 W wftf& s$r % fefo *re 
Strafing 11 ««u 1 Sjfc SHIR* 3TPT§ £3fft 5&ft TO *ft ^cTT % l^tSI^ 

S ^urcr ft 1 f%?g ^err t^^ % st fir^ft 1 sraf: srsr 
N agr^ fortasn 3 grefiror. rolti^iaiffr ^^f^rsr fsr*i: 1 
\ ( nt» ) I sifter: mi {iti 

% 19 $ aft? fsra% w sik errfWCT ft ftsrrs wit ^9 to ngfl fo 3rcft star % ffi forr % $ wr 

n$ fc t srrlnr «iK *rfc ster w wr smft for *$} § 
& ^ afca l«« «!R «fi « wil i ""* ' 

wwt1ii«sii 

«feft toft i I te rarc ti uta r*ar cd p «W* 

?Rpr «^r jwft tr *t & H ^ n ^\S« 3^ ^f Hgf^r s^<rft wm li u v° 
N& 

A 

wf¥i^%r *rc «r§r* § star % ^ % -^ ^r ^ar 

r sn^rm sisrar ^raur ^r 5\i3K gg£ % swc s^isrf* is It *<> n 
if^TTft W qgriffe | 

*WI4^I ^fmFRpOTRT 3T^H H? 
^^_ *v -* O ^S sikrag^ eft ^r sr% ^ #s ^ ?, §& erg % mfa fr %r <7|J #7F 3rnT | 1 S*f ST^TT 5>t s^ f^r ^ gqr 

fe?ar sifc sire? *r g% i^i3«m % feren%, are 33? sfcrr 5? fosfrft m ti^i grc ^rc §st sn^r % gsm i 


sn^il fc*iu* n fc*u 

sft?: *?if sitS ^ *fcn" sft ?.r sfkra^sc eft % * tot 

' *flteft$r %f wit m TOpr ii hh ii 

*ft *t Sr vjta&rtoinr ft # 9t i* fur <rf§ thiku 

Kim m firf? swfti%HH*it 

*g$r sir 9$ %%t$ Jrff i tot* si* If w# srr&Tf i 

. s?fiis«rsfitaf VErRreiiisra: II v ii fear Ir fossr £r, *f5R?3re?ft re***^ sgsrra sft 

to gg^ w R ftnar firiac w w «t l* • ** • w 

' I 
*fc* ^14 ^ 1 «B II M II " I *, ^, 5%SJT, ^3, q% 5T& *ik JT^mU $f tf 
for. sre?: «in«N^ irciNsfirct *fir h v> li 
ff 3 toNsst i#*jft ^n^ i 


t gftr^i: <$pf J i«^ 

*r» ",-^»?: trr^R^ #nf^ft ^Nr ^ I 
ftf% *#* ^nft ^iit * w *$ l 

' wra* *i*i asr, *««• a 1 **'™ 1, **l/5 

Lwst ggjnj— ^n «ra ?a ^nisdis 

w 

srr 5ri^ sre ^f 3«r seft q# srosrfroift star $r 3*r sft^ar, sjtii, sicWf *«* *wrf* W 3T& srsrar % sras fwTCT I •, 35 ^, *w 3^ ^ *w?ft | II ^ ll i < * *wpt w^rc tor <w fetH: it ■ > 
sste-ft %$m 3ft gp *rc $% fom m star $ 

m «ira «c, *raf I w % q*$g I srl% 3<rc vA 11 { \\ . ' 9CT <rc$£ A rite <rc is w: w& *r$ *w s^gcif 
<$ a^r $*ft sra ft for f$ % fo wft sgwrsr 

p 4 
k «^sr cc sir # ii « a > * I i ♦ * 


<** ■> \*i &l<*n& Mil 

ssft tefinsr rrare % 'Bsff sft* ^sf! % 53 ?& I* 
*nk 53 <rc sersrsft %rw ^» *£? ?rar *?ft 'thk w: 

IUII JTf g*T3% $lt $1<rf|rcPITfj# I irasfiNtfggi TOi&wu&<n^ I) c 11 

srsf <rc srrt % *Tg*i st sre s<?r asrer ?rar s?k g# *?t sifc wt viz m ft 1 jRrerreft st? *rrer wt sik s»?fe» 

<T# g?f ^ ^ 4 II q it wmtit to^ twspft 

w^towrf sttc i i ^ 1 1 5gm*.3fT % §?^d **k srftf^srr ^rsrasrcr silerr %r ^rsrer I*, &§ ^t ?ft? $ %r3 p; ^ -% <#sf %r crof- 
ter iu a 

"£w# ftfrrr ssiJ ipii^r; 11 ?<> ll sgfer* sro tiJt 


t » ■ t ^ ss^ q$ m m Ttf ft %ar m at, asr «A 
ffttft zti ti a t<> I! 

mt fsff I tr?rf fft wc$ sot qrffr srit n u II * \ '?. *ip «#r qjnft wr fRf itftf ii K it 

.JW.J5RW «t fT W 1 1) ^ II 

TO «B"W W f^f flnifta II H II 

A $.$} «l ?rj gmnwpr iw <??* 5rtf 11 tt I 1 *# / • 4 * * J *. fifWim"!IT ft? ff t*w II !H 
k * ao-tt ^9* 
33$ ^ $ ?f^f cfe q€, q/rffctf gffc <r«t g«r w f*rc qf 1 3* sw ^ src fa *:§ arc q?§ $, i§ §sr 3 qf»T| t^" ^ i<* ^ t® <*?3 ? « ^ « 


ww^r sw ate § flsrrq f o; tgs^ q^if gi& OT 


^I ZpU TO fifft jqr SRlf *ft <R£ ir.fer *q fcsft q*ft % 
5?t qr«* *$f *? qq (I ^ f 

frf^fcft pfirw $f^re*kr 1 f J srf ?! 3 ^fa t ^»f5^ % sirsr ^, crar 5??q 5mf ^ *ft 
^iaf srfc sua! $ sire snfr ftf d ^ » 


H 

V 


% *rar, *$rs?rrfefir $ war 9aA«r fa feafa 

$ft t 1 «tft vm «3nnr sft ^ gft Sat % tuf sft g# ^ 

^T^feqf 5Tf*V g| d? II *ft fl ' srcft tftcft sik ift^ ?r<£ <*ft <ks $<§r <*?§ $ •fc 

*Nt**5ft 3 *r!s$ qw sr?r g m sir 1 ««r^ ate <rc -&r ^■fo 3*$ ^ m ^saT % tt % %® qf § & s?k *5Ksrar q^ft sts si £ i qiajc, fer sifc sra wi %rsr * 
$ n r« i c~ ? 


sra to fm trr §rr *tf atf %ra? § *z snfircl if q|srr srcarr «k (i h^ u fcTO&flOTt ^?cjR|ginOTJ I IFngsnOTtRK TO^UtWTCK II R$ II 
s?f% 3?rc srar % «qf q ^ |cr $ ?jfe % ?m%$ $ 

^jwf § fat frcc k i feftsr g^f § s?m srar s$r isrr ^ r ^f saft ferr f ot jar ti r\$ n q*t , forifc—aRfir. gq^gu f^ ^nmfafi , <foo }. *3# *GPh ^ terst^OTcf qrR^: qm$$n £ r. * » ■* 

scfrfcr aggro fires* qfifaf fircra II R^ n 

*. w *ris § ftrafsr «Rt to n$ ^ ^ *fi i ggmsr 

3ft %r sr? M* am *?> m#, tot famm wfoft 
§facf Sr wnfc ftsi?w «fft »ft^ &t wro sn:, ^[fe «k fine q^t 
Sr H ^ ii » * 


fir $rl wW> ^rfoft f Fq-cf |r sr<& fym Sir fwr in :srs srrsrr srrt nk 3:^ *rrc> mft st/sraf sft *ttr r nmtfm otw $Rri g^'rffr^ 11 3? 11 

1 

^gunr sft ^ tor fc, §^fS3fT9n: ^wjtsrt gsi: jfl$-«n *5r f 1 irrsff ^ ^ «rt wfkft as* iisrc «fe * 1 W: fera* % smto W qft 1 1' ^ I 


33*3*5* 5«pn3 3ft ^ %®\ ft, 3H *^t § |>3 ( ^ S£ s^c s&*s srrfcr 4 <rMf § §?. sik smsr $ ^sft § §tffor to y *w$ 1 1 \v< \\ 
s f fem $ffet ^Tfa ^JOT nftfo 3lft*TC I 
# jp fqrc s^itr sft a #3* ^W *ft ?*tf str si 3T5? % mm sir n ^« n 1 • mxft «rct % *5 grtf site % «sni *re> 5ft 1 sr$ fsrcf%** 

ifm q%^§ftf^ 11 3$ ll ' 
f^clfl^HtSon^ ^DmstqRg^IgxBt: • ) t gg^j m'* l* 

' * «# §5rl ^ arcs 3W §r $ft f* ^ror teft $<* $, 

rail %rcf sift^fcft «& g<* ft, fsr«r «rt *gft % fgft 
* sat twftftrcg SfcRiPrc *wfto li ^ li 

* a^roc 53m?? sft ^ grift fr s>r 03? fegw 99 


«T5r^ «s^ srar w«t wfjr «1 acs wfonn* OT <p 

* frtf gwrf snrer fc)fa f^rrw 1 
w*rc H?r 3ta qnawteflft *rro 11 W 11 

. $fo % tfa* % fsra awe qs nwif.* fr arS 
t'sst srcr< «ir sra gwf «* tf sw fc saw* sft * > < erf W3§ST^*fafcfo ^ #TCR I aft Sr rer wsrc |*r 11 «» II ' w 

3" Sf^^rfnTf ^TT tt^ll|^^TO[ 1 

■ mm w^ii ftpi to ss<n^ i i $ ? l^v jwft ^r%, ?nfto af cf cror <raf % §g> ^fsrara; 
** s*rf ^ % saw* art s*r PiTTcrr 3^<rc gg" *r$ sik s^ <ref 5 ??qr% ^t %r rem h s? k n 

f^ wnft tiff IW^TWTOTH 1 ^ w swarff ^r^cff q^s w r 1 1 tf R\ I 
srt? ^s % frsrnS sflr fe, *r^f % 5??rf=r3 S star • 

1 ' *#t: *nf: l«rt 

v t *** wfc mfonf#rr ii ^ ii 

jj$ W I «nc wre ^ 3& swg |, set: <mr *src 

|;^ffSWfftllWII *« ,v - it • <•' K! #TPII TO ff |pt p I 

'N* sflfor HPif inwrp rt ii w ii 

ift'W fe5R5f «*qfl ^M || ^ || 

■sik %mt $isr ii ww sra snfc stf mat tot 


» * i 4 *1 > 


$% %sr$ w<? &ft f <sr ^ graft crar ^ <wr grsft 
j 


ft^ww— w«F««w««f? nwr l ( tft* ) 


*i!^ sftamsRT ^ ^gt <s? ^r! arc? «n^ % «*# 
* j 
5sNt <ra*re flRfcK Ii H* II 

ffa ^5i: g*T: 1| SS ST^fJR SSTcJTT 5gRR Sit ^e ^% fTC felRR^ % s& craf 3 *<& %t f^«rrn, •• gte r $ sk% ^ softer ^^ I r: grcf sift gtfur ^it grc $^a gt* Is *in r 11 
3?r ^g?t ^nf vcr prr 


*I§[?STi SPT: * - » 
't ' ffeq' R t^f mm wtfam h * ^•^«5^^^wn^wk ssfi Df 5trfa?r, fa* flfcif sik faar* tsf § *tf, w sntf sfa ssrr gwr W* tt 


*r 


I i 
mi *H**»3fasR!* 11 3 


M *~ * ■ >* f to'^^Wt »a«^iH ***** ** .***** **?«•*** P* 1 -*' * \** gn«mft 0? * sfaawratarct ton ^qimrtt H h ii 

3S$ $:& ^ sft m ft, ferft 55? sg-gsjf ft <est ^ ^*r srit ^3 ft 1 ^& f<* «rSr^^r ^t srfo % qtf ■ srel $fcfr sit smi fer *£ «ft 1 sgrn* sit % t«T 
*W tf erf** <rc wfc* <r* *<# Mf rt $r 

s?k qgf ^r ^ |g ft, fog^ ^r sn«r cr^rrr «n, srwf ^f fift«ra§[: qraraft^sf: s^qc^fH%: ^ 

q ft; wupqff % sir v * & m <r?a ft 1 m 


sffant: cgRifh Agfa? §#<?!: 11 c ^ * TO It gs Wi ql8| f <^ §, ^ ^ £ , ^ \\ <? 11 »ii >* jfamT: awn?** ^nih^^m 1 1 ^ iw»$ flrcfe: ag 

rwt. 1 («it«>j » qisrat 1 * ■'^ •<T3R-$fi SPTJ ^$ fsmir &, %% m% mix gitc & a^sr srar str <rf err sir 

arqf^grir srier sir ^5ff % kw wn qf ?rr 9f sraf, wtt ■>* . #« lift wr«? mt $ | i srs? «OTft*tt. fefiwr, sfar, 

s fira^pT w: stop* sr ggfwar: I 

' *jrf| w# ^ sff ?rr*r tg& gs 39 *mt 5ft §rar « » tfsrsrcfaw %faxm#stt tow i *1< %rf «im^ m* w* «* * * I ** ww % 
: <A -cmr ift ***** *wr srf 1 1 4 * ** ^ 

.tn* !sr,«ttOTBnr w *ft mow * 3* t** ««* Itowii u II t 

\*o § 

wim 3«r $ft ^sff fr fr& *& § *rcr <rta3? 

Pi :£JS &ft firfsna srarc % q^r $nr <**& sik <r*3 <r<5 $ 
*^ft sfa m kit srcS § \ ftfw swns ** vfo\$t fjtfisl w% ^*re#T fern fsrcreT^ll X\ 11 

girt? # ster q$ fftvir^R 3*3* s^r 1 3*r$ fa % 


1 


srlfam srrat *ft 11 1© 11 r <r^?r: *&& W* 

g?: vrh %%% ws ^ 5 ? w «rifc 5; *it ^ wr$ n?r § 
Sim* 5ft i* ?i3t it \*v u ii 

fira^i v^cfr^ fTOrfoc ftWt: iu° n 

a?tr^ wfefiff star sft ^r^, a? ^3 sraftit 

sqfrc^rci $m$& tM^ ii r? ii 35 qsr jcnft «ft* *r mt *ot si<t <rfe* 5* *fe 

tfftfotf jfljRRat ift«s5frt wftnH * 
* qBfltf— " *fc8f I " 


qf 3* St li ^ II 

I 

t 
*RS % fag ft 5JK fa £Kt §gf § fsnit fl^ft gjt <rcs sssa sifc srarat si *ft ^i^i a 


g§ $st 3tr qf ?ft «ft, t% $Ri= ^tr s jfter gqf grsft 


* ^??iqi^— wf^ i ( ji> ) r §<§? Shift Sirm ntc «* §??sr * ftft got, fe^ «rr g^- 
If ftfro fta fc, qc tifo t i^srcft m %x& srSt f + *r 1 1 «Eiffo «cM eras q? gtfagttpft I, raft 5^ 
^ I ?rar 99% msr <&rerc | ii ^ u v. I ^wirtiprB^rtiwft «nwsR«*fr era* smart, 

1 1 -* %• 5gt *nfof «m$ 'pfowroiflft 11 ?° 11 t ift3«05i — $w^*S^»flfaw«^w$s«»iJwn og4 

ffim % ^ sit ^Mt ^t to «£ smg. *st ^9^1 1 ift 
ftKaraRjat *fN s^33ftoll 3? 

5 sm siste srrsft sforr m %t 3$ ^ ftft l<* sercr ferct st a ** ?fet <n: &ft | sifc ssa srto ^ <rcs m ^rtUT sjw&i ftrcnto fwrcfc li U li ?mr?r i«St 1 1 ^5 ss sros ^1 srrsr <?f at I, araTf ^ $ 


gta sjfofpusrr f^cft It li 3^ ll 

ftf <n to *r ^wif sfir^uto 1 1 \\ 

r ?cmT5it sit crcs« ll H H 

) gfe$t cr^, sragrrsH-isr 5?q?rr^5t?r<?, srosfr 

x ft*rai— ^feaf i ( ftp ) * * TOt fHTOHff %qrJ|{ «GPRRR II 3H II f I ^w teflWf p $r i! \\ ii 

stwsfsrr grc qnc sfcft gfl & <£ I ti U il *B'<?fW W *^ . Wf HTOM $T5$TOH3T$ II \v || 
$■*# t j wff wd ital % etf g^m qjl am tr ii *a 11 . ^n^FTfTiTft'N fori JfWrsifto ii ^ (I 

-, ■■ , ' w sweater $r for, sgwr sf) tf s& i§ $ *$* fc I t I 


» qispqA — "* towp I " ^m^r sft % star #>r wsrg rcsta f ^ st, s&^cqfo i * 

C tv-Nrv ^ 
5?ftf^m, fejimireft im%$t star #t %® «&*, 5gw;r 

5ft ^ $£ ^n:mlt% 3*rarc trc ^S fe^ fast sik ferret 

*t fe t «Rir q"€t Htat | ? ii yo .1 

%t *nft ^s ^r iroiwNto^ i 
m^ wisOTPr toiwMsrj^ lis? 

*ttar «ft sir Tft^rn^ «*>r g^T $i*air 35 sr 
sfkras*2C sft ?* star 5ft % sorC^^c <k fsrc «wg*qf 3>r sftr 

sj5i3» *rc ^ 5 5?t ^|ci %t & ere; n w& % *im 

*w © wr *sr fir, ) * $ © ^ t[ 5 fsw^r srtarasrer sft 
§■ qrasrrqT sir H hr ii «b ii 


fo«tj »ST ^?T^ fWl ^ 5$ 5T§! t^ ^1 I §T ^ ftt 1 1 a* li 

fair n$r *jt, gr§ ir *«f sufiwEr &t m 3ra€f ^ ?®r $ war «| «*& s^ra ( wwr wpp* ) qpur $r gfeft <rc * 

iraft mr flpif tf triW ll 8* * *«» ^^ ^ *S5ft^*ft*k hat Jr«nftis A #*«*****# IRtftgltNwn 
# qisrafc— " gsmft I n *■ L **«5 
i f*f $W**I?ft *IWT *#ft folT I *5 H^n?# afaw ^ ^ ^rtf is*nft ^^ r ^ r q^fir sftorfra^ sft § swjF *$ "li §t *ft sfftm sft % 
^^lllll^H 


1 ra ggtl, fsra* n?ft sftanra*? 3ft ^rc 8*sn:?r ^xih |r *| ? I sra? g; $r wi» ^r^sa^^r, $ra> sik b^jt 
§ II as II 

<r*ft 3<£fa ^3ft Pftfa *#! ^ II H© 
5ft5*$r |r nqt sews? 9»w, sufsrasnr wft **rr 
to sife fsror g»T feratn %& % ^nr^r 5ft <ftfr I § w: 5WRK % to sftWR?5 5ft §T STcH *£I || Sto || 

<cm^ ^ to ^r <f#roftr^iT ll H? 

I, 1st gfr sfkw^se sft skf tft 1 1 wax sstr ar w 
«ft^W5r^ Sft ^ ^it «*!$ staf SIR qfcft I 11 k* 

$ft s ^ «RfeqT gf^fo sfaft || vi ll ss^sr: sr«rt \ * $ W^ftsnm ssfkr jre?g; sft 31 siksftwra^sft 
w K^ t S^ fi?& 5* sftcrr §qft sjfc^- wtfw sfkwgs^ 5ft, SKT H5J 3ft St f ! TO 3T ( *T ^?ff ) «XfT ot *ft *§ 

5«f^ *tn?f 1 1 ms? |, star sft % fet^swte § <ffetst^*ft, cft«w^ ^ w» ?Rf «flfar I s frsfsr srrsrr $rt wrarf sft are ;? *ft n k3 n <r*$f $^ n*ft *r ?tf WKiMtai I c c 


*rf^ *tt?%, star freft s?g*msrtft mt% fefrrS' q# iM w v& p: v^mmt i 

5PM 1RHI W TORT ^" cf ^ II HH II 

sfir q^SN S& II 

|*jc *k **rcrr storey * * «*&* w a 5 *****"" 

WTOT *#r ^ 6& Sck fl 

gf^RWig- *t qr?*$«rf «pt $*r gwr ) *fte?u wfo * 
sfcnresc 3ft % 3^3*1* «* f f3«w at foe &w* ftwr- « oft* «nm wwwiWOT! «w» 3^ w 515 Sir *k asrat 53171!? art £tsf *f stfs ift[ tffcnsfa y^raf ^ ft jcftro ll 3 11 ■It q*ft star, 5rg ^ to tft*T *gt |, ttct jsref «bt ^?5rr ^ <rar 1 ? 5r 1 ^rer % stow $r s^er ^s?t ( sreerr sffrsr 
star sft,* iferra srfenre^ sft wk or^mir sft *»t mwilddi w grow ftrasft tffosrrecft 1i yr^ t eit ^%m%TO!i^f|T Lilian 

* <rftrt[ II k ii 

SfTO *resrT *# wf %*rsN^n 5 

^frt tdlR^r^nptn w tot *tito: i 

*Jr ii vs ii 

f 

ft<imn sm ^ tt?t# *fWfo*tt I 

, - < fan repg 5ft ^ **£$ 6& gc** «wfc w^ft 
fcw %r 55ft srarrc Jim *rt 5 fsrs sr^rc s^sr % *fcrgc 

% 11 <; II • • t Ifo $?S$ fsft sftara^ 3ft ^ sr&fror tit arcs snr- 

581* *!TOf $T JTTO W II * II 

ww ftw ^ ftfrore frnffa: I 
*ro ftft3 pta: sntfrttftautw 1 1 


«K*ar sir, torn** §ata $t ftrar n U tl 

3ft # 90 firarsrr^ 3tw«k> % fsft srgs q$*t *fo 3r *ft ^5t«rt ^sr war sfea ft % \\ n \\ ' . , i 


#WI*4 *PR# HhTTTT ^jdpjK^W II ? tf II 
St OT3T n 91 ii 

g?n stootw tfta ^ssw II ?H ll 

trills sft arcs $<ft sit^sr § g^fcr, pt ^t «ifa? & ^%*$* %*r5sftsft St$t? ^ ^sfl" ifrmU I'll ti H «« # i 

1 
I i *o« 
whrsrafan, ^^tHUT sfe^s^ sftawrerae sft *& 
<^f II I* II c TH 

^ «ft, 3|\ 95 s^nf sresr srai graft sfcn ^ Sir 

^tf IIRUI *ra*fa sriM srorfo* ftqif^m: n r< 
sfkwre^ aft ssft <rc5 3^1 5 ftm <r?s qfeirsrr t^ qtgsr; ^ ^oit «wr n$ psksm: flfitarfir i trt ^o^tfras: s*: srr^r ^to II *3 n 
Raw # s*$r 3*: w%* wnm^ sft ffe # ass 


^Tt Wffo W^ft $W sfrc qr<srat 5 1 ^ 3r n*ra jr § %*rsr srnrira^ sft % «?R c #JJi?«TtlUM 3*tw tft trc *ft, $rai*rora srcf fr ^ ll ^ 1) 

$*rt p& OT> <Nt ^^ 3?g: I 

^Rq^TRir^ W * C^IPRfktft II W II 
qwR ft— ** ^mwsfMt i" f «nwe^— *' *W 3 tfi<" Roi 
?g% to sfkre^sft ie% f^ftrs *ft sft§ 
ll ^ « 


*JT W3T U^3FTO*?T$ I tf^Fm ^sifir i^% ll % ll IT ! «tf *{$&& ^ siffPT ^rm ^^ ^rgft | sft<: fsrssft l&timil ftq^Hfe'fl^ *®$mi 
i sf^roftfo 


Wrt ^ff 3T75R 11 ?o II am ^s^r It ^fcr ^^ 3ft art vftsRfo ^rr %sn?r 
fC f IU° ii 


^W?$i Wti ^o« s^fst ft ^%«r ^gsftit sr^R»fg sft $ srfsraffllk 


$f& StSSjT* ^»TJ II II *R II 3T3I3R ^W5 ^gJTt^I 5ST SEnTSR^IW ¥T5ft«fflr 

ss fro* snc f%, ift star f, sifc gron stow fecpnr 
t^, artf* §* <rc ««# a*s Is i& it v* ii 

^ra<$RW3 sit ^tot^gf H*f fcr gsir I * c 


f WITS W?^ f # 'ft 
*TO[I 


(I V? 
<ra ^ras 5 f? 5^t 3ft c^^ fjrfsr ^a^it fcfer *mTOr Hifa<*4pw f^^H sot ftwro: I ftjfer srar m& 3fs$3» ww* ^t^fft Ir ^g^rsr 5ft ^ft • m5t liv II c 


igjrre 3ft % srfvft ^ H^rt *?5jpft star §r tot t 


N <s« h ^IR^oti ^^sk^ri: imi 

ares* %r t*sra t^ <WT3*vr ^I^w sft ^1 f il s?r *rafr *p?t *rafr *Rrfw <rc <^t, sttstcrrsft §srcta 

w n « it <? c ^IT^^IT ^ ^MilMHW cJ^T I 
WJ^fT ^ TO^NjJRRlfe^ IIHIi 3Tft*WNqi^T =9f a^sjRp&TO^ 1 
msM* %y w^ft*f\ ii ^ ii a*! * crca^or — 535*%3ff J t*tt°) a sT%?ff — n^am^nr l (n» arts snsrf sraftswr^rt *rccR» <re «iw» ^rreft sShc strj & 

Sftfcqrt ftrf tot ft wk ftr?& # sfe <rc srsr gft $ * 
ft i $mt % srtfc «rc *<& tw ft ft, 35 ^ft srrsr <Pf$ *ft, msff 9KT5TT «35f W%|<* |r I! k M 9 1 
1 
< 1 — a 2> — - 1 

vfthrtenkeft *tort ( «ea«r ) ft 1 fts> % sfc wfe, 

fo#%wte £ff* sn»6i««*tfti tot oft 5F snsft *ft 
sik ttt rift arter msh «lt 11 * 11 

tpri ^Wl w pin ft^t m$ m 1 
TO^t prof *r ftwrcff ftprrwwt 11 <* 11 .Aft* ft$ar g<§r *rcft * 
V * qfew*-" *•** " » t WW*— " ***** " I * 
r *\o 


01 ^ smf graft, ftif qteft, ftrt sasft, ftit ^r, 
*pc ^ snsft sik ftif s&srsfasr *ft i ^S ftit &r| sir 

^r^sfoftiHf^^^^^f^l^sft n * il 

fij# s»r g<§r mx ist, fost ^r %* §ht, fesft 

afe §& sik fttf ft stf i% $ I fftst fasft *kt focsT^ 
9 §sr pn «ar u \p \\ 

ftit qg> ira 5ft?: ftrf tw ^ graft sft I frsft ft tsra" n§ §Hr, fftsft ft thf 1%, feft ft*rrai?r,ftsft ftstft Hr, am fosft ft gs^ 1% §• u u n 

s^TST SfffaroTSf frfe^T fiRTffam I 

flrat ft *ra? «ft 5t rtf , fesft ft 5fR> ^r qt 5 feg grg[ ^i ^t fiTfe^r sit i foat ^ sti^j irat sft tf ? t# sik 

-^ __ _ _ *^ *ft II fe II 

ifern^T hot^t %r^n m<iftar! l r 1 \ <i stow &$* ^{\ 

^w t Sere «Nr <t?3 £ II u II 

srsft q> ii *s ii 

ftsft m g<sr §-rf Iter, fosft s&rlfc ter sik teft sjt n§ isr «ir 1 % src sr$# # a?«p: srsrrsft qf ^rar *<$ gt# df I) ? hi ^rsft tr^rf&rf «ff 1 ^ sr^r m<& for «wcft *ff 1 *wtfo s*$r 
3?*f*r tfkr wk *ta *srrcr «qpr for swarf W 11 tt M — .— ^-"^^^a^^ 1 ^^V£j' A— -»^V^^^p»* 1 

sri#w wwfwfpRn 1 m ^ Tftrift W^n^ro « t* 11 * 
t 

Hi 
^fe <ft?ft sik afa ^rrqr srccft iff 1 w«t $eft & t^ft 


% ssr sft w, se *stcct $s $r St gac 1st *rf, fsraU *ft% S^ OTgpt SftcTT Sft TO || iff II l«i I! 

sftr sirs: § s^s 1 <pjt 3*$ ft?* % snsr *tar § sftas 


r^tliWl tfurjwrt xpt njft <rrct faqfirarfta l S C < ^ifoFiq^rOTf ^^Rjrawt I u ° 
hr! ghng<R $it crr^r ifacft <rc far <rf r 1 1 sft?rr 5ft ms srfe^r irlrgcTt sftt i <reg ss smq- ^r%r wqft qfer $r ^r gsm ft to I II R° II 

^(* « . _. t irafir 3^ ^rnt if s%gr «i^ i$f I : aqrft S *&- sw scft jjjmr § *sfor 1 sife ^ajsRf § *fer t *r?rar % TO diC^ 9 irui 
i ^i^^sirgt^^r-i-^^ETm^flNconsqrifar^jqsrr^ I ( tf° ) wmz srnrfjl ift kzl srrsr <r?<ft *ff, wrsff sro% ^ 
SNf 5 f)p <$ 1 1 1* ll 
#rf w$ f^m^i ' w#rt ll *? II I 

arc % afa^ %feflft «T ?t<5, <r ^f^rRf?Tf & firdf ll R« sfcnr 3ft ^t stfte 3 *fer aft* Irrc *2frc*fer %m ll *k ll 

t!^ <K *ft ^ftcTT 3$ 5it?3 8 S«ft ft nflT«ft§ft 

ct^i strati ft ^ 5jt 1 ^gsnr eft § t^r re, 
^cTT eft 3*q% ST^te %? S5i cfttjf Ifa 9h f^ TO ^ s% 


crt sgr ipF#rf ^iiihPj^to^'H ^ H 3n& ^ra %sif grsft ^terr eft siq& sftsr ^fira % ^*£ 
^ter sftfft igmn sr>% §(^r 11 ** u 

it ?re3 fir:«gi^f § jtr! shots % trgsrarft f$f% 

W^JTTO ?Twcft 5JT 


.<a * *?5 o*tHi— TtflcfsjJ tti^T 1 ( ri<> ) (TO^mr ssprwsft Srforsrrc <*?r ) *rr*ff Stre- 
H*^ s?^f ^rrsft ?wr fiwr srnjwf % *ft stwraraR 
a^ 5?3t Ita 3?$ft ww ssfhci h ^ 3ft % shitw fen* ssrsrsft 53^ sft ^ efHcm^ aft slit acsnr sft $r 

irst xwrw firer Ita: stor $ ^sfcr ^ % 5R?ar assr fr, % 35ft f^r % «rerf 3 % to is iir iu* 11 

gft*s>ra£ $t sra^f snf $ct gsrc 1 

j? 

SIS!???: Wit * 
*« 
30 #13 l^f § ?3i S^T^lfe^T $F §©$ $$3 Hit star $t §tsr3 §rs^ sra $n£ £ era *S wt u Ml 
S# 11 * 11 site 3? 3K$ «fte <rei?^sqrtre 5f^ w§> p?r§roi *rsrs *ft wff WW ntnraMto «mw n * u a^sras s^a^as* ^rsff^t wff«$c wfa % «w *sre*ft *# *r^rete ^^ sniwr tot M u 

Rfof 5 w?sT# toi^ sraNrct l *rotsire srartft *ot §r 3»e ss f sr Die §i3 9 iirsftft 
firen s»& quit » a h * 

h s 3 torr wt TOFroiPr ^ftg* 11 H 11 j« I ( nV ), wira«a?sprr^ I ( fe° ) «pfffo 35 s>w%jt § era |r ster sr> $ skto srrcre? swf *r sntf y*$mt f^f^regrPTw erf ^ffpRgf ^5^«fi#?^: I) $ ii 

*Ki*$w fwrffftsrf swngt: ii vs i) 
fffl$re ftft%! ttetiwfc i 

srar f <sf ?* ft §^ wN> srsn* $ wrot «3«rf ( fersft*? ) 

§ §?fcr cwr tffo «ih: * rs^r % 8iwf arm gro-^Eraf 

3T#^f^Ff$r TlR^lttlHtBOT 1 1 % 1 1 <if «r n * n » qispat— ♦'qnn^prfflf 1 1 1 qro^~"Hfo'raFratow w 1 I *K* 


faqfe^f 

MI 
%m sfe «raraf «> %sf s?£ $ <ft§ ^mtt ll \<> ll ffimi sRTsrifc 

#tmi feft foe* §ft % SP* ^ ^ % #W! ( Wife*, STT5T- 

H U ll 


^sft crrcft 
f »-, 95Rft «R, $1* $lf SlW OTS* 

stf II w ll 


» qi5i?c^— " *qra"f " i $tf ^s^^^?K5 ^#nc pfmr«ft% ^n^a^t 
?rar$ttsr ?ik%ft <& ^ srarr ajsr srsror % arcs %& i few?, <r s sra»rc siqft effa <rf<r $ <tfi i«ft srr *&t qf . fircr 

sprr Iter $ tfd ficsrsft *flrot srrat 1 11 it wferiftf vpnsn* «fe toot w*w**ntf 
si%5S% sf^n ^ ^ ^ 3^ fes $ ^ *pr *& $■ aft* sr§qRM ^w^" fan ^fwlwwj: ii \< ll ^ll^ll I 

4 ^o 

srcjsr gs asrasft gjh wrr *ra» q& *rar, , star <rc 
5r^ m f crar ^ ^ ^ ^flrar prr sift «fft srsrt srtcrr n^l^mfTOrf^wW"^2m: ll w ll ^m?i#M fairaTTO?ta*r^ I * c 


3^f «T^ I 

HsftsrgWcf ftp? flffifflf^ II Rtf II 

*rfr got g^cr% *Em? «?ft sr^ srferarsrsrr cwrwfr §UT arf& *sfc I II m 1! wfcrro»w tot^ ^cf^r: II %$ II 

3^ft feraf $r f <srr I) 34 II I ' -<& 
qf^T n rs it fa feres: p: sr # TmsrfTO li ^ n 

^$re«nf% ^m? §r ^sgf^ fccfirasrr lp^ <^B^T3f5crqiiF $t sgqnr eft n ^ n ^ u ^^ Ct ^ ii !& ii \c a ^ *3«* 3ft ^ # TOW 3*^ £, swift *W 

sn*r ggf * sro?t % f^rr rarer H 3? 11 
■I ■ *A \ Q|«^i— nifa srs^dh 1 ( q> ) *$Rf% S»f: W #$Wtf*ffi^FP<rT §«rH? c 
mSt $$ srrsft, qf?r«ft sbjf: ^T^fV, sfara ?«re «rreft sik 

jto a ^ it 

^t^s* m sigrc^? Q*r £tr i^r I rifcfcw *rf: # 
<r§r «|sr t^ 'ctot ^T^rrfirq^ i 

sg «iw sifof^cu §?^# ?xsrpt star, ^raster 

sqf^sr f^TT^ftt ^cft TOffcft II ? II 
"fiwTSt^ft sifc l*?c *fr gTsft srftrr ^ff aria? % wqSt 

5fftlU U * qy^j^^ — « 3 errafeer&strer? " ! t iisraft—'* ^5^1 " J r 

> w 
Txm % ^§tt fe, ^fasf ^ ^ $ star ^^r?cr ?:<ift 

s?k, sripC sft ci^d % *fifw ^icft || ?rre sft 3*5 3«m*rr *$ t it y u fefrr f^ thrift j|Pt <rc tsl || mi $%%3 srrcur ftft 
geteter, wfe «re ^Tft f*r 3?t srat srsft sft ass srra qf 
*ft ii k u 

*rrreft qffsr^ fonfir * f^nf^? ll $ li 

Ci 

star % ^r»r, §n *wfl § srfor 1$ Sira $, set s* * ** ©* 

^ 3FTf 1?: S5T ^T I51T STl 3^ 5^ SSRI ^freTf 3f 

g^sft sft eras are qfcft qt li 5 ii 

U*«4Wti4&Nffift *$!$: II V9 li tft ll s u; 
j^iRm^n ^rt TOngsrawi I u 1 1 4^ %*»ot saw s^c^ «Rs«6ter$rw mm% 

**m ^r flc^V *rh 3S& f :^r stft *3nrc ^f aft* §* 

<ft II * » §OT*rf tTCT$sfogt N'Vj^Ph I 

\m$*\ II <\ il 
^$3 % <rrc § «^r |r ^t It 11 mi t « $« 

s— 


m 

fo?T5*&*src § *&* ifo tr <&* tit, *« sra 35 srgigfl h^iRrt wftffi ^r^Tftf fiwift^t 1 * s« ^-wr «3ten *teft hat if dV *ft» i% fti%* sftrel 

srcissr fgwrre, qlmi fe wra* g# $i swstir 11 tt ti 

****** jupp ■ U \ 
1 f 

?S .I .^ P* i in , , , ,1 .ill 
* ■**» f r snn, ^prfer q^jh^qt § ?ra> <rfaist sft *rer ll l« li r* *3 * 
V *. fS_ 


%st ^j§r i*n 1, t§ ^ fq; gf«r sft q^tsrer s*k 3^*35 


<$»prfl$n snf: ^s 


\ g$ffr# wfcgp**: *Mfareft<sr ^isrfer srcS ^ 
^i«r srcreft, ssr %m &® § «?3ff fot §*5*rRft gt srrar 
<*? eft I, S& srer *fft SNsTffr rf wrfgffft srrcr % errqr 
Bra sr$rc sfeft <re>f src *££ $ sfa $■ si reft wk &eft& asft srarc sffcrr sft &a %m wwm ftsar tr sfcft mm «*w tar ^wtohto 1 

■I 

forc ^^isft q?si%# ( %r# ) **& <fts*rc f& 
§tfocT |Rft 1 II V II 

I * *tswtf — ^*nw5iirltiCT«h 1 («it» ) * tow$ »« ssftermfeerf " I *c * # ots, §1% .fo!3t wk m % *im ston sft ^r. ^rct^ ffe^sr ^srr tmsrrlt'w 1 ^ $?5r srsrmsr, <tf ^c *tfft $r ?rer *kTt, «wta <ss $ *#f n *° 11 4 < * J / * '1 ' • T * >* i *S 


*: f. 
«nk i:«§r % fe^sr $, ;gt9arqft 9^sra%rf m, mtf ^geffisraf 3 raw sffaro^ sft & tout I* tosw qft wrasrTi w a& 1 ii n i\ » r r * * ^rpm TPWRfa %Wf 


*rat w*ira tow n ws 1 1 ^R 


- 4 * ir # S^fer * t * * > *: sjf^wfe, .©er.firora. stal .%, writ W $ foft ' i 


sffcnra^ srt qft %sl qRror *rr*tf star #»r srrere if^irar 

«*, awf 5?q^ fsft w«r «mf«nr t W ^r i ^ n V 


I J —*• I f * *t I \ aitoum-- ws arftpnoif i ( n> ) * f r ft?!: OT5 * s tf <?faffii sfat £rcr^ <reffc^ i ^Rftonrcrai #Ji wRwRr II * II 
wsr * to— t s»*fl J <J»g$ $* w W(T ^ *** ^ 

mrftl*i 

*rcifjrTO*rt tf&fterc^ ii ^ li i'fanmft 1 1 ft* I * 3$ «mr i? w« * *&s$ vraft ww ww iiftw«»a^ti w %** Vft •**raftfll* 
s& J s* s*ra ^ «i §r *$ «§** I *k «iwft W OT9*4» (ft<*«** %sfct?)*R 3$ 3«3r w srncrr lr dr, t«r wr if ^ ww * *v> 

snw n v n ^ftata swat stor q-<r| *'# ir 3*§tRt ^ ' M • -I rf TOt *KWt stfft $ qqrotf Hi^W II' V 

res ere *ft ^ ^sr xn|«ft Sr 5 3$ * sifrtr i sat 
t % 

* 2 v f i * s 


^ 

i - 

qftsrer 5iV screws scraps qrc*r. r3«K£r ftfrsnft ^ 3i*ri% R^wiwnft ^ II % II # * ** 
% 

^ 

*l %*^^^^^qfj*TO§ftfo!l ?o If first: ^nf: m 

«rfcr, ^?^r sik sure srik ft sjhf, fefer ssrc % gs^c 
wr? sik «T5^" tftfo ?#qrr ^%qr mm eft, s?5| srelj 
<T5f«ff <rc §r, gfesr sf&n vngqf <rc Is <eih nrer, gsrrar 
§* «ik ^r^rr f ^ 11 $ it %* \\ 
*rt stft ff ^ g www*? gfort II 

q; Sr fep?f Jf 53? ^gr i i stot- for ^rt^fr §s *sr • $*rt $ *rfe& «aqit srcta: %r vm^s src i I §?^3 ! 3$ if ** *d 1 11 U n «fc # rv S 


§tf T? S^* 33nt ^ STOR* iftcft 3TC *$t | 1 SS STSH'ft sr^f wr S'Stft I! I* II I §??# ! arc* qr?err |, $g *sm gr& asrr §" g«&r ** ^rsrat sft s?k $it T5f ^«^ <?? dt n l^ n w I ^5^1 ! § ^ #3* % fara fsr^r si^ qr $fe M 4 


t *■ ^r^i *nft wift s^^snprcft f ii ?\9 ii 

ft^r* <[M ^rsff 3HR*rcqff|r% II ; ?£ ll *HWT ^RTFft ^ t&fferfrfo I f #» %I q^rrfq ^ftsaf ^r t srfif? aft ^ II ? V 
^:ts?t % $ ?f^ *rr 1 1 1 ftsnfaft ! $ 3* fift ^rer srotf 

-^11 ^ IR8II ^q|| I* i $W «if{ R^ 


sttot: *renft%i wtf W §*rg*n i ^ * f^^^ftm^rupf far *fts **rer * ii *3 ii 

ift *n*J *mu «< 11 ^ 11 

*$*£^ sra^rf #Wf st *RtPr ^ i 
\ 


lap 
1 3T5T i ^:r fir«?rs w, frt *rro ftp?: $< sik ftsHfte 

*rra % 5$ tot f^rr it 11 r« n 1 v 1 < asfi[ *tot3<ot sf ftrt *$ "raw $ 11 ^ 11 g$ sr^rsr w$ § %ssr 3$ $ srwte fefe * 8nft 5 tffa ?ft spfswf q»t tft c^rc «j3 |r<ft *i;*ft 1 1 57se 1.1 


$T %k\ sot I, sffcrs I wfc sra 3 rer srcar 1 11 R 3<ft 5Wp5OTFft •* $# «fHRr 3T 1 *T I 
3 ft t^ft *TTO3T 3& SFTOR^ II W vO vp w fast mwft I sfc awta re ^mr ^'tsrr 1 1 g§>3^?» wrra sftfod ^ 5 *ft s?t5i'i8t?fe § 3*t firsr^T m gra © sjfc I, ci sre sir ^ tft w£i s«&cfr \\ \* 1 ■ t 8 38$ I firs srerc vrsif «t qfa? $tar^rf^?r stfqsft TOTS ^fU R*k ^%s?^t*m^^5ra%3*Rt&t& £t?r*&¥ft 
*nrf ^sd, n ^ 11 * 


J* - 
S ftsrrfasft ! 11 ** 11 

*spft 1 ? <&»w ^«n ! *TC? ^fa %r 5*?n 1 1 *naft ^ %9sr >bfe g*flft toft *n^t 
%, rift* % srar^ 5*rat I sft* ^ srck <rc ^ *ft *£ 1 5 IU* I! 

KPT. wTJ 
pp^i >< 

:ii 3? ii * 
^ 
* ; tostR 

l : ftpn ii 3R ii ' *- raft gptl $s w wnft^dftpff^ sfrr w$ $r 

ittVtoi « t ( :» w » t§r ^ wr **ft, Sir sfl?*ft * * wsrcrc 

«^r ftwr <B^i 1 8 5* 1 $*fc «r *t w wr wibc w 

% &i w £r aw sits! staiT % g<sr % fft sra ?^r- 
row* *$ <ra sror n V* n 

for fe ^i^r wft #tr- - 

^ ^ flfoc sKSFg SFW^ II Vt II •' sqSrro $* i Si «r §* w sik 35 ^tef 9 g$ ferr g 1 8 srsrit ! ^ *rt ^ sira w srrarr %® Srr*r sifc : ^ ^rra ^rr«r 
eft gf^iifr *ft gsr SnSf lUfc a , - » ■ 


* W %T 


i fj^siurs $t sterat s»f <p jw i * 
s $: ST* ♦ -' m 3OT* yw tffonr K%^r *srar: i 

4^r *?^c^wr % *r? ?r*sr §«r $*, firmer sjk ^fcr Ir ; j •- . Rww*ft wcter <rf?tfa «?fte^T II H ii 
r-ywmi ^ht tori* uftft^ I 


* > ftsfo i$r to ^"fi^mf w n 3 n I T m$ «ftc*nwr $ ^ * ^^ tf ?ft? -^ sifc ga- inst # sir <r? dt il *r*rar & %ra> 1 1 *rarar 1 Sttf sift 


^Fiiffe 3f & srreif §to siS | S% Rrfe <nfqra sw ^r^% ^w %$ Ireft i tf qfNar snf qrera wt?t sreft 
A* 4 Ict: ft ^gr ot *fit qrccraraft I! « ll ' 

i^ otrptt s ^ $^ "Ufa ^tt^tf i 

<PPI 5 $$ TOT tf 'Wft*ft II H I) ^ 3^ §SF 9 33T5T |l 3TC .gfosT $ST 9 S»T# T*ft 
5T5T: *¥ ^Sr i*0$ «Rtff *$ We 5TO?ft, I 38 ?r$fCTft % 

*nrar § $s tor gjs, n k n 

- i * i 

' ' ' 

wtf w» wt ^r ^FroMtq; i ■ 

9lk 59^ Sift TOft <ftS <Tfc &**?»# 5T«ft I |<!Wl 


• f g$ afire | ft, Sc[hjiS gjk ssprcr % s?3$5r .srneroir *?ft I fsrs tor smt $ft ^ ^r uroft grrf|%, llr $ <ftt| J * 


W 
<: set: sr<& prer §! smfr ^ ^ wft $ ftrif 3 wir 

sir qst, sm* fercf % era *TOF ^i &m *§ tlcTT M J 


- ^ §refr sftfar *fc wsfa m*i sfg<si $? <wi few! srs srcrrft factor § 
i 

WQgtfi fi^OT! II 

saffr s% 33$ sro (for # spt f *rr tnrr, % 33 Wfr %r few sms, H 1° 
rat 3T^rs»ff % 
5TW*ff ^IWW^IWW 1 'CRFPFFi T^ll 
II 
I H * t RH* 


wh: ?nrcl ^r ??rsi |r srrgT |i sra: srre 
%, \^r § *rct t^ ss? ot^t *<rr n 35 n ' t * SFKre 

«B I h 


-I i ^fer% wire §fi& ps^ qrof % sfr mt m Iratl, 

^^>t sttsj t^r ^c srrnft irra srerer ira "1 1 f# *3Ft? 3^J 
<n*ft %r«tr ^sr % ott ?«re%r 3^ ^{^rt^tt 1, ^ 


^<rt 

M *R* 3T ti *H 11 f%, 5f f[tf # 51cT I fft ?T5 o? ^# *fcsfc fulfil *? S. tr^t t if 
» 

5TFTT ^^7 3T ^ 3H" 5T!w^ %r*!T gsro ^t|, %r ^ shot s <rs^ srafr ^f I) ^ n 


^T *craf ^ ^mti u ?>s H \ %ai:— zm *jferr: i ( $• > * ^qf^-r-sfer i (&•) fire sm< q$ *ft smr q* $r drf ^, srt feft «tft 
*3f sfr 9fr gs?r $r vmtt ^fv grgir ftrc % tffe w, §f si* ; *fa^mmti^%txfattmmAt\9 \ 3r 3*if *$mst sftaraFse * *t asp? awf i «t<tt w 
sra» eft I, s«rr et src *J *fr s**? arnqpfoa: sfrwre?? aft tft 3r 3,pR gfem $r «rs ritam* aft § fmi t I l* (I 

sr snrararorr ^tth ^t ff €r«r wr^ I 
*ftftffl *r ft tWwr ^rm?nr?ST$: IR* !i siwfea §Rr>Si(l^^t^^<w^rgr^ A to* lr OTRftt I )§ cpwff l^rft ^sffr sorrer srrsarr I wh: g$ wwr mar swts *r$ 1 5 Sr^grrf^feg: «farog^ 
3ft §r mm fcsr wr «r 1 %** affcmsmr sft vwfar wk TOmresrcSsr $ srw % afos: 1 n i* Ar I <n*tsfc~-» &fsffr a* wfcm t * t qntw*— " 9# 


/ *m 


1 1 -_ 4« 
( If ^r^ i t%, ) 3d ^ sro *bft 8r htct i ~*rf| 


*ri ^T$ *R§I ^5^fT ftqfafogisfa r . 
sfw ^f ft i^ft ^f $n^fir twt I 


re ■?, fog sto^mi cftarosE sft 3$ fircr mt srfF §tf »t 1 ? 
«rtoga srq? *& h% 11 ^ n w I! ** n ss srfr 3 gf *Ksim$i 1 


» 4 


fesr srcras tft era? sraff § jg;*! «r <s swflft 1 1 *RRir I 

• s# jt^k l*r <ps» frs wc graft, 8& «ref wf §r i 
^3??! Sir ^pt m<^^ %k <rfct, wfosfa g# (ft sro 
t% farWr surer* ^ cito t* & sfh *»*, ttzff % §ro % ^mrsif <& *&m?ti $r f ?rer **r » I *rw I ^ ^ 


3 ff »r«r5<n*rc w<Fro*itartf i\'\\ 
*x f WJ SR# OT<f S*T iBI^ftlft* I TO" ^ ftilt ^Rrf 'S^BRFWftTOp II ^ II 33 §*i& §§ *ft *& ^ * ^^ ^ i f^ ? 3 ^1 " siPtt 1 fesr srarK 5 gr fe ^ t^t srw: s*r& w%® ®m tow 5 11 v> a ^ II vu r 


5iw ^fet; site £ w& srrnff % ^ mqf §r tat $' %* \ 


4 ■ 1 * 

t gqn&o}— -asms*' I ( n> ) \ srffctf— SlSterfocf I (*fto) 


Rife Sir: Vfc mm w^ %<rct , 

»wp: TOitarifar II \* II 

Sot! *r| ^ §fo $ m w, (quft faro) 
wist 3$n» src I swrr ww ^ *w #*f wf * srr f^, 

^T«cfT | fsw 51 fit* TO ft SIR mm, %i% $ 97 $ S$ *R$$aT g^asws w $ta? suf wf prr * SJPTO SP?; tffarcr vti «r*i <m w#ro 

© ft 

jRjqnr ws shit WW Snwni 11 ? 11 

^hrr sft * T5 *Sfc *ra* 3*, tows fr fori* 

w w fW w qfoprcwr <m ir u 

t tfd ! & sft 55* sfr & wwl, St # fe J5ft 

srsj* grcr fsrrar g$ «iwbwt, $ saw fl ita ftfts*rc 
fan 11 * ll * c * 
scft^ft 3 sphf srPr 3OT srgfcra: i «g«q! ^ f»i^ sw ^aggsr grsr aft^sr t, «piffi> sjtjt f§ra$ afir s«* wmr I, fa%& & ssr$ &<rc ^5 *k ^rt 3?ra $*: ^«rr I ii v* ii 
& 


I w^ I q^ 9TOF I fir 1 ff a*r ^Trr ?r$f tott 1 ^ 3r ^jtpc zi®$ vtfc frasrc «k*% $ ^ 1 1 ss 3<reft *nr ft atf stfa ftqs ^ f || k 11 

TOnpfrs ^T^nft *nft-*nfa ^ft tt^ 1 
$5 §3 «i^"3TOW tftfe sot: n $ l! *$ gq& §§ §!r «§rc tot sjtl, 3«r% fi$r§T §tr 

UK TOOT $ sfa? I II $ 11 

« 

sftar & for ^5 w, afcartfts mqr fe *ftar eft *naf 
«r s<a* $5* smni \$ 11 etm:-—sift^a: 1 ( ifto ) srfw «ih R*$ 4. V> ■»■■ 

4." w 3$ frft Ifsr «n: wrcrr qfw n * n 

*W ^rf TOTRTTW^F^ Wf& II ^ II 


§<*>! . w waft n % n 

^PF^'MWl (WjR^OTK II ?° II %r sraferef 5 for w, *far 5?^ |f » ?° ■ *Jterot<TO t^Nf^sqxn | 
ffclt tewttWU II «k $4 w*c, St£ N gjfc «i( pr *srr <* wnrjer v * mflrcmtfforr tfta ttot ^TOfrw 51 ' *'^hmW wf.'w^l^iff^H & X SH — qrfNw'i 5W^S? I ( #° ) * TOWft— H *$ "siwrt i " f qisis^ — ** writ I ^ita &«!<* id sp sf§ *rc: $f^n?fe ftj^r fare: i ^?nir 1 5$ ft«*f a Sr to fir, ss "oifr^d * &r 
*tf ft vfew <rif sraifor «NWft I 

4 

sror, %r ss sft <*sft srsft sft eroj vrimi srl <i « y^ sit *ft 

^TOWff 1 'rffer aasft storey sft *ft *iraf & <$' 

graft It *q?ft w ^c ^&tt n Vn n smra? «fk a 55 ot*ftrcr sft c^5 1 ii * « qnifat — " tor I " t \ 


Rife* ^Th. § qfc 

prefer n&t «* & ii t« ti *ft fffi ^ ^c S^t *f$ <ST5ft titer* wf£, firaft^ffc *s*r *rm§T *tf $ «Ui*r to *r <ft& ii w ii 

Of tif% ^ f^r sih? §^ftf& sw wftl erg sfhr §$ 
**ff *rsr «s srff foe qf^ft ii u ii * c 


^af sfi sft sn^T sr^f I dnc S qifcrserajf wsrsr $ otc 
11 ** I) • tnsroft — •• * ft*i "rofoffr ' " *&o 
sn^k fefttt ^ toe §d ^ sr^t? {ssim ; ^r eft i%, *^ sffarg; *?H 
at «nnfF xti *mf§ ?iv^ tot" ?*K h ^ H 
* •«* 


snr !i ^ H 
«ff^rf 
RTOHfifcrci : n ^ ii 


?&: sftf ^ Hci^j sft n * s n 

: 1! *V!I 

**c 
^Sfs l^^ss 
ror. «^st «iw ^i^ ^?V? STO f^ *3U S? ^IS" ^ ST^R* wl^ 
% 

n ^t^t^ctlQTR^B •f\ 


S«iIh<* **^t tl ^ II 

** 
<c? & Rf a 


^sj^rt ^ ttf^jsferi ^Twf <i§d<<K: i * 4f * ^S ff As% ^? 
pqX §^P^T 

: ft rc n 

n ^r^tc^ 
at tt 3£ ft^r 


: « % » *««*-! * « ^kR ^t<snd wm * w* * qgiror «*i * «* 


33R TOT. w?t i«ff ?3 PT.^EFi II 3° 
S5 star %t ^r § irtf *m orrer Stsf % ^srr $*r ^ <^ * TO3RTC *5T ?flS Sfta 1 « H tt 
WfcWl ^teff TMt *FTO 3T3TOT. sragft % 5=31% gist ^igur ^ ^ctT & & S5tt* sa& 


3?t yprfc girer Tx^vi % STT^r $ u V< It .? t * wMWwf t <* wiwwt 3*n i 

w 5W 3§? ssfera 33 ^rafsnsrf ^ %t| <*$ site sft, 
%i| m» ^r?r ^t, %t st stsntf? *&, #>it§r i§ $nrf 
sft, fat ?pdt S% ^ht gft, %| q| «f% *Hr *sraf grsft **k 5lfw srf J ^ 


*rfff *t tf *tf wift <ftifef<re ^okmr itf 2»^. **<<** A«tt ttf*nfl;*t lite 

JH *rcfy %if ffcrr tc tf <ft h & B fe eras *s «imA ^ft?rr ofeofe ^ ?rci If |r 11 M n 

:•; . wt fw ^wb wfe fW afar* i 

;«srfe#??3^ mW lfe fr# II ^ II 

fyfiki *»3$5r «^5f tesft *ftg) sna ««t w) sural ir {ftaa 

*flr irf^nrr^r ggRftp s«r: sw II <« II 


*m 1 «r iarslmg^^ j^-jriaf5J!g^5ra^; I ( «it» ) $Wi &«(<* I III' 


5IF9T 5 o ^* H *_. _s sqw <ra: for ^wft wMmRRt II W II gramferci *tto* wror % tot ant H u 

q^^^ra«r^eRTf%?RT5iiiTii«on Drc *m % fewz ss§ *& sroft I S iw^ra I wt *ft *ara fasrc stfsft i S5 5Hhf r wwii ffcg 3jrc *ft 1 11 tf ° II 

faWTT 5TTO «ng«rr m^&t I 

^Bhiot Hfrcm h fipqiw^wpmn^ IIS? 

*TWrt TOWITOT qrffoffGR^ II W II 

wiffir I ratf ! *% afar err g* fr «&, gfw *ik *rcg# i i fos* d ???§ *n*r Jf fiwwr ?r snot? errgcrsr 
wft §r 3$ sn^cft 5 sssft W5 w$ srrer %&t $r stfft 5rfw OT: «k 'sjrs^ <sr ;pr sna |r?rr 1 1 «rs 55 *r? ^reft ssrr *rhf 

^%sf# row s ?^fe 1 

to % swr efar iff r sr§ ^cr^r^r *mq gsrewrar gar sst % f^T 1 sfosft Sr jtr? stchwr ^rcar g err crut, ^mrsras xt%i$, trrfeaRT srikr5R ^ a?rc sik §r & * qrsrctf— ,l s&wrftf wr I ' V «&*«*?"* ' " " * tmtnro?: i *' 
* l WK * 

^lofr ^rasrcrsr =cwn s?r ^ s^fe^f ^r star %t site 
5n«rr 11 i n 

<rt WTO m^TT t^ftft?*^ I U H sJW #m 3> fesra qpr 3v£ ir «sr& gt 5&kv§ 333 Wl 11 * H <ft^TOf qftgCT ^fto iseto i 
sfta ! ^is: 351^ ^rfq $ gsr jtsish ^jsfte "tot ^ 
qsft g?rar ^trr ^ ^ ^rm snSf ^?jt*k^ ii « n * Ti3??at — " q^ q^i^i'gt I " 


3^* $?§ fe smjft ^oret m tf croft ^ifm 
«k -«iW srrsr to ** sik «ter ft tufa? «*. «A 


^N 
*?r#r ^w: gsr: $95? {ft ftp; u q n 'i 


ifrirgrf^r n «? n 


'TOr ^fOT^lf tot far wy«*wffr 1 _ _ 1 hi < PiniiMiii iii h w w^^nnh 

t « Wo sro go— *« Rte 
* * f ♦ 

sr^r ^ sroV- t3ts& Mt^i tsmwf ^r sifc s*i% nsrr 

SRRg sf tot hfi mot stojjtfer 1 1 

sjj;fe lr srosr «rw to# huh sfter sft $t gft cr^ sk sre 3<T5?reft rf ^^ sflft- 

ftqf wrat nrrtf w wt tot *tsto: i m 
g^grn w rcmrarggj *ror aft inraif ^wn to^ «hc swims ii K\\\ # qispoft — l ' Qcgrd 1 " -«* *rakt *r wrmt "?srt5W?r sot: i > i *mr off « Mfe I P I 

sra% srang* 3»r sift, *re*n ^ sm fr sreron 

w^ra? ***» fmt *r*n=ft farcer srrcrfo&sr nr, $s^ 

fee *xm $ srifa?f m &m&t, srnff, tto$ sfe 

%si^f $r gs if <rro fern *r* gft grn «rnrr nr n *§ u 1 • je 
a at g*? ( wfsra? ) mm ^ a ^T3 # (aga flat §sm) , g^crr 1, 3S$ asr 9 q, «wf a$ |r srrat ? fsrcr$ «?r % ^ .tg^f it ffe Rwr ^t >i I* ii u u * 
I t » TOT l%RIW 5 CFTO«W *nftPt I 

1% rt * f$ff|*iF$f *ots*t ft II Ho 
sik qfe wft 55PH wa? sfo as *ra«u grim 
a? $a qial Ararat *Bta 1 ? 3*? srqrasrst ^q^raj it q^ft 

qaaT $^qf TO^ a$ WSft ? II *o || 

Slf ft tfr&ltft SipRl Slg *Hfofa I 

j^pt gftq| ^FqTPTsn" *T qftttrfo'll Rl 

rfa surfer: 9*r: (I 

wRrct 1 i ^ sstoS arsft ! ^ at gai£t str 
%* m 3 OTs» W *t assrsn sa «pr f^r l 
itf <?w «n$ strtt ^i# Nn II-? 
•* : qitsR^~ *' aqurar " «n u cftafaircaiHn'. 1 " I It $inc s^rar 5?5^ srri? li ? u 
wk sgirrasr Ssff $ gar ( ^«r $ ) s«raw * *3«rr ^ 
H^l^l *RT TUTO ?# *ng *i(^rf?r 11 3 II 

; <rc sra 3L sfteure^ sft sfr sift & surer a*r 
^ifrrl 11 % 11 

WRt qfe w, 3. *pror*ft iftsr 3fr H« 11 i 1 *' 4 1 ' r 

*m*M to f^t *#n <r*Pft?ro i 

*re, sg ^ ww u 4 ii 


§R H3 ftTST^ §^ ^m mZ ^T ^ll 8l, *ft 
&r I J aurtt » qrm^i *wf ^ *^P * frf 3cRS?T It vg H to ^s *ri wH * ^ft^ifft «ft to ll c n 

Sis »i$ 5* g$ jitc to: ^r srefr, r%?§ § 3*? rci «Rpn f^f sffti sr iparfftT st *H W *r ft p: 1 
i ferag^ifcr w syf.sFrfer I mi 


*r Ct ft^ *ft fsfc sr 5 # ift' tjsq"| i §f s*§ ^r Idt *% «• ^*ft sftrrf ^ tHM ^rRf^f 'tot * * « o 
* H 


$ n io ii 


. tot gppRih $*ft ^mp?rT ii ?^ ii 

' ■» *?preft *%?? ft, $f$Rr arm: « wk »ta$?rnft 5*r- 
v* «rs? if, ii n ii *» 

^tsE&rc S^Tr^er wferasrcr sftit surer <rfa tn*tfw*r $%%J tWHf WTO II ?H II 

'It Nfr 

; $9<rc f^ fift ^rmrqr Star %t TOcfr ifs* m *r$f1raf ^ n^*^ *Rt gref gs *f «h % set star §r w?ft *n«Kft i? &l 

3^<rcsf5U WIS TOWFUI ?$ II 

en* src *<& «& eft $5 site § srre^ snif wk ( at ^r cifsrcFt ift m stiff % §rro^ ift«JOT«3t 
s<T5* i?ft g^spft star, ii ^vs ii ^ smsri firpf #n TOrcftftn wct ii ?<: ll sM % ^rfer qf^ot ft 3?? yfaw % ^ % fires nsft ^t»Tf ^ srgt *ft *ftcrr§r iN: rW II 1=: li 

tit f 3ft ^fa^T Wf^lHWM^ II ?^ II 

%*r^ftsR ^^rarfaft gjsr, ^far, Serais ft i* * qiSFS^ — ct 3rf§RTOTO#>itat I " 

tfft wiH^HSff: ^ faffe 11 H? II * - r 
? 

Sferrar It ?R I! 1* - * t 


i fins? ?<f ^m^ *r g^rfor «rr^r^ I t ^ofcf^ft — awft?# t c *fr° ) M i ' awwi* i 

fipnffflm t$ft fi^TPH^^T IRK 11 \ <i *?3*s to sfagfasr sfftrfre^ 3ft ^t ?m«T «*, *I5WT W ^35TT <r«F? I 9TI3? % *?f?m Sff^jr 33<Ef SHIT sft 
1 
rs **& & Tiwf ssrsr aik ss $1 sraft I : gr^ 
ft 4 tifar ttft f?*N ws<?r I 

?r m*r*ft n *\s ii "NT *%ttX «ft *fr ScRf gtwft, ft^T JTW «t «*S7 
1 i ^Jpfof! 5P1! H^ 


srpfaFF! S?*M fcfSlft 3f tfafo w ^ *: p$ arm' fltf msn^ 11 3 ° 11 

• - i&«r $ *r* rifc sfar Sfrsr $* star & ^rat—i: §|&r I 
«r m^ift ? m wsr at fa$ sr^r sr from R« li \° H 

- *mren$c «W *ffe&T ^Tfa §ftfsr 113? II '* "' t ^W J <£ srgsc $ <nt stt? «tt % 35? sJk $rt *$ 
^ferrt it 3*n 


gfe 3; vm $ wc 3 sfsrefa I wte ^ dw S9& It & ii 
,:' * 


X ^«s * fj?c[<*mi s^ws i ftftsft ! w 3Tr Hsft ^ fer. $ Rft * i $ 1 rcroj & ftr src sik rnsr sfr i %% Km \zpt sft ^wiRr ft w #5 ^qf #rto^ I 
u 

$€§ s*te feHwr *$ i §i *re cf « fffi srarrsft ^r^T s^, era 

WR ^ *ft «ta STC1I V< II 

a* TOPsrafa ^ tf Hf%ft tl 3$ II .. 

r 

sqsrsff 3 5cra^rir ^tstot $ *ra qyt fee i i ^ II 

& IU$ II 
, . < * 'v 1 * 
*,*^ igftv e* M< WR&t m & §?*f *rc#FJTftr ^ftf% I wt *&z wrsr sr 5jtt^ <*»**?rrgj=rrc *?*nsg[ ( ^?rr 


^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^L ^^^^^^^^^^^h ^^^^k^A^^^M ^^^b^H.^fc^^^^^^^^^^^A ^_^^^^^b^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^& m 
snprarc* $ far ir m^rqfl msr «# *m*ft, «w 9$r 
^Npf^T^' * m&$ H Vo II 

ft 
rift % ate Sr <wr irtfttt wk fa* §r m sni ii *K n 


• * * fcp?crc ssrarTO <a^ *E5* snfh $ safest f «? tst §st w %& I s?nm ss OTr?*T *^r nsrr sns ?ii«r t 4 west t # -|*t u tft, it fractal ;to mh sm?p<r %sw II w 11 fcwrfM ftni «n^ *rftM*sre ll *H II 
s^wrc wsnwift to tf ^sft toft-HRrft ?*& ste « tow tow wit «&<c rort i ^ifffif, g# <ftd 5 m^r TOfriRhf *aB\\ ( mfo ffegr $.fift ©$ *ott?t srtr set: qfi^ # § tow wrarc wraf gnc Slolff ) *p[ 5^5 5Tr Efi* TO«T rife ftftqf j*^ eft gg, - % % 4 \ * 


* r *ng<f ifcraraw 3?roN ftffcMq; 11 »* n 3Fi^ i^^r *rw tfiHrsrcft Irsft— srertpft Sfrsfr * W frsfwsrr * ssta g«r w ir^ $? ti »< 11 <«$ u c ^ssftfe: spkift? %sw dftfir 11 w n 

' srs %$ ww gtsrrsrr sft TO s?# star ^ w 
*raf* safest $ wcthf ssror ? at 35 W §rf $& 

•it ' * q^frv* wit * m> <*, sir rot sft Sr <Tff H * H 4 I WR WV&M& 

??s?T$sh* <rosftm oft, *htoto §t*i?»i? enqft% 

^ *TO «tf srcN qtffanft ^r to II VII ^rerc^T mgifttft srorfft wqf^r^ieftlig? 
nnSnRft it \ II 

i 

.rgfiraf § star <§# p ^^reer sfter wsim *ft ^ fTCftWgT $# %§RSf% It H II 

w ww sfarr mm «fe ^ <ft sjk *# n % fe$W *^ wtf ^ * «sft to* <fti «n*f*?ftifir$ s?5ro $ §if srifcft ftvft Wfeff % fgtf | r ii k n sa \ «Wfe^~q?^g^ S5«qr; I ( ti« ) src§ snft H $ ti 

*uw 3*?% ^srf % ffr^ !«* srter ^sr ssr to* ^3% ^rgoT sam §r % *8 ft i srs as ^ & qrc ift ^?r ^p S3 sqrq ^RRft ^ *& §R» ( -sure ) * w ftft stt ^tort qfirar *rsnft ^&t w I sr?cr *r ^5 toto 3ft srra; % qft $ & Sft gn ^ s> $? 3^, qft^n qf mtjrt s?re $ nsr ll * ii 

c[ft ^Fft 1^ s^Rsk Tfiswft ll ^ II 

stffr % kr3kx$ 3r. snsraft 3ft *ft er?> efcft sik *fft srre qs% sHf srfor ststt ^ tr it * ii 


*JS» 
ii gfest arr^^r^ 
5Tt^ sffan? ^ f%^€ }%5u?r It, ss# «cft rf, f^rrc ^s» \& wft 10 II 
ma* jfa to far w i*w w ii K ii 

fcn «ipt sift, «t ?r m <pr, #i| sr^f mm II i* ii 


^?I, *J$ fi feStpr *:i^«i 1 


T^TS^q^nu^TO HP^ Hfc ^n 
*T 

3, t$S sratfasft sft ?R5 St 


*m> | wfc <ra> ssrc f&wsUs© o9|i firs jw?k 

^ W*ft ft ^ TOf f J % W K II ^ II * 3f iifesc ( wimi wffJi^rrfft ) sfftnreFj* aft ft Urt 
«r <ft% gr& «r &m ^fet f rar | » *« 11 

*tor § to wt s*t wim< t^m I 

s$w$it *& fg$& sr?HfS §&«rrcr «frf ftft&i 

sfifaf <^IWlft $&* JTfcTT SflT I 

TrsrcftpR? t^rtt tpft ^fRmrS' <rcui ?^ II *^p v* • qisraft— il «ag I " ^ ^s^toI: \ 

\ 3$ *ms ^35<k^ «nct firoft v$t rf % 3Q& § T *i % » ww *row ?t §<ra? nasft i i «raf fe ^ Tr^ftraf % <*£: 


; 


ten:! $%&* tf%<rc s?fc fferc | troscrr $r, .fast q% 8 to $ wnft l^gsn: srnr qfagro *ft srfl w: wraft II *© n ^f^^rns $r <ratsg? sut %*t \ I ♦ ^f%: *rf: # *ffir&T3i5#^f 5T^ft SR^EOT I v*^ s» stmi^^I *n^r f^^iq^j^ (I ? II ss sreirc ^r susft i? star sft% $t ft?: ^sn^r ft?c •s «v swst Mtfta ftfcft q^rt ir ii . 

«w FroSt % gft *rc>r i?: ste?* graft ^ tf to, 
Nnft snrcft qircft, mrnpi,vnrer visraferarsft *ft 
3*5 $re^ smt U r ii tnsfc m i %m xmm ww kw m^m i 
gpsrar ^if sftf^prl imi W asf sir s* ? trafoff % gr^ if q? w, fcs gtf 


qfeffi sfe: fgr # § $3 wit 1 1 *sffo msBsraf £ fa 

<§m «ik str 5?) 5* hsrst* rc storage sit $ fa*r 11 k 11 

p# iff W H |»Nrtrti II $ II 3TR qf cfr f, iter s^jir (jew $r srasr ssrcwc ( gnft foron qr jts z ifr z& ) I, arcft at lafrr 5:® <# <rc Uphft ! wnft *IW wrttar 11 » 11 TOR*-" *dtf I " 18* §*^«ST# 
* ► 


f 3 STHlft ^RffFf 3EWJ |^3[ I 
'ft ^SSTOT^ qf wfeffcsft 1 1 \ 1 1 35 «r elf ^ fmr *a& q^lp? «mr %n % * w*ft 


*FTOf %fir&f f% sy^r ^1%r^ll \* ii srrt ift srfft % ft f^l ^ grSrr, ^rl §$ *FScr 
st&t, ^rtl ^ srcfa sft %t^ arret 37«*r src |r sik ^r $t 5rc *?$ *|nV-§n stri sal g§?r ^c & s-sstt^ sic ^ 

^rfifo* *r«f: ^st afkro*^ <tf finsTO, tnff SP tf grolf $r Mk srrafc ^R5, ^n^ tf sik ^rarrtt t ? ft?g *$ aw <t?3i,to jgw % to! ^ ft§* st «*| i $r $, *s ^ ^t %m 

^TTORt 'sr^ $S$ffa ^^T I 

^^frocrrfa s «rf fir infarct II ?* ii 

fsr#t 3T$& sressrra # sft^ tare *israf «w w 
<*>?: ?nsrr, k <&n frft *w t $$* ii \r d 

*m& si S tirf Ti^sf fspTfl ii ?3 I! 

*^ *rt*r Pm snri f% *ift<rcr& II ?» \\ 

fkzgfc %m$&* ft irwatwr fcrcra $r are srarr, % 

sgr^rfir *c srg r swp? * «#Nr ff §ft fc saw ?*# grfe 
eft nfe $r «Hr tar sr*?rr | 11 1* ? sflf*wsj?f— *r wife 1 ( *ft» ) 1 % 

X 


«ficm^ 3ft 5?^TO«ft ft ^vft, *?^5t sew stf 

$ sure* «*pft q^ $r tot< *<? ***$, caret gjrasr w 
n i< ft 
srf r^ ^ 1 1 ift % a? 3tr^ i\% at ot $& 3*reft sue, i *« sroc s>r wrora $*ft s? **% & 11 ^ II * ( «n ? <3*r gerarar srcrg £r sft §r srsrcr ^ 35: ^ tr ftpT *rc<JT§?t ssfrifa stht^t 11 ^ 11 

% srerg §r ?f t srrci- «srrr ftw sir 1 sgft $s £r 
§$ f?i^ % fiA *ot & 5?gf§c fen » n i! 

\ 


qgfifff: ««f: V*K wre sft^m^r^sc $f s*r **& *S*r ot^jt qf arc 5 §r $ war 5* spc 5t sft ^r«f % 3to3 *mif? & *rrog*r «t srsr a Ro a 


3§T ftSfRWFlt Wtffaf 2? 2t I as I *n?P?q? fo*« qfe *r* srfa, of r % s?&$ «rc 

if, to w tea* W II K II 

* ft gppq* ftsfe gf&ft «fhft II ^ II 

g$> fgparra I fo s*ff 3T qar ahit <*»*, sffcrcrs^r sflt WWF 5i| gjr srr^i sress $?»* l «pilfi» sra$ srraft q?^ 

qTsrcsr nj <ss ^pj *ft sitsnr snBf tf %mr fl ^ li cffcif % ?«# & $s Ir 3tt, totr is* & srratf II *« II ^—"fc^s 1 » f qi»9^— "spiwrafewiwjft ») 1^ 3?5*5>U& 

£t| $ frrf m% for ^ #rw mi* stir I spiffa 


^ $«*, ?|5 crgcr softer *?? cfff rgtf ft^sr 3?srf?i srs 9 
smnft ii ^s ii 

*® sir ^ <?ft n^ iwm§ I 

tre< w# | v M to ftw w ii Hva ii 

3 5ft **fT 3^1 TOtsspn li ^ II ?rerfa $sr ^s* $sr 5Tf r f^ft if fc*r d sra| w 
«c*ra prr «trc§ ?, crarwsrqf rercr srer ori?mr as ss > 3S ^t ^ cTC^ f^ <T|<ft,iWKT T& TTC W £t II i* || 


fe^q" $" fH^T % ETC SH" 3 TTSra q;?qr^ ^Nt I ^f W^ 

siter 9 ^ gftrarfoff ^r Srct §3* *ft u rs ii- 1 5lV — ft TO' I ( *lV ) ^fcr: $«f i ^t;\ q- siter^pjftsrar %® srgrftr vt^jt ^ srrsftr, era" = 5TRtTT§^[?rf fir TO^q- flfro% M{ II S 5cr^rpET??f ! ** fs *ik sm sre*o ^$ft fs& aft ^rarf^r fel^rar Sit «ft ; 5$ *jt 5R $tf ^ §t ^rsft | n v* 

anmf^ nifarrfr *?ft*rftr ft sn*^ II 33 II ssrcrnr &, are ??r *jrcl 3?«ncf $t$ nmt f ll $3 if 

^ *n? R^inPd wot firf^nmF?TJ I 
vrsf i?f jfttoot mw *^RrwiRr ll W ll N3 5* Jjf*TJ7^> ^rr^r^ff ftr vrf «r crar ^ *ft %$ flf^ff ? ft fsft ^* srcte ft ssrf %*§ sxm$m tl ^a II R*V 
m ^m^q^reft 35:%^ II V\ II 

1 
ni% vs sura $r| ?fi fsr* t t^r ? ar t *M qfer $ 
^#t^ft^T TO^ 5 ^ 35 *i$<ra 11 \c 11 

g$ 3T 35 fts** are sfcrr | %, ^ f^nraai srtsr % tffecr |t, se ^fir^ <rc smr *rcta irar, % sremir $ sit *i?t sfte storage sft qc&ra fasrrc *ft II ^ I 

vjrt ^t: w^ref: Th^r^ wm: I 
|gft spit, Str ^^JiiHfRJr ^wrt sfcnmcaft % $$r * qisi-g^ — *• <3fysiifo 1 " stw * ft ot$? ^forc*? sfter: i 

tot | ii «ofn 

www Pel ftrsrrcg ?! *nft wift^Pi u a ? ii ^fffe SS^r^ sik sftfo ar g$ ^ sft prr wesft 
i <tefti$ $fcr fa^t %r 'srr^cTr f i fe?g ^ tffir & §e»$jf *# tuft 8 «* ii 

*TT ft ^taTTOSN $3T T#T *rtfaft II ttt II 

sf *?S [ft ewsr t fir, g«ft$rt$r«r 8r^r^ Aw 
*sr tot # wr qfm ft i srsf^r «Har §% % <r?r«r % 

&m n vr ii 

4^T t sftfa d Higf ft$«!Wr TOWT» I 

Vrg; II v? II 
I & are ft*r ffim fr *T«rr ? src Sft flft ^& fro *ft sift & ** aror tf *wafr * n t*M 
\ JTCWCTR:— 3?gE55W^r i ( «ft» ) ^§ , g^wnft 3? to *mmi m # ^r^iRrI i f r 
i 
I 


«(to u^f *mN §?rcrer i ^ ^ sns#* nft ^f% ^Rr^fftr *re*n >3 i ^ $ ftft^r sspfepp&ft ^rfir II *$ 

k§ «§s % snre, § % w § *K*r TO*? «*ftcrt 

ft«3^1«»*«wif *ft W wfer ift wra S toft 
^ II tM ii 

*r*n: si sswrc 5*to^ fafemi I foe** si % <imfcr feasor irsranT gftjng- ^ f fern * ir fti for ( fa ) $ fa «, *$* ( sag > gyq^ §ft smis ^ q\"| ii «vs ii 

3T*ri ft * fa§5?F% qq^qf q^^ II »<: 
to%r *q% foft f^sw % f^ ^ g r ^ ■ -^ | r ^ r <*!*! *k * fc$ in% vfom § toft <rcs *t w*rt .** 


'ETCffiBHJ ^«T: v*$ i%U, 3*r n^rcirmf Sir for srcgw I n tte n fosiflc f^nti sa^ §wft 'craw % q&ft wr qlsft — sras ^"' *» ^ $t$TOng7 ^»t f^teft *nf g^cr jsir i * 


sitar sir ^ mar g*, ^ w&sft sf?r §ft?r §£ «k wr* 
*m sreft *rii ii t ii * S5B «r^vi^^wng^ n * I 9lk 3TT *S »Ffft % WifWT W5ft *n9&*t S?far % <ira sit, ffe^.^'c sik |^ 3? s^ *R§^ wff M R * ft 

IRRft ^TO* S^T TORT 3 reTONfa ll « II $5? 559 prefer ^rgftrcf %r sforr sft % stflr cr^sr srca 

^, ferar ?rrosR ^f ^cr K^rsft &$ SE d g^ srtft fl « If graft, <rc *&% 3ft gai$ ?Sk ssrttsr %%m ^t 3£ #crr 
%, §?r *mt <sr# irsfrft ti k » 

^Fft $st *FH Sgfr ^T^ft ClW I 

W3rcre*n*rc ^fW Um ^li $ ll feara n $ n 

^^Pil^R^T TOW S&fajjfe I 

^ ^IlMfel%5TE{ ^ift? ^: ll VS 11 


safe «* *t &r% 3^ %\% ft*ret ^r^f^; 1 £ $sr srarc ^t s aw ssr en* few 3SF$r srqft ^r jet 

tot fmi3<? <OTnwT wr: I fesm 5=r^f ^ # g"t 1 i sftawra^ sft sr^rar sfgtTi *$g g^r sifc src% s«wT5irt v&t &* fe ? **k ^TT3f ^=!Ft ft §?* star §r sreN si# tH^ ^ sik %m § fe* i ** ^ ^ ^ * ^ ** ^ ^ r * ,, ^ n *Tfcr swffi tffaT *rw$«c *r$nf w I # <nsp=5tf 
gro tro §0— 1 * H*o 
srot iront^l $*rowfr s#?rfi « ( r 
©*ft 
h% gj? fe sro tot i firc *J% ^st t%, sffanrerae sft ^rrc stcf! «rr& sfo: g^r $ stptr iftoisW stt& «t$ g 
sit <fts wpqircjsrfl 1 -ssm: 
r sr& sttSii 
«i 
fee $ptT I f* » * ^ **&*> Srr srqft 
oti» *$ y * «- 
t«. »!» ■^ii^ ^!w g^ w ^t wsrraf ^r.T^" §3 siRSfit $ t%«££ snit sqc"t l to $®\ fe, 33 <F&r % ftflsTC 
SKIRTS? *t iat 5i«ft % 3»TC u l« 
aren't 3n ^rarc l i f II WW 


i ^ 
TO 5TC3 §n t«3F t%, II \* 

tftaRT ^ ft^MI^TT 3>f TOT 3<?ft ft*ffi « « * i 

> N r * * ♦ ^ sfpr^t q^f <sk r&%m #>r weft *ref srof § qf^ j^ 

$ vtm ^t f^f fipn?f qjraftwt * 

Qj} & <TCS 5p«# f«C g^T^ few *«■ TO* |f, 

^ sfrc are* rcc |<?r <*f II ^ II 
xgt ^c% mi m xm fawjFtTmt 1 % ^rssj trcrqjift sftar s^ps: % crsrr 3*1$ *tts s^w $r h 1 
l) 3<> 11 
srafofsft ^^1 ^t: insist 11 h? 

^r?Rr wsrsr Kt^Rti $ f«& sfkuwsc ^r oferr srerwrg* f* A ^ twwi Wf W tear srarasRra: t * , , % ^miir %t ¥ft ^jh ^ t'^r-1 fi», filters gsfgsTF q$s i ^df sft ^rsrr qr%% f **: II ' vi a < « 
wr: qfiRfir ? 
< * * i 
§«re fem?r % *mm gj%fr qt *qr fro 1 1 fiw t®f 
fe, 3^i%t fw»f qrc feral *§fih* ^ 1 1 ssrar g^-9? r 1^ 

?ak ?fs £kt^ 3?qf qfe^ m I ii R3 H 
foMte W ? 3S^R ft^li#fipK IR* II'" 
^f 5TT«t strar qfe% ?sk snora^ cFstr* T^f % >cqr ft lar 1 1 fe t©f | t%, ^ ^r <ft ^ |, §g jc^r , |, ^re* W i.wk ^^ ftra If fif^sr |r ^r | u na « t"\ * f * 


\ * 


4 I * I mwter if fe$s? |r *f r 1 1 fee g^r as «tn; fow IraT 
wr, wroter sftc flRRrrar I) M I! 

'jprtt ^r f^rar i|3k*f wsw 
^FS^, WT5T *ift <TCg TO ff 3R STTC $*&& SJffTT gSt ^ ^srfi ig?s§: f*rser$fg3y s »q® ^ * ^sr»t< % 


^ <rar ^tt «b $wwrf faro*: II % 11 

W5r % ^r? ^ 3tt 3v* §sr mt | f fee t^rr fe, srrar 3f§r *t&t g^ finfeimtK %r| ^sft f&8% sjpfct 
ww pn ^f tt u *w3<^fifiran 1 *«ttsip?£ — »* jrsygsrg 1 »» * i*- 1' '»!** * 

# w 
<HH pwfe ^^ sf^tf ft^' i 

i « 

t 


^^ §*rf&r?r ^r^f sr*Tr$ |^ t^r | sik for | f%, s*# 


<g?^ft ersr *$ 1 s?k frmr nnrr |r 'w « ^ H fee fertair ^ % swr sn^ror^ fcr & cR£ 
*ra% gr& ?m ^fsf st$ ftsq ^ <rc sftrc K it 33„ ii * > 3^% *rro 3^% ^k if=ft "t gft^ gf siT3»Twf # fes 'W ^ 3^ ^ ^nflOTpRj il 3H il • 

sik ^r | fe, *?© \m$ ^n^a t^s »^ <ft *t t, m& ^f ^ sRissik ^Tsr ^^ftr sjsto? qft^i^ r\ rfflffi ^f J R&k \ 5tM <#T II ^11 

$m & *raw* TO^ft TO^nm 11 <® 11 ^rsfir 
«?tf 1 sfo 90$ in jrtfrc wk tasrc g! $snitf i fw*ft*?ra* t 
*faa sfr, fost mm ifonras 3ft i! 5? «rrc* * srsrr <r www: enarii msraftf Wlrfe thrift* 8 gf sift % ft *5t1 1 fa* gwnrf wft «m? S^ra 
row swa *ffis ii M n w ii ^ ii n© S* to* ** PP ^ ft* <?? 1 1 §r iwnfetfl g* w *5f ^ *sft «mSti $wt star, 

IklWRC 3ft fr 5itET ta?t | II W II 

' ^flwtf at : wl ft win 
M ijwl -^ TOsrapn* II SHI trasf ^ «w «w g»| «t wk sr ^raf i ftd swans*?** *ft « W © STCSft W?? «t 
3% sitea er§ II hi it 


i* A ^ §r *5 ^§§t I ft, ^ff ^r fosr. «t, star sft % 
%ar ot t<ar srar t ft, h«hii l <TCft 1 1 1 iRjfeif l«raft nr^qfit raftm ^CRt sfanroirtiT ft tf&ft «r *mm 1 1 « 9 m$ ki^ %r sfteresre? & ret m wr <#« 1 1 ara* ^ «jsrgj^f^ft nuirar 3>i$ § atgsr |r srrmtft « «« n 


( 3*ft s?tct s*mr sprarcrr fee <rc *ft ) s* ifoarsrsrojft ^ot frsT^ f«?r <?#? i ssraft qfe 9>rf% f^ % smsFT £f?$ g«sft ^t% 3»r sp% £rar t if as? « a^ n 


% fsft g :*§r *$ #5 *^«?f I *fr $3?r # *ft **r$r f*wrar " 8 ferer $srr 1 1 ss% g# str s?m | fij, ?*$ 3?fl? sft ^TOtti <*s3Jk gn^ir *ft I, fsrerc* S5ra?r srftsrc^j gfr e^gK §^ T ft&ra *"* q ^ r * n yt? • qrsr??K— ll wsreffet I V lUofi * / l^r ^ sraft *rc isr f 5ft ^ fqfsnur ( Jrr^r %m ) 5tt srsrer s f sKQK JTf ^ ?n# % %r^r *§t |, ftr swf 

SFSTf^F: H& 
— % 
m m$w*ww ^ >*te- 3T#3T ^Tt fiTSOTT #fT II R II trgfcraf 3 «k*& dk w & ^rrcft *wsr?ft gt srterr, 5!«ft II R II 

sffarflr fcf^w*r§™Tr II 3 I) ^oo 

firer snrc sn^ %l ^r^f war i ggf r% sfe ^?r «r ^tcrr pnfg$* 511^ W; 
i 
l vfe ?§ km ^f irar 3r, ^m & §rf *ft qcfafifraR: $1 cR§ *rs sarc g«f ^ft JFfsf |r w l^ifer ^rfr *pt *&m 
w fl^r ^rter^rF? ll H ll 

ftaw ^ jra* sjiwswt ^r error srsf irir i salf* spa" q? smf*: *r$sr 33$ ?tk ^ srltar 1 sra: ss$ 5KT ^^ ) II * ll' 1 * 1 • *?Rf— f ^? I ( *fi« ) 1 > TOWI^i Sf Wit 


wmfe^t II « II 

srafe * $ W5 site # tt ® t % m ®> ^ ^ ^ 
%m $h yr ft snar I li « « 

% mm w % wn I 
**i& #* qwranu II 

m J $ gjq*f j^fflRI § TO (ft tft «W ft SIR t& 
3°* 
t t fsmt xrito tar ii * ii • ■» isreft sifc {few wsBfft tRl crsrpl % tosffr &-int 
q est <n:§ src grar II $ n *$ H $T#F ^RT^qTCt J t . stir* wst 
*T5fT%f fttfS*? *p 
I t 

$ ^nff trs^witf ^r— sr^ sftanr sifc sr^rci ir, wrsra % ^rrf%c frsr r^rr sir n i* ii 


ST 
l^TO" 
i srsrfer: ^nfj %o% §S 35 qicT 5?*ft *§ SflfRtfi^ tt^raf %5W %W$ 

sm* msft | ii m ii 

*** * f* inn * ^ # § §rr sr^ qrfc ^r %f m% fqs^fi" t^ tsar ^ jtr sjffrpR s»r arsr, Trfe^ trf ^rr £mf*r<r $<? % trr, ^ 
r *ft \ St feft 3»r fen g3rr 3<r$pc ^sraf Sf f^5<K5r f r 
sffcrrln^l! 

*fr# ft 9*Mft $■ TOF^f 

* 

for s?Fjft?r *m ^rfa^ «r*f srk for <rs srfoffn* fo 
tic* * q*n*<* fr-*w f^ «*f 1 ^r^P teft «fcwkft«rfir« #g«5ft qOTnrifvrflft 
sik g*srtr fe&rar ift <rc tft 3*5^ sftro t sara 
*»»» 


%<& 
#fasg^ fts&aroiftR ^ * *f vm #tto strpJ: I 1 ?«ii gjT f^r wct 3?r % ffor % ' sngrarsre s?r erar swrcr grc gfc 33 § §re 3ft .*fa • & ara: sirsr't aft* $ro 
*« 
3ft T%m3T SRPWTSJt BWfe^ ^d fetf % 3TO *fe §&f»r ^ri^r sfo ;$*r§ $% s^rarr t ^ 33, mz <rtr 3^ 

IP 

f^r ^rf^ ftrfo ^rsfqr 1, 

fcw ?i?rr 3 ft $sfe ^f- 

sit ^ ^ *rsH ^ f«sr <Tfm I srk sr g# bf stot % 

'Sfc t 5HTSTT *T<3f ^fei? ^T ^ ST fW 33*31 1 (I *$ II 1 * . A-— -. ,„rt, „„,..,„. r 

?niM storo^ li ?« II 

*g Jrer* $# ater wta sra>rc § f^srrq" ^ ?rar 

«sr $s ( fan ) t*r $ ftas sr«ft «mt sftc g^t sir *taiflranr mi ftfrw 
5HTT w: «wft srnr t ^ 8 ^ * 'i 


go- Ro v>$ g?^<wui 

t 
w^m finnft ll r o 
$r qqtSw ^if : H * 
&f srcft srr& <wr &ra *f £g snt$ snft toIt &*t $$* 5? 

<3 qf II V H OTffiTO ^n* w§r$sraf stf yr $«*r i * ^ * 
w mi * * i * 


^ ^ fm\ ; isf%r^ j 1 1 til star aft n*$ *st ot$ $rc ^ «if , 3:0 sire % *w gs V 


X 

J Bftrcfert m *<>« TOR g»f ^TOTO- 

3* gf^ §®f graft afrsrsV 3ft § sep isr«f sfer 
«n& art % ^rfwcT, f^rrsr, g$9Q? wk srrsr $ft *Rrr smr iu b f% TO SfttW II 3 II ot# ate 3rro, #sr wfc stes srorgsr, sft #rr 


a#ft: ita* jtob 
^ ^sntawm* H » II \6t; sj^wq& - >» tR^Kclt |t J?TWf 9§ ^5?T \5*t *Jt t%, sftSTC^ 5$ ^T Jft $S«pT5T*?[fIll«tt 
fr > ^r t v3 : * #?g%^fei^ipr: 1 v i ? 


SfiSft ^31 5ft est QR^ KIT & Sml^SRt *T <5it Wt^t, S*n ^v sns ^ ?m pn gtsr fsra sss *rcr &?r ic 

jt: £*ra*r It slot 1, 5^(t <k§ sfter eft ^g> &** Wft ^ 


*n© ^ W srfts, ssgsr , §r*n?$3> , *|^ $Tcft ' «t to ga? ^ $1 3*5 §3rf$tfr ?r% arm 11 vs 11 <€ 

4 to S$, Ssft r%, g#T^r *ft 5C(cr, xtt$m % s?r & §r «ra 
^ wr sra? g 11 * 11 #S**»TO ^r patera? *rf grr §rc?r 1 * fsRT: sri* * ? tfawiftwira w#tf *r <r^ II ? 11 

^*«A^, fair* «* vim *k q* 

f&if-sft etesgs firaraTOt Sjprc aft % sr* ^f tf <sf > 


* ' 

« * # $f $* ?# ^ftcrr $r $sr w, ^anr sit Sra^ ent ii r it it" 9tifat swift g^pfgmfo * 

? t«s fe?r^r gsitff 3tt# ^i?f ^r?rc srcf sffc g$i fe 
I, 35? *fo g? Swrar % 11 

^^ g graft wfc '^f%^^r ^ ^m sreetf^ft? to II tfll . %r «ss w ss* ^r fe wc *?g srw firor 1 1! s H ' 

i 
1 

8% *T^sff % Wf ^r sifc 59 51513$ $r aw *rwr % swn? ir $sr *rrar few | tmi 

sw^sPm ^rtf Mft<«H>Wftrtl^ ii ill 

rfsr *ft 5rftsf Tfauft |, sfa*r Iwbt sfe* I \\§ ll ' i 

i I ?*fa5rwrarg«$n 

^riwr nftroft ^ fa^nd ^ iu h 

^ $ §re % few §$ *?r sfcrr sft *»r smrorsr Aft ferr # *«rr Vn£ 3r 5fcr sntf % srtarr sfeguf *s rorcn *& ft ift* #f ^RS^ ^rf^Pft I 
qR^mfo^l 5fR?ft sftfsjtf g^ !) ^ n 

qsfffi. $* cite sm* § q$ wuferft *i%sn$ tffcrr 

wr* ^njy &m * f*sr, smir ate $»ft h * 11 ^to ^ S q^np T^ft^R* 
V5 
^w: stm^sTOTTO n ? fer vmt sta %*m <srflr?r I, sdt swrrc ^ar $r *ft 
q'tasr fsrrcr afea sir rear I li *o u $tf 3 ^ $?prf^ $^*Rffr §1^11 u 


\& $?^ml * gra^'fa *&t arrar l «i5 sr ^ ^ sffent graft /wrfera 

IllUn ' 

' "• - . ■ • ' • f * c aro *ifer s%: ift^pifir sftfa* 1 1 ^ H 5t *ra?t, 3r fowls *5 w& aror $ $*ft 11 IR fe^ * MR»pw««iw gqwron II ?3 II ' 

if 

3«& <rai s'iet ; ^r |, 3t *f f§r=TT star § graferraftft wi»r «Rr 9gs fm ii *Vll ft^jfo *n<w ^cRot ^iprr.ii ?* II ft>* star <sr g?gr fSft to & *ft § sftsn *f 3f# 
graft iu« R ■ •' *> **i K «■ «rfaroirf tot .«fcq*r >rfiN% ii v< II ^ SP #ST §T srm?5Tiq fift ft*r site «K §5fct - 5Ht, «toro % ISA <a?it qft : rad -tf '««n& «fe'.*5? star f / 

« v fe wf : \ \\ 3^ ^rm widtafo* ft to i 

^ctjS «w s^r |*ik as® srsrcrc ftsrr, arf& 
If 5* TRiftwf tf siter srsrr fqrl» % wwa «*ro str^ Itf tftasr f sift tenr | w ^ « 


4, sjgft mzs 1 1 §r $ ?T3«ql &ft g«r $i<k %tsn- *f «rrcr •ate $$rr H ^ II 

qft wr Ji^nft ftsnfcrfcc ^^ I 
OT«f jftcrf *ri Afar tffrr ntffafa n ?* H 

«T<rr g$ sot a *raj src, p& S"c smnftn^ B 

<F?jffc sfcrr sft $ are ii *r? w$? aw» t* anmr ft, 

v . | , w * i 


^ sft^SFTHT 5S°t S^rf^Rf^ft II ^? 


5^ grsrc % src 5f 13*7 %' saw graf qftst'torv sfcrr ^t wfira* st srwnft 1 &r ss ^ fin: §<$ gjtTOft snmr. are «*, sis ^fesrc* ^crr fegr 35>, §r sfarr sit . srssr 

1 


w tot: mnmm *^^ranfirci^ii w 11 fta vrf i w t$$ i wr s# fcror ft, *J ^f *£ srar srsr sftc gf *&" * <m; §w 'arotf 'owft wiR 11 r^ 11 

<r€T g*s^r ?«r srerc zfe% fisr, 8r *Rreft s< arrant 1 I! H*, 11 

TOforf^n*rt *wfc#i^ I 

H\9 £rr*ranr§ *rc* ^9ra^ fsfift TOrargra %s> f§& nft 5 1 m I ^r, 51%, sror, wstf wift at? h*€ § *» * *spt: g^> ftvrorat ^ m<: 11 «f?: si^ir 11 h* n 

«rt ^r qifatfiF? TO? Jtewiifar: II W 11 I * 

fojg ot$ 'sm pr ^srcS «rsirr5 $ q?f curate, 
wx ogsr m n srr *#gw i «rft ^pr.lr IgeffUr crasf * g$J ^ §*<* <re>? fsrcr ii rs n i 


i • o it cftar $r sffcra^ eft $r *%»r 3^ ftstorf *ik if STrsfflfl" $ Sr arc sraf 11 ^o 11 
v * 

1 

erg ar wtqira^c aft ^r sik gate ^r 35 ^fl? # fifTf sr$ sirctt «nte *r^f % fsrcr | W ( srofci gsfea ) | i ( s?Q3T ^c%a ) sot it ansuft : sft w <Hsft f fe, fSC 
if w*ff §wr §ft $r£ sn?r m <re»f stt% <rc, iu* n. \r 11 ' * / q^wf q^ft toft SHipaf q7r^n«i% I - 

ftipm * vrnfo ^ ^ uPr tot: n 33 ll 1 aiqs'tara?— afgf^rciqgp^nstf i ( nV ) J fro ^r«fj * w <pr *< «% i ssiffe ^a itr*& tr=c *ft 3ft sft aft $i| for *rm g$ «uff ?*$r «r^crr | ii %\ 
str sit ^ra?r trfa gi& *?gs sft ate w, «ts? ^r ^ I 

m<wrc^ %r ^*f*mM ii ^ n 

for s&r 559 f ror, sft qfeer It wc fo# #?«r TO C if, foa?^ d ^ »^r f r 1 fa* star sft $ I ft *$ 1 

^trw? fircrtnf ^RJT#rdfroJ II ^ II > * * srcnawfc— ft«rar*tfs 1 ( nt« ) 


i , i i 


»i wftWt fa % cm *f i^ § 9%-5> ' w tr 

§ q$f^r ift <rc srowc i foe *smt mm, zfem mi 
%4*\ si ^^sq % fan % &m . tr srr'sr crc sft, «nara- srcaraa 9rrc qfegmR ©r^iwS ^'%'«ft 
flnf srrar 1 1 *m w$ % 5JW s fan? wk &d, $&• 
Starr sr srTOt srr^r ii ^s n v* q ^ n' 

1 

fcr 53^ *st offerer 5#rs iw «r $ ^jwffBtW 
TO^ta gfet sft # srk §* *r* f59 if ^f It «o a 

■ ritaeh. «f$^«j^«KKfiCT$t -i (*iV)* fofiwrf*— Fnforr 


' f 4 r 


$9 am* §m3 fowl # gfeflW SfWT 8ft *t W& 

*ra 3 **? tor fow &, m if *%s*raf sftarw* 5ft 

sr^rcqft w #1 wr m wr$ II 83 H 

TO$ tfai «ft f«5i *s5f |pft ' «6fl& tfar sft w *r I ibjurstphj ) ^ Jto^E aft <st *rra? ' awtf sft $r ? *firof— wra*' $?? i ( flj° ) • SRpwnpf $r cftgsr? *w jcr gsir I # i 

^ ^sfirat fart PRPren rcrcft 
tf*ft H|t Wt %I ^?RfR 5 II t ll 

gr seek srgcr §3 ^ fir«srnc w, ewr 3ft, slteraft i * v %\ Wl& l*y W 5R5PC % S^C 5RfT *K5*t tft. It \ It 

v&m mn % <ra xxm ft, 3n gi gqprran, # «flf& 
m&, ?grcsr «fe mraqreft §• i $*$ 5|*r % to, f??«ft *fc / 


i 

t ' i t ' i ^ftjff: SPT* VH 

% ferr §f msa $• *ak §5 Staff W sfai ^ ^ 

£gr s*r$ are* 3* aik ^ wf^r ^ wk sr^ft $ g?i% 
gr^iian 

iMri ^?m<ri ftga: §$5: pft II Ml & I i 5l€f S?g5 q^}?H Um-cf ^[fc^JWIS'Sr ^ §T nfil^ $" | 

% *rc g^t *53 $ sfa *wft sisrr aw sHfcrcr sraf Sr 

tot pr: firc> ^ronTifWSWPrc: I 

sraur 9ft crc§ gs sref srasr sjrsr sik ^qf % fesft 5ft, s*$r g|^r for £ H « 

*i% ( sffrw 3ft ) 3TO% ^3 9ft *9T $*$ st& sik 

wft 3I«ff W srfHTTSR W& 3TI& "I I *t$ %%f, 9fi&» $ 

starc % sft^msr #; *sw» cisir *rf ^ft tft surfer tfsr§ m& teik s&sral $r «?3H qw& snsfl ll vs ii qiSP^— <* qrHST I " f TOW*— -" *95I«IW 

*T° KTo go— *t w 
:Wfc m * wwt#:j srarfsnft tojiu ii 

stc^ik: eppft isf* sfts w| § s?rci w.S Sri* nSj u .«? ii 
i 

r * f 


UiH^uft #?gT ^r: s&rofro it ?? n 
t 1 • 'N r* f%$ H^fg si ?*ff firf^Rfo ^pr: 5^ OTtf^3T^^WWl^ H ?« i 
^rsre frorc srs? ti l* it 

mm w<wft *rera?pff 5 ftfkdi*t 11 ?h 11 ^gsr $r, *« ^ ^ fsfr g? ^t § ^rtsrr |i 3ft star • 

SfsfN 1 ^m^H * *UMKU(c(fli *FTT 1 ¥& 
i s^sFcre fsm& sik sji&iste W graft sFH«ft, $$ 
$r ^ snff ii *\s ii 

R3F9 WIT T^I 3$^ v 


* **wn »w 4 it U ii ^r sgfffr sft ^ ^ ssra gpr, srrcf ^ ^sr srar. «* 

-sflfcr §t II v? II r J? ST m^[ ^ ^i^wn"- 
S^r fiffTPro^TR*f 
Cry ^ ». *«. »»« ■ ^Idl^ ^ft^^ II 1% II 

;ft roftau £ifc ii 

3^j?cr: 3ter s^rc 3«r, grcs ?ft% ^«a?t snff I 55 

star ^ s^rensita ^f ^ ?ras grawrsr ^jftg % tfft <sf 
wsrarw gfessra «rgjf!i^r §§«rc 5ft $t ^sit u $* H 

» 

. gjgrog?' sir ^ertaer? s?*f $a pit I 
* 1 - — ■■p.i.^^g ■«■■■■■ - ' i srafcwr— B^Wfoi I ( fa° ) 
<ra: *i nn m! #f egr ^rfenn^^T I 
*$ *rfaftt ^ *r^ s<ra^ II 3 ii 

*rfam*, st* $ ap q$ Wf *re> * «Rr «w ir w 


^r wwqj $n u * IU h jfiflSSftft P^ 3^ 5% *TT I A H5R?rr i *T5 5tw «* star afifa It ^ Qfflff II » it T®fe srpr tffaT *Fi ¥^?r srcit h h 
vA 
tffo $3* grsft vfimtit s<ft *fter, sr *w 1 *r 


friaBi^ $ sqfera «ft% 53wr sft sir ^ir 


~\ 
c 

i 


sm *ftcTT g|?r 3* irql sffr ^<ft m% *ft ii irff 


\ qtosrc— mqrer i ( »ft» ) •* qrsif?K— " ffiinfa^*- : spi: ^\s wk m\sq f^ter sg: mx ftp srwt m* n ^ II 5H5T nk 35 ?<$t %x( ^i^fj 5<ar 5 1 ( em *wf ? ^t% ^^r if qwc vpi q>wr sir* h ^cr qct&iqr w 1 1 


[ qra— ^Gnwrmigsn? pro h qra? *i ^r *i?g$w $ 
fey ^ftg$r mm nm £ I J 

^Rtsfir ?ntf *r fir fcfer f^r ^jtolW^f 1 1 ? o |) ( stRSRt sft fa* fqsrrc ^ ^ miff ) m ^^ ^ g*5 §rar sih g:<* § «ftf? ar #»r sfifc gar wr^ «nft J ftgpr 
qr gtenif $r smft 1 1 sr sre % for ot g^pr srkw- =etssc 3ft s fttfr; |5?r t, ci^r % g$ §<a isr u \° \i fifa^M' 3NT 5T^ft ^T I 

%.r* . %v&mk w$$®\\ ^ wt <ro^ ) ^ Jiwnfo ^fen ^ft ii 

5^r 3TOJ 3r 5^ qk Gin qf?rr | ft, *f sra %r 
sftero 3ft % *irar S *^ft gcftt sfrcm iit ^r 5tot K5t waft • 

I 5icr: g^ g^sq # ^ ark §?r tfarl: II u II 
\ *%i ft ^n^r *$p#t <? ^ <T$*nfi[ w *s#t ll ?R ll tfffct |r §st it, ^iiw sire src *£t *it ^fes S 5#et «w* fen «rat 1 1 3$ft% g$ 1st 
«ft* Sill qf cir | II U ii 
*ipft WW* ft«*nfti 

, at tf gfc *s to $r srsor *$ ^aV-^ ft ^ jptr- 
w *rt W $<? fr^f sir <*?ar i sra?ct *ta *&rc*r 

sftwr^s? sft % 5sN mi f , ftsg *r§ ar ^rsrc ( srj ^ ) 

$ Src ^ to* ig«Elf gun ^jq* § r5 r vft **3jri ; ^ggjr w^f^3jTt?n mi 

Vlt 
3(3ra %g qfisf ^m^i 

<m1*ui w 3*ns*g *fw ii^n rfa safe suf* ii 

h i^ifir, 5^ st&r sik srfo $r vm ?xat 

snfor *R?ft | ft?, fe ^nr^: % ^r ?ft gni^swt^r 

g^ras 3>r ^sref ot $tt pit i 

35 # 5Rfef?T: OT: * 


: § q^: sjfa^qs^ ^ 11 ii 

irc 5ft, f^ St $g> sirar % =ft% ^t gran* <rc 3arc srft * #tf siisr S *M 5ir^r qr safe^ g>?r fo stf a»r £ 1 1 3? $sl5 3 53JTR si 5i ft5ta°i u jfwisra^ " s?pnt 1 ^o 
i wrsrsp^ft ! 1 53ff@??ft I $F ^ tr, sfr 4& 3$r * 1 

$rar tr srasr % stfq; stf sq« *i 1 ? ii a 11 ? 
1OTT ftnTCPli ^T ^T ^ W% #H II H II 

5f IK §*t «sfcr It ? 11 k 11 

*st rt *rcfo wrt wrt ^r to^ I . 

^?n 3T TO^ft ^cfT sfftPTtTCT $. Ii 5 II 
r ? <rafft §s 3r 3$ ^rar ai^t sir *? ^ |r ii § a surer 3?r q^sff it srg ?rqr sresjqsrrnftsrf % sftr 

ttf kwt at *$f It, Srr ^w % fi$ri3Ri site § ' srfecL, 
lr, *g*T % gfagt «rc wr ffrfi It ? 11 vs 11 • qisi^ — u ^g i " ***. «# %r 3 w* $m %m m m $ p»tf li ^ 11 
graft ! $re m fcrs ^im, w srq^ qf?r sfog §r, §far gacHr^t f%, qs^f gssrer 351, {far, wt, s^rar qfa 
3r II * IU II 

^ &re? & TOtra> Sir 5tS sr^r wn, fsrait tsft S*r 
jjito 3tc <Ct ir 1 3*5£ *r?r, ft«rrs #^" sik ^^ 

15 at 3^ faa-rs ir w fo, gn ^tht srsf if 1 ( ^rrfii- 
t^crr 5* sim *$ $rca ) te 3*t src ?irc jurist sftanre?? 
3ft sir 5rre st *5t Ir 1 sra; rraft ^jt afar srrfc srcte % wspref qft to* s**r ^rrgtg[^!j[n^j $ erfe sto cncrft^r g^raff $r Soft § « U \ nnmifo— *&tm*i$fh 1 ( n\° ) 


g^ ftfeRr sff & sir qf c?t | fe, 3* fosft ^rer 


g^r q$ ster |r 5 ar % gir & ^n | g$ ^rsrr *t I •^ra^fT in «riffc gjftft ^tan §, <s*5ft sisisppr 
«i Sr a i* « o * m wr «M ^ qtriftRtffar u ?tf if •q^ft 5TT5T if eft |r i igupr sft % se^t cRfrf §r ?tot sftanr- *W m*tf ^Xf %$F$ jgHftft^ 

#«ri ^rf^rai g^^r faftmwn ll ?H ll W «rc 3te ggtnsr sft $ 3$# q^ srol— 1 «rt ! Sfai srrosn* t^r h^rj 11 W 11 

^^— ^~i -*— ' mi ii,i 1 ' ' ' n 1 11 "'"'■'■.,■ ■ ' ■ T ■ ' ■ 1 ■ >■ ■! 1 i ■ rr r 1 n a *~ " 1 1 — i ' • 

\ vfikmgm— si5q^arf?i9i4: i ( w« ) * qnraft— '* Hai- t 
*n 


star ^ m ^rmrsf htst *iwr *ft*ra: I NO 

g&is sffr tf sots $r, ?^T|5^ir sffcm^ 5ft «et mm- 
O «v **. ^ qx!^ mT ^m sjfar srftrc^w n ^? 
Wi 
at *$ gw akrw^[ sft ^r sisgrft^i ^A i 
siqfft i are $ |*ft, I wi&rara ! 5«^ srera it (pNior 

3%f f^RJ'l qsA ^R Taag ^TOS 
•wan «st i) +\ n 

g^TS q^f ?pT f%*TH ^fTO^ i 

^ft«ni 


% f^m pir *tsq <& fsrar 5 ft?g sfktR^^ 5ft ^ **«# c cfflRj 
n RH II h Pui^hHtoiPu *^fa wmu il ^ II * wsFat <i , sfoi^rra * asifeifesfsra^ i " * • * +~, -f^T* ~> *■/ 4 sk hot 3?£ft s% wr % sFitarc vc fe graft ^rcr srara &w i ^{tfe iasmERjft aknra^ 5ft sr 

acre $t *& 3r asrr siwr £ staii 1, ^ 3»*ft sr$ 
<TC^ ^I5K* OT&II JT5PRI^ ?tf TO^ 5ft 

g^gra va n%w srsft §r sir*?, ii ** u ^ li 

fira^r iror *i**f s^f! *ri s*nf^r?{ I smt $ 3^ sro *re sn^ $r aqre gf ii R>s ii 


erailfe sfkirr $ ftsrr g$ 5T§& ^n % *&n aft qss? § ^f ^W ?m** f^crr: II ^ li S3 

*ft i §r sir w ssrcrsr ersEPsr 3$ wrtrr $r s# sire?*: sik w< 
5^ $sh> «r, $f * ^ * f^f* wh wnw set 8" 

to^ 51335^ g$ tr ms ensure sftfter s^sft gf^qS' 3ST Scft^f 5flf ^T %*T \ &- 5 3§f^?l: STO * 
3H#>t sftasr ggra in 3tp: S^%& II K ^ m& W^^fk 4dW4HW» I t^ft pT^ TW^t ^ ^k^q^qft^ || ^ |j ^rgfer: wh w$ 
U& ! gftanrasgr eft tf *w t ^r w^, Igr^ <rrsr ^i^r sneer srwr g i sfaro^ stf ^w ^ <rc? 
*fo spsKT §srcr ^xrrer gf^r 1 11 3 ii sfr % g^rtr *r jft^pfr g»r srar s^r ? iu «nd, s?^pwr aft * dr^cpaer tr, gfr% sfcr ^r *r?«c swrw 
4m*rrar I ll y 11 3* smf friftilf ^r s^sngfaEj §*, star $r srcr 

spff ii k 11 

nft «ftwu*^l *<* wr^ftr ll $ 11 $ror <*sj> raraft g»5r *k^ 1 T% 13^ "ft srtftcf *t §r *ft *rc $ tf § wt ere sfo irar 1 1 §r ?$ stym 11$ ata? 5te» sir <T3cft 

go— *c< w* 
Mi Wi*ti ^ftRFxftfTOIlf?ms|ciT I 


33 ti*ff 3 <tou fire^r 3?3*r*r T«ra It tot sik % |nif 
sgjrra sft, gterr 5ft 3» 53 ftss g& *& u * 11 

to to h#t h f pr^^ra 1 

TO TO TOtf ST <f #fT <?faTf$ II Ml 

fti 5 !! 53JTR 5ft 3qf Sqf *ftcTT sft $ fr$3 qf^l 5TRT $, 3lf «sf SfaT sft S^Uffi 5ft ^t *nWF HTOi 3* q* «s^5 

2RT5ft 3TCft # IK II 

wroqm^r s w* f| xmi 11 Mi iftssSr ora^ta wrc 3ft agfta 9>ri few, 5«^t ftmrc 1 1 ^jfr« q^ sn ^ f ^ ^nr © £ 11 1° 11 ctWOfaW TOT HT ftpc^T #K$$RT I 
■A. t $:ftf— *3foa 1 { *iU ) i «9w* ^ m\m 3Rr %f , *tf ^ft q* | 5 mff » u H a^iir swrw ftrcr n \ \ \\ 

<f sgr 3^f 5 star ^ftrft*rR*f II ? * 11 

feg wtfte *ft?rr 3?r ^ foe g §jjr 3ft qft sftc sr$ 

to§ ^r, It K\ (I 
*%&%<[ I 
^T^g^ar 351: $r**i*m Fte^rr I, 3tsi^t m& fqR^T wq^i *5 3^ *$ §J&\ t <t*r& *nrm i str 3jq*r «% ^*o 
I ^5T sik SRisft ^r $1 srasr 3ft* swsuw *r g$ n8r ^ to nk ^ |r ^0 1 11 iv 11 1( a flRTRSffa *ri ^5: SRfl! 3*1 3fpfR3[l ^m\ fo^f ft wn <?ft$ff^ ii ?\9 11 

% g*K sfaa sir 2?r: ^a ^t^r, g*&%r §r*rr *$ 
sar i gjfa ifc fcr ^5 ^?|f ste *r frills 11 

^ ft « flNmr « rin< . 

if? tfw ^rcmm ^g § 11 U 11 ^c ^|ci qf^ci sfo 1 *ft sj^f, fdffe g^ tur, ft^* 3 srq% sire at s% ^5 ssra tr?rr 1 1 %r s% ^ sfkra 
^ 5ft «T erer si* $* *if? sw |, at a*r JTf 5r |t ii ^ » 
*re * 3^ f^cft 1 1 I «Efq£s I 3 g^ sfara ^ «Tt *bt ^rircr ^rcisrr 1 are wt | gras ! ift ^ 
sitairasg 5ft % gjtol ^r tit gqf«! sue 11 1 5. 11 

fat ^fe 3 ^ 3$f# TOT TO I 

fa ! ?J ft m % 3f<Rt 3IK **$ srarc #* *sr 
isrer wm. ^ sic& fo*ft % sw^ft git?: qffecft 1 1 susr mi %mfm *f§ w% sgi ft mroi ii hr ii 


^ft % srt* «# qs^trnr Ct aria g| 1 1 *f»5f is &r jwftsw m srgf I w«^r Jj?ir> *?3 *& %£ ^ $fa* r wc for wf^ns^ m =r^f Rmf <^r | ? ll *\ II 
s^t sirrah ftfaganw: n ^* srosr *s fafo&cf wsr^7 $it ot^ at *§t g surer 

?m gnW ?b> ?r*s g$ *ro ^ w *** y 3 sra 
ais smst | ? srsrer * §r ss f^f^frart t sire *r ^^ 
arcs sair q? frs | srofci ^r&arer §r I n ^« ll ^SR 
f^f IJ^T sfa( ST^Wf y$vm{ IRK .11 


<prt |^ w ott sftm ht spiral n RS ll s 5f>r fara* src, qcreat gjire msft ^ftat ll H f , I) tftarerfcrM 51 1 i3*?i«n^irR3r: ll w ll «cf qgfR^ §§HT*r at ^far sit, #.r refer sir, 3ra?3t 

<3Eiq^ sw* s% *R*a sticr, II Ho u 

snft^r f^ ^sft %mmt Wt *wr ll « ll 

snnT^c ggsr ^ 3*i>r «5fV «! fa tost 3rc% «fV I $ %i&— %r 5iT%?r «ct ?K5 eisrert, srrscwr «t ^5 sur- fer! ll ^ n C * -^-s * 


^r-T^c «t ?res sra $Wf % star, q<mra si^fr ^ H ^m^^ft ftsm $ g«R"| n ^ h 


src, §*i»t srk sfc^r 3 gi^ fffSjjR ^«f gft ass 

K u v> 11 at are?* sst* src %oz %% n\& % sit gg^s sik 1 ll \\ II 

s* srkm*^ ai $r ?wre*t fan %m sirsro if §r 


w* w&*^ &gi*x Srat pn If <&%i |a g?^ qra mm 1 1 % 3*5ft fe^ S si i«ar 1 1 §i 3?$% 3*^ § srawictf 
j#|bw» 

o^hhj 5ft % sngre $sr3> cpsnft fsragra? <f^ 1 
rrosr ^ tot |ft .pteTr *w mro I 

*TO 3RT5W3T H ^f TOR^sT^ II W II %& ! gjft^ srw 3> 3R< %, srr sfarog?^ sit $ first sfo ^ircf % *rsrr % fpqtiH inf^jsft *fe[* I ll M » f^f ^nr Tra^ri srpfa: h^?ot: 1 fen qraTt i | H# I %% srfrms wt arar| ft, g*r i* ^rgfeqf $ <f it 3 to 5rc *ft sfcft snacft ^ p |r u ^ ll 


i 
^ ! <p hiiwt f^rf ^ ea^jw srflpr srs rersft *nrcf ^fi wsflfar qli^r^ it ^ U q^feu sut: %h± i $ late ^t rfat | sir £fti «ira 51?jr 1 1 § g§£ f %r srfsr w: srf tgft $ strh | n ^* 11 f^r *jf§ qsc^riH *rc<wr jnsm: i 
15? sot 

fr^Tftj? <ror %fa w «nwrafir i 

tot <re fosro ^t ii *h ii 

* Sgw* sft % g*§r 3 srtenrFse at *i fxf r?cr gfr, star 
*ft S *r§* graft § ^ $Fcr { si) <*** ^« 11 til m 
$ 3r Tifai hot: m srraifsr ww^ l ?tft sffatire^ sO % Ss $gf || ? of^rnr sft ^r ^ 
§r 5TR9fr | ? n§*m $r sfh: ^wcf sn frsr §tr isn ? irttt. 
*Ttft TOW faf IH ^OTR *f 3PTC I 

wrc ! srfarc^ 5ft sfa «?^jn& eft sft sft qfl^tf % 
§r $rcs * It iu ii . tier | ? si^Rnr sft €t gsiric *ik garo: %at"l ? ss gff 9« 3cf5N5?T || tt II 

STC star at ?t TO SRiK qf^T ; 33 133*^ ^JTIT 3lt 3fkm^g[ sft gft f fcrer ^rares aasrft 5r*t il k. il *nf: ^q^q5rit> mm$ ^w ^ il $ I! k 

t 

r ! ftf— " sgw ii I / 

Wife fe?5f $r forr I, % «nr 9 gn% *$=rr | t 
#& il vs II 

w^wr^ ^r «rtoi# n <: I! 
% ®s $r *ra %*w %<$ m&%\ w wk srrg*? i>r f^qrftrsnft f ^t Tsrcrr "Nw^m: II % II Tfirar ^w prer *rfc*r ^ <tc?<n: 11 ?° H (sftj^grdln l«ll *i» -» * q , 5R ,|_^< qsfa?**^?: 1 f W5R#-~ ' jWw 1" \** 


^ i 11 U li i 


If safer snfirqrara'i sik qssi % '4t%*% Kit ^t 


§rt fog ro sq^rCf §r sr% sra % ?ik t si npflrfe* « m % Jran: 3>T refa %r 3 r^r^ f sm^rt suites snH % roatann? % to wsrw «r *r? 5S515 g^^ar fosr I •• 


3T5Tt 11 1\ ll * 3<srcs;— n%n%: \ (n>) * qisi^— '^f^Rr&rterc I »» 12#?T: SOT: Vi$ <*ar PrataarcisrH sftwfeiftftra s a 99 ^t ^ *ts ^n#S *r ftfp: II ?B II ^ ^sfc waft wifa 91 $ ^ I, 4c %^sraf & wsft 

Wife! CTtnftcT WITT swferaf tof OTOT ft r3 9&r %^f sik ^rff ft ftp I ii *a ii 

[ %ra— it Nf «i tot fe«st § qffc» «ig^ qa «m fea^ ypm arai^r *tft tft ^: to ii ?h ii 

^t I sftanror aft, firoror to! gr^, g?t §srr?af 
1 11 ^ II an: ^wfinTORft ot wnf g*nf*ra: 1 1 ? ^ 1 1 swot qmserc: s*?fa % srorc nwita i, 3*f> srtta w 
^ftrawri, % at wiitf % =3T% m m sanr ww ft fa& f Q[ sife ^r?- si f *ff I «k ?flrer sw w *qf | ik $ II 

3 ko ottotoI 3:^ 5I1&, «$rr? ?ft< gs> qrf> nsrspli *fe ste- 
nts gftc srg 3*$ ?f cfar ?f5 sfl f , %#w, f qqj sfK srrg % cftsff sfor 3?i% sr nr*r 1 1 *rrfa $r si*?r^^ 

#• ^ia) 3?r% § ate gjf $% 1 1 $fsf % %ft, to sifc srotrlf 1** 5ft?: qraf 5§«ft sire? 1 1 3*% q?5 ERt *ter, *5T c ^ * c 


3?T§ 3^ mtK i&& % fergft *t%Wt 1 1 33% <k $ <jte srfc srfsf rife If 1 3*$ rr^=T^7 $ $qrc srrc jfofcut I 
3*$ ^33^ if srrtf %? <$t uR-^vir?!T-Q^» 'arrc: t*s?rc 
I 3?r% srsTts S ssK'fafg-q;^ =ettt \m% 1 1 *Wto srgsr % ^r«i % % ^rc gra 5ft 1 1 3*$ m& spn, *rar, srfc $ to w isr 1 1 $, *#, %*, tsif , 3it&, sot w, 


'f JH*? I fas, 3T|$r\ft, sra> sifctsr ^eras ^ & v# 


sft 5fsi>, <rer :ft, ^ftgri 55^, gig;. $$ gftc sfar 3}* 
f * a -lU*H .a ._.>'• *»*• s*% gisr, *te, *£**, ftgr, Aiigj *<CTi w W *k. 

•v •* . __ -s _XJ5 -a. > ^ spsrsr % g^ f i -^ ^ssrar,^?**,- srsrra, sfNrr I, ^< nrf*r, <fr, lis, sift «b*ji 3? if t i s&.'q&pifc &r § sr sqw? i wis srs faj twT *n fr?fa 8 i ^^ fj^r, te, ^:^«r, mfecr, wi srk srerrc &% 1 1 % 
fotf $ for, fire $ otst, *ro, srnr. <srer wfa OTgt $ $wrer 1 1 ssraft $** gfe wfe qg* gft I n v li c «fknrarar sir s«r**w«rari wfe^r^. 5^ ^ to* <nh %\* to* * *5r a^i *** *r $$rfo<r firam arcSt ^r^r *rfc *»? ft far err<a% ^rs» 1 li *K sTgnfa #jw wifar: II HR ll 

fsri wi in afesft mm gfaw & wra gut j *3 flcrif, $* wk guff * «w* ^ tf * *ww * « ** « C * J? ftft^ral W $c*roiwf^HjfA li ^ ll vfasft trc %*£? |*, 5^ wfirfc? n *"> » i mot-.'* sraifi a«r " ; " mt * &* « " ^ *R §^Kl¥ 


^rcrcrsr mfer 5RT terras' sfa *nl % ?t % ?^ so: fts- ^si* §5ffa ir 3H qgtr <r* isr prr ^5!% ^r iRSuW 


5*? afri stf srfer sr^r *is*j § ft =tf fer, ^raft^ 

3ffrcrar gate gft *mr 33m feqr grei §• u Ri q 


h % $r! (pig* qgcr ^ «rofor a&i 9 qf% li -<vs 11 

%sTC q* ?r? si$t I) Rk II 1 I I 

% x swifter — fenfaer 1 ( «° ) *t%fk%: Gnt &% 4 

9 t 

i • t <rc:srfiP3r 
^farm i <nn: s^w w wrrere ht^ ti ^ 

g**r *nrr a 5.5 it 

<TO ^^OTH^Tt 1 i 

: ii 3° II 


JTsrwRfKTrq -**» 3% arr?nf %r sipt fcRrsnc % 
5P5T 
c *. f ref vft *rcr ox wan 3R, ^f srra fqi ?i^3t *? pi sraf qra?r ^J 


3Jfr fraf #33" m 331tW<*W 1 qfTOT^cn^THT ^T?H 
I 11 n n m<> *T«> U° — 33. 


» t> * cf <ra: 3R<wmra pre ^tosh i 

s^^Pcnc 3ftnn3r?£ at *, ^ft^ % Sfcr §fr % <ft% sr<& cT^^cR S^RUT 5ft % ^fesfST? BfkWJ^Sr 3T 3$ stra- 


<? *RftfftwftsOT irerca s ^n^ 1 1 ^ ISjfef: *=pf: ^Vk mft sreifa mqpr Trorc tf^qi: I p t tfpr **migffir 3 * fcp^r it ^ il 

to ^OTH $to ift^ft^H «° H 

fcqT II »o I) sfl^^K^ft #K§3RR^ 1 1 « ? 1 1 srpra* ^ far to 5^sito trt^ht I 
wsfi ftfi$4rc: ^T^snFfcK 5*: 11 «h ll t *&!* -^ I ( n> ) * WR*"- 1 * 8^ I " a ft A 

A^ ^ #v-i » •* ^mi sresiftfir: pft ti**w<W5 H 2\ $i Suit «k fe i® «* 35T% ^are $r sftt f?*r n »* a gjpf I wknra^sft §s% ;* ^sft & 9? 5^ If *t 11 W Q » i 

sik Hft te sik fsr?crr % % 9§ $ hot i&% S% ?# 

5Ttr si8f§m ii v*k ii 

4 

J\mi MRiMd I 
sfifr ! g^S t 5«3 % % % aft §re § f§ # sic $ra§ 


* qiasafc— " qSRifi I " TSjfer: mi 3fc\* WWlfa g^ifa *$; J^T^nPr ^ I 
d tfsnjfa I ?taf^ sftenr^ aflf wot vrqftq srcf *r, 
^ 3s| wr sua i^f trcft u **s n 

h c^r H^yi*ps fire nwft ^qqr: i 

snrorMt ! % 35^5 sfKrsRfsr *ft site *sg 

*TO*T #>R 1*3 cR ^RW <TCf II tf^ II 

<rar «r<u^ ^ ii «? ii 

ftfcart *hfpi*i *raft *gpi Profta: iivii i 


\ *rf?Slfi&fcirai »RvwNH il H? M * qisifat— " at I (( «-s» i n 
I Vet g^^nrs 3«nrP? 5?taiR55[ Hi 3 3T3 ^ *? snfsf %r mx 3T5TT f r=ff ^kt Srsrr f^rr far st% i § 3^ C^rrar srwr | uk^a 
m$ §pfte %r zn^i trsg frre irar $ <m s?|f% «to^ 
^&u*wcikrfn *ro: tfsm site u K* ll ^tfor "3§*ri $m w*& ^ mm li hh li 
f?3 g<* hto *?ni^ q* ^jt ^l"! u vk n * ^^Wifrgn-^wjuflgr: I ( rit* ) * qisirg?- tl =ra*^ I >» 
1 f «iret^-^-* ; 1 1 « q3fe *rfl %M 


3*T ofl*T 
* 
jti ^tt^t i3T3^ ^T5rfr srajpri $r«Ri^iyf OT^ ^ff ft tr *Tcr f%?r gfa *n)i 

q^ wir ^ft^i^q- w^tero s^f^Rfr: h \c \\ «?sf fr snr §jt^ q^cr, g*, i5t?» «^ *n% snrer 

saw t^ 3i^ 5ik ?re tft gj^m 5*? ^t *ft rar * *s»rr ? 

QVRI II ka II ^pr #RH$ft rot 
I! I %*• 
«Rnai fr wiitnAaffsi fog sot ?®> *W5 ft* «nw 3 Sua It, frarw ^<ft of «ir * 


^ %i§5— gfctr w $*<u, mfir ^r «re, 5*r*r aftrafca* 
Sue asrg *&t *rc^— % Isft 1st ftqfoil 5* wt«ff <rc nrrirto §W\ W t: ^fTO^rcrcrrai s^m I witmfarara: ^f^mRiH ll ^ u gate gft «trc m& *jw ^i 97 £tn sranS & fr 
*| §• ffe, ^ s wff 97 sfrof ^r $ts to3 % flft TO- 

rfk §tr ^f vft *jsrcrar sir, $q% *n| srcrg sn tot §* 

r Insir it U ll ' 
4 <ra$w; s& ^U % vm ?frm*t ^rsft^r vmwi \\V\\\ 

1% srrcr srr, &r H^r srsr s# ^jr cat <g^ 5* ^r n $ st u pu sik s^ft sjcra wr fe, 3R sst Tram 3» «pc s 51 lUi ll 

sn^rpm src <ra: *rafaraT ^ 11 ^ 11 
w&iffaffm prcggi: 5Fim: 11 ^ II 

fosw^cr % 33 dre 3*1 &ft S fsft softer 5t srenfer n ^ 11 ^ 11 
•vr s ^ tfm^rfs ansa sr*, srgsc 3 * <n: g|sr *&, ^35 %r ^r sft sir* gsif f*$r5r ^ fs$ 3?^ ir, egs $r qrc «^ * qis»*ctf— |l c*f flsra J " V $fT ^nfir m K\m *rfasr iwm^i 

TOW *TCT SSStf ^ W^ft^pt II V9? 11 

^wf % 5^ STf r $ ttct % sws *f get sik *i§f xvm 
drc £raratf|ar gii^r f *§rr 11 $\ h c «iPnnTO'iit Ift ^t sw$^ ! 1 vsr 11 

S^ct I Sit $3 5T5r s?r $r *r §ft stf. ^rr eqf galr «9 Istwt 1 m gfr ft:5T| 5t g*% sresfter ^r I 
W ! $ TORrit ^PRV sft 5JT ^ I H vSR. II 
ww g 1 «r ?*t I g* 3$ ^^ m jfsit -Sn: re* *r 31 
«rr%r 11 v9^ 11 

1 *T2#$gr: grft .^ Sr g# wt| gft iter if <r?<rc qef gea^raff & ggj sr^rar sit « * $5I5T$3*K 5 II «* II 
C -\ \^ C 


5E?r«!5r ^ ^ ^r aw *§a 1 1 gifor $ $§;* & Sf g^for 
^ srrar | ii \sk u rfrmtffr TOT *I^fq*IT i c^ * 


fsft, spr fe ^ src> ^f%m%^r %m srsft ii *i ii 
t^t ! t^sftrn & & are S 3?r vsfft ttar ^loff 3»r, 


I f%gm ft m*t **w %ft wK^f^H. 1 

m^Wffaf f^rr w4*i*tf 'rat 11 ^ 11 # tunc ot i u «* 11 \ 

1 \& fJf^TO& ^T^mf srffe UK m sftsr, © apt srafr ll vS* II * $?gt ! jirsraR qriw: ngr ggu qshr f i ^5! ^ ift ftcrr %sr# 5tr^qf smnr «r^r re srrar ^j^ $ ll *° ll sr * ^rftfafe: fair *m RfNrfir: l 

t?rf<i?jf €t sn^rr § §^ for? ^ s§£ % fesfr gwafaf 
S sir, shrc ^m^r m^c %r *m srsrr u *\ ll 

"^MlRlRr ft^ror s& ^h^ ^n ll tR ll 

t 3rfcft I 3*ft ^nct wra* mm ^vrnt wist sft 
# % tot §, q?re §:rcr fct 3?q(% p | #r S mk %$ srcr 
# sgmsr % *w % star* q afe§c 

^TTsa^T ^r ftrftalr ;rf*rani3r ll *\ ll y 

3*l£ ife % ijqjf ski- snifr f^rri Israel i^V siftm^ sfV ^|cr snsft rni^r «r^f § & araSt o ** q^Ni: *pf: • ^§5t 


sraf <rc ft«rra f^.^r gfrc 3H$r aifccmg^f 5ft mr <gr arar a *& 11 <? ^igsy ^r left ^r wrnr ^ srnfsd 1 3H H*W 5EftcTT 9I?r Sftfcr rf #R *£ 3Tln*S? % 
3« hot 5=ftcir ^ arret *ta ^? fawm Mf srerr g*sr 
altera f^ptens^f (m^<ari^ 11 <^vs ii gW* 5* I, «Rl ^S TOT I l 53*5cTC f^JTTn 3ft ^ Sjfaf § fe$sr 


p 

i 
I 

ft 

I *M 

*tfsraft ! 3f esr trr g?| ^»f ^srrqrr i sre gs sfttsr 
9rc*r^, g^^crsimtfe, % minimi? g*§r3«Fn <nfefer *ngin$i ft Ifafe 

are jp^i^fr % m*r, <rqf §r q^frf sr fi ami & srqtf arm 

$*ra% gsrei gsn i srar: for swre gi^nRr §rc 
Hashes qf»r <hftsjgf s*f $qf §sn I ^%t ^57: 
star %[ fkwm wft '% fg& jt^h^ qrawt^ir srsr 

sre*r star sft % fee lr& » * H t TOwft ! $ ra* f £rc gfesrar sfkn^^ sft $r §33* 
I f ?gt I 35 ?tr, sftewfnwff a 35 srrat 4 


«ft 1 §r *if Brrcr f , wr 3* 3ro% fog- $r arem* to #rc 
9n« ir t%, g»5t* ^«r s«a" f* st *i§ ll 3 11 r * ^q% qffT 35 QQ ^ Hmr ^ WSft, ^T ^^ if 

srcft sra $ & £rc ^ ^sr, snswit 5ft $r sir <^r, «r! sfttras^ar d 333^1 grr faSIl ^ sftarsft qfa ssra rf ll a ll «rato firaro* *f5p? s^ifa* 11 h 11 
xPgrflt $f«W«R €ftt 1 u k- u to *n <Wt tow ^a%$Prar 1 

<?te§t far $?n TOfar «T|T«fH 1 1 * \ ** M* 
toTO* ^irf^f wmi ^rdrw i 
^? tiot?? c^lft xr^#cr^ 1 1 V9 1 1 ^"Vctt 5ft crs% «rn^— I 3»ft% ! gj& gre& ^fr'xr^nr 9tft 5t 11 11 ffiftprafadK: mutt ttmwtt 1 1 3ft <TC§ SHOT* STcflW g¥?T<T T%ffJT STCT^ 3^ I U * 
1 ft ^t PTT^rf qs% 3fHT TOT^ I 

1 srm^tw ! SR gjT sot % ?rcr , tft * ^ . sik * 
ssrsft, era 8 3?I qpwcjir srra* ^f m* *re>5ft 11 a 11 , 
crggiT^5% g*5& srraferra ^ ?PKa st II X° u ' i «TCjfeli OT: ^ *«* «s 


35 §T a rct |?Kt *it<t 1 f%, gs«r stamps 5ft, gsum- 
ma ftor 5jr?r #rc qcfar fa*t feeft & surer f<r srcr w 
jt^ ftsft— §r tft *mf, ^ qrsr HUH t^n sr § 3T3JT to tow? sreraw^ I II l'< ll 
*qff ^Rr %ifa §*iFmftftqifm: n l\ n areff ^rs! ^ srsra H t^ ll 
* *. nsrer ^rarwf ere* 3>t ^J§ t^ *& wfe **§& <rc wt, are m srer j^f <nm II *a ll 

iff «b[fc % ftft *ra fir «k *8 ! ? 8 l* a 

qjftRSmwifa p& mfo p: II ?* li *jjst§ ^r 5t^f ? % <cra§ hk w& garni m firefe §r ^ofr 

rift ftft ad I n t{i w, firil %ar% gm, ^m s^c 513^ sfo 3H> ^ «k 3RS sftfer ^r safer sr ^t ? 11 ^s 11 I I 
w fo^tft f^p: 11 ?* 11 

storage 5ft gftCf % gra && at 5*3 1 ? ***? srro tt^iiftgrafeftilrqRft'trfor dur ssrct nk % ft* w «mpc *r to* I ? ii ^11 1 ^ 


t * t* * sifirorti 1 * <u 1 \ «nsnfef- siiwire^ 1 ( «i> ) » f lTfcV •' W^ 
? I sm m vlfc nm ^rm <rc fori* m x& 1 1 u^ii 
^ 3Ri5f ^ § sffcras^ m $m *m eft *m *& ? * #$r II *? II 

S!*r ft *i*^ ^i R i 5Jk 3;^ *tpij» ^ s&iri sfkui^^r 

»» ^ eft, 59 *»P& ^ « «« ^S ^r^r^T m ^ ^ ? iu^ u 

%^l 

spft^ 3J*m ^N?fW WFT *f II ^ «5TTL 5RT5EW 
nfoir #n: srersft $r §sicag3i5[ 

fsrsrar i^arr 

TITO I 

^rfN^wrc tfu %Rwit toPf# h *3 li 
^fesnfHf *ft*ri *rcft ww*^ i 
II W II * qisretf — M SBREFnft i '' 

^pufirqft: #n?pte: vl^*(ft I 

^r m*mm after* ^sfr^r ^fa &tn ^ § off** srsft 

r 

t arargftor ^5iR??^r g^fterrarsftc m^wr 

sipnwreta ir&h wf ^ai^nw irv9 ii . snsr sro w& ^^w^t sfer sift *i$t *renr #.r Sf ^C^ ? 

sifcwsifsc sft *e? smsr § ^5r ^ surra gnfkigss gerof . 3ft m% sirar to prwrgsr te % jfe |r, %$ gnf eft JJST *wr ? i! ^ II timfivt m, fsrst^r jot tffler, srarafa srarar #Rr- ^ <: «v ml i ? ff 13TT, % sftaTOC W wra giq^^r? &? * tot *ffict * fif?rr *r vmt 

$sifi;ft$sfer to s$t ?n I . tftsqfsrfT, g^wftffir srcre?: srar 513*11 ftrcft 9 

f*^ ^ *V r* a •* l*r Wf TOf mrf 3 *H^5 Hp'Ipf^T I c 


l& ^rerasl wnm sfcrr sft srmsrs 33*rrc oft § m rare % 
**% aft $t i^rrf cr 3*: ^ A sjftsro §, f <r sr 

tfta rer^jft 53W5T sit sftar $ sr^rc §* sftt ot stff 


gp m(t <re re wr 3 ft 1 fdft 9# Aar qgf d * ti ti 

fefg at 3 am: wlr ^srct forcr «gnr, at sffera- 
«fs[ *M# wft ftgf «k gr^cf sft star siq% fera 

fiRFlfoai TOHteftvaf srwsq^ I 

«k wfc qnjf %«r s^tmr sgs$r qr«^, cs 
aW# § *i^f $r ore ( hb ) «c Ar 11 3k 11 
5ff r % 3W* ^?r| qj^r q*, qf^ hrti^ qw ( ^2 ) qr 
3TO i^rn, sMfafiscT wrfwrgit sroHfosr graft, at 
i * src ^ wt fforf^r ^ fiw n ^ it sfanra^ 3T fe 3«T «ftf%cT 5Pft ^ cTC& 3m*ft§»sft 

i§5ft!H sOTsrsr, fqKqrar^ fo, wqiRrar, 5^Ci <ror qwif ijsrf sft pi ^t *ks ^r i fr, ii 3* ti 

§ gray, *Rte* $qs»f %»wtfcr Ac *ap$Ky!$m& * 


r i 8W I ^ptwr 5ffft «rc ^ f«* ssetf to, g* titer # sfoUPRT 5ft $T sm*Q qAr «W W JW qQpft sftasmg sit & afar *arar sfk gglto* ^torr w? f^zrr 

*n3* «£ «q|^ eg | ^nc eft at % 5i^w#«i5 «*8|im < srftra^ 5ft ^rt irarngs Samsung ^^ srcfc <rc *?& $ ^Nr, q« ^ srarsr src # «f 

•* 

PW «*raqd irti fori starow: I < 


raft §r*?$«r ^ 1 1 ^ ^m^sFi^rf at, g?| 
fcsft gft fear qgjl $& ii Bin $5rfH wft *\® ?m* 1 *rf at . I3T* armsl ; m 

sft?r" n^: <mift % «*g « £ sitto » n a* n 
( nt« ) * qiw^nmsarerWqraftfsr, ^grergCT^ ure?*? qg^ 

q??n q»l<5 gew I %gqHcft^g;?cq^: \ ( ghff ) trcfwj SH?: ^ss 


sm «mft % i frsft ^ §f^:q>5r, ^srsrsrer foft # ^ faff qftcMiTH- 

^r shift straw: II tf$ il 
^ft ! fe$W qfJ^Tr sqs} |, % ^1 3?5TS fs&TT 3 TOff ^ *ik *fta sfra «5 <w ^r g*? gsm errct 1 1 sMsir; Scit^^ ? u «q II 
%fa ntfkir. sm* ii 

?ftamsF5 5ft w #*rs ^ % star 5ft fire sito 
sfor 5I «ft 3*ft srare 3!pct OT& %5 *? I*<sft Irs* *>r 


3\Se; §?5*3>njs tarar iff, % s:<§ft *ft ll* i *wf sirofta *rf* * «** gr?5f If forer , fts fra § sn^if^r ir tot 

g^anw $r ^serf w? 5<r |«r * ^ftcTT w&A *rai w^ftwrar * re H^ ^ 'H<' 'wirofl* to ll ? il 

■ei ^ frft star igwsT *ft % *t srsra §* , 3*% *4 *h* 

gsr era* msft ill II 

*r^ *t*m*T irtr to #pRFT°n ll ^ il , srrc* ! g*3W 55 g>«re r%, staffs sft 3>r w *&t 
fijst sto sr?f srmr srfc % ^i^rfor ^ *3§ 1 5 &* fts> 
SUJcT % sin* 1 11 * ll 


**#* s^f qy f^Fcrt qferefa 11 ? 11 .t <j' gs^ 5* «ral si «prar it, fog ak, ss *i3«i $ **& 3 ^nt gfa *r* ss$r swift stft oINrcft ^ *5<ft t ll a ll • . 
I sira^g ! snfarcf *ft sfiiaajcrT fere ^sifinsti 

' 11 « ll 

?flw § |s sir q< sg$ ** §*a ^oc wk 21$ §n *ig«j «f rs^^i $^t ^^rr s^fir qt qfe ll $ it t ^*swft sfkrasra 5ft si^s? $t w, xmm sri 

t#lr ? u q 11 

art ^fr-src: sa^ref^; *w <sftft<m 11 s u 

sfig f srr I qralfe si? asff $5 vf s*t 5?$f irar, arit <re» fct 

3ft^ 3ft *5rfe I II « II $s g«f m qs «s^rt are ^5T *?t I wk se^t *rarfcr 
3 gi5 Steer tt sraSrc T5 ^H i w *ra*& it *ft sift % feft *£ srafr «Wt 1 11 * H 
\* o ^?^JTO£ 5ik si^to foro sft ^ sft fir, ?ranr 5^ stored at 

witf tft$ #^ i?jt *i<a<rtf 1^ il ?° I ^ ! v% grer ftrataJir ^t 3$ %€t ^m ?r, sjqsft arar 

* *0 ^, g^r «# «ft n « 11 T 
X 


flrrsrarassiEf roar 5ra%i3«ret i *>*>" 4*. i^lfc ^&f%: S*T: v* ^ 

WV g^ site ffr^St i ^ffr%, for w*nimT m I sft sft^i^^r^ sft tr q??r gsr ? 11 & f^sr sr^sr srfa vm xm n ? 3 n 

% 5R9T5>, g^wf, sffcfar^ ^w§j, $atr, T%K#g|r< 

SKntf ? (I ft II 

sprni* fax wmi mt TO^*rf§^ 11 u \\ 

fsNft m&m % grar ^t m<r ir €^5 ^irc ^r^Hf %r, 
siqft «ni st^ftoj sit s^war fifar # ( si^ar ) snc grcrr, 

gsrlr «mr sifa ^ * §£nr ! II ^« u 3 H ^^foj s^J HWR 
3If clH TOWT 5HW* S^PRT II ?H II 

ot storage sft % ^m %h muz f * wft *r^m 
II V* ll *ras s<ft sfsrrsre $r lira aft 11 k§ ii 
3*^ g«?*3»R& n ~o 


^t$ srk 311$ 35tcft ii SftcfT % 5§JtR sft ^ 

*fS ! 3$ pr % g^Kr st^r qrai ^ storage 3ft, 

^ sik gprcf % ^ ^ ¥ik^ smr &, sate 5> srf wr 
siraft il ^ it 

fi», § *nror *ft?r s?fr ir sft^ srr War 1 11 ^o n 
■** srenwr ftft trc llr 5} #*r fnr, S& 37^, ??s? $ <TO ira* ^ |t ^irrrjft qfsrr t&lhl *lli * A 


vo %a 
^t^ ! gjT sim # «dwiw8C sft wk gremgr %r f isfoft, §3r ^raw *r cfcqr^: feqg $r ^rmwf 5* g&r m 11 ^ l! «n*w & saarfer |r, n^rsr stsrerar % foisrc tn: 5^ s& are 

5<T5ll^ 11 

*q^WH #^«i *#fa s^ssr I -c 


qfte <rc Is $r sik 3rkrarsis$ 3ft § fosft % fsft i§ $■ s^r ^r, ^r trfluft $ft sr^r §, w& %ft $*? ^ sik gsr^fai tsft g£ § f«sr^- *ct i*% ftwr qroftf 1 gs • qrci? ?£— ' * 3Ri«*safa *#>i q$fa * ?rstfe'<n t " V# S^SJRIS 
orfifenat feft *ft ^h *r Stnft sores ^f, sfr for tftejr 
m ^ u *§ II 
31^ <ite <re fsft £<*, f*sra0§ sn^iwi^ sraqn: 
srert 3H3?rr 1 1 ^ 11 ^PWft g sMw^pn wra 0^ ~ #% 3*fc fefwic? |r 53JT15T eft % %T5»f I! \* \\ 

#r 33 1 vfr %M iRfw 11 ^ ii i sfrow 1 ( guitf $ s^re ) g^rct ss* gra % ar sparer gFflGffSiT X*Z 5TciT 1 li rs. w4 ^is5q^RH^ *nfirar 3§ft^f% 
gRTOff ! fa* gn 5ci% §rS srfk gr& It src, fast 
<r<5 g$ *r$5C *ft <*fo ^ tot «#rr ^3 d ? u V» q * 


^f anrcff i ^t for $s *d It 1 mi sre gff, star 33* star 5ft $r fsparcr ^ci% % §ft, wi* stfta *r g?n* 
sAr 11 ** » 
» ,.. . 1 


» m 
W.l*fe 
m 31HR&W: t *fc ^nrar &&%& ^ mzm nwfam i\ 3H £§HtW oft ^qtfcT *Kt cTC£ SJ% f* f* 
|S SIFT # o*I SfilWHW tr,#3T SH % Htsft §?^r*rau \*\\ w^: i 
ii 3$ il «h ^r$ q$at$rc, SHSig^, ^Ersrei^ sjtc 3^ ^ft to eft *t srra^r 5?t % ?I5 ^T I» 5,5 1! *Usm*kdR«IHt I 
gfifout srer<ri «n ifaf ^Rfe $ 11 3$ 11 
3#T ! q^cfj ^n, $£, JJI^K s 
3TC3J HUcF^Hc^T %r sftc si} r % xmt smur %r ??sf ^ *sr ^rc sir str^ ft 

3TO $fe 1 1! ^9 II p Wf TOtf SRSpTO^ 11 \£ II 
3^T ! aCfcTt gJf SIS 1ft ^TO ggj^ ^ 
^ sit w: d^«ui eft 3»t srti«5 3^ ^r a v* w 3 
I j % *m?m%m$t ires^rksf p^ 11 3^ 11 3Hf%: sro? v& 5gnr?r 5ft % isferairc ^ 9rssr F^ft I** t^i ^wsr 3rft <TC§[ fo&r5f ?PIift SmS^'ft, *T^Wf?3T §3fl|5f 5ft % 

$SH «I*ft II ^* II * 


forcrr i gtspft to nsra $ sura «Sk g^tr^r asr 3j& $ 

*if at *rar $r| aigsft sure 5ft ssr &U& 

strtPt nT% ^ft> ^*r ^nrRr ft *w I fefesft^s^* §3^^t *fttr*fo*rc &rr*n*- 
sq*?! ii yR » ^ tore 3 g*s£* w* ^r 35RT ster *& 

aRprororai w iprfqft oth^ i so s» 


sra §3 rp& fe& goc wrc»wiTnf % sr? I»r 3r aft smftr, ?re If ^ife^ wnftar tr, sh^" ^ Ptr qft , 9?k sg?% jftch^ 3^ q^^n m tfy, as gir ^rr <? * ^ ^ ?q^T ms *f3 rafter* I NO \o 
v /> ^I^IT^ST TO<fa f39RT II «V9 I) 

sqfe g& fo£r ar§ |q 3®, ^iwit *rasr ^ mm <n, *rar§ s fesOTsireft *jsjra &r»r g^rer qtep ^ as II ifotf *rt rtht *rar ^fc $^reji tte 11 sfte ^gt grcr ^ feft swnft, era 3* gf sgs s qf 4 
1 safe snfj ^H foe *t$hJ % to at trcg <rc? * nfimt ifrr sik §ff 
srRjrsr $ fosr sft j ^sft %m ir& <nr, $3 ^r mat at 

3f^f cf^t *rerr §jt sn^r «it *ft 1% giftfr « y* n 

src&f ft & <3gF£*rm? ^fif^ni 11 K° ii 

t sfims I sa «g*$sr? «q§* *Rreif 3r src §jir erfrar 
«m Ksrifir #nft **sif% wf^r ^ l 

^\ *ft§: ^far^ II H? I! 

vfm n sste*r *tf 3^3: wtot3K ll H^ ll 

I ^f^S ! fas sft 3^r vmfs sik qftraoft srsraf % 

H g*i site it fsranr sto^if gff fK $* *ft ®te% 
list in «tt 
S3 * ^ 3{5qqpj| ft S$$ ^ Sfqq^T^ II ^3 II arc stsrtt a* ot tror ? *rafil», 33 "1* sftl, in 


\$o S*3<»Uls 
$# smfo «wi8r ftf^t HTOSraR I 

*m^j i$i #x9psn to*$j to$: ii hh ii *psa lr ; cigrRf m% gift *^raf %r sk ^rrar, Sr 
srarn^ ssriftr *mm ggl ft ?n^ i c ° i$r fe, srsf %t gn?n: 3T sikm?* eft 5^ t^r st «r «m»^J q^fsf ?rTOf^ ftR&R I 

s*rr ft a? mm qfRFii^ 301: h h^ ii "a* $ftq^ t|J&3fr ^cwr srs fosr I §rsr? sqsr ■35TT sto i «rat q© sfcs imn%, gs sfan?^ sft%r wft^UBH: 3*t *rf*T 
^ t,mm?r 1W! ! ^IOTT ^ **HW m 
* 11 V II 

to §i^rt ^rrorsr ^fN'^^cr^r *ft effort 5fr37Tt r. cfT VHiW *&$ o c 

m sroiftflrca^Fra: *n 
H H^ li q{| % ^Prf ^rar «r f^r g^f ^n?r gfe stre; ^ flEwf |r *il! , irft srft ^ ?apg |r ir c?t fe ih^t ^ «^»r Tmt ?5ft U ^€ 11 mdsktr * 


5J*ft ( SFJcft 
& ) *C$ W ^SKT U So i] 
^r * ^f *U=ffl^ iHTO *i&!&tfl i 3RMI 

whw! farar^nWH HR gSc^Km *tf? *rii wfafts tot m*w^ I 

mftfcft St TsdcT TOST sssf n^ ll ^ H 


* ^^ wasrcn mfct xft*t mi ft m*t ll ^ ll * « ^ ^rsratf sr^ar sftwrassr oft *et <wrajff S& ^T5fft|#K^r¥ft|i3rrr:3§fg>f ^sucftf f%, g^ff far ^mr, <e?r *Fgre, to *nf sfk «Rir *ras— §t| 
aro hurt sffl gj* srajflr 1) §\ I) 

wpf iftHftqiftdf^ 1 1 \W 1 1 

sffara^sft g^&rifgrasrr wager srgs §ra*fsr®f 
It 3tt& I sft* K^w gsrqft ^rgRciT ft sn^ra *ai 
ftssfft s?m*f |, itr 351% =»m^ ?gr% r *s b% \ *m stg §f 
sr?rt §f sim 3ft 5rcsf % 33 rsrir *ft s$ *s?f r *? srarar 

n ^« it safer: 5sm: w ^ IS 313 j(i|*i^5Ri storo^ 3fr sr^wf ^%r s «crato* *R>?rcs 9«jf $# few"? & «w $®$ smi* ?; erar 351% «|X& 5?^ qft T%5f If 5lfo § || ** II 

rfct grafts] : H*f : I) 

3% stfr sifter g* $f«fa $*t li £4 u %I: OT: # P ^ -v rC «« 53«r 5ft star sft & %r& II I II 

JOT* OTT ^ HlW 5^^ • 

mi $mvm siefal fcww *r n * h 

^R^3^5r t w% ^t IU II 

#sf * § W ft $r*rc ^itefSpc I 

TOPtOT ft^ft^ ^c&R^R^ ii 3 li 

33 seft |i, fett gsr frft <fts it srsrrc ft, ^ ^^ 
?ftf sgs % «wpf sffsi ^??Ht 11 * u 

t 


Pr. . 


first g^r £r 3?q?ft s^t % *?? ^ sraicff u * 11 5>&lHrfis «3»j: 
Ufc 

*TPi 
«i-»%nJ $ =ivF ^I«iF ^*i*i sn a*ii33n*4»*.Tf5T5. - 1 *"*» ^ HTnT 5 5nU S*% sx £ 

ni>>.{ «si'Cin* 
7 %» ****** 

J9 
4 

^3 <« 
i*i( 

-i%; ; i Si^a** =&5 ^n ^ 


♦ v w mw/«« i J ~1H-1 '**<. i* SI IK 


sT^r-TTf? *iti3 

*nVftf&*i*»nH» *i*-itlT«^qa* ^ 1 

i\ 3 3? 
I sn 
ln« 

*^t«*^ ^7*** 3& i2£^i 


I 3^*ZS^# •*'•/■'- ts ^TvTr % I ~zn~i 


4 

Hi '■+« I ^■^f ^rrpsH ir rarer 3 £3 
gw^is si <^ II 5T5Jv7 r^a «s -**:*i*i *^* 

i ^« 

» *** «# 
J 3 ^ §83*513? wfflj sftersra^ eft % l£ sfe ^5 *ifc ^ncr *3% sfcr itr 


s. I g^r \m% t& hto ^r^ * 3*im i^r *st fc ar scftfe It 11 \o 11 

^§tst ?gjrai tot grpmr 1 

i 

^HT eft 2?N1 ?f S??5[ qfft ( 3TOF3. q|H^ ^JS ST ) *?ft 
^ SKST QUO ^srB*rf%3 spi^rg^m^! * 

3Wt%§rf**3 ?t *F^f%*n wgsi il ?3 I! ) siaifsjgi:' *nf : ^ ^ 5fr 3f cf & gjffUKST 3T5T & JJtiJ, fogf 5ttnl ft &fecT, 

w srsj $ fefirag^ff ^ i«rf?«rt gem%<7 3<jc?jt¥$ stsreftf r skS* tffrft ^5 § gs frft sfr? * §r *& n & \\ $ft ate mist smr l § ^ «rc isr q-k sir 3f ra> ssr §r 3^ ssr *sk <rc ^t sftft -wit i ^ if ^t 
^ t%s*k mi i sst sfw 3*51$ *mh xfrm^z aft ^ ^ 
wk gsr 3^ %® ** i% &$ j ss sras g$ sto m ^ 1 p> #cr ?©, gsft agR It g$ susot (ii*iK$ll *n*q$pft «R{ ^gft qfon*ft I TORI* ?^fl 3iq qrcsra TOffin IR<? II 

l 53% 3 §S??t 3R fof*T % ^k%g$ 
fef wc fern I ir 

«ras SftJpjr si TirofR??if^w n ^ fcnr 5f wft ^r grr: grnm § sat ^r sfkrs^ sft 3TOK m SPOT fif^g[ ^iy<# I 

m *m gft ft gfcnraisr 3ft $ sto <rc ft?a t st 
H *rf 5§T ^rT|%5|f ^f^ II 3H II 3?^ ^fff #» #sr ^ ^rm i^rr ^ i) W I) 

&r ^ ?fPHr§re ftsrtf I ^?n^n^; 11 r$ 11 %r ? n ^ i) 

%w»rere$f I <*mf ?rg|^r 11 ^ (I 

*pc iNr Tjfr ^ sfa f»5?TO*i$ $5rfosft^5jri? «i5 ^5 ®$f$ sftaw^ sft ^ ?sre ssrc f fs srsft, af^ 35 «er» 3?? i^rsrrc q?r 11 rvs h 


I 8oo ^F^iRTS 

It to: %w#tf$?terar: l\\\\\ 
sfkrEra^ srr £t sr«s ^3 # ^5 nw % saw It % 
*ks gfert « srar sn?r 1 33 hot sfknra?£ 5ft ??r^ #3 5j ?§frc, ss% gfrr^r % as % ajfinrfla fen it ^> ii 


w sr ^ $$ ^rsrfs % swr ssd^rcr . ir grsr 
§$ sir sfkrsre^ sft ^ sirs % 3^ irsr a %l era 31 ^r 3f w zumm 3? «iwr ik ^1 ct ss% <ftd srr fro 1 3$ mm % fi^rmr p?r g^ ^r, srsrS^j sr& aot wrm ?f ws sit {¥^k s i 


rfteiUFWlftstW ^ 3TOT TRT* I <fh?f dt«f s *j* $ft ^ srt * 3S sffcras^ *ft £ $ sot $ srrcr I sOTPre-sjcSq? sfrtrar^ st % ss 

t^rr d V* 11 «r 3$ gran di%g#r too" mt 11 ^H 11 

jot 1 iqffe 55 h* $r«f If gw fosr, &?§ 3^5?r ^^rar 5K#f *ft ^f |r ««r, se*ft§ 55 stomas? sft % sot S wwr or u \k (I 
1 


g^- 5ft ?t sra§ ^?r— 15 a^r^r *w ^r 5*t ssf H$crr «cti $ra ^cRir^r srt 53f &sr hrt ii M R Qlo *t° 3 
SoR ft^ ^firorifsr awe ?<*ro IfTSsr^ i ; . 5s <rc 3*ft ^r t%, sre 3$ sirs i, <rsr frft ;#ft 

s mm *mg®\ *t§ ww ^ H V II 
*?»& to^ 3 nin4 *gfttani li ^ II each* wnft nfcft ^ o sro^ shot ereft «ik store? sft am m^cnr ssrcq sft % swum $c «fe 
sniSt ^ <ft& §r iw ^ q?: agn^r srsrnir ^BV 


ii 

JT5RT5T 1 5Tt g$ 5*& tm ^ SJtqft TO? ^Tf *^ffen ? ,| mfig ! vn srfgr srcsr 3$rr§, *&t srwsfor 

1 

iraW.iir ^nf^rr ^ ret m'\\ tf ? 
1 -< 1 ' suffer: Sif : *o\ 
%rt sni z$ | ii ^ « ^MK4K*l9rRl 

I II ^ II FJK 
*T?3qT 
*r«jrc It u tf* a 

II 33 II isnf n srs«3 gsre^t sftc gsRR «t lr tl sft 11 * 3T ?tR, 5T ♦ 
jr *r for 353 tft smn: I, a ** a 
t $m* 

^jft m WQll II $^ II ttott 
•^ <J tot m% it 3fr: qfonft W33 3T % ^Elf 3iq?t §% 1TO[f % *RWf 5T TOT H^f ^ 


&r $qaraf % feir *ii sMt sisof^srsta 1, ^ff W sntergrc sit 1 ( ss^r $rair 1% $3 ir sreicnr t ) 3r 1# fe 5 fe^3ft5 *ft feft 3^«l?a^ m if TO $r qj5T 15 S^felH §SIT I II W II 

*roifift It *fit *\km woft I 

t^lT 1l3 fUT $W ST«T ^if^ II ttt II ^ra1f^» % twt sipfar bw iras *ft itffr sfft «iff ?id fa i sta sit % ^tuggj ^ft^c \rr g»| gq ^ ggrff 

3?*nsf#if!^5H 

^Ts#Rf?pft TO* tft H#? t 3N II M* II 
1 


3Jsrf%: *!«!: ^oit 94frS3A est h to: qfisftfap; n h? h w^5. ftsV ran: 3ft gir^T t<sr m fsrarr \ w* m *m 

^0 1 *nifa s« sire g?i w 1, <ratre gtr site* 
<isr$ «k im ii 

^t ^ h^ ^ wm ss^f*^ II M ii 

cj^tf i#r sft snsrar § ^fgsrp^r after g«s *reqr $r 

55 3 wrc w «ik sift $r srsfr *»*, *ren «bc ^raft 11 ^0 

*i*ra^ri firaranRr Sterfir *rt 3*? ^ 1 

|r, fcr 5RT5H3lt I! 5$ 11 

^g^fir sfw* star ^#<rm 11 vt 11 

t i 


slrcssrarcr |r errs* saw* sft & ^-fl"fe* «sWsir $4t % fsr* ^A-tope gsr % 9«n to 
«ng$&i vk ?*wwt pmprc^ ll H^ ll 


fercf wh: sfasft % gsro W §t wot ?rar mar «*# fiw $r srasr ersSs stt stow $ adroit srsr, vr 3 srft, fsra$ 9$r |r, sen? $$f §r wrn, 11 *o 11 tel ** II 

IWISWflf ft^pfe 1 1 $ ° 1 1 3T3ff%* mi Vol* ?, stt fa? ^ mat 4$ ?ir&, tr^rgsr, ?w^ft wk sifcr 
, Str sfkro $t fqcrr sik g$ ?mir sure; sak $*§ 

33 ^k swi 3»r , 5H gw *mm %\xx for ^r arprr * 
^Rp: fan % sew ^^th 3 n ^ H w?k, ffo, ste sik ift s§* % sura 11 ^ i) t s^rof, p& tir 3?fas sfftw % ^t *nk *tr foat *tfs ftp? fo*r snft <rc ssr $i?r $r 3^ srg*rt § gsr 

« 

h wrafa pT# TO^ft <nwpW l| $$ II 

* 

fira$r ^£r d sfkrcra^ «ft ,$r fq<rr *& vx% *# 

writ, w m^tm § fo wwigsK 5SB5T ^r u ^ 11 I 


S *v -V 
vi^eara? |r f %t (9 jot; tott firs§ storage aft^t s^rc $ i«& sert 3»? ii ii ii S^ OTT5? $ to 35c ^rt gpf : 53: i 

^ ^5 saint § ?T5 *rc sk ^?ir, i w«itfH3 ! If sniffs *rft c*f TOTSTf^r $tefa I crit swra p^T f^f ^prc$r g^ n ^ ii 1 Jffliof— sqr^ggiq?: I ( iff* ) sisifoi; m* tf°* sgwr eft $t # 3?k «?r ^ sfttWxR? 5ft %r | ^tr 1 

ot sgir «f% 3»r & S3WT oft % 11 $« 11 

tftaf j^W $k^ to: WJ few* N ** H 1 wr asd 1 as nM %r & sik stow $<: *&fa£«5 5§- 

wr 3ft % star sft -st q^sKur *fit 1 cr^frc 3r sra str? 

#r q^ir 3«j sftm^sta ff J 1 ■ 
<#* *m> *tf *#r s ftft« II w 11 

53irw sft star sft $ %i* «* srurer asfa ir *ft £ 1 
gsr-w suck 3r star sft % qra or 1 1%^ ** awr ?t %\o 
m Kffi 
=n? n *\ ii 

3T 3i*7 ^r tQ7 S3 : ^ ^gain 3t 555T* 153I^*S< ^ ^* 

^a ri |[3 : I^* ^T H^f 3 5H& 4^ I S® 
fl H sm^ni ^Tfl li 33 J 

5CT 5T wsniSql S?7 5>r §[**i 1 t 
51: 3*fc 
m& 5x?I TO wl 


nSfteawww*** 5 5 ^5J II ? 11 cwwcu. 
S3 £J3*-i|*»j *; 

Sitii Cii SS 
l^T % q*3T *^j ^i*l* -£4 £*4M*s 

s£ 8 5 i SH a ffl IRT 3 

] 

s^ 5 ? T 
5R3r? ? II p > I? 1*3 ^f WlvJ %? §^ ^t 
Hr^rem 
SfffT "€T «« 
t. 

^T j^2 * t q&iraeqrf^i sro? «u 
sr y*m stitot! %if^T ifore* I 

^fepffifawK*^ icfanpr ^^Vi II 3 II 

q>fq£«s ! 33* ?s «BnJ ^ weft ^!fa sq*j rorr I 

*Rffc flfij f<sT 5Et % 3^ qKK^ & fs& gJT^r 3far ^ | 

5>r sraft Ir £rerc ^ eft II 3 II 

sg^TOrcsrrc jt^nn^r to l mi 
<EtT II « II 

s <$fir qfturc TOfa*ffaft3W 1 1 H 1 1 gtff fort s^r fairer fsrotr ^ r %*$ f* irsrre 1 star 

^ for sra* %n, tfta qreKift ggara sft 3r q|?r sr^r for £ eRS»ir 55 w, II St 11 

irren tfqfwf ^ft to< *f tot w^st 1 1 5 n 

sik srkn sit $t tfsaqi tot swj w q>* *r§? & *«# % 
&rrc srw ll § n MVi 

mm^t 5ft % n$p% 3W3 & 5pw sft % $5* 
sgm^ 1 tftaimc sft sjfc .sr^wr 5ft 3r iW TOftqtft 

m t^ II ^ u 

i 
i 

^n^f SFrc^g ftrt qfotft<m II <mi 

t ?TR*3rg 1 jrfMf sfer gate aw sro 
^ sfcr it * l) 

^ If i ?a§ 5ir*1 3ft $i q? «jf*wqr aw qf?rr | ft, If isf fas srei* $355 $ |—gt fm^nft % aw wfr *i sir «bc ^n ]'l. gfk fsrer ?rcs ^ jt5RT| sffaw^ 5ft g$ 5* 3w> 

s?rnrc $ qrc <snrrsr; sa a*5 sr$t vreft *tf ft stow II a II 

?5«r«r 1 33 ssr src»rc as?§ $$!T fi», fsrsSf ?nj# 

sft^w^fse sft fti sftfoa ^ ^, g$ ftsr siffi i Wt *&* 

f r <*%r*rEr?grfaa: srf* a^ *rofa sffawsr^ sft & *^r 3?sr§srre *S3 ^ % 3r # ? 3*5ft S^r^r ^ tf?ft $r §* «<, fc! arfe $ ftft g^r gswsr g<fnr II UN 

«ik 5ft ^sn^tR g*5ft gg?r g^r «r, sffc ^nrass' 

ftK^^fifTmT ^mirr^^^ I! ?3 II 
$ sra s*r? ^b=c to II U II 


Sr *k gmm ftrtr £* «8* II I* 8 

* ft <re*rtflf «r9s t^s g*s «rr I H\H 

-. rs A «?^r# *P*j*rcfir ^ra ^ i "ttfilflMi ft XIWS sft[ 5R^rf^f?T II ?V3 II 

J 

5IR*t ! % gl|^ fift OTPTC Slf^ST ^Wil¥5T & 
«ifcft $ fern tsrc |«? f sik sra *ft ^sNt jnft u is a 


3srci% gsr, aren't sft ^ 5n% snrow'** %$* 

TO B t* « 


3R *m ?<sr, 511% sfc sn& S3rfft ^»r ^5 iR53 *&& grar , stgsf % ^n?r g^r m& efta 1 «rfi[ ato smtfit §r <«* 
$* sik sfi $§! feft 3?r s*rar 3 *s srrsft sik fsrsrw 

fTC g?5T ST5f SJRT 11 ^o t) 

m ^roii tfftaror to< i 

1**3, ^5 5* $ font smw sis srnmr II *l I) Ri^n^Rfq a^t r wt vmm mw 1 1 ^ 1 1 «ft$3ira as g^s%t f%, 8f sfaft *i ir^^i U*lll J^S^TOiSl $wfc* TO* II H3 II 

1 to* 1 3*31* * t<s& ^r §re» ?ft g$ ^sr $frir «?k 3&IR g:«r if ^? Wl? St'sT 3ft5T 3^ ^RTltfT st ?raf : ?(§& *rjt *rc srltarr 11 r* piterare fl g sf $s fOw 11 ** 11 

#k I g$ *re> st% aik tf 1 1 ^ n* ft, snrorar 
spte wwt grctf sik $$ etf q$ srcfr twr & a VU 
«tt 
sfi 3 $g §*?R ^KPm t%RFi\ \ 


^ <ta? wRf 5t Itfr fes srrk qre gnt o % » 
3fe: htI^ot <n* 3i m^ciFf *t it ^ u to © 3? 53 s^raiirc it *irc sit sot 1 i *ff 3r n«? eft sr §3 srosrr q^refw u \i n (^ *vCA fir ^rftr mm* rt ft ^fi^t w tl ^ ii 

srass | gft ! i*rfe?t %q ^feffOT^ y war a* i <rafo tors iroi^ wfcn II v il v i A ^.0 *fe mtm *if tf^rcf km sp. J A. __. iy vmi ^m ^w^a^f *t^ ii ^ ii 

^ sfkrsg^ eft $iN 5cmnr ^t gsc % <row 5t 

TOisFn s^3 c 4W^I^K I 

ST srs^r STITR5S5 si 3* 5^T «fKf % *Etf ^IU° II ^^1^*4 ft a ^o a 
%T<?T£ 
WcWtf t ^fc ! 
cJ3T II It II 

§3 |gr ^r sre^r ^?n u^l a 
<t$*JNUct 3m 
5TT3T3T 

fl^ll I 55333x5*1 g»r, ? * 

n 3T 3TPT SJfff S?T il ^n A ffrfSpTO II 33 II t^Ti Spfcr 3To^f SIT* 
qST ^riliiF % 

STnTf 5 sfelf 5fk # «i««U<f tt%" g7f£ S^TC^fs^ Rs^^i^io^a *r hw<*i&u u ii ^ranrcnra^ I if^r IJT^f ^E^ % f^, *Tft 3f5 5H3 55I3=T II V* ? ss fe^ 1 ( m» ; gio *To ^ 
.V? *%* 
*v *to sfSTOTOr ft|t mt %mt II V\ II wft«n?TiJ^qii grjfc sfprqfqp, <?f fofiti «k jr % surra sftgnnft 
l)3k * *w g;^ ifi%, gnf, ft£- gg ^k wctAI i * y§5r g5TOTg oisronr «? *f «nr cm A 3 ^ sm 

*r «|r^ wrif % tobiotii? % w w few* A 
wmw mmi «fe <nKrf *fa tf& ^ qfi CT w 

w ww «tanAv sjftwf^r ii ^ ii 
5^*to^* ^ ^sik^ om««v'miic 3**3 ssr grc* at nf Sitt # *g h^ *H tori to: f% $i$ ^r^t: i 
* ft wsr: ^^ ^^ ^$ srx; }} W 
t *w 853«rcrTO— j^ f5znqil3 -^ nR jj ,. i(^) J / 


qj^r §1 to 1 1 fc& ^ml ft sraH |cr 3*rr ^ m^t &w $ Srit sua I, am* sr^f II ^$ n 

t 
« <ft ft #9 1*Rl sft^ WRRPrt I ^r«r5t 
$r ifc 3«$r a'wSWr *r «*lr « * ■ 

fW wRr ft *5 % ^ ^ TOH^fWt i i **> mm* ft 4 I sft§ I &%m rrfcT ?r i gsr gfasr '<^r sik %m # acftw 3ftri3*r g|?r site srafecr sifo ^ <rc$ 3areft 
wtarara^ 5ft $r |§nft ii y « li 

M afalfa *T*fa TOffc fcfH II 1ft II ^w a fasicft | ii «k ii 
sltf s5k gpr site gn $sft*tR gr?v'*rarar «r-wcr aiwf 
Wnft H «* 11 

i , wm nft wr t?fr sroNta[ 11 tf^ 11 

^^ «t fiRre ^, qfar Ir $*t ,%i& ii as 11 * f (J 


tftaros^ 3ft rrarsr^rar .sft % 3§cr tfter sift, i arc ** 

•wn-jPlT ?%*ft I) »t; y triiHgerrfei: h»t: sal 


A srrcrsr % s«r fontf gftc sr^raf iswra flro 
srcfrwrfr 3ft grsm $r ^ sfta thrift 11 8* li q^r sik «si % sure 3? sf sKtorefr s»k sift % 515? §%TTfT II i o it 

h § *rcftr si^r ^nfl^T *f*$!*it I 

* m ^ wk fssrff<r ^ to: n H? .n 

£sft I stores srt sira% f^rm * sjt^ $ stuff 
srsfmSuseU 
* qisraft— " •figwRimtf 5 wiaitw* I u t qiswrt- 1 * «!Rft6pin i j' Wt gs^nrt OTiftftrg: %is%fer ^tenlfti^iT mt I -* ^ * 3?Rimw*qf m wnm m wiw ll H3 II % mi* ana sf #rc | ?k ! &r % |raf wrf, §tr $& ^ 
% fe H^to^rfe *?& ll ^r j^ff 5^r *r *|nft wk ^ g^ <3Fft <?fcr $ 35? ^ 

g^nrg s&r sacrrgras? s*f $*r |5rt i 
tot! g¥K^r^ggflt Iran* gi& $t ^r, g^tsT 
Sir sr^Tf fa & Cm r 1 11 ^ 11 

tf*$*f j otwts( <tct p ^rt qftr II 3 II 

5^r **sft graft IF, strife arc unfits sfftrag^ sft % 

,mt w£ ft?3% * f%^y mvifo 11 h 11 

^135* gisft tr^^TSI 3TO* 333N ^t *ifc 15 ^ $flT fe 5i? bpb sr< $rcr frsr^ f^rs: mr sit ? <ra g«5r ^ *nsf¥ <rc 
Staffer *rt fetjre; sror fya *r §\ %sm tft &m 

*$T II » II k n 

sr «fl faratf tfftrt fat *rag<pr& l 9 «*OTIC — 35«S«SI5r?ft I ( fit* ) ttRg 
* <Nr *^ msft sfterr 3ft ^9? srjt srca ft ? $1 1 11 
t^T, S5 T^J TO mfir, ^ stc?* qrer £ff *JqT % w itft *fi sik s& srg §?s?cft 5 tig ce T-^ *f *ft, g$ 
Isir $ sirs*? m$ £rm «q? s tar g*lf srcz?$ ^ § CRn 
113 I! 

si$*ft u * tl ircNtat jphroi srj^ sW*^ 11 ^ )i 


^J&SSK* ! «rt % w ?irsr era? 5?k 'Sf ,g*si3 gra 
«»3?ft i£ sftfoer *gafh l^rsrgiw'I «h? srer *ftcft sra g*5ft v% <*& ?r arc $ & § s?^ ;qnr lift n * ^tgrfar: gif: &k 


wswsr *re^ zmt <r ftp 1 1 3$ ks^ spsr ?*srcr 1 

%rr *fr srerc wf m% *nft^ 1 SD O ^rssnffajf Kfar ^gin?qmi^5T : 11 \%\\ 


§ Wfr ! § si«rayh? «c*r ssr ^r g fc, *ffcpra^a* 3^rt fetor-sw-^w & ^^ I 3Jk ^ ^i" ^ vftanA ot 1 tor ifttffta* «w I sift** ! wr g* 5i)5T it s* s«*t -*r srcr ^rm * 


1 V\ \ tf# sR*s»nft ^ ^rsrf jp<*fi=ra, Jffj^r 5cra§ hk g«s^ t^ * ^ %m g srcft £R 'cot sr^F^ i * * 
mil ^t ferret ^f $ci iwPi^ra: n ?5 II 

firafrsn^ft! srfvppsra sifter ft^ ^rw^r«n:» 
froir sure* eft ^rsr% ire if fearer zm Ir, g$ fo> t ^mfir N?5T^ft $ I, f5f^%T f i3, u i* it 

a tf qforf sir «fti!i5gqwro II W U 

?ft*I sfiswengr sft gjgft q^sff q* fWsr *»* 
a% 1 ew « straw* r . wnc^S sjjtft sft ss wftj^a" %r 
$, I) U u 

SPOT ftTTOT ^ff Wflpfora^ I 
grarRjflj spi; tft« *W*f UH^IPR 5RTOWT t «rgyri# sffaT ^to^i^t fro lui n 

*?k arrartf sft $r sate nsrr src swrm src, 35? % srsr?* fir fNrrc goc i sam* sft 3>r ^ato jtrS $ f«ft &rrc •ifc *ft 9$ % st* srcte $r 3?re? |«* tw, stor sft flMf fflfcf *r fl*pntf s*fepr srcro^ n ^ 
^5r 4 f3Rr f»? tsrr l ^ 1 1 **r?, Hr 1 3* 3*$r gjrojr ^r it ^ II 

srarcg toft to *nfW J i t *R* 

;ir I § snsftefc %ft i fe, <i*?rc"t mm ftflsr 
5t II HVJ II 

^PKora^r sft % ^»n:nr to sea gn stoc §r| & 3% %r srearftcr ft *ft 11 ** 11 qpwwifiw: *rit * TOitarora Prrtow tot: "11 m» 

1 

Xsanfta ft, to* «dk ti rap %, ^n* at 99 mr It 
55 ^ #re H€ft «jr w sir w: fen^ wt 11 Ml »v *0 * ^gcStffot *pf: «R* 


fNj nqj iter q*rf sik qrerr *§ fqr 1 1 §r sa% ^ % fsft qf§& tfk ^qrct ( 31^ ^rr*r, q^r sik St? ) *w Sfar ^ qf err 5 11 R 11 

* *rro wig g^nr wi& 

3 sraiflfaftte w& 1 TO^refo *tfs fc$ ll 3 11 *r *raa «ri m ^rare errcr 1— sqen §5ira? wra? *sf 1 «rcr: 3*% ** **q% f*T ^r srrsra f^rar tfr aw 

l softer gsqf 3 3fc ^rrorr qrc rit urn ftsrcrfrr qiffrr 

1 1 W. §q sri $r qrc*r S foq ( wftft ) ™w 

«q?n?r qror <t 3$ ate at* q?err | iu 11 vfWMfftiw ^^ » * n 
* qiSI?^ — 4% ®5^ I r tfto 

at ^ sj^r £i afo m& % fsft *mv*& ras w* $ r 


qfsrret ^cc ^t ijcT ^ft< ?rt srI <** srcf ^^sisfar^d scr siscn? if ^rt 5ft?r % ^f «5T srr s^cn 4 n k II * 

^ W 

ift g*t s^stosto 
TO f3 ^RR *1<#I RTW ?raft 3ft 5i? late % srifo sift gt f»r few src fgrcr 1 ; crarfa ;af % srra us 5fcr p[ |t*rr rw sre% «3< 

$§ % 35113a 3»t sN» ate T%rrc src ^fm i a^a * ^ 
<w»TOifk?: sif j ^ i ** 3 SOTT *&?pn*nf tot $5 *m *?$t: ^ * v °- s* TO srk rife* mur gq$r *q$q 9 *3? r f?, arc*! $k fcqrcf m m s$ 1 1 **&, %ar cf«ir *t<r gg^lf % safer *rhi £r pc 3 

^ sml se$ s^icr 3?r1 % crqr ssrat ssr $r sir w: ** Rft §*sr$^ sqr^f % tort |r snsar 11 * 11 S3WT lOT^T ^^M5rf q^ I 

*R 35PRi$rf IRJgT^fRcRi; 1 1 ? ^f f^^RTpr^nft it 35 *? sRflfaRSB l 

( S^fcR 53TR 3ft *R SV*R 3>^t«R fo H? % 3§3T 3<1R 1 q* ' I fa, ) 5*1 R§* %[3W % frs^SER* g^ 

*NI «8t jr #>r Huft *& w&, ?rRr srmsif aft? rr* to* % t^f It *£ 3^ srstns src %t, jJ l&^ sis ^ ST^f a^ 
tram sffcnpr it fee 8tw ii \° i! \\ a asr 35 sfrf, w zlfc srfeif efer, %jwr, ^ ^ *n$ 5f§r| Inft il IR ii . ftis* TO3*Rtf^{ ^ 

*ft ^r sraqs wssst *r$gf ^t srcgH: <rcrenr 
% srj smwr ron sik 5^ ^ % srew est Stsft 

v r 


I *%® |jn^rg«WR^.ii ?« 11 


q^TOiftsis mt *\\ 


$03 f *fl3, eft* 33«?R % JTcfSTI^ «?fo?ff % $ fjTcf 5?k 

5T5?r»r ^ffsiflK 5cr%, sr5wn*if$ to §r stream <nfafa®tl $ £5 3Tr^ & 15* $t ^cr f<ST 7?% Mm 11 tf 11 <& rv -^ ** __ «^ 


fofo* wbk % 3T5rg< <rr%tf $ fa?re fore ir srr^ %, 

g««Mf % 55 3ii% 3, srrsr srrsr sr-Tto <Txif § frercft % <rar aar afor 33! * $r?ar |r sr# % II U U * qnft <ra*f <w ^rarropf tit I *i*rras? § m fft v» «& 3*5 5if *ra» " <* nqr sfraftsetf si WW53T fWf ** Bw,«rar«ff tf «flff I gp *ro go— ^ W 
src spftr srerr ii *o \\ v* w? ft <it <n*R 3 arc ar & I Ri 11 

§?e£*sw «t ^crrsfl^gf m ^t §w i 

fowiffw. a* * 


^c tost * ftflftif* 8^#f *fWft* II * ii ^ *rarci ftsrci tiwft Piwhir i 

fti«ft qf, am! wk aa «w Si w a*rc a *H5i 

far *fa *ta ran* ftr tf *$ tor II * (I *TCFC gH^sti TTSThW W^l) tf I! 

% f£ft *|q^r ^q grog 3K fsror II « || ®*fif n * n 

%is* tot pt *ns*f f%ftfqwrn?ra: l 
^ ! 95 wfa I, fos^r Star fm nrarf, ^sf Sf tor I «ik fro fo* si! sirei |, gq% 5 sir «rai sik *ai 

fo<IT«n^ \&T HcT sft* fcH%t 3cI5IT ^T fe, 3^% ts* ^rit eFor *ir | tu n 
^ ^H5r1tT5T SI«ft tffoi H^Tf gsspflr I §<* *3i— «mTOtwgcstraV*t nwr »a r ff for anr 
^Kcft i u * ii 
$#nftroRta 3-rstf ^T ^ft^fft i * 


*ra>?ir 1 11 £ 11 TO*Mte5tt# ii *J «rar ariC ** *!* & fog; wgirw ^ 3 at 9$ srraRft i ft, ^ $ii «iroft 
^rer f 11 \o 11 t^rr *tf «prr *r ^T"ft§?rT ftv: I «l q« ss %m «ks% $ fsft rerar % <rw *5ft i«ff 11 U II 

*rc«w srcfir 5 wit hwwn 1 Ufc? g?^i*M[i % «0f srnf— I *rsr^ I ^^ snf&Rr if m *raf* w «ntt wrc s?ra? put I ^ sifaa gawra 1 1 ssft 
star sft § TOwfta sft A sik sk *ft gs ^f i II l^ ll 
$Nif ^sfq *M ahn^wisjpn I i ? H 1 1 

grrar 4 ll \k 

i ll l< » * <?rt §Tsrr ir, q??3 as! q* sfterr Is* | ? ifrsr w^jw fr 
3sft ssrr %r | ll *s ll qg qtff ^t ar *ror ft, ^r ^ srrcst tf sur *rc* % fsft fear I ^psrsrr mi xft * *m *sft ^5 wr w^nr dff %r | wssrr ^ «w ^ «rar *rc><rr f, It * gr 


titer st wr $ SA t «ft »« *»* ^ ! •* ^ r 

I a \n ll 

^q^OTi^ *f star *?r*ro#ffiT i 

sflen sir firs **te qsawga trnranw f^rsr I II U 11 c star stoifirar ^ to* *c fcnfini* 1 1 * ivm* 1 gff ara *ra& ™« $r **** ** T*?* M mt * "riffo ««^ "« * ^ * ""^ * 
s ^ «i$nrair i«s Mr 1 1 1 *° ll 

s: *toPwi*i *r i FUrwtffcG in? ll 

aftat araar *s s*3T I ? « *l ll 88 o g?^TH^ 

mtitii tc tot m$t\ m%w> I 

fcTt& 3ft cfT^ snsgrRici f r asr sifc mS 55m % &&& 
9j!^ g^r i*ff u m it 

mts&ra %3s% *Nf§ sr?Q sq^St oft, Href srsiB 

atf^ qft^f[ faj^rf ^: || ^tf ll 

TO8? %r, s§«r* 5fr % g«f ^ ^ srr^r ^ II ^ ll c_.c fira-st ifh»l «n: s^r 5wr sir ) $r graf ft & ?raf 
frs& ll *k u 

"^n ^fR[5T §rcw *mw: \ 
35iPpr^t: *$ igq^foprn ii ^ 1 1 


fifranffo: Wi w\ 


# *ft 3*5 mrarir tit vnjf lr *fa § wk www §5iri gir it 3* n 

sirensT $ 3f $ f n q^t eflcr tt swita ire ft* qf 1 to HR*I IgWJT 5ft 3TC3T <K* ^ «ft II ¥t II 

^T ^ftf §#ft *T^lfaqTf^T : 1 1 \\ 1 1 

sift sr«? gn^ sffcrog-^ 3ft gft i, ^gRsrgrsr si^wr aft ^ t, sfttwsr^ grct qrfacr gsfto *ft si> § 11 i\ I) 

sgpisrafcqrat ftwr qrar^sr: Mail %t| ^ro differ *$ 1 1 ski ^th 5 5W* | #c pc 3 

SJjfta* 3»T SfW 3TC% grSTT ^f T5T5T sir gsi 1 11 ^y 11 grow ) inB to *ras§ 11 ^k 11 *? *W*rT ^fQT % ^W^ ^fT5^ ^ S5H ^ sfc SFFSHf i) ^ I! WT tiqi£w2<1 ^^WSlffcitt I 

*F<yj|*Nl»i«h*PPGC II ^ II flrar , 3? sssrc aft varoowc % Ww «»«* 
1*88 ^^Tre 


% asft srare 55JTW sit sh If «r Sft ww&sr if $e£ 
5?tT 1 q^JT^r 53UIT 5ft *?t qrc i^fcf ^sr h^k q*, to pe ^ 5^r $ set arcaiscrc q< sir 

*ram % qra sire^c q>?r fi», ftf c sitit srs *r^?f *r^Rr 


<T li ^ II ^*qn^ w*\ ^nsftsraT ot $*r §sir i * fsraSFlTOB m *r* m mi i^hhkih ^RTftrai H ? H 

*nt i%, sift 115 srftn;?? at sre ?* ^rar ; fe^g ^ §3- *re: ?q srar? £r tf 5TTt %vi sat? 3r^ i ?e ^ fl^fiNNPt^ i 
sn^is sftsgr spronscffiw il < M 

% fair* *t H*5 5% 3H *w aranf <rc *? i* 1U II 

arret ftftHf Rf imi ift*p« i x *of torn* a*s« *8i*-*w«w **W> 3«$ 
o<? * SPOT ^ |W ^Pn^I^rR^ I t<sr <rf ii v n 


\ ^\mzmm ^fi sr% <j^ i i $ H 


«nn ir T*ft ii § ii 


3*#» ss s^m^n: *rf fe^r? s srawte fr sneRrer 3 3§ft |cc g^ft frrc qf sik ss %s snat? % w'ff *ft gf^rlr^ *MT 5F# gsfcft ^Wnpjqjf^f; || < |[ w sn^% ^ sUw^ eft S |r, m iz ft si^jtot 3t 

T II * 11 

* seh— $w^ i { «o ) I 

I ^t^ts? stater *ra**nfws$ipjn i 

fSR^nNrat ft^5fT qwrow: II ^ II sarcf fsFisrigff sik itf % sisrc ml ww, «tfr 

flcatrtf iftRtft (rot gsforcn* 11 ? ? H 

1^ *jfafof ?^T TOflf vwwpw II?* ^r qr^tf tpc & jn) qsftroptfa %$m* rt ^ tar f*s*n? fan fr, air 1* to«, ^ar s<c *& 11 It 

^9% fafai xreirc $ arer— srre, ^f «k ircar &e* 


c -v , * 


s*% a*t i ^ ^rgcT n^rof sik §tf s sr?# § ^f^ qftqf % rt^lT Q3 % *WR gq^RTa ^T^ft % *F.fra3 

*n«KW ^i'tRi ^t twfr^n I TOPPED ^rc fppq^i^i^: ii l® ll 

33T US *3*H 3% h*l § 3<sUf Rl^t II 1$ 11 


fisRSTfoli ^nf: «VJ5. 


*»fa|*wf?r $ 39 srsrs[ $rwsnr Ir^i^ t^» 
*nsarai sssifa ftssift iifiOTnt i u ° 1 1 

*5nirc sfcfsrt^ 95sff ^rsrc ^ecr^T |r 1% 1 1I Ro n srcfcr *gsrf fr^f **w% ^ *ctto: IU? 
**% % foal S ^ srcft % fcvt 3 *1 srot % 

«fc frsft 3 55IK STOt % STOW 5T5T } II R 5 * II mo ^ro 50 — *$ 1 sft^ feft $ sfte 5Tfa*Tf fe?rar g^r | sfts %r| gig $ ^ww ^crwii "I i sto^^r^ *ftl![ fsw% ^rsjr grow sffi 1 1 ^ *rst *rc snt* qsgqfir | n ^ 
£_N A w% f Brow ycmam : I w^ft s^r ftr sssr %rre sik ra swt ll ^« U 3*$r ste* gsiter s§? sn^rt gjk % *re <j*5rcr *r* $r «raifc g^ ^^Tf% % ssrrat jr^rwr ssfkm^sr & t* sfar 1 a *k a SFFSOT3 5i aRTTsftsref sir $ct prn * ^3^H1%: ^: 


^^r^nft^ti 

* * **wsr r*iw g^: 11 
W* crt as* ffo gioif *ur just gsrr, 3*1* iraur ^ siist 
3£ 355? gjrq oircr arrsir sik srr«r srsr gfl^ gq sir i 53% *ra 3 spc w sik ^jwlf s w& i^sr & 1 3^^ *Tt5f 5tl5T fo §( 3?k ^ SJ5HF? q*PKHt sik g§C 3 fOT **T II * II *l 


s^f *?fa fersrrsr-sra gr t 3*raft sj^t s*£i gsrr 1 ?, ^fr fee sik 

if *| ^§" I SSfift 3l| 3lk 3S$T 3^ ^ W w M> *m> mi ttr ss 53> 9f w S Is ?ror grrgsif $r $ gf §*t 


l m &%m*fe ^rjt ^5^3*^ smw sik Sfstfai^ *ni?f $r raft |S 3S& &T 3PI^ 5 %f 5%KT sraS % *sr fr<% % mrz gf t w& sr ^nr ti it li 

wr Pro^^r %*$ *m ^r* l 
$3 
* 

t^T, SIc^cT 3H*T g<* sftt 3*«|ft fell? fetf II $ U *f IgT^cf 
irarn u at ?5t HciT^f ** 5a must m$ it 1 a w wnir % s?*& % ggqrcr sft $r grrsr g<?r for <WT 5RF *#* tflnf ro* P* I S^rar 3ft m srrcr $rg § *nr ww g^, for s^rlto «ft Ct Spsft 5!, ^wwmsr st ^r it 11 U ll *Hfi % <3*Pt ft 53mfT *ft 3tf *RK? <X W& t* ' 3% srs Tf^^r % znx $*r 1 ere as irerer % as to & 

?«r «fmr wc 3% ^ w srarr a w » 

^ Aotwot wnwimir *^ 11 ?« 11 3ktt 
•5* » i 

nsresft 53^1^ sft % an srcr ^r $r sprrct tor, TO* 35ft swprsft ^ urn % to sraft n W li =grrc gruff § 8r ***■# ssr f^r $ gf>f «* sf$ *fa titer srrcj 3*ft 53*rr"f 3ft $1 ajar 8, q$. fire ff wk «pr 

*T ^J ^ftcR^: sftfo *TOT OT I 

#* qfof s^r srnrapira tq-rcft: li ?\s II 

%r 1 ag S3*rc 5ft ^ ssr If $t 33r ^ sprrar 11 1« 11, 

qRtf qrarowr iPfn&tfcftr 11 te 11 

3*si?a Ingrc sik mz erawsft 33m 5ft % 3€ It 

% ^ft sift a %m *K, 5J*5JTT5ft qft s-t?ft if urar 1) i? 11 » roi^-** w^lqr l " f qrcPctf-r" %n<r: r " > 
^afcsrk arftqtf «r<mr« 7 ^rrft, %^% 

** *»$f TO *ft i| ^ || 

* Www fo si^pr^ w^j; I 

■ram fatf njft ^cnf fogm u ho 

*Wtfl *ik srsat 53K ssrsrsft fof* *w& *Rraf 
« m* aft *r tf^ ^ ^^ $ ^ Sta «ft ifar % 
WWifcJ f^ *RF# I Hmf^aig foreign: 11 <tt ii 

^as^r^tfic^: sift 11 

issags «5i^ sugmsft $*?tf aft «rc *Rrcrasr 11 Qftrora* $r sftersftemf s»t $*r §s»r 1 * qmmfo** # A ^iri * II * II 

$ II 3 II 

fr^rifSfew ^.fiMasiR %**«** 
rm sit iu « 
i 
1 3R*«3 TOfoi frfc*n ftf^T^R I w« #rcfen?m: ^n^gpro II H fof (f i$t nvcx mm §*, ss afapl «** ararc 

•^^l^ g?k left *e* ?rcl stiff w&t JXRRR® tr ^ 
4! ii v tl 

*tfw%$ 3^ d^iwrft^ 1 1 * 1 1 $m* tawR tc Is K ^nw sft 3 qra srr qgir il * « ^&r ^rwft^ fl^hlwW* 11 « 'I 


ra^ffe a m*™ * «* % *** m ^ * ^ ufani srsr «t *fe 3r fdpr aim 1 « « «** 
srs sqr«f sr^ am I si^H ^^ ***& ^raft ^ § <w» «* 
§3 sto era? $5^ *| 1 sa gsra gri^w 3, ssarar 3fr 
q^^ s& 3*5 aw qsa ^ 11 io 11 ' j tot i^i^f fcj wa iftfoR 11 1 1 11 

fe^r? few srfc % ar^r <^rgf qft gftc ^re 11 U H 

feft %r srcf? §, feat %t £sf % urt foa> %r «itf & 

TOl*itan $ift^^nwCTK&ft: I 

%$mt fo#r ^ qftrer sft » ?3 11 » qreratf — " qi|: 1 " TSJ^fcHfor-* g»f : 8fcS atfsif «Kt *i?s & m* ^rnsrr i for* §t <cRrsr 3r ^wsr sft 
n* f <ra s^tf star w?rota i r, *«? sfa wi *?tf u i» li 

3m % srat f«ran$ stfr, *if # <rc site «*te ir ^ ' 
we to li ik li 

ftftt^ *$% r *hf? fas* w li W H 


rflr q^^rfer: s*t* II 
3H,t5 II *vs II 

arc sisn, tra S5 sra it srq% to S f^qr, gas §1^ 
am « * 11 

fcwra, ^ti^, gsfr, stoi sfa *iraw wws «*fa 

Cftnfty to 1 * 11 


^ vo «nsir#-iu 11 . I hRt— fosff 1 ( iito ) TO&irrfc?n wit a$ ? 


gir asr $m s?» sraqpft If sh erstc % m$ m, % 
ikst w feme *«sraf p sjw $r g*r $w 11 k li w ?! rci ^% $ fa* 5PT5T far 1 1 «n«n«rt itf «ftfl* \ i t* I ¥ 1 $x sto 1 1 s*?l§ ^ &n %n &riff m srfts sbcw *m% % \ srass for $ 
i t 


ssff $3 ^ **& srff |, ^cts srclrrct hit ss$t i* 5 ? ^ sir m i gf srarc sfta $rc ^ 1 1 srer: 311 Sin $5 SS^TH^ 

^ N fat qfWhf * ^T H qm a*mfo tf sr ciqr fefofffe srr sik sstf nm t w* 
1 J * fcgr wij* to I * taravttfc sr^aiwpr 
U <5 


stff&fcgTiU ^ i|fa t, * W srsr I, * tair srsts I «h v *# mom *&%# yfa i\ml ^tUs 3r *r^sw.*rtr %| ^r *tm smft 1 11 ^ f qisi^— ct mmaft ^^ 


3* 3r»i sf sura 3 se% inf *r 1 5$ m^r 
3TT3H K^(t ^^ ^^ffrf^ff TOW I 

vm^K writ w rt i *&fc fara* *# **? 
■ffcft I \ to*i «n Sri *ft * «« mB w s^r ft, 

•sn* ii lk ii 

<RRS nplfo ^WR TOSftl II t* H 

wr lift % sanr taft *ra* ^wft w. ««J 
writ %*r sir, asirfccr a Af^*"***"* *fcr*r ftfrgv *rfc ^ww sft fcr *w « H " ^ 
^tvm *m$& y%jk*i ^m^ n U 
w^ *\\kwi wwti WWi 1 $fem* j?§R5f^w, trgr$imi«r, ngriirffiftra, ustifeaP* 
srrcf sift It *raf* sjst w ^srr^ 3f5lr i dii % "* 
3ft wri5«t $ ^r^rn: ^ §•, ?sfc nw« *rersr * srcsftn ^ ii 

* *> _& . ? , &* eft 53TW sn fg^ ^ zfoi 39 fen^ & 1$ 


«ftc §^ mt$ Irfcrr 53W3 5ft $r <ft?r $?$ suit tfWcf TO^ f^te" TT^cT* I 

is feg 3i5f §sfc ?i?h ^nu^fe & §3snr sft %r H3& smrr 


% TO <w ^ q| (U* 11 

* ^f afa $ tow Pfti ^§ foraft TO? ^ ^^ t J 
**% ft^ ti ww tfff sfcs ** w a* g^ sfo f« % *ww ^ ir *wi 11 ^ U 
/ tr ^fcsft <** to pn q?r t^* w^.mi^ *ik 
qtjRT H ^ (( SfrffifHT §^?^d^ft??*JT i H m«ri H^wrc ftfpT Pwi^ a r<s || i 

3?# *^s *m^ ^f %r q*^ ^ 3®re few n ^o ii sresfr *t$ht ^kt wm qsrcicjm * t ^rniFP!3fren ^q <TC%3! II \\ II 3R, a ^l Q i #$| w^f» wr ^sft ^ i ji^to* sras *w$ tt^g&irafc sissra, tot 
I'm, mm «ft $ te *ptt rik qfcujrrsft srrcw #.«g$ $ & 9ft 5tf*rer ^5 tr n Vk ii 


q?*m Mi tok jrwM? h w ii 

* m& 53wr 5ft $ mr affc srr*K sif&cr gar 
*ftft 3 *ra ir <ft sfo *& sfo* ^ aw II 3» II i * j 3 gra 3 tea sir sgwr sft <rc 
swot*: f$ TO^flOT* ! ' 

qpm flfc q* Wiwwjf V\ ii 

ot hot vnft* *F % W wft iw W * *** «v wi*r. *.*W « r?er <* ^ rf * f fo§rc trW? 9ft n ^ 


a^ WV^ 
* 

$3*th eft 5r s^ft ft *njrs§;?r 3>r esrc fcsr I ( 3^» ■$T sfo ^9 § *£T 5Rt ( UK ST* 5RC ) sj«b *e< srar II %& a T * 
utter mm ^pnnf ^m: II ^ 

«t«£fi ^r^ re srjsref , irrff , s* re *t *t *& * 


qte sfta SfwrRrof %r ^^ Iter cror m% ^f afsa" gsr 
3 arc sk Sn: ^r^p: <rr, gfc sgura srera^reffrr srarrerar- 

«*»?$ SRTsr ^Tr ?rc5> 3*: ssft qf»rs9> % 3?rc ^ w sir 
t3 II ^ « 

J i 

gs^Rms $r ^rfe^fl ^i*f $ct fsir i Hff^nfei: e# # srit^r ott *w&§[itopf ^TOrcrsr vm *, sr^r srrarr rer, sgirra aft % 3«r ?rerr |, a? 9^ 3?^ % {§$ 3*33 gfo sig^ gn# H 

§*t«^T$ITR: ^t &k %®t 11 1 11 

sr tot s£w*rcf *rctf^r: 

'"Hot % ci ra^r *rc ^ $* *ft fc, JRitqt «k sifg?* 

^qf^Rr sigwrd •sRWgmK g*?s ^|K «s isifr ssnj ^ artrajlf 5pct «i|i% if^ "K sife sit &raw ssaft 1 11 hr 

wir gar lU ti 
33ft *w& ws irr% ^s# i§ w §r 11 « b 


msiT, <f$f % *ft §s srwisf gflcr, srrs «# § gs», tweft • $ fr^iwPK&cqfoMtt II ^ li SSraSKfe ^ *** 


*« sRxrc $ q?t % saw awtftst w <rc *%vt t&i $ramf $ 
$r Rfe^RrcT ^RTcfr i*jt, srrijjit*: Star %r sn«r feft 
t&9^ t^<4»Ul% 


? ^ c ftro^" w ^f*nraft n ^ n xisresrcn^ s^ra, %rara: sgmsr sft *s\ z& Krc $13 $ sifer 3sr% q^rgjqf srar sm r mxi® far*, ^c, sftorarata 

ft*tf fera: #qft tf^Rnw^ i 

S3*r?r srcr to«! *r Ms §r ifa saw % raft 

te to ^srr w, trtt gar «* % feS orarero 11 to 11 qftnntf sg^W a*w *3RR 3ft %t 3* gruff % wfWSra $r, «g 
^ rolfer w:% $ ^im, . % off* fa p. $ g£ 

seaife ? <?r, $?ftjr 5i^ %gnt srf|crs?3*$T §r*3 
ferar 11 u i) srcrasitRjff! *m* «^ grrgwrofa tmv ii ?*n 

SFfor * *ft 3\*i sik §??* $*tssr srorr f^r, gerfst 

*f H II ** II c I 


i 5flW ^T ffifTT *H§iJR 

^: 9 wot *r ^t tfff 

53OTT 3ft Sifc *RW 3?t' cJ^lt ^sT, ^ & «W JERK 

*^ 5RT li 13 II 

TOf«r #$f^*rcra^ ii ^ ii $\S» §?5[*OTt ' Sw . **_«*A <gff ?ra sftr to? ^ 5r*ft %^trR sft % fa* If $P f&3 sg sspi ^gnrsr sft $% ^laiwR %% §fc «^- *rata $i Smrwra 8ret 1 1 *rca3> 3 W £* tot fa^fl *fft ?TC§ ta ^ rft II i* tt W 9 faWlfWiNflffiqt N» NO $r & *m m w, t^ **, srssr |H A «nw stfft 3^ ?rar 39% gg *&<& % 33cr m n U ii 9 <WHW f^tpife%r 

. <^is ^rdWkftftwi ii ?^ ii * JWrrst <rc fer?r q$ * to, ^ faun* ^ fa 

2» * 3* *gjira sft wro «pr |q: ftc NiBr % to c to a ^m*rcfaOTr$: ^ TOflft lfeforoh<rt II ?« II fer ran: &r gsfcfif <rc srsr *fr f (I fm m&t ; 3*ft TO ^ffof ^»R»rfhrt *"^ ^ §*ft % crqr tow? % *?ro wr srsrrert jw g§c 
^ I ; tt % TO5J §! fol ^ TO *£ II W *_ /^? i% <iwrt<HW<l g$: II Ho ii 
qsi m ^stw «ii ^k aft tifa $ ss% $ptt *ta 1^ 8t *i£ §• i . firs spri* §r«ft srra f*r§ s$ i<* swr$$3 |w ^srr srrcr «rr u R« t u 

*r$mrars to *r m#: 
^Icr^niif % 5pt%% 53RR 5r)»ra§i<s srnRtsJsft I srKsfiss *=rara s^) gars?! sikntqf% ffer%% 
^R>r ^r t«sr ^^l ¥* stoat «ir ii m l) 

i 

s warci % srer. otto I sre 53ffR sft 33 ** ztmm 3 crf% a«r*tga 
sra, $5w, srarc> n# mrn^ <&&?§ m &? »rc graft ^ 

i ' 

'^K site qft TOstfMt i « » wsrifan SPi: *** [ 35 5 my fos* f^# w& wk w § # «ftw" 
toronft site tpisra?** «3irc 5ft, <re#r ^ TO ml « 

srom feat * * uronw* « *s Ir 

«H« *nr Aft, ft* «w mm *J^ " "^J ««t? 5 


>o gjk vifora £rorffaE | crsir *srf$TO | i «ri$*nr 

SIOTC ft& SH^ itTRl I II RvS I) 


§€t,^tpri7 3k 3?sms% ssfi jtst ^ scan? isr *5T s??t prr 1 1 35 ?ft ^m^ ^r fo> arc q^ tsr | 


,/ s*R?enfe wi* 8® 


c 3 TOIRlsft^fW WS II ^ S3 

2* _ . «!\ 5§T » sot Srar srrtrerc itot g?m srr ^r f , «cr 

5^«mf3ra ^tm l^rsr: m*x strt srcrr stg^sr^ 
*w rear 1 5 q?5j|fe g??ft it wro g& sforr $*# ate 11 #^#s^^*sfl>ft:li3°il 

*fainRr«4« fine ««ptfwr $ «a«w* 

^ IS II *o || 

sr ci^r arcs rnajfisrar* 
I ' 1 tteo &5twq? graft S $to «rcra • « * wst stiff % wram # t 

sg^f arc arc w arc srsrr II ^ n 

gate £ WWW 53RT5T 3ft % 9% 3 § W9 3# TO % 

artf ^ trc 3*$ to 3ft is** 5£ tr«ft Urc gif*** wsor, w sa^isr § fircr n vu i 

• t 

toi$« siprc: ^5*i?rc I 
ftiro ft *remflrei^ii 33 ii 

OT«r«3R wg?T ssr to $r dre, sro ft crererc #rc vgz starc, fat ^rr^r^r 3 llr ft sir q§*r, §& to- 

a«wr 3r .siRn^t sjjfar, ^ ^rm *rc serf ft ipr scr* j 

ft * \ «il«— ilcTwnni I ( fa* ) * f>w— grots I ( nt »' ) * 


SJHSR^rffaii *np. H*K faa $rc *pc to F ^^rc * "W W ftr # 
§% ms firal *t aft" ftr q^f q>s$rt sisri 5 |, 3*ft 
TOc 5^w Ir s^' 3n: ws$rc ^ §prr grc, sr^ far "ff OTlf^fiR'toc ^i fed ^fo *HRR « W 

533 rcgft & sras git erf i. sir, 3W, f*rc wfe "fc^c trn^i ?#^K5i?^ tf {"tesr si? I ser s&f "isi n^i !&*ft $ stiff % efa* tf f^ 1 *' 55r *** r f «m^r^r 53RW 5ft ^ ss sraa #.r m< mm li M 

'TOT TfaM&t&H 


SqR 3«[<l5ffli3 

§gm* set sst w|? q? Sr: ?h srstc s? |ft *isror 
s^fo ctc» *ra drc wr a«rr w gfer smser ^nrwr ^§f POT! W ^ JRT^ II ^ II 

rfef ^a^egrfer: gar: II 

3^ *f ^r % sum g£ sifr mm $n nidi wm§m< 

I^rt^ q»r Sarertsret ^jf ^r gwr ! ^s^r?%; *pf: 
^5 ^nrf^fftpfirow 

*rorar im *w ww ^ mir fffcr ft, <* % *m 
TOBift i^sfor fan? $ r gar if aft ^ mm $ \\\ « 

«nvr ?a g* ?<& fan* * ^r~pr mm ^r 
srsrrcr srr^ ?rr& $rar srerft srrsff if % aft* gt hi" 


* mi «tf sto gtanmrfimn 11 3 11 4 ? snaflq,— asrtefo* 1 ( *ft° ) fetf 
gs^ft 515B % gra?r, grawH qemf ^fer t^flJfft 5^T ^roraf^wwta jtRrtto 1 1 si 1 {^reit 3 g^5 ^gr §rt «ifl ^r <r?3r, str g§e 3 ga§ »rcrca * |srr ir 1 §jt wa% hs&ct Sr: <r5rr^cr § m srerc: § §sr%r |r 1 §jt 1st Sre tot ^ mitt gr& sftc 
§foat*rf * £2 ir 11 * 11 * tamrt «ft! vk * ^>sfe ^r^fm flats* 

H I? T^R# ^ ^ & II H II 
pc^srr Jfilif ^rsrcf *& fsr& gg?<tfc*R$ «t* 9*eft 1 fMtoft if for Si| 35! I, str §**£ zmm 
#rc $r3fa> sr«r % n *rr*rar ir ti k 11 


*-^^ 1 B*ST5I5 — 5^Bi: I 1 «ft° ) SHJ^lfaf: ^Jlf: « q y 


$p ^ aura ir 1 wsrfs ^ sw g$ sr? g*OT «rar §r wrar |, era g$ stre^ faswm ftaj* |r srrerr | «ftc a? ^ jut qRt girer f%faw Src few? $s ir sirei U H ( 11 
5%, mi$ sarc ftf <, <r^r sf^wat, irftjsi srk 
sta qfa ^strafo §ra"ri ^t aft* ^nf sfler «tft ^sraflr «r ft W* ft aid «FWHiRPkv4 11 * 11 

3*5TO ^tr air *rr| stotoiir wt am srr %*i 1 1 


\ H!SRr--&fcn 1 ( nt» ) H vmeraf — whs 2 I ( »fl» ) \ 1 Jte$ 

srerfMf S »3 I for qSr fsrsft g*§tf g^r 
1 1 ty^rerrer life Jwwf 

i gfo I arc?* *ra fftr & srr?r tf tf its srraOTRcK 
grg sft *rfe $r sfa $ wi? srar: 3*r «^»r *p srgf ^ qqnt 1 Pr* qft $ir r%, hst atfto srs ?tt% a? ^r 3^1 «fe q^ff If wtf, eft ^ *ft ^r irerc $ «rit |r assart ? 11 u n sjsgxsrrfer* stjt : «e^ *l*rf vrffer *w N 

srsnstff to stotcto II H II 

bitot $&>f«rar graff §r sqre S sisr, surer ate? fee 3F& $ foSf, are^nfefoK waferr It sik 93* 

srepsft *t§to g>r wasted, gs wr 3$r Src fifcr 
$t vx% *&, ?p 5ii-£r a ^ 11 

f*f ^ ^Twifat $w& ^ tfom II H II «rar arrar i srsratf ^r firm* wfe ^^?r «rww*i rati fsft g$ fogs* <5*?rr 1 n u « 

• §% *Tf1& II V* II i <$iwr: — JtRPfor: i ( »ft * ) % $SW 
era: fapes:^ Ptot 

jRfro < w?pw w: i i 

i &sr^, *nwr «t qrftwrr gre fine ?pc ^ ^r $ w w 

<rast: H^fHf^fa^$3ra: 

$3Ek«n fitenfs tf ant sktotc 1 1 ? 3 1 1 


feft 1st 1 5?i»r ^r ? §& m^^t $ ^ sg? s?ar 
*» *r qf^ift^p^: * s^gft: ftRRftf^: 1 » ttg^ftlfqp sut: Vnl 


^faf srt& «tk f&tr § a§ *n q* mi* gzn II * to <rc wn* |r, sst srr qrar, srgf 33111* 5ft $ ll I* 11 vv« • C 
s OT *rfranf wiretf Tq^pr ^r 1 

$* 11 v> II 

^qfecr fcwr? *i3* wfe Sawfift ^ src $» §3- 
^al$ «w% sir tr|^r 11 *t Q 8*o §?s[^rc[€ $&® m\i wn HI r grafts Stereo tffeir, *m 3 ata & to ftrai. 3s 3sm #.t t<a% § feft ^m, ^, «tfs 3 as srar 


g* g^t sir sqfere ^ n ^ a 
^PTpcf m$ sit ayiliKfarf 3>fa: ! fiFTCIS ^^ *R&T ^ t*TCR II W II S?^Sfar % TO H Is, Sf* ^5RIT % 9JR* flsJ, 3ffr 

g^rer ll ^s n \ «5?B«n:— «f^rfw: I ( rit° ) srer ^ ircrr qr, ^i^t ^r $* iVrc fam u *k n 

to 

to trita mft cft$vil% 

sre *T ^ffif sift *«rarac JTSttsft ?gqpr 3ft sik rerur- . 

Sure $s(tf a, str Pitfs tT gsc wst ft sfo f^sr^r 

3 3¥T sfrOT «HK«W1 

^k *n*f ftgvrfa: 11 ^ 11 fit ftar $ sure srafrr srasirsft 53??rfT at srra»isj $ 

gs^T^ftqrctnFi 1 1 ^ 11 tf$R 
qs , fsm^w g^asjsif sik &r <f©gaj, f£3i!F§ fefsET eife ersr $ saw %*rara £ tl ^ 

^qr sif?r w*if < 38 *3*r % s^resjs^ %r gsr, fa* *nwr 
% 3%% gwif «t gsf 5f tfcm *s[sr§ gik 3S«fe froft % wii, q*r *g §• \\\o ii c W*TTO?<W^r %K W$Fm c ^ 
eite star ft * enrol %i graft sir srrS sik fe* gsf 
$ II % II 


* mfam mate** 1 

5mi% %r sgm* sit «r ^ «ff sir* q?T 1 $pjf, 5^ tow 
ift I) ^ \\ 

wm Prt TOff T^TT 
a^e^R 9*Nr ^r^rercrsc «r 33 ftswt^ wste snter 

to w$ *n§* tf TO ^mf^TT fr,tosro? frsrrc^ 

5im ii 3« 11 


aurar wit ^tf^f, 35t ftswi^ <ram£re £t &ra^ 5?nr n ^k ii ^ • *L . % 


r % gra«r are sgrns sft %r a§?r§r § sfa ferer ll %s II 
*rcr a^rej $ ^sfre srct 5it$ sn^r q< s 533W at FB&2 ir ?j*re* qs f*rc q? ll ^ n * • 

sre ^m*t 5ft $r ?r? are gf r fa, ^ a^r^r Ir gf$ stoet ra», *ts sr?*ft *>r srarrq 1 ?#& w %*t g»?r *rs gaff 4 - — ****** ^S^c^rftljr: SPTJ 8*fc 
ii5%sr 53frrff5f>^ srqft smsr-in sft ^r 57535 swsr a ^$ 11 *tv ^ c 35 ?m sw^ g§rr sfV % «fsi % Brirofftcr *n, are: 

ft%^ #sg& *mm% 1 
^ *rc an? g^ *«$ #«rr ^ ^t^ 1 «w few Sg*Fr 

*ft 99 *§r $ sfcnr 3 «Nr T^r 11 «* 11 

ignif sft 99 sfrra ^ ^ Sir <r*ir mr r sit % ^?w ft^n: w; agcr ^t ^t wwr w qraw w& ^t n vmi «M 355ft *5*ft fesrrofo, wftrSfisr a§nsr%3Kr 
tot I ; <r«irfr g*&$r s*?§ m i# srn<n 1 qraffe, a§rr, S^^ik ire* ¥* ^r zx *itt \\ %i 11 ?_ -k to^ ^i^wt^s tf <ft 1 1 wi I 5tR qfcirl 1 ^ratfe «w ^ sft»r g^j <re;f ^c screws * 

qTS& afait-, OT^tw^ *?stjqi €t gTcrefte ir sretft 1 

q^r 3^% <sr*t ■, a* 3*%r «53 $<*, % 3^src § ferae 
sn3 *r$t « «* 11 ^g^fcir sgw* ift % fo$%s qf t t^> tiro ofor 

^oprat ift TOWNS' *o ^t spur wqwqfcn snsn wk snjnt q*t-*nftrot fern t%, qsnfa^ mat fcg^sw^r S$ 3^ ^ 3S& si^rc^n *r ^iwf ft * q«rog^ H vte 11 

* srccqnw $r $? n*« qsiffo www, wq «a* *rf| 

$ gamr §r sr^f flpwr It ** II 

Prpjil^ <3 roi*r fart • sre t^sfcr ^ ^ fc «^ te $r *** «f ^ * * 
f sjfc is «raw*w §r ^ tr «ft w ^r q# ferr qr© *t» g©— ^ I 
&E5T ir *rcr ii *$ l» *tr net* v« M* « * f *v r* % mm mfa i : sn sit iih« 

sft srfe #.i 5fiH {for $ to sri ^^rar ^ erft *nd $nr 
fast 3 to fesr i ^ff (% os? gp: mi® % flrcR^r |r^ & sis 3*r* ss^r s&r»r ^> eft ^f ftqr srr s«ar. i srers $ 

$*wrc§ ^tftrct^ ^IM^fer: n H? 
s^m* sft ^ mi® % 3*sre & gg? |r ** ?ft §^ ^1 

fern i ^^ ofm 5?i%r *#sr *| & lirc ilfi q|*r *$ 


sik w%r ^f€r src *nmr ^ qra fe^ srr *i $ n srt 


mnifta wf: 8« fft^t mm* m ii h< li 

frsmr^ ^ srsresft «Kfq^3 sgqre sft $r aursr $ ?sr 
cc *raqr % srro^ 3<rfem q»* fan ll k3 11 

*r?ra sitiff 3r J?g *Nt tf arcs 15 goc 53RR sit 5>r 

%TOT ^*T left TO" ft ^F? %T «WOTrt I * fir TORrftaro* ^ *rfift wn 11 hh 11 35 iw| ? f^H-^r Srsrr garr | ? g>5? & 3inrr | ? qqf SJPTT i ? S«33> «§i^5> Stt ^w '? ? ^3 |55f w a?sff % 3?re ^ qcr^r^r was 3 gresftar 3><a §• 11 kk 11 

« 

. i *m simf *nfa ^Ffmfafir ^ 1 >3 • ^3 -5>t 5% ©r sraf H *& M S^oo 
f % g^fa 3g ^ TIpsiqf %? f 5T f3*r ^T 1! ^ II 


sgsrc eft §r «R>f ^^ §^ |«* g% su *tl d k* II 


Wf f» ! q^fi^^—stur^g^R 1 ( n> ) "J&pwaana: spfy j «, * vmti h h tfqf%: \t^: ? c c M p g l) «U (i # q#ngw: S* * c 


wrgre ferr ot* sgwr sft, fcrar?% iS«r snj § falser ir, ^Nr & srrcir iNr src, srerarlrrt^ 
^ IK li 

wisrore *nnN qnm^r far «§T §3JT ^fl^WcIT §§2 ^11^ fe§ g<* *H H ^ i! 


» * 

I 3 ansr sr^s «smr pit sjr i ?^ fefej s?% rc % g*ij*qr gas 

«q$ Swift g,?ro suck *r am* f* sir a a a «», ft ^ ft#s3R^ TOlfrflq^ft: I 


w^sn&ra ©rer ^^,^% §^ gfc ^fgf^r 1 •- i - - i, r *. i i r I nSwqsarcr: sft h>\ to asresfl sfta tot, s7?Nj swf&gfff a^rararsi 
first sft w%, sig% ^ farf § SrnpranR ir ^r 
«n ll ( 11 cr'ci are qf cfr ?ir H « u 

55^1 ftret hzt gaw, fsw <rc ^pr srorr |sit sit 
wk Iff #,«pf cr«?r qr^ef^t & ^Rrt *ft qNr pr m& 

TOTf* 56rf 3?T cTC? 5TR *T?cft *fif I) * || 

^qFWOTRBfWf $<?fH TO$T% II ^ I! 

imm safes' «tf*rc ^ s*ft qm i&ft ^ 51k ^ot firai 3W< s^Jt fa 3N fe? prr ^^nPrw^ w^ifa: st*r<« i 

sfN? sjr>j5raff ir isrsr* %tf ^rire sire ftsrsr sra 

*f fsrSsr 33£ grcf sifc *§r§t |l 5 ssreft §err 3W ^ 
«if ll V> » fcotf *&&&&& 
g-fc, aiscr frsrorsrf sjfr ftsro & n \\\\ *k §rr * mm *, 
II ?R II 
spfta Is 

I3R3TK riBral % ster tar prr *ot, srrc ng^t % fsrtf gjsrat sft 
cr^ 3tm qf err sir 11 v<i\ 

mtfm^A& sPufePR I - 

*isrnr t^rsif % §fer ?^ 3>t crcs *nsr qf m «ir ll \% It ftfp fofe<$ ^t^Pr m%% il ?s it 

53HW5ft^ ^rf%, .^rasraft sot sftsssriFT stror Ira! §WC&*$t» tsft&afsKsTC <W, 5T5T It $HF &* ^ 
II l'<* ll ftwf <rof n^t r^fwrcsra ll ?Vll 

raftr wsf? fcufr hto tf?sr sgmsr sft $r sctffi wc 
asjlfa SgUR 3ft ir t^^rt firferer ^ a l* 1 i / *rwr ftwrpro fcrcrr w Rife: n ?$ u 

^ 5T*t — II U it 

3?It w?|t §*m|T Hf^rlr erftr: 1 c m mm$m wmw$m it ^ 1 1 msssr^srcrsr mm* g?^ ot|, §srrthfif %*\ <kt5Kjt | gft< feft sBifo | ? gri ! q$ swsa gw ?r ! *?% 15 ^5T ^ar irqr^rct *r irar, eft *5 'cigsstsr 

" ?§t nrotnupr »nnwPirahwr: 11^*11 

^gi??: wit 


r ^Idpr ipnj: ftfi^r* stct: feraq; sfeft gsnsif grarr aw gjrsf it imft tott *ot q^ 
^ mik %spm sft §r s*q?r graft" ^fr t®> ispst § ffct iwriii ! ^fT^n?qT $*ff H $#3 ^fHI^W I $ §!?& 5TJTT fe, «g ^f HHjn^ Smi^ ^ eft 95? *i n^riR ' I sis? TO^Krwfe fe£i*nsft sip: ii 311 *** X TO«W8&T5Il»*»IBfaar: I ( f?l» ) <J^n#: HTJ kov& fiff^qf^g^ fe?ra«rc, s§ Rc<h# ^fwftsaro f^zn* m s 5vw «r??rr 1 lr ^ errw *»r §7 *rc ^ ^f znk 
» ^g^precf qsft ftsOT^ || « II jtRqi^nrarta P» f% TOT OT^ 

3PW# *r $js*n*if WART ^ ^ 1 1 \ sfa § s§ ^?r srn? prr ? 11 k a 

arrcM 3T f^ ^rf tss^t^t f}ft: II 5 It 

S3 <|2 § c| |t &>, $# 5*r wrajft ft fosr fsr^r sircr §F r arwt *fc s^r *et 11 « 11 . 
kot; g^snut 


sm^^r §*r$r srgigtf 3 Stsrrtr, drste ste 


wm\ m% gar ^ $, q*r % qr <3reqr 3i era ir <ak s§: 3ft* to *t «*, gq *ntt re get sfsff&ir.at *t€te 
star ^asir ^t u * ll 

t 

ft*f*T Hfm Sift <j<fr ffaq^jfon I 

vfit fararoW f=ra % ^ «r?r <w: §*r *s? sift tr, <?t tft ste? sfa ^ ^ti 5y^% gjj §<j § it'zm 
3TR <*¥§ ft 5 fe?5 g^rsr fir^sr suref asr * ~ 
In * f *rarc ! «rft g* ssr srsr. sts ata , «c ^r, at g*r 

wft ffw &t *jrat$t aft* ^ ^s <tft at arrc It a* 1 

1 <sm «* *o* tr » sra s»s$cr fr w rare ^Rot & %m ll ^ II 

3m#Jlf9T mw ?m <WF? 31 I 


far 1 1 if $3fc ^ sira tfcr for t «fa * ^f ra<^j ^ £*wr % v$ *m I ii l* li c ^r 3r *T$reKWT %%3$ PRrfim^ I 

crr^ tf to: tot sft^ft gsinsftro: 1 1 ? H If SRg* ^^ i • ^^n^o^J wsrarasr § Sfe war arts, » l« H I * 
s»& wi% w^ *ft w * W «?r i g$ ^r §gsr wk wr 3T§*, &t *«wwr & itf * wsw ill 


urn n 1$ » * fee m^r^n k^s sx $ tfo ^ef $t src stefsi^ 

5IRT *h 11 i«s 11 

wifrMprg* vfar (Kraft rttiimE ilwp 

«&* wrc § eft fer gg?f ^| 3?* ^ r ,j ^ ^ 
&^m§ 5T TOsqf s*t ^r fSJf 1 * ^ITSF: $& 
■* snwm^^rre ^rra^ n ? it 1 f * ^s% wq^ mm *£t sniif wft «i?r « ui ^ffrs threat skit jpehw^ i u 1 1 § gate 9ft mm §s5t 3*ir# jtf^ swrr f i 
tr^ra^cT ! igrewsr gam ^ nrNft ^ fazi* § §Jt%r fSisr $£t I ii * n 
wig: qpj sraTltf §#?**? wk I wkgrftrsa?^^ wo" rasteafc <recift> § foft ftfa ^ffer gforerajft: II 8 ir 

<afairra ngrera ^iw wwt sect $ *8r # fiSN* ^s^fr four wq% jpf st ftffcft trar | u « II 

3»ra> <*irS $55 5^ ^r^ srtaw^sst Rar vSt sot & 
q* ir Riresr ?ffg^ w 5 wft li * \\ k & $«C<WiW# 


■*, t» It II $ II . 

g^ >qferar srra? star %, sn wsrcw ^sif 
3PR» 5ft 1^ |, g^T % fesft % $C |%?jr ii ss u c ir2wi«j^rcr lifter %*T3r§irK *ftgr|sfti>r % ^ W*> ^*&' 3> *nft<T q|% gftc g^f gjffa & 35rea 


tot tR Jift^m dtarai: <?ft*n?i*m i 

«?ft sik sffara^ 5ft ^ *ft ^?ftw %r "to f|5n% «r g^rcr 

frir.n * H i * 33#* *$ I^ff TT^qf 3#3^ I 


I *i d fe gm w <rc war, 3?i sn^ref m ^rar w %r ii *o » 

x$*t fow* *N$ sr^Hft ^rt: ii ? ? u gj? ar ?iR*£ff *nfa $ qerq^i^r $r *?§ft *?ffer gft^ 
apr ft, jew^cT ferraif *? gpRf #»r Stsrr 1 m*£t ^rff ^r^ t^Rrqr: %ft?%fMr3rrft#pn: I 

^HfTRRTI Hm $HkT W^K II ?» II aft sra* ?far «ct Tar wJift $r 5t% ii5*l, 35# ^|cr % iref $ guR wV sgcr § q^r % *mw 1 1 % asrasft in** qifasfe? sfeprrat 1 ll V* 


2R3T *T TOT Sgl gfc I SR^TSlStT II ?$ SF qgifts sa sft^H re | sftc ^cr srar s^hr | i Sf % fsft «mt wwr 1 1 sift 9 «p§ fe^ gi*; g^ft st 9 ^rfiinw %*X*r ^wlfe II ? ^ 1 1 
H5i^ I <F s# w srf §T wsft *?ifa araS It 

sifc aram % §*& ^ $$sg s^r^sr tor 1 1 sra srf ll ivs II Cf*. •*_ ^ * 


oira till eprara §t a& enift$5 spflfetf* srataf •v _ _ #^r feS !G* ll I* H t 
i St 1*1 I) 

SgT iW fTT ^ft ^stf *rf^ f3J^ I 

?: Hfr at star %r t<?r gt fsrar i' 3$ at |sm ssg sfir^f m sfai <rer #st wit 1 qir *ri HtPrm^TRr qssrenfor ^^ 11 H3 11 fSragfar^r g*# *<& w 3 ^ ^ <rar I, 3§3ft f£fttf£giI3Pi ^R^ft^PSfT 11 ^s 11 \ *l< 
TOT §e* Slfc TO t^ciT, ^rf tit k*l %$ 3& # TOf arar, t§ $w fo& 975T %r <rei$ gft srfe ,f$gt it m8 

t u *» a 

ijJFt ^J5Tc ?rq ^c fee sni <R5r ^st %«rf *k $sr 

sfecf 5f^f 11 *«k u 

i fc*sr* 


^cnsrt sik %of & ms* f— §r $5$ til *&; ^ir «Rro!F I tt M 


^ s$ ra>, §5fra 3 %|gcrr|, * <i^=r % sr ?nre f , spiral, ^ q^t sik ff t^riT rfl || ^ 


? m vw&3 m%m nn tiwx n w, n } SPaR?— cW^f t ■WTCSJW: Wit k & $* *?#»& ? ^5 ate | fa, w# grer sisrf ^f»T *n?r irar |, 
feg fsrcfii arsrf % fgr«n^» «t?r sra offerer fi% grar g*srcr smtf *tor | i | <m^ \ kw «t <s5r % gj^ fr^f 5 *?rar # I II R* jj 3* i) 


^sft ^r ww ^, wqrcr fer fsrefi f Rrr |r Srr, fforel i qfi[ gr| eft frsrc * sj^sir 5>, *ftff wk 5iMf sfer 11 ^o n U ll 

sff ^TCTPrj *ra^m 5 1 faro I 

xfrn ft *tfffPf i^Wraftitr I \\ * i I 3*^ srf r ^t *ra «* ^r^J^rr g ? «rc sffcmsree *ft * g$ tert zmt *f? ?7— wffir 3?5ft sw* sik <t§if % 


* V kl* 
graft gter %r ^r I &*%x 9 zfcm totf srak ws surer?: src 3ril ^ H ^ tf wft s# srff ** w* I fat §ff £fa wWf *ft 
a? ?m %t mi 1 1 i *wro I ft§ §pr star sjra * 
sfo at is ^nr?r put *m? 3*sft <fr * «# it I a *» 
<? 


sir ot srct mm m nrza g*d* snsft ^rsrcrfe *w$r 


3HF* OT § WJ% *T& if qtf 5ft 5151% % S*W gS S^ 5 * Sts 1S35T3T fegr< sit i ster % ^sr % ^«r «fe wkWTO tffc4wfcn$ pn 1 tfnt i sras gJT sroft firaf, jflNf , sit&ihi^, «$#, pi aifc ©Mf q»r ii ^s n qs£<E3niT: s«f; ^ 


gr«ir ^f § wtor w, swft i%$t --Br asir *r^r ^jt irt hs wiyfi 1 1 srerctef 1 3f fft sftanrarar sit gyr |?r eifc 
irtj gff s*r <re wr ^ 1 ^ v&< W® qiftrqt ?gf|cr 

5TO 3*H ^2 W> *WT 1PBK I 

fag* 8 *^ ^^^nSs ^ H * ° II 
fats fti^S wfiB *r «fc II 8? II v» fes, fcwc, trait— *si «i^r snfipft $ «& site «|s for Siinff I, &r.firo * sww q^neift sfanra^ 5ft «r g£ 


sra: snl&raterc <sr crafts sfkrag^t sft & w sritc 

^fR^ l^m^r £ftl N^J N wj * to: *p$s *$ II ss li sw % §rt tf pc if fastafaro stomas, sft % sraft 
*§rf ^ %r wxi iffff ^ *r tot qft *m^ ii 9H H 
uniform? to hit^: ii s$ n t 

W %gT$r: s*tj \ft\ 5 g^n^r w q«paig^f sr<f s*r prc 1 & feq*[T$T: e^f: #- 
3*% mt aft lit war ^ ui it 

s$ to smnra wfa i^trt 1 

snr?*? *ra?ir*r 5§hpt sft sir urc grsft 3ft hw 


( *i> ) * wflWWww— qrotfcriisr aw??* f&sr: *raafa tf$n 
farTi ( nto ) , *te 
?raq%r sps g5?F sipt rik 5s«t s^nr^ ^r^t 5?Mir, g»rcsqr*f qwuer trssft azm^rf ^r* stsur 


<? s^fa ft3*R*ra ^m 4 w&ii !<<*'♦ il s li $3 ir 3^3% md crar shot €ra% mffif * **§< fircft ^r ^ smr &i 5 t fere ^ srft src* si *nt *«r ^hr 


OTR TOT r£|^r WSFsf 

^w sri ^^nPr^r: li H 


^rft^» *^ g?Sf roir dm 5<r %t ^?ft iff w*3 u fc H 

^rstc % fire? *ft I n I u ? swtqoi^,— mwi l ( rit» ) fe<r$rcri si* st^ *TO*r %m*t wnfterrc?: i W$ «?f§r *W°t ^istisfa Profit i ^ gir §% ifte?r aft sftg $ g^jsTBl tr arc 3?k ^% 


OT ^in^fT^T<R7 5RT T^TT 9ft oft, 3*T $3 $T 511*85^ * f^ftwFr: ^t *m> xv$m 


sgr gw sik ssraft ^raf $,*** %n gwr $^ eror 11 * o 
ra qrawl ^ ^ wr «sr ?ro wmr | m Wi 
* ${%*&$& 3 
wf m^ w* # m % % i 
3^? crastf %t s^t 1 1 irt^ ! *ra arfc&f § *ras3 *ft gw *r hrst srrfe^ ii *3 ii 


! 

ssife *5 srsi 5PI I srfc %%% sjot<? «t erf i srret 


» * fk^m srfj k^h ^rar srgfor 1 1 f f 55H*r 5TM ST grcr ^^,^i$r $t ^irj w$r$; s*r 3#r3 % $rf %qg $m arc s^r 
W 3ft sitf *$ §*r 11 Ik 11 ot^t 
c * TTIWOTftfsffiTC! I fq?T wrq §& «wM-firftrar #r 51$ a*n ws| ^ Sir 

3IT5T 5K ftsfa *^ "& oT>T ?T5Tr &S 513FFC Sfftisr $ g$r 5t srrfe* u l§ 3s$gTq*B2qR3ttftfNn& 1 ( i> ) * stow— areata: \ 
( «• )* ' 


tf iron s^gflgsroi* 1 1 ? « ^ft^fSaff gt*fc*is* ** §*** ^^ |t u *« ii > sj&Pra «5* 331 «f — TOOT, 38915 «fe sjU^W 3& 
pro ^r *ft$t swt^ 


^T*%f § 553 3>r 5r(^s wsrar #.t| sito* wtfll 1, 3t 33 *>r sras ^% sot ^rsrr sitef r 1 ,* m%f % <rft& raft 
s# 11 is. u 

1 

^§r ^Tfcft i gdkr ^ tot ar s§r &rr snf|*lr Isi^rt Star sssgfsrrart iR 5 ^ SPS^l I e?T g<CT, ^ spg 5! «!$, q^ Sfctf 3 f^^ q?r I "sfe f^ft *ft w ^%r *a%$\ 1 1 «rpw $g trcgijr |jr $r wwar ate 35? I ti ^l u ( 5sr§ sifaftay «*sj sik ferrotfto qicr 1 1 ) f ^crrc $sr$ m* w& <rc, g 5 ^ ^w ^ar 3H5»rri$ |9 *ft eft 
*5f <*?ar, Srr «spe*irc ^t fee n$ wr «% it ^ 11 
^T^ I Sff^R *?R 3^ W& ^ qft *W I, ^T t*ai3f ^ 


kH 1 ? 
§?rc 
m- <m$®§j ii \* H 
g@[for! gfe qf |cT arc srerr weft fa* for 

arm, w tr*ti ifefter sifc crart 1$ *rsrasftf $r sre^r 

% ^— *\3 ^n^ ^ 
*ft 
*reft sfRnsj: H V\ ii ctlf^ ?f ell §?§£ fifr 


*ra & sik ?! tilf wit ^ to© ^ <!3ft}isifipr ^?T 

wbifa % H^r ter oftn <«5ft fe§<ft f , erf $5 eft* 
m*ww v& 3t& % $ sfar K, jr ^t t «fa gsratftStf W ti^^N ^T <JR^ 
<#3 & *n*Prg snraq; ll v II srarc ^r$r m^r ir *»r n R* 11 

rww^wW; i 
mm g»T 5tw, wr fo*rr u v ll 

gro xjo ho — ^« $c^o g^irni? Whf ^ *fift t $ HWT 

tSW& 


fcwm wpi sftRii \° 

> 

*W5p> ft mm fcnpan toffcf t i * qrera* — " ssnra: | s» 


srsir <$ arc sfe *rs srsft £3 & grc ?rs? % srwr n 3 u 
firgi-r ?s% sre safer, mt*?s «nk f^t, ?g$r 3if 

5S$r trcrsf srfecr gtf W* 3 %m$ \\ * i* tfnunt wg* «wfe ««!«* i a*f stf §g?rr* sft 2Kt ra 3 wif 5?^2 3rr$, &r $f 53- *- * ura 3ft llr s{t g# 3i3 §\ §Sf 9% s«m £1 qr, erar % sum 
g??ft f 11 s 11 ^- » qisi^ — ' ' §rqsf3f errs 1 " TO 


# I a* at I aa iasa"* || ffs § 3a *Rraf %iarcnrc « ftn» tft i « i 4 

i 

s ^ sift: ^^ferro 11 ?o n . 


feaft § fe^ ) && wn ir fi& J i<> \\ *tf <3§3 I TOT faR t mPr ^OTB II H II ^ ^|^ 55JTR5ft^ Sg ^m% gj^ty ^ f^K few toto$^ ^rasfiRpp: l 

^qflfrrafa ^rt ifami II n ii * qrei?»rt— " *tara<Mfcnc?n i" t qraraft— *• afar I " fining* mt * *^ 

w^ jOcm^T * g ft ft^Rr: $<?t I 

v era? ^ & ift i ft 3r 3?%srr # 5* ^ *r^sf % 

sfr ^rcPra^r 1 s^fcr *rft$fif ii ?\? ii • srew $ stir ii t« II « <? Tfflt * ft ^5T ft S^fifSTW I wife screr $ 3f aN* <rcs % <ag r $ gsr wntf $T *$ ^ stct i ,$! $* * g$ *a ajgtf *r wsft wft t^r §w srife** « lk ii 

soft *rapFT ft ^T5 5'WW'I ^ I 

<fiet $&b irtRr * ftsfer wmm ii, « il * * k^« 
$ gi| ^ ff& jqfi< <?fa ^ | ^H>t g^ 5§j ftr^clf *$ 5s _ -^ ^ 


qftw^sfer otto *R*sKMJI ?^ U w^QfoiFM Spfrr srrfft: 
otto ^?«fri^R^r m <it s<H !i ?<? II srra^g ggnw sft % <re>f sik sif 5?V ?tet ssrr gar ^?#rcRt #ifow g^rtf^: I 
5<t 3tt wift stfra 3^ u U tt 
finrgwi: gif: *$k %$% fa$fRn^$ <fri$r: i 
"•»C ^ ^ure, sm jjf^ $ <& g^, «r^Y qft flfsraf, sot srcf qt^sff $ ««w *^t asft 3^ft safest 1^1 1 *tai(|, §raft 

■ $qram <ra*crer ^t^w ?*sjra: il w u stbrb wh: #f, sisRfi %k «fas sf5?r gam* at %r ?«^ fc 
£#, *cf$ to* forer * wra fcngwsrsft &&$ % 

^ott §mfar?: rift <impn lifts ii v\ n 
sot cis^f s^ro^m^^ n ^ u l\§ $r5<$KUi% o 
3*r$ ^r as sfc $ii§f git 5iRa «*5r m& (TO fiftra 

Htcrr^O ftvlr sRrarft, *?fo $t^fo ^c%«^ f 1 * 

i5 ¥ft rTOSarr Oft $T_ Ofe 3 r»fe»»r S-* ^ ^- =~. 3Ct ti » xjr p| ^ $<n ft, * m fc T § m «t wft 
m Wt §<* ft,,»ft pj^ftsi^ ^,3ffoW*S 3ft % 

gpm gft grey %r, tvifar vprI.0, cfr g*tr 
* 


f^rrsr: ^: ^ 

¥3 S«jremR % <*rc grc, set j^ % fpft wit §f, att 
53m* sft sir gw sfar? & % feft sraseifercr |r tot i **ft for *f asreft sf "js? sra* ggnrresft %fm <mq5r«rr 

II v tt 11 SSI* <T§? ^7 5T5I<ft ft t^ ^ ggflfW 3ft §!^ «Ht 

t%llu«ll 


«sar 3>rw I ^r wt" wta: % sr^ <rc *ft *i% srfsr 5^ *$ arenrar 1 $ for w I f%, w w «i«ra<i «k* wft- ^rsrr § m *# i 1 fag g$ 3r # $3 w «fl tf *tf 9 B 3* II 

1 1 ---- — — - ■■- -~*~— ^ k\n grarcft vm tift *f$ ?%?£ wm to \\ \% ii 

tfk to^tpfi toot *r #rc: n 3$ n §$ at ^sr are qf m I, j*r?f? for «f §? qs qqf *&. £\ 
smr sjfanr^ sft % q^n=r % g^ ^ ^ ?$& ggg[ ? srar 3ft q^q mm %m %\ . |sr e* g?cf% smq § 
*^*^i^**tarart foster sit*'* W sfa i$ for % on kit *ft $ *ot, ^fefgr 
fesTC % 9HIJI 3& ^qt % qW q* I! So 11 * ^fnj $ *rc qr^ ^^ g*: *iqft i) *\ h 

l^mt tot w% w^rero^ i fsiqr i ffcc ' rw 3«i ?: ?^ q* ^^%r srar qreqj qit qV 
f^raii qf r II h^ ii 

Harare §3ffR sft %arw5it! ^wraw^ tt^r^, 5/r; *Rmf % 3Jg& arc ffTTr^r ll v\ ll 

fl Sifter WT*sta: 
<? 


grsiif $r *rrc srf r $r ^ zft i w *wq 5 ^ q 3 ^ «** srfjr qft «rq2 ffosr *# tff, ««i% srsr ww asqft fot 
§rm ir ^ *ft ; tat fo, famfJ arn sre*r%cr jwi^rafk ^1 qft irai I a «a ll g^rorae wfewra? m qjtr g?nr i qgnilig: e$ # 3hWlTO<fl **fT $fc ITOfaK I c ? 

vftm fosc ft aft % s^ara sft ^sifter |* f *s mfr ^ oft |9, jr d w&i ^vfer $r. fren£ 
«A 11 u f% g swrGW 3 %&qft3 HFBffi^ I *%i *wi ijjn ?RN5R?f ^ li * ii 

^ % INTO ft, $ 5T? W ^ftsS TRT^f! $OT 

3 sik srfss ?Rrtq sot ft ir a 
^t cimwHhci s^gr ^twr fcftt I *L 2» <* % • c TO$f&: #ra: Shf grfinttM^n 3 ll sirc** gk *t^st ir mx ^mrr, §rcr «r «w sgr wt sft its 
^mrr|ii^n 

3re*m?fo TOsftqpw t4i«m»tt» mt 11 s 11 * pwffotf— serais I ( nt° ) 1 ( 3rk ) i?f % sr m *£ % for <rft?w *ro st straw 

WT *RW ^^ ^ft$tlrPTi II H II 
fotf^ a srflc^i srar *tt wh: g# sfe? snsr q^ , In £i$r wsft «lf% gar srcrr tit at ^foer 1 1 mi $r TO JRflpR?5C flfojfift <te i 

TflRBIS SfTCT IwlK TfFKftt II 5 II 

^$t fenJi^j ^wr sit «^jft 3ft srcifcff q? ( ??r 

tjal <rc ) $il aft ii $ » 

STS^ SK <TC ^ 5ir3 sft'l fSfcf * ft, ^5? $ SSIfflf %T |^ 
^ II V9 II 

m^ if^it H'^flw RQ*i«m I 

qgfr $ sjtr l»rera; 53*ir sit $J?a fqw$ si^cr % 

vt nt sir g| 1 «5*a $ w 3 to smr 11 «? ll I m . s^t^ A 1% i^RWfif TOHTOfirah^U ^ U V 
V foe 3 «rsrak w<i? to? § a$re qs ^ qi wk ^rsma I 
I 

1 

1 
f arm, 355ft TOasR^t 3$ *ft* gfem* grew % *< 

STSfHt IKo u - 

^pT%: piiN WH *FPf tffill ? ? 

supTsft sSfc jgmsft % srcf #t srcrmi II U II . 
4 iftn%ciNr * w q?mtafa ^ 1 • • 

*rc<fer sot dwr ^ <wrcn 11. ?* II 
5^itt^ qftw «^»rift^T *to I ' * to^t farrcrai ^nfam w %* ft 1 
Phct^t ^ wm wr ,*Nr ft' 11. ?» * .» .,','« ™fe in* «mN#r * f 5RFSWT f *WT fqp^^T CTRRHI -?H i zqntwt 3?# *&*$§, srasif, $&*%, g^ftre, ■»' r ' s> fa$w *m% ii%$ % ?<<£% i) \'i, ii ^ ii Wi ** ii C ^ff^T RWT^n ftr^qoi^* sift i • 

OTTO 55^er <ft[f lft5W^: I! K II • off jg^ fawft ^ *" T ^ * ^ * ¥ ^ r ^ %r WW cm zvsn u l® II 

* * * » 

5* 83 Wfift $T 3T5?f «<, 5g«W eft 35^7 tr^RRT *ieror$ ^3 $atnrc ft^rsr g^ wrc.8, sfrr <jft$f w, ll V > 
a«tw^— a^njf^^aw 1 kW * i^c^nilr 
■i . r\ ff > , , i , , , , 5!^TT4III 1° II snpft ^ % 5im smr, %gptm *ft ^% at?: % *m, 
5faw$idito *ta *rcsr^ 
(l^oH sranftfat srOh: wis |tor: n H? 

CT tit sourer qrr, srfcr %iren: **&, ^T5rT& $t 3*5 

^1#TO^I » « |tor: ii ^ ll a^rgrcT smr 3>r, q?R*sr sr^ sots sft. j$e sr: 
I*ft *rc n gfferr §a §■ ll \\ 3Tft 3>is 


^fo 
^fiuin ^raHirfecr §fr are* $r it ^ u 

ft$p?ti)<n3§ 
sjf gg>r- ' ♦ Sift 


II *8 11 * ratfat— u jm^ 5jgr^ i » f cms!??!*— »» 
*ra* gs 5= ^* ** a^K wft, m^ to* fe^f %'«nsr 

Rail 
ypRfoir ift «Ri «n«n?r % gs «* fas 

- *Mr gg^t ^> KisraRf torj^ i 


TOro $ot fegr fagjt ^: g»5 * $ fe sw fog* 


a^ $r *rnc *r fe*t w ml g? %rf, gjm 3 ^^r fa 

^Icr 5ft feprf srref tirc % grfgr § fine w:, fee $ sre £r& snrfcif <rc & sft% ^ re a> sir, wrf tor % <?rfiR> ^Rfdnit 1 
ftf^ wnF*T<H*K^ i h k<**i st: ir<s ii ? qrfp«Hfa%5ta: I ( w> ) 

err© <jo go— ^k w§ 
frr , for, wr, ^rtf, «fe «W wft «** *8* «* 

$ Off t W WtBft f^ O'W * ^ <* lUqB 

H#^# «!8Wt ?°IHT **C TO TO ! 

fsra gsrc srfst^f , «« «k sim <gs $r asrd ^ 
qtf srara, «* ssrc sggra sit row tr*# %r arci snca 
3$ arena ir*h 1 I 
ireft, qg mml % w& mt 4k «# §|* $ *i 

«rq^ft«ftil^oQ 

%%m tost ^rafa isfcCT i 

3fi$ 5 W< ^ ftfS< w » ^t Jl 
firers«K wsr^sft ^r f^s^Tg^ $r*ren fararsr, 

3# sran: Jisrasft sr?n% 55ml 3ft ^ sifrgft $* ® m 

wx m; m mm 11 \\ 11 • qiSTCjS— " *K$W* " 1 wmT %mm fircg: n & n 

«wft II ^ II ft^fM^S ^ r>C ^mT"u^^q<nrc: 1 1 \ 1 1 1 *rt crcs, ^raisr $r *<?$? $Kcrr §*?r, g^ srnr i srg r $ srcf 3 *Rrsrf % sisftstf *ft $r *r 3»*, ^ficr siflr *ref sft<: 
a^Jijn ^aft srm II \\ a 


<3f igO St fc «c, sswrar % srara £rc jtc? d suras' % ^rear swt, aiflrcm* §*r ii *a 


M* . s^c^rnil: J 
1 ^ 3?a s§ *i& srnsni? ^ 5^15 £r «wi Urc swat -vC ^ 33 ^m srft^srKft ^ ?t^? mr §t, $5 s| 
*\m.m i sqqgr tot % wmr ras |, rogr *£ |, WOT SIR? * «i*tr §? |, s^r ^ | } WQgr |, Iff 1 

ft WB Strain c *TO TO^diHH^ ) 
^RfiKTO jot?: i 1 ^ 1 1 

3* at tar srr* <n?ar | fc, drcgftaff, w % OT, Sral % *roir «c» snsr *?fc *p got *!$ ssr sft 1 ggiT^RF'sri: stye 
3irqr 5 11 ^vs 11 


srrar g iU* 11 / 

' arfipifi *# *fa f* ^fecf srf 15ft % ssai «w g| • ^^fatgp? srf^ii tf° 11 \ ftfte— 3Rlfowt ( tfo ) fcko faro d ^ 4 $rc ftaw 4 » *• « 

ft «ftW %H3ct gjwi* | 

tot ^: 
1P9 <pjr tow g#n ll *? H 

9nt crftaa % wififer «n«r tot sitar £t n* I f «r srca %T5f I55f TOOT II 8 ? II 
I^HRr^cTT 8T 
«pp mrota ^fT 11 w 11 3a «w 3?% *ft srar § firct |t, sf gf qprftff ^ OT15T & cTC? 5TR qi^ 5T«ft- II «R II 
r 3 #OTFifiro«ro?Hrt *g*<issrcr: to w\ c 55$ 3f T ^ppmnm: w qw s% §<* 5Tf Tcri^ *ig$? sra^ft £«* *?k &<«5 *£g> ^ i w??Tfcf srenrfkr srru *r W «nr $?: srafft gi m J» .. -. «s. ^ «*s 
imnw«l 53m* 5ft $r ^ft d srre qffr, sfcft f%, ferasft % %<T § 519 sfoft sir qf eft* | ll «^ 11 


«*, qqqir^r «sfa sgwm sft sire* §* n ay q 


ssr wPf ssrcRt srsrafr & $5 it ir sire firarsr tst sfif, sswt ^rt §r*rr ft, Sat fc, firatf am rafer ran*- «reftsr ^f ^ imV 1 11 y* » m I n^mt ttwti 5ft gg?r a *i^*ff 5&r esrc src, sgcf 
jr arcr sfaro^s; eft $ tr qf xr *j*t II a* n a 3T3RP ^fas *vr *vp «*% 5& 11 «vS II 
* ^ffgtf * f ^ I5^si5ft «$rsfir ^gara sit £wt Sir «ra 
1* 1! tfc II 

3$ $r *reg g| ^, siczr^cr fairer w u «a ii 
* 
sgm;r sft % t^ id sra«$ 4 ft, *?s sreuc* $T5m% 

il Sto 11 

ipift s#f ififcr ^r 

«Pj: lit «JMcWg5TOTH II H? 11 
> sissr go: 11 u ^ 11 
g«^SBOT $r gfcnref an g*r prr 1 # ^^ipS* wf: # » TORT *yfi htot fP?fN «wjj[««ft tow I 

v wwt f 3? ^ *fcr & fffrasft *fo% ?gnw sft 
WW* fe ^ WW pittf II * * w ^rarccs srerat |£ sik fearer 5ff r %r <ror «?mfcr ^rasf 
wi* ft^r $* ss* sft fk q-^ §ft **t fesr §fr srfr $r 


^^3 STO If, 3*T HTO f*5 TOSqitPt £&%t «* aw 33? (r &m% % . fire rare ^rsr ^ai 
wit sr 11 s H sto % ^i^ff $rtr ^?r ^f 5R tor* 1 ift* § wfor sto 3^ gsqf % *ft art srsjii If sik sKte ff 5TW, S33R? if *ft §313*7 «* 9& f »* 8 j *i*iwi*f wfait * Jenifer «flf f^ i f <T$57gn?n SIT: $<$<!( 


sR$$;ft $?? qrrcr ft | II i \\ 

fag &r w?ft wra 3T^qr<g«%r ifrrgsrer §&ft m& mm | ? §§ 5«r jwrsft S^«r #>r, #ft srr^ft wotV tffgsrft Stmr 
C« ^ ? &«%, star *ft wft w* !T *, 5*<gr srear sreft sifc ssra*- 
sra ft wqft ^rft $r aft *s s* <smr wqgr swft «r 
erar viwr s>ra fern? srsrr 11 * n 

?$ %*m fm ?5fT ^grorof fir wriH i e* . e Wife if? 15 STPft «ft Stfi 5Ff T 3T5T «PTT 3f STcft star sft vt tos ft tot ir «wt ftfti3ft wirnraRw srmt $r wff ft ftir? srcrr if $ ii * C «wr ft <?S<ct s ff * rtar qfafirar n ?© H fas sro % fifr *<rar «w ssim srft w ir »wr i sr t 5rfT sierra ww 3ft star *** wr t «b1 ii* i to§ 

t#v . <? 
fsif h% *r$ t%, 5f r $r srsrrar 3$ wgsft sw $r, 

i 

^f^f sft^r: *rcf wftw g# II ^ li ^H iTT^H ^ II <? /s C ? SfFISFTTCtT *Wtfa TO fc$ II t\ II 
% *lft 3TOH> J?FH«¥K> % 3JI?# ?T5 3ST £T5TF I, & g$ q$ q* srqfir sror aim ^^n ate; sire qf m | u \% ^rosr *f §^ qf^, sjqgr ^sirsft srasrcf ir sjqjfr 


3$ fir sffatrT sre% *rarr $*| %£$&: A ^ *k C f 3T ST P^^T ^IW^^Tqt^T II ?H ii Ik ii isaosgw: wn St st\s- «rt ate— §r S% ^i^r % m%sEr Jf «*r, ssr&r%ife w 
gfcrw $* % i^srai far it \i n 

Prog iw«^wr#wP#RPi I 'f^wfa qsmiarar tffai * xfm n ?vs it *T3rfas¥ire srofa ^rgm §i fro* |, §r &r*if ir *sn*Hff % afar §t, star «*ft wr 5?r sft II ^ ii 
jrcsr & 5F^i*«isr sfer gate rit jit sifcrit ii \* ii 


j ^?rioiiR— i^nwwfwft *kk* ' &w<*H$ srffe s^srr§% $r Jinrr d srft us te?^ arc* ^Rja?cIF1 & tfflcr d 5TWf^ u ^ c c J 


stctj few 5**J §fr sewmti sik *rs$ $r*$ 
*<cr prr |, ?€ &rc> 5?r mw? s^ct i $r*r sft §3 srarfSar sratsr *h ^ *ft $pr sr im II Rill foftra sran*: % $» $§* 5ft ^ft«r *it ^ <r? 3*, ^ «*f ; aer err % *§k ttR$t «& n ^ ii 

I 

* HfiRfa wwlf *Tte1 sr^ ii ^ li fe ^ tfr ir s*err | fo, srgff $T*i?rr sik $WW mft stm^t ?uq^ wfasrcmfrqrrsrc % swig % <#r §*fo sren^ir ii ^ » 

^Tf^ftsm <rt $R*#r wra: ti Htf ll 

fe: sjjjst sisresft 9nfew sftanwssE aft $t q^r ft sfrr m$ mfanmi & gsfticr |, sr&^s? *# *»* s^ar ii ^y ti <«mR& J *R J Sc j( $ nsf wronft fan gsfc * ^F«lf ^Jflfetf TOf^FTTO^ 1 1 V\ ra t ll ** ll vi 

sft ^??t(? atal wr^lf sit ^crr | ark sftaraR^ *ft qit sno^r |, srsrr ^ i§ ?rs trot 11 ^ 11 

TO <UH«MlM TOT sntsapR I 

3 ^fif ^T^JP $W*f? W^ft II *\s II 

snwfta wia %, as fat f aj $ $t sffl srsrwr, m Sr gat 
star ir fes asr* w» wft 11 *s ll wft sit #r src. ®fora Ct 1$ sik m gt jot ««^r 

«i« cam* man *fe 1 

srfq *n ftst^i 1 wifir. sw^ft ll ^ 11 1 I 
o l^nft slat sft mfr aqcaw?, ?rcr«ronr ?tkit srq% qfa *f 
^, teg srfsr srair ^ crar s$ar n ^ n SPOT ^FflETC ^TTO?IT q^RI^ n 3° il 
S3*re3ft ssto* stored vrffagr §! %ra *t c ^lr $i w m ^ f| iqjrar I ft* ^Nf *t few!, gTO, & ** «wir cc anr *t £* «fa rer tetmsr *rar «fa » 13d q*r ^ *^! arret «*$, fo§ Sm%^ ^ f W ar* ^ai- 
re?, en* $t »T 3T5IT U ** II 
TOKtW: ST: . ^ 


*fo 3#Rl ( Strcqjf ) $ 3q??g> gF?Af % §*, JR ff* ^P" J»^5T |cc I) ty va i stork TTSTgm firf^rr i 

*fewww tfir ww II *H II 

53*rrc sft srt jt^toi <j^r fwt i fe star sft $t* srqsft w fasrc feu a ^ ii 

§?5*STO3 *CT I^Wgf S»f fCF gSTT I * aasgi sit© *i° s° 
sran*r$* %raf%, ttm! J?Q«?.r sterol 5> ^cr ^ t$r i ll t il 


$ITO3 ^t$: *ktos qftsnq% I 

<rofo <rc4tar ^wiih m&n ii 3 ii l ?S ^ % ^TSn 3 ?&& g*it *ST<& 
( q^fa ; d> ^fc* g^n: '*& *sr 333 5^ ^r 38I13F spf **f cTT ? 11 ^ « 
si^ sffam*?^ 3ft sret stuff % sriig^ 3fr > 
i\m \\ a ll 

3?r<?T tot RsbR^^r *?irjf*: 
*tf#CiWKsr <m ^gfn^r ii mi 33% §ra *m 3*ra thsc fr, s?a: g«%t Iter t *qrc 9»**r 

gtft^ u * « * IKlfgt— " ^^II^^E^l 1 " 4 wspmw *?«?: k(% <n#tft<f to* srfstf Is^fl^ l fara ^ri^qr wqjwra^ II $ 11 
%$t ! sftemsr^ sft wr* wk ^rr«r€f ^ star & wc 

mm sft wt t^hPHRi^ 1 1 <f 1 1 

«n^m ffl^iHtefafo II ^ II 


\ k§a 
IwnwBw sffaT ft*rcra$: g^J i ^pi^Faft^l^Mftsr *?igft: \\u\\ 


3Nr f<*f & ?R3 sn* qr^f a ^i ^i^^ few fa* 
gft «ng«ff % writer hr! 35 qsfa sjqft $3 3t& f q: ^ 
w^ & *tmm % f*rc% In for $53 £r sgT sir, wnff 
«ria warn ^ ^ ^ vfr* sfr srf^i! s$ ^ *fif ; sflftJr 
swwrst 5j^ for sir* trscrr ^r ? jrtsff re<r Ti*r $* <st 

mil 
^^pR^RKTO||iR ft^ * TO^ft^J Wspftaf^J n \$ 

se% 3W* % g| «,f ^ re $ ^ f ^ ^ 3^ ^ 

brI <j& src %r gsn 33ft p ^t |r 1 *& m sr- swisr $r $^ jre # forsrra tr^nrsir uref reajfinc ^ 5TII w ti ' <s * 


» qrsw*— >* qg?r: j' " TOl^WBifj U& srtqar |«jt «r srra rear sir 1 ^rft gt^ff 3 snr ^15 srccrr sir, as gra§ for m^ ftsssrar, *n*f q&r g?f5<r sirr to §r a ?a 11 


5^? st # 5??<rft sfa, sir ot ?? *??: <rarcrc <| *>, for aR q§ar sir, tr* vh $fa ft to st 1 $ft 55 
si^a sp^rcns §5* § ««tir spr> n^ Q^tsit &, for 
arc qfcir sir hr? s&r «iRRfssrcr It tl w 11 * 1^ <: 


&sr % ©st? tfr ?rcs sr^ tsirsq&rss <Kf § for 
q^crr sir, jtr"! q&r Ti5Rr srmar tr » ^^ srrsTOrcff 
g&| fed fr br"! 3S *fe sra% sbp^c $r 2?&?r «<c, 

srar ( v awt ft ) to tr ii U ii $% *rsm#sf: #*ra 3f&^f: f so 
HIHIWIRft^ ^ft^^R^II ?£ II erf g| fercf, ^tgsr q^iwftraror sr% arf, gjsreraf , ssrarcr ^ foftsr aw* <& ' $sft §f srawil § o% q&r <g§ sifc ajfae? «w i ss q* srgor % 3*f ft wfc ^ 
3H q&T q* 3Fh> «t«T % ¥fi^ *5T <d£ ft I ftrefisff 3$ g£iS q^ *fi 1 jrsf§r, s^r, *iwsisf , ferc ?ik sot sh mm 


^iBtyt^m#5r ^r?|^^ir^^ I R ° 
^ fe ^ ft i ^rm % *r? % *Sgr *rd w: qf ft srat 


3«r q* & q*rr *§5r sirc srsr ?# mt& ft a ^° 11 ■\_ m* ^TSTCsfe ^wpt «ft ^ as sifts srttw; «rfe % 3W* 

^ ^ 1 wife tftara* aft & f^ tf «^ w#* 

^k *STqfo§C €# 3> ^R«JT * SgcF q$5F ft (l R?. II / . _._n_. tvC 


% wrens % |s ^ ^ ^jc |r «pjf sife $b» ^<ft g$ *fl% 
fa: qff 11 ^ ti * qispa^ — '* isqiwa: 1 " T573fT3T: $U?: k^\9 h tow ^ «n* iwntfb I 

33 q&TCT3 eye g? W 53RR 5ft % STOW *tffc ^?WT «#w mil #6 retf <ff?kw 1 

, q$ mux tfti ffiwfiftfmi 11 w 11 p *wr ^ !#: srftRR§ro^[ II H$ il mfiiraf % srtanrc § *rw Jwrita si*? srcar ra^qei^ ^jmt *f srar *rar ii ^ il zm snrca ft®* wk f^r gjfal sn sfl% foe q| 53m* sft *t sf graft % %*t ^r wrf TOf w, ftfor if ^f^nfi^RRT sm^l^^jjfujK I) ^S; II ^ ir *& i n sssr q^r %r ire, 3335?: shot « srr 


tel^Tl^^fqiaTO^T IU? II flft g^ & | 5^? £ fog*, ^ 7?T) q^ ^ ggj $qf. ^ H U II > If 

1 sqfg^r— ^3-^ 5r ^^q. , ( fqo ) ^ ^ I5 q ; -.jjjt WK I ( fe» ) I 
1 * 35? •tfTcwg $r tfffcr %® sik sft ire* sk, siito 


*f *ror *mr ii 3R 11 ^ il w*w *roi *?ra: *r *np toto I ^ww^regcyrer *% sft: 11 ?« 11 
# c aaqsp: m: # 


f 9? 1 1 3* s^tf ragtf I, 5^g sftr sot 3^3 Ib til 

tUw<HWti4 'snstafWMfe^ 1 1 r 1 1 


TOaii«wiiWS ^gftrftrcisp^ i ^ *- — — i^pf ^F^sil^^q^f^ I \\ 1 1 y g nr5|f erSlr I gffc g^irr qft fror wft sitasr srsr § g? 1$ t gaf, *rt, sik *I«*t v^\ ^$ §s seto $ 
OTfin 

5U3 ft II tf 11 

sr% {t sra gt sik <srcft *^f a qr^f *Ht5pT!?i if ^%m 

mm are £1 sifc ^af crsar q4 ^iflcr sirarawsr % % 
rr! qpsir sra Iff II v ii p nsrag^rtf iW3* afar* ^gmsrsft &?8gicf% 
mm i^, swrc sr*Rr if g& «n^ ft tl I H 

%m Sffe wflwT, fl^, JTSffe ^T ^ Slfo ?t ^T ^ <? f gf qf^qT srrenraf «r drarmn* f r *$ ft II vs h 

sn^?*r tow ^^qr ^ 3frik I u 1 1 i mfifiwfotflB^F'raMSfiwta ' ( V° J * W^—^i- l^r I ( *» • ) totf* gi3«rt % tffcrc *&*ft 5R»s 3»sft sra^s $, m*VR *f *&$m 

«Kt <fl£ SIR <^i «P I! 5 II 
wrist 9 m% m cR5 sr^if %r ?fn£ <ki^ ^ w 

ft *| §■ »Uo 11 


3OT*ITO rit^tt: §3*b*fa HPT^ I 
strasamrs ^f: k\s^ ^ »<*«> §^I":ate*t a*« *t fc? § row to* srtlr 1 5r*3*rc- siraa feirsff * afinsrfSfcr pn a u 11 1« II < * II H^I^I qpT fa^R*rsnsra: I 

q fa gft <n^ q? sfpc % m% %% strcas qs, srq^ f^ftqr % ftrsT^ % faq srrerfqff |r, sir qf% it i§ Ii 


<* 53ffpr sftqsri ^sik siq^ q^sft flsn *t $1 ^ § asfhtf # sss^r tow. it %& 

m%$ mmqmum w&\ rar q^ar sir \ ?i%wnz % srrcafr qrc Sft JT^rsft h ^ h <? 

15 stctpt; sen ^spt^to i 


3t fcff ^t *T3?5r sft cr? » \t\\ 
c ( ^ 


** c T3T5T qft ^ Igqpf 3ft $ft 5T3R ^T TO ^TT I 31? ^ i 


m smi %r 3iq% qra ^t ^^r— *sir$r% ^ ra, §5Brw «ft «sr a^K % 3TERr «m to 3>c s*& li ^ i 

I saqsjrci: mi *«k 


nj% % gjqft efw ^ scssr *r go; fta ?ft ssr srasr< ^ ncfsrr s $?3 1 55RR 3ft £K> g a raff sik srrstf % $$& c 


$ te TT^rmg ot tot k «gsPwK I u $ 1 1 

scramta *?tow swifts *nro: i 
ftftwssftt to t#f *w: ll r* li *qf gficnrssrar ginsir^f *r ftsritt&lfsro nsrc qsnft gwsif *f *fl ll 5<*r w^ waft f ll *» ll TTcf 5FR ^Sl 
^ETCSpTOffi^ ^N. H * c » - 4 qtstpat — H gfirfear 


3PT § «& SIT *| I II ^ II 


5§jtr sft % t*?m $ % 3? gw sro srrt m sr| jr *& 1 35 qforarc 3?k Inccra ^gunr sft 1 1 ^ 1 1 

ww^^^t ^ <rfafti& 11 3° 11 

5Wft fll^msr % fa®K q*, fsm tft sjgcT % $f Slit 

*, «nw ^ qf i QffR 5rt (fa |i, 5rr*T!5 it, <Nr 
«2«?g?f «} TOW#B <tifo«3g OTT^f}?* Wti 

^r<5^ « ^o « ** 11 

53m* 5ft ^r fc <p; I crga jrarar |n 11 ^ h S3RR *ft %r § 5i5f^ sircr g«ar ?nr, § g«r $ sa- fer sm gn wfc q>sf 4c «tf sft #$ srr «t, u n 


*?r§£r $r it 3.« ii 

aw 5^T5r 5if^ $r swum foir 1 sra %ft\ $t sawsr 

at «t gqtai $*> crar sifa grc\f ^ aft a^r srasr fer 

II *k It 

sgr tffift ftm^: tfWr ri^ph i 

ftWF? ? f#T BflSfT qiRRJ §33 ll ^ ll a^srcrc Sspror sft Sr s* 513 $ star sft $ ?^ ^r 

*w tr*^ ii ^* ii 

'Wft^ ^1W #3^T flfacfil I 

' ^m hs hI^ W WRPwfw. II \* II ' 

wJ^to * wrote 3**jfa 3 ar 12 wk sw wftf 


-&&* ^^sm% ( » 5$rasnfe*»T ^ 1st rf qr^ sftcrr $? f ^t i grasft w^rsft wft $r g^t flqgi srafesf firgg* *ff ii v* ii c 


% bb» W gron fe& 1^ "^ I 35* s;# 1 sifc sikrc 
g?S[ 3ft % ?5[r % fe^f sftjfiiscr f i ^qqrr^r 3^3 grea % sre> »pft 1 sik s*$r sifts m«§5r g^arr £t isr 1 1 % *tat $%sft gtf ^ft "I i 33% 3$i sft erar m 'itft 
u U' i» fow m^: g? gf^rr *cito to ll s 
$^F^t 7j^r^% TT^F^r qfr^r; l 

^p fefofosro^* srffa#?r *n<£ ll » ? ii 

35* Ucfe sft ii a* ii s S5t5(?ar— feta? ^for I ( *it» ; * qiSFctf— - " *»r " i SHT^W: Spf: ^ #*|f^^»rar: *t%w ^^m I 


arf^TONfa $F^[ft 5fr%s^: 11 sh ti §t£ $t? 3»fir$^ 1^*1 $r ^rst w: srswrr sris * «^ «$r i %r? %t% srqjft ore* f |f *r zr m ^sm^ 

5^ $ *m* ^faster % sgajSTTilT, ^cTftsftc 

qsf crferc ir ^ sgm* sr> $t f% aft 11 u\ 11 gta m*tf $ #s IS 1* 3?f ? ^ 5g^R sft & ir srara sre* 
355 II «* II 1 ; 3\r 5« ^ ^ff *35 ^r sifa *ft sifc fa* srfsr «?: 
^ns sift H «>H 
* qi3i??tf — ft wiifwn^l " 5u;o 
TO ! ®®$ w* wnfcpft *fe w w wir I \ 
TO ! 9P5W srsr «fa to g^rr %? ! wz fit § p* *wr- 

fesft «sft ?rnq# star $r §qr srrir St li «* II f?5^T ^RFffir ^!$3FK 4r{ sftdlft^W^ I 3? 3| slflmr qfft ^Tcf I T%, sftcTT $ T%5JTIT & SctJST 


c ^k ^ifif siren storer *reror *r i 

^p toot: «l fawsropin (i w n ^ f5ri*3 §jRr toS «r i stctj ^3 ^m &rf %gnvn sft sft sjk go wa Is *?$r ii a* ii s$ a sqrerorei f^tfsrft %wfo$w \\\ o ! 


? - 
3*% ggf ts^ % as gg?r 1% i&r $r fsroi wqscf §wr- *rarc sinr <js^ s?m n * * fp^rora? w 9313*3? «?t g*r §wr 1 & UOTgW! ft& ♦ tow Pft: *jf #w* 'www 1 

as ««w ggffri^tf^ jtsto* srwrari tifaom qfc * fipsw « ti w w^pa rfw 6 «H 11 1 at If sjreft nw ^t qpra wi ft * 1 kM 
«S fV creri 3T s w<3: srotf ?to*: !I 3 
* 

o 3*5^ ^r ft, I ^»rg ! s? sr ^crmr^t ft, §?& *_. ..* « ^I^ 33$ SITO c^ST 3cfe ^FPCcTT | 11 ^ 11 ssmgjgu 2i5 eraser tTTPar wcftrfft «wra^ ?ff fsrs& s& fjpir % gr^, 5?TsrFr^r sxN&src^ S*KI1S|I 


am: sir %r5ft intf fcr wrq 9« # ^ % «g « * o 

W*T ftRHT ^ nmtt J^OTm (I % II aft *ft i % sifcrr fsft %r ste ^ ^: sn&m 5>t, $f^ 


\ iffam— n^sm i ( n> ) 
f \ tsot ft * *M ft^^farm^ I 

srtf sjra w *f m zzt fesr ar srefeicr § s?r i g$ t£R atsrar a??t sftr ^t^jfi firengsrttfB *®ft%® <m ii «, 11 Wft*I 3 ft 85 * ^^ TORPH li «. II 3H r*%te % Tt^m *R5 ^.T *£$ ^ ^ ^ fi«ra& f^rt ^fefRf <**$&* wn t i 

S^fir ^t irif w. mi<wft* I 

vk^^nd fiwiSftwnft $*** ***& f^^ wtf fe sesr q£ % am* sromrc fsnar, gar* §*»| Br k*« 
*x foe rer i siqSr fee % p>f 39$ gec t<sf, ^5 W- ftft vgtanA § gq&i asr* ^<" %** %r«iT — t 351 ! it $%m grar i, sRtfc 3^tf fcn q w^ ?ft m 1 11 1* ft U fl ^ « w ?fa ^P^rnf fore** q|T?'tr I 

3 few* q&r § sfm 3 sfe^r i *ft* sh wsr»re S 
ste %r wcS 3* i *rc 95 to 5*5 $r jot^t <??> n *« ll 

fed* TO*mai4*it g^r: . 

a«i 5 %T«t)WMK fort W&W I! ?H II 

il *kll 

TOFT ^r^^ *rffo*RfcW II ? $ II 
to i ll i$ 11 t # swsjtgr: snf: J«fc n&wvt toto fcftftir toto: 1 1 ? qqffe, tfanmr sft srctfcwsif 3 $b I «k ra % smrc qr^Kift 1 1 eg jj^wr jtarsr % ^ gsra era n i« u gjcr wrf qr, 3§ wft flj^rr few gik *?s fojrsr «r^f ' ^rt srarai wr 3N tRronfera: I srsrc «k gga ^ a*& s*-ft srrsr % *rear !r *mt *§r it h° 11 sgspp^ *r *l«ft wf it*iw 11 ^? II 

?rse*?crc ^ wiwTtTT §tot $t ^r 1 sgs % to ®ft 
it s*sr 3 ffi§l * ^ ^ ^ ,l ^ u **i 
SWT qgrr g$ fcawl » far 1 1 «w f gu«r «r 

sn&ft H ^ ii 

ws: ffwr *n§rfo: *r*m: ftro I 

§*s?r % ^tr ere* $r> 3f wm firitar i( wk OT 
itrf ra a^r pr q!h;r $t, ssras «m^ ^r |r *rarr sftc 

wpft* m TOT #raf *r <rc*<ro: II w II 

tot tfta? pr to? *ra*ta §*Kirct i 

tor srof ^ «ifin% ^torrt^ n ^ n a«rtt art? sffar $t §s ?:rgur s* & «rar 1 1 §r, 3f sfapra^" sit *ft wn&r§ *ftcrr% wgrsrorfa w^t 3TT3?TT II »5c || / ' *dtof % ww ww4 fif^ eft * * smr wi ^it tw ^ift^firo irs it * <rar*crt— V fe^r % i " srcqrsjntfj wh *«& ritam? srt Ir 8 e&g sirs 11 M « Q ^p»: §**rcr ^w I) \c II [• **•* *.# o erg ir ?ft jpr 5f gsir 5ira*rr ( ararg. 3. g*fc$r ^ 3ft ?S UtiRTOt OTjW95 WJflrfW 5WT «?^ 
5T»T% g^ 3#rr*K*$r? 5T^f fff^feef TOSH wfft, g$ far f src ftsrr gsrr 1 1 s*r* 15 ^ 1* 3f 3s Stosrar ft 


fee wrc t ff S <rafc SrrssrJrr ^rr ir nqr 1 <rc*g g^rr 

% ^ ?r*ta tf swf & vrar pr 3ik *ft srfSrc? 8^ g'str rer mfl g*sr ®r& s<* t^» ! w ( wr w^r 

firarr 1 qrs? a«s fe, ss sw 3ft wtw srcte wre § spew «* ferar B ^ 


sifareng zzm ftrfa? mi swig; i 

sraaft-g^f ¥l ^N ^ m 5pfi I! 3? 
a*T mrcw aftanre^ 5ft % star 5ft $r finmm » 33 ii 

§*ft *nr q^RT|T tosftq eft ^FTC I 

^N *n§ st^ftfir *ra#: sreffom 1 1 33 k 

*5TR3 sra snfimf ^ *rs I m% ! $5 5i* fcl asfcir * H » 


cT^cT^ If *15f 5ft qft cTCf $ft asft § KFEcTf § «^ smr i let erter 3 3rd ^rcrr §r fersft $ <re»f fesri f^3 i • 

m ifcr s* srr^r % Sf ^rcf m ^ awr i feg fo> 

^rr^r 3>t Sr$?r grsrr g$ sit ?r ^or t?t li *k n ' fe*r ^-ronfr | sik fsr^r w *ft ^S f?^r| fcrr 3S35T «rar ^fia | *n 515 $t*f tl ^9 ii 

$lfa *FIT «r*rcw jFforar *tfftre: I 

TO sftw S W favuwwftwi ll W ll * qrcpaS— " *m% I " **o 
3S!3> 3^ 3ft 5W15 ^?t| 3 3>$ sfe 3ft 3TC5TT srcft 33% grot «qf ?: pr 5^ *ht aft $ fsft 3?rm 1 fte^TSt^Sft «tw«?T^r5TR quit s?k * *tfi srg«t 
ft <rens area wp fesirsr stf* %t §?sr *rer Art 
Fc«m«vc g^(«KT^5ir feisr *f gsr: straws Sf sfsir 

> » qiSl^— 4 * HJJg 1 " sreqgis; sri: fo %&m sft ?r ¥ra^E feftsr *i%& 3r <?re ^ ejkt $ 
sit srsrr ii a* it 

<ri ^?n 3%i^ swuftfo? to. fos q* %% «Tf rgtf qsft |l «Tr, t^ qsr i *m ^f feq *ft, 
3 irasrlf * ^ ^ 5<> ®fr *f* ii a* n *i n ss 3$ s sp* $ snw ssraffirato fa sir eras n «« n 

M^S TOgrf g ^sfrfirrrem ii ^ ii 

si<k crrsft qss $rt «ft sissra wift gt 3ft sroS sir Ji55?facr srfe «s> or? gjismr *i & 1 1 a* 1 1 i 


5^ 
o*. «. 


§ ^jphtt s*re g3 8 <3Pt 3?n 39 giro 33% .roraftci ft {lI^HK^mm * TKfT^lt H3 ii v r mm \\ w. ll 

<5TS3^R I4$<&i ^w«*H^Ti.q^ ii K3 II . 4 
I ^ift^m^ f^rro^ iirl II W II 

mam to* «d! tost^st §& fol graft ser sgror 55ftcrr ^r g^r ^ew: tot f 133 ^5nw erertrf&gc «?k 38$ fa* % *TT5?1 if *£5T *tft || | I) ^ « 
' #OTaro(Nifi star *i#© R*raiq; 1 
1 


* ST W\ ^RRMf ^wrt ipft 1 1 V 1 1 §3r itfs ^ft grsft rik *s> i"ft srrcft grRfif f|*5ft $r to && % 1 *^rfsralf $ sfto 1st |l ark m nix. 3*$ g[rcr 3T# s<i# srtcft gS star $r 3fc ^srr 11 k«? H us 
^pRFTT fe*TIft <lfr*C f&F$ II H^ 11 cfRTT I, 1% d 3R-^ 3ft effT STCft 5fft SffcmSFSE 3ft est i^iT 3 qstat q? *rw 1 1 35 ms %nft sirou f%$ 

i iil*$U 

t C 


fe# «R5 $a <*ror 11 §0 u 

31 efr tow *rtf ^msff *rarf%r^ 1 

3* SJhmm[ 5ft *ft q$jfe«ft ^cTT Sft 5ft 
|3ir If 35ft srfcgs^ ^f <rc 1st pir sir a §1 11 
1 
1 4 * 


fo, is* if <*ro%e* ^ flssit qft:*&&rc § raiSrer Ji*sft siOT^rcr: mi k^sc 3T S toot srfc 3?qff r srtfr irer 9*; <rat «t ere ^ $ asresft tr -7^ aft?: rerur & few sr^f arr q|^f 
srsf ntar sit 1st %% *flf ll $« a otitis <sre1 iti *ng*ri Tftw ^ ii sh ii 
ssr srsrasft tost ^i^nr £r t® ^rterr 3ft ^ srg^ 
^m? *tr? ste fsr^r sik tr^f srf *f ^arsff ^r sfsf % s*» 

fifSRcrf <?$rfelf %<TT"Tf TOTO siwear it $ Brr^ ^srarr »* 3gcr sfga |r «T^r sik ^c ssrc ssrc ctt^ sr*ft i fiP3 sra ^^ wpft ^r % fsr^r g$ se toto sftraKt star sft § ^nw % W-? % 3sr *s g$ «njw ^r I ^ S$ «* ^ *** ■ < **$ §«?OT* 
L«i «&». B £$. 3r §t s^& g^ $ ffcr *it% $&tt n fc a .-> c 

i f rf* ^3^T TOW 'tfTOT c^ftSRJ I 

ppw w\ wvm ^ 1 1 \s o 1 1 " 

TOarsra ! srfta §<reft gfenrasg 5ft 3ft q*ft 3& 
W*f ^> fttf 3$ ? qfefT W3 I V# £rft«A4 *3 35j3ft sjgqfefo 5 ^ tot i stf qi<ft ! ^ atam tf *ftat^iim« 


STOT35W: SRT: fc*« %mm wp||i ^rofsft ^ *m 


<m ii *n II fkm *pft ^ sfsgw ?Rpw ii w ii 

g? s«& ?fa wk sfesr #gr arc, || Qtt I! 

sra slat 5ft $t HV& % fsr^ 5 few g^rr, sr ssti ski 
§r f®s\ A II It 1) 1 !H $5 ^ fegt ssf I ssr sot 
3?$ feral 3 3H g^tcRT tf qrf «* ! ii «k ii 

jsrerair nw ««fa$ grafts §rr«r^'5^^, s% 
s^r ftqr wk *ftS htot sss $5 «*. 9th wmgi $r ot- 

ott II «$ II * qisifa*— " *$m mw$ ? I " Mfe 
^ $^ 5f»fV — § %Z ^ SOT* "TOSfiift f ^ ^ * ipl W *rar 1 1 g*?£ *s$ §r sfawra: sik n«ri wr rife 1 1I ws 11 mn srtr ^$s tfftrai ft $ft*# i 

<sroft I 33 5ft mv to ?5ii Bra ftirc ^ 
star % fe: «pir $£# ? aqpsarc % m feu! iwsr w mrasft vm %i\\$* H 


y to? sprc *mr ^f *{ form: r 

^btw ^^ ^ If srar hut, cf^r fsira to Sfrsft sa- 
fest no* ii 2TCR* tf wrs si aft n «o u 

. ^ ^ m *wrt #ii *n*r fafe^ l 

jifcr «A sreft *i$firat w m 'troqaw emr ar«i a* I I STgiTgRtf: S& fc$* 


?nr ^resr % ft^ arr g^it ep^r fo, star ir Tfl?TC *Rf*T |, fej WW*T ej^T $?f5T 5T5T 1 cf^fcTC % ^ sft sre sheers «ik satata it to g|cr «rar w: tfterr 3ft 

$ grcf gft^ qf src st »psff I sr«r ^ % *iqf, gsr sffam^ 

Sit $ fef 3 *3 ?=ftcTT 3ft ti ^ II «$ I) 

tusri t^^js^h firo? ww?refat II <w II ^rarjfc sisrer gasft 5t aSk ^smrpf firaw $*, toto fei%?r at i ns> *rget faspsr srnrfiisRir sir, to 
1st 5Jk §T5ft a *a n 

5WW.IWT SI 1 ^ ^TT ww ^ u <^H II 
gff gs sroSt sircar 3& d qt st$r •, fog sat star 
nrr a%Ht 11 ** u • 

^tfft $2T TO Sgt ^mt d^W I 
TOflt ^ $31313 3&OT 5T*TT3 3 II <S$ 1 sta^fews^—flas^cTOifa&qr ssfa^T 1 ( ?!• ) 00 scroll sirs j& *& qrr «^ ^n %®t | 1 sa% ^ & ^^^irnshsssssrsrw^ lf%,*rersf«T sn^r sifc ca% ( #ar $ ) to ^ arte li ** 11 %r 3^ at 5i? 5J5 g^r hr «rf err | f%, «fha *re?$ sft 

§ ot ^ sgft 3t feft, ?ir star 4 mm *& \ m* «w 

wn iftfirc: mi Qtmmi result l 

«raf fe, sa sn&rc ^r set fes $sfon$ §ft $ fe«ra 3 i 5*§r <*|cir |, gs feft* ran: § ?:§i % k $rc, s^ff §<sr IFat I U W n 5*r amf st smrg srjhjt fr star sftftsra^ 5ir<rc 
srcrs IT aram i^^^ srsfteft gtsrr iter «^ 
s^mf? <rN ^rN ^ f| ^ 3*$rcr to sr! tf i mgmn sft ^ srit | graft ! star sft 

eft k*H zim %w i*ir, it 5.0 u *' 
* SIOT^ISJS 5PIJ §o£ ■V . ^ rv C spato? *t m sfitm\fafaftt reft: \\w 11 sren: 55 *r pir 1 * §re ^r sr r», star sft §r res *m* ^fcrfsncr -5§ u * l 11 


At zf3 3 Sh mrf^Rpff €t smw Ht 1 arc *r3ifa?ff 3ft 
gar 51 §*, li « 11 
srtif *r stfs src *ftar t^ ^ §*H§ W— I to* % ! §* Iw ir t fos$ $& wft ir «fe 4^ ^ wA ft 

|ft *IWT ^M ^1%T nftaftw* I 

mfci hw fiwpA *n#5F tow: ii v* I m ! 3^ ^ wtaw* * % ssra*, hot* tf* HOT* §*fc *W* ^ * *** * " ' k fl * 

\ $<* S'^TO g*r 5$ 3r#Ri %g5f? srosfct i for *ra 33m* 

*?sifei?ft ! gwfes Bftarr* ^ra^s $ && g»^r 

t 

3*ft 1 5?g g§ gritrr $r fe, $ wsi 1 ^rarr SF 
frft ?sr ^ricff «r ^jr *ttc %ft $ ? iumi 

^f3T ftfc^ ^ *fal TOM I 

ss^grc sfasGrsrer srww:, smvsif^sft afar 
sit 5K0 sriff «fkriRiS[. sft tojt % «rc g^ 35! Sr 
5ifao*$ii' 

-1*1, , 
# « 
TTCTO ^Ifl^fW^nf^; il ?oo (l 1 * 53W* sft §nft— £ srctf ! 5RT *ift srftf^r Scft star 
sft ^r fm ^t ^ aqniT feir sik sfkro^ sft $r *nr?r- 
fecr w£ graft $r| fe?gra*t stoft 11 *«« fl 

#r$? q^Rif mm ^| ^ H ?°? II 

creators gsj&^r— $RV3 3trff ^iwfe ^r ^r, $$m g tort iPiwijw I re g»5 $r §f^fr sWsft ^ srs wis 3xW wfo 3& $ rik wra sfssr ir g^r sftwree 5ft $ » &m w H l<* ^ <m^sf *wif ^S 5 ^ swifts: l cw $* awtrranifc ^3** *** * * mw to wfc ot^t qfawr w, itf to* $r UP few 5 u M TO 
at** <g^ S?^ fiPW 'WW OT ! 

sgmalgff *r stst iltaw sft & *s*r 
» 

■qi^r ii lok ii 

* ^T-3[^ft $153$ fift *ns^ra^ ii?o^ii c* * 9i5 ^ site ^ ^ £r arc &t tft ster 3ft srafe Sftsr . tt nm ih 4 1 tt ws gfc? t sratfqjft ^ft crcs *re arafat sjfc fee gftorag sft p> * ^r qraft ii io i « 

t 

<T^I wJ TO*f sjiftf qrawfficf I 

S«3 $TO % Sift $T ^q:«lT 3v*h 3ft §rer » lo vs « 1 * r 

3ftp[? NW w^r ftpnrai: ii M ii 
STOTSrnffi Sir: ^ofc 

I s* § lift 5w§5r ft^sftc 5Ft|^*T^fesr! srmiral 
g*i stf t«sT, % «sr m: 3«R fosr «b* «m »raTf sdk 

*isroi $ qra »roTf sife sstr 3^ srer srsr %% ii u° M 

«m« ff « « fomri ' 

ixm§&$ft w— " i *uwr ! §*stf defter %5r 

I ii \\\ ll 

*fe 1 1 3* &*& w tit sfta srrsrr ?, fsro% ?r? yg 

£ swr * siit H W *53Tgsrc q»rf W& «n& fcf* im «H<t wsf $t srcirc §o§ ^f^n^: 
TO <#F^1# nk^m . fa$^ 1 1 ? ? tf 1 1 g*IK *h *|ft 39 3|^i5ij gjT '$ g qgj qftsr ( if ) § wsr arc srerr H u« u fat 5 wtor % % Tar agfiraw. I 
asiU&*trmS srn* §3^ *&$, 3?^ft «rrn w 
tow %r ss s$cft ^r % ?nz ftft srft ^rr sNrr? 

STOT II n* 11 

wottoot^ q$ w*ft t 5*: ll m ll 

%r 3ft sir ^srrf ?k sg)£ <?•:& *§fSr %,3«*re!T§ 

*rto v&x %r J?R SHSTT i) u^ (I 

TOTf 'ftff IW **&£ ^Raj!! CTgSffift $X %*! W&. 

OTf TO*TB| W# **r%pRft ll ??<£ II n.~w srai^r m* ww § o\$ 
srrarr i f$t z$ %i»r &%x srft §n wRg* *r^rer Srim i 

rf^T toners qfos^iresH u m II ** c swprsft % m* aft w wtt% g?r, «crercrof3r srsror % usTOt ( «rar ) sfrgsil §t ^«r *Rra*f gft Star $ sm 
jf ftg^f $ aft sift *rt farer §*r *rarcr *. <*r ^ 

^: jstfrtta: srof SOT** il W H 
Q 
mm it sgOT^f <ji^ wfawi i " 

%$ &t qfcif $t met giPEcr &rr sfer «w srsir i a* 
3$juw vsraj Starch mn^ssr 3^ro§m*3>r, 9f&$ fiA gs 3T?|rQ § ^ajqfisa gsre $r, <fc q^f ^c sNiff m*. §mm wk f rita w $ urn II W 11 W H W it 

i 

<ra I'^cf to feW wr: ps; li ?$H n tRI^ ^ $1 i ^ wiot II ?R$ II 
* i 

$ I Star sfcr 3*1 *i^s£g 5t flt ^iseit 32 w» 
g^t ssaar gf lasrare ^rasft ^a^ri^ -<rc i^ 

frm w xn« *, ^r **» . % Aft W or ifc w* 4 /■ wsigrsii snfs |o§ wu 3f 3f nte *< f^ tt i few s^sffcr ^ gpprt sfar %r jt^cT t^ ^k g% skf* irnr^ri * srnr n &% u **S H H.* U 
stnif % g^i *sst & s^ sk afar « ?^& u sgr awnfroinf tot* i^rt ii ?3° n f ^RST ^ t^f **k «f^ 5RRffe tf* *t 11 U© 11 

*ot % g*s& srf-r ^ sn* ^t tot ots! % m$t m 

sm?r f ist 1 cT^r 3ft v$ ^j fe, ^'set f% titer % fgSt ^ 3^?nt ^I'-fcWT mtM*H«I ft% 1 
scrcrsr ! § 3*ft#.i e^% g?5^ *i^i if srpir 1 1 j? §tsf ^T m& tH^*l^ft^[J|d: li ?33 !( 

5to Ho go H 

f.V* 

g*pfr gir site nnnK *ft $r • fa Sre isfaf «*>r *f«i> 

3TRt i 8 aftan«PS[ sft ^t |cr w src ff5n: qrar mm 

37^i^3T^^t ^jftef % gust f iflsr *f»$r I §rc «h$, ot i 


wn 1 *»W ^ tnferar- ^f irft . i N? . ft to toiwjWN *nrt «$titfe ir ? 3tf 11 

arc ift grfo % ?ra % §fr wli <ref Urc <w ft, ** 3JST3JW: Wit \\i 


grfsr grn *£ |«* *m err* §jfta $ sro, srfar ft srs^ 8faransr?$ sft sfc 5r^«5f ft sra frtf *Mt 5T n*ft H *v ii 

to ^Tfe^rgcqr^r ^*rto #3*M 

straw w^i P"»* ff S^i >np ll W if • <m mwomto $rf sra?^Hr fas I c .... ... » 
TO3 frtr *far frwfa ^ <ra ll W. ll 

qTTOfli OT*T fit *%* firf^r: s^r I * t 

^nn*t spot ^ ^ *pssffa focfam: ii ?ittij sna 1 u wh ll tw 
Hsf* $# $*% it^ ^g *i^f*r § fr£ grsr €t 5?t^r ■ * c&T ftvft^r to tot srar mjnfc i • , 

cr^fcre 33% us? sf stTOTrc wl %, . ferret 3 w ,^ *T$rcran^ ftoqini)? Pot: I 
«k «q fe, 2^i«mi^sr It-hw sh 1km it ww t*r <jjfa ^rt ^ wl feratf^rr if \^ \\ -. ■. i i r 
c SHW^TTF: Wti m %** 11 
*s* 
{» 5. 

TOT* tf K4 *l *Fl\ 

W&J® ct;4JrtlfMfd II mi! 

$t srwr ^ fir, xwft \% 35fr fr u \*$ 11 *pra? ^t w^rr g* tresf ^ §*r <?^ 3 gar % «q|; 

qtft gpt **# «m f^ 11 ?*ol! ' tfStfK 1*^*11*1 


* 
* 
: ii ?H? II 

spu^u WD 
^r«! % g$ s«r *r$f ^ gger gt *ftsqf & 3far wk ^5t% g^ qte r rft sp $, aqr g*R S§ m *# q^ « 

afa? gq^q #r sfrrirb II \\\ II 

h*mi *ft i sr* *Sf srotf $ 51* q* q jgr -, sre 3f?r 5?q% sh *if fe&isr sji'fc g>r §rcr src (mi n w a $8% $\ Wt 5iq% *nq ^5* qg 9ft fto qt 1 cTC 3ft ww $r sqf . ^r cat <rcr fsrcr wk »ate ^r era far sst, ^r i i *Rraf % ( fir ?#t 5^ gfq ^ 5 <t * sprqr sir ) upc srarr ir i*y 

^i^Fff wfc qn^f Bf|rr sar <rct $r \\\ * * 


\ 


sot arcs srar fcqrr, ih& arcs srswsrerte sifsr asrrsff & STtrimT i i sift $t stsft |i ^, W 7R ff ^r wr 

3ft fkvm fc, srf r n far %fl ^tr ^ str 
mn *r f wr §t, §r 575 1 fe, sa$ aw et^r tit awr 

SOT ^ *w sffi ^rc tftoi* wt: i 

Tjm ft ^wf ^ fwftpratn ?m<: i) «% ?mf 1 far 3ft % 3ft sfi^rnw-^ sft ^r sent flmf srar 11 w«? 11 

, **? jist* 3f fafacr ft qor «ar ft, $& * ft writ § 
g« 3^ §i* 11 *** » 

^t ft iftptfrar $sr OT^rf fas; 11 ?^° 11 

$«tch 3 *n*# * si ^ ^ : 11 M 11 t« 
|q&g *|*t 

*$ feu fi>, ih *m & art £tar 
sral 1 as 


S?sr, 3% srt 
qftffT rft <£n 

T%,5?^ W cv 35?^ 5J*ft 
i$<> n is 1 
■fia> *n^c ismro: 1 


3ft 53: sir ^ sirrt sit %r siqjft sif<srf % ^Wr «ik ssrc* 
fe^r far 11 lU d 
cr^5ff?n: $ 55?: ^?t sifts sure q&r<re qf sr A cm: 
1 
wi 

?^HH qtonfenrqii. $\* ft$il ^Sfll * * K\^m snn^f wit %? fosT 0. storey Ht $t $qr sifc siro $rof t «aw &, ^sftsr 

SET TO fcf m m$ foffilfofrT II? ^11 

$ at §3 ^ i%qr qr g? m sff 3?r wf *fo $mf % «m% grfsr fen, «ra &r wit $it sift ntf ^ n?ft *n, sir Biro 5trn $<r s* «r il i$« H 

»**«« «r «««mr «tf f<r i?r # ntinfemt «*. f * «ft< Sift «K^ eft tl * II $\* 
1 31? I sffrlJFF? tft S staff 3ft ft SI t^i ^ 33 HS5? d n^r i) r ii swt TO*tah>Ff# ^t fa^fefir i 

sik sfc % tRigc It to, 3t «r smsa awft §r srerr *sc act 
*ft 3tc ««dt 1 1 ^otjt *raq- *ft a qtersr 9 w srerc § gst^r 
Mil TO 3T 
1 1T5T <TOSf * 
i 

$*ft% 3T stall 351 SRfc sqw ^g 33? siq$ 3qt«r5T $i sncr «ro i*r i qfosrcir str*** sro 3 «* iff $3 vc QfiA | 35 *ro % jjfr «k *ft safer *a wrw *$ 
qR s^cft i ans^R sanf^ jp^ 5^ sifeif «t wigi 

* 4 * warn — 3591$ 30$ i ( «o ) i fttspr ^ l^r |, sfecr ar ?r^ arc tot | fe, ot gftir afar $r ^^ zh %mi xm$m% § fm n I ^%sfir tow frcTsrcmqf sflg; 1 *jf srafcrr 3* *RN?f ??fer 5ot<t 5rf Tg^ am *ot % TO ^ mxtt S II v9 11 f% 33: nfl^T stfsferfg: §ro?fti I * *.. * C <s *>r ^ fcter <rc si| sire £§ ^^rasr-fsnar 3 gsrsr sik 
srar 3 «sr$ srar i] * 11 3ft g *iot 33 *rt*f gstt*m sS35f sft^nft aiiropf 3^ 11 ^ NO N» ^ sik as?r sftcr arc er 

lift ^f^TSfl^T iftTfaTfa ^1 I! ?o II 
<TRS IW«l«nft f^PMlft TIWFl I 

airnsi, vzm *to§r> gre^ra asr snaro *sr 55c 
ft$ w& || amanc mm tit vrf |wwf «r * 
II ^ a 

$ fe«r m% fe?g 3^ a 3rTig^?f5T 3tr sro 5?T %ht ^f ptt 
wb* 11 ^ II *r r* ? q^r^r sfe zzmt ^5r^TsrHff% ^»t & are ss^resr sffc «fjs ^sar |j era ?pc $ sr^teff gft srr?r ^ w t il ** N %?H srfcRfT^K *w fef^r *T II ? ^ II * 1 ^ gar *r oram **$r snsr *k |, §r arm «ft»r <*<rs?rar M spot -?.*$ grsrr tf §*g i?| *?5t for 1? ar 11 \\b 11 ; 

5^pf5fTfir^T%cS H&R^ttoI II ?* II MM ft rife*** . 
jfldwtf^wWTO^a 11 ?^ i) & sra^r ti^" w wsrw ferr inn TO^3fa J^rl ^ >wwr sftff ^ 1 

gOTWtf &1 tortrl OTP* 1 1 ^ 1 1 
araf ^ fmT $r anger **, srsar Mr or a *« 8 t*R 
*£% 3r sfvsr It sfa ar grartf 3» ^ ^» - ( **$& ) ^ stff £ tf$, nif srfc srft^f sfer srf r $r to *fi< snaft 


I KfSWFfS ^5f 3TC firatfaf TOT H «W II srofirciT *pft ww tow: i 

qsrr wft pHi ^NiPrnftRTJ 11 W n *% m m afcr to NM w ii w ii § ^Tflsrrafca sitawrap$ *ft w qter $ wfc w«r *r 351 
I 1 for si w 33JTR 1 1 $ to 3ft «rfr 3 s&r «* $r gsrr tf H * y « <|S*TO$ wgtawwS sfera % ^r; $ ;ft% <mn*t ^ftcir, si**** |^t ft %st I a =& u 


j 


spare & «ft%cr 1 1 fotf Rt> §r fatf §1 ^%f i*ft fsfctw %@ <r??ft |, It" # a* ^fatf % fed || star swrfto for q?ai } 11 *$ 11 

Era crc 5ft gs? § stffo gr^r *raar tf , star §$ 5fft rc- 3j«?5* ssf 9Rf «* <*srr f » R» 11 
! 

$ «UT 3 *S?ft K II ** II srotf if 1 1 ftw wi< aww 3r ««9 awe* ^ #wiwr «r «mcv f%* w 1 1 star ^ W S# r ^ fc j*W OT tit 35 w# <rfa *fr fe^rw^r 3 s»*r *a" npfr I * 
mtffflfwftfe ft wotf II 3 §TO ' tK<*uw !& JSWtT S?|<ift § ^sTT | fe, 5T^TWT tf mi§ Sfctt, ^k src 5*t v^jT^r *$ nr li V it 

tp&nfcrci <$hi ^#^ttotot I fe?cH 3 JT5T *?cf? 1 1 3? Stfta *?* STcft 1 1 3S% SPtfc <4 *xm €t m % 95 %sr 1 51k siq* jk% wa fepr 3jt fq*3n=r 511% 3?rc srm qnir «ir a ^ d 3£tf «ff 1 5* «fem*g at «r q^ $y fcft «r. fatsr $* qsrar gf ii ^ 


*ifc 1 1 sreur 3fcr sift ass 3$ i^r %r imr, pq wiir air sft $r T^t pir ssir ^^nr | V v* «rfgcW: gif: ^Rfc ftftrTOTsf ^WSg ^ W ^ft^fir I «5i fro $ ww $ra» srsar <r?r a ^* 11 raft 3503ft sfarst^t, tat%, »Eto?r $f^r q^ grsr $r fcir ^ gw **& I a mi f g^KRl? $r sw^ssf sto $tr gsjr 1 ♦ trfecffit '^ : # qgtf 3 fiRT^ff Wfc* WTO « ? j %r tor i» w «% ft* r tfter *t wa Vm W #B "" 

TOOK' ?ftoR^ sft % qft^T 3T ^ ^ € s^rt 
* stifiUft 

$m fci#3 *^3 33PI l 

3fcT % *resf ^T ?TK ft 1% "I, 3T3 q% 3^1$ tRTSf *' qK ^, 5fR5t %r & s?i% § fens site irc Hr ^w <* 
*afr fir *s tot $ b an ■ * * * 

sif? sft % hot tor re& $<* srr*r, iw% stw W * qispal— 14 wmrS^^t 1 ji qftajK'Spf: * §r\$ ^M sPfcifo 3ra xfi*i *<*fa<tr 
star sft $r sr*i snft * * ar srfwsr -gsfta % «ft 
jferc ^nf trt tftwr fwrora: 1 ^Riffe sftariwsr sft 'aara! s sirra 1 ft* as? s*qft fircrrsr §«r $r *ft *ft | i % ^ $r sfar qfrc star $r / sw sift qft sferr w !$ 1 11 « 11 

%f 3^ g^ 9Pwf % «m^ ^ if as sjqjft sferr 

sm*r f&ir qrcw w smf a raw fiw §rc& <§ft 5*r 5T ^tt ^»r 3*r toot %rsrnir aw ^ ttir £ 11 

jpfrrar <¥#*r: «i<fen*r ft^.U 
m*% israr pfl^r *k? 11 \o \\ 


* ara^i qfiR^rcT 3t * • 
I TOtijsr ! snq$ Prerc sj^gj snfi sifter sfrs gY|, fi»?3 
rarvri^riuti t q$qfeem: wr: * •J » qisr?a*— "• st^i " sk qtRT'& S3HPT aft %r **& 9* srsrer $ft 315^ ?tort w*rat itoto: I U 1 1 

Smith gftsrcs jrsraro, asresft m*ft % wcrer^ 
sifter ^ ctc§ mtf snw sr as fast 11 3 11 S3*Fcf ^T^f W% ■?* sfsfa* II 8 II 

$r a?, fasc 5^ft & srefr *?fo stf ftra, mm mkn* 

str^ & i mnt k 5gj?w sit $r ^ % m $%& iwt 3trt 


it i) a n Or. Cr« .5 sum *w$w\i ^mfffimwfi u H n 35T^f *w *ft sib It i*r 1 1 mi I ^fir *er i^t ^^ q»r<q wqSr §r ^i?qr ^rsr€f & &%z mm <% % iu II t wffe^j— wffefitfw i ( ^° ) * ram:— «afc*r vtgen j (i>) \ t §\0 §S^(*l3 


ss? © ^t^ ssfftm^ nt fr^jprsf^ ^rr^^t ? _. ^IIWl^^' A^l*^ II \9 I J ^h sprite m&t ^r?5t, sustsr s ^sraif^r 

8Bfa #tt Q $ II wsp* m spffasnflRfira* i c « c s^FT H^^IRT S^qRI^ II C II 35*q3Sf ^r^TJTJI^T StfSrc^fcr 3Hi»3lfe> sresft mil & aw sml ^r ^c flrar ^ar nr u * tl 

3^r 3<m *>t *&3Tsft s^rwsft #?pr *&&* ^rat 
fircr «*ar «zr 1 3$ ^fer, tow gisinwr W*® $r JTrarw % srrcs srrc\?g: §?ftsr $ sicker ^ 33 n3T?re $ ^77)? ^, 351 *W $ <H5F ?!rm $ f§ft q| BcgtT |f »R> II $o || im^w^RT *P|ft qgTqw^T: II Uli sa sif sft €r? w^r §r ^ ^c, s§ «&t 3*5 <ft& ^rpFT 5$ Sqf ftst* ^p«^ II ft 11 

wg& % m grc pre w stp^ fj^ 5f»t 11 1^ 11 * <rojfc«8B— iw^w: 1 («» * fiia»r-fta*i 1 ( ift« ) ft* 
%| ww if snow wc ^ ft i W %il «w ?l *. te te 

*ffrafe«rfe «ft,*ii%ii mw*& ft.** &* 
ro^ if $*c s«rc ^p te ^ ft. *4 ^it ^^ 1? ^ * $rc %il $ii arf tf wro? ** 3 ft n W <ft^ § i&tiatsnqsi fore?! ft, %f $if saras « 1 
I 

&? &vm «s *t ft li lv !! 


•vrv « C«s ft RUB HSrcffow: *PT: ^ sraff & $if *rrerr *w 3r %rt Cscrr gsrr to$ to qf ^rcrrj«jr 1 $rf §fo<rr *ir ar $«*r *rar g*rr asi% qrsr siren *irms> €tcir sir §r f$*r to% Sr*r 9?t st^st snmgm 

m% to arar *« 1 3ra <*$ firgicir m, ^ |srcr 59% tfr 

3*fe» feglctt §*tt TO$ TO SHcIT *IT II *« II 

353 ^ifaifln't 3 to sw ?s irarc ggsr sis* 5* 
^r «in ^ ?ter s for ^t| nm *t «n, fsreft te w* 
&%mx $?N «g si fan ^ *ik str sgwr ^c sasrrair 
«i ft w it rib 3 $tl for sr *ir, Srr irgqrar $rc$ ajr sr 

sir sr 11 1* ii §HR*r fipsffaTOS'TO I ^ ' gq*$n& *fi $ to! ftrc ^pff % 5J2 w ersrr sir I *g $<3 j?fag® 
^m^J src* #a ?srr *ik ^r^^r ss smSf §r ggff I! I* u 


sur $r sRr$ $ f§$r sqiq- ^ smr 11 R* 11 33N 
IWRflET *■ 

S * ji^ sn^sr tiro u v>, u * feg r& Jf ^ $* % sot «5rr ^wrfte*%^ 
^ gr& $ i s* maSf $t star *tf ?Efonf . «rft % *j>rw, 


srra ^ ncf^T^isr % % sir h£t $ ^§rc3, ^f 3r 


Q53^H3 $1 S3H333? SOT fCT |3ir I * firafero w& * aro^r ^r *rg frra w: in H 

srart ?g^T ^ot ^*ri jr^r* ti r ii 

ra<rc TO^awBSPiw tf twft tfsSN $*$* 
^ $* ^? *n W « ni^ T* , ^ T * OT J! 

«tf Stow i saw* art S * ^a §* srwtf * Sg #$3 

I 
$m ftr 3rci> sift t ii s ii 

^W?^ prrsgai to* *Ri$ro nan 
sfea sirs gft §r %r| ^m ^ «t^ 1 1 srf **l sratf 3f ^^? 

$ gir §r ^src s*, nan 

STf Hlf^fif #pT TOW JRfpRRL I 


S5$r?r 3ft, m' sf # sra* ii k n * * s*TOtf isr ^ftnr fqf pi' i * j § SftgT qfrt qtOTPFI sftfell $ II 

V3 <fl3? *rar «ig ^j T^t^m^: 1 1 » 1 1 

**ft& «H5r ore qtfr* 11 s U 

m^r^r w tot: torj^ '^r 11 c \\ * 11 a 11 * ^ gre If $1 urea; & 11 to 11 .... i sctararaifa— wi3*swi«nft I ( «*• ) i h^bS* fitefcr 1 ( iV ) * *w8P—«w 1 ( tf° ) 
<srf §«ft wk*tW *& Wnrd«raf*r W w 
3r *g ft a u ii 

f^qf^cC^ ^ ?RFlN ^f#cf ^.<rar# H?^il 
^qw «A 3r s *r sn?rc mv s ir *i ft «& 

sat src qssr w sir, $$ «r? <sr§r « ^^ £t ft* ^f l^T ^prr ^f: %fegHT qftcf# n ll H-" 

.fsr ^r ^r i siH^f srra* j?sr^rar |t sfoft <rcsf ^.^ 
ft ll Vk II Wi MmsF&$ ^Ntgafa %^ ll X* H ' §ri%r? fercw src #s ^ ^, %ri %tf TO ^^ ^ 

%gR qrc *t ft, *ft wra§ dk%rl sgsr s«f £ 4* 

m sik stor! ft ll ^ n * l 
i foqfo--3fr$*T qraqfcr i ( ifc ; ^ "" i#«r g Gr^n?*. ii SflV ??IH*; I fesfera: wit ^ 

faro <jpw ty ^qT SftpTST g 1 wSro*^Bf$T en spiff &vr? vif wc Sfrwff^ 

rorsra for Efrr «ir t «r w«r w w «ii ^ 1 s^area: 

^snrar sft§[W «rcrc<?r?r qm gisKfSr n^^^r 
for.%ruoii 

*fo sfal^ ^ www *h« 1 §r !j«s gar $q, spe d sw vsrersff §r_ sfasr I 1 *&k ixtfmti m writ *em II \% n ^o 
3^*3* ^r— ?T5f snsft, g&r ^r ers^f&r sratf 


v% m $fow> tot tostcf^ i 
§ Iron <n^ris# ^\mfa t^* \ 3*3 % *pi * broil, spf ft ^f 5ik sjaf **t 


t i 


J - feqfew SIT; $${ 55jncf qsK94» ^ 9Wtf ^ 39 f^lf q^ g^ m aw f^f ^ ff^ IS src snitf q* ^rs^rw tlj^rr ii *8 i) sre q* ^f q| ti rj< n 3 W$ Wt\£Wto*i *iV33^ I $ STOUT % 3r5?$ g«t 3H f$ $T Sfv5 «if5 % 9te st $ *ro% 3*9*! ST«ff § q$? fgf^rr ii ^^ ii gsita % wn «r tfr ^ tW< * fcsr i 3?sf9 «ss sfoipr 
§r q^f qrc, # 3fn: % aafr q* res f^^nr i) ^n 

sg qasfr $ 5TT9 $ ^ftar sit srf , srfgf wk pf * wis *in «T4t i cr^ 9§ vhig&9 asr fe^ It, gg^r w: 
lJ%i |r qf r *tf U ^ (I 

qio ^o wo— at $* *m sift s<* snjsrcf § to re, 11 ^$ 11 $ ftg?§ w&m *rai % to stw **%i ^t $t *8 |if ?t sik srrat 51 ^r ^^f 35! ssft *f3ir ftgaata gate storage aft sfear fWSWR 1 11 ^° 11 
*wff ^r ^ *rafo«ifir ^^ n %? §ar §1 w ^sr src «iq% *rsrr % si^ ^fV f^rser f»?iir "1 
gisrif %t src sr#*t www 

Wdlflf q? I^f ©fa %r WW .ejjRf I J 3lRl5Ktr s? 1 fe 15 s^ ^tt 3^r $ ^jj?t ssr | rife # gsp 
1 $rar «fa * ce% fltere ^ sir «*$ 11 w 11 * qiST'9^ — " Enafrsqft I " I 


detail st*^ art 3T& sifenr j wft gff sfriifw 
^5 w^mrsr^r sate swfe frcrr a $t ii 


sigsnif §r foft i<* m*n s?t q ^* n 

Fmwwr h ft stiht ^n^rr I 

#n^ft^r *& mm ii ^ ii 


-*r 1 TCRRR — SPTtJ I ( «ft* J * SOTfl&Sf — WJ33I I ( nt° ) * * • 3R gisj^f % ^ig ^fa tpc saw:, qg ii^p?! % ^grsff • r 


H& pr §r srfc atf i<* tffi srol %\ fe* - «rc w» 35 gate $ g*# ft fa* qf r u 3* it i t « 4 # 3$ *|9T ftqfa? TO< TOT? «B* i v fee % 33 ^fago $t srafi "W q?r ^r, gsft? 
sfiss ^ Ad 1 1 II 

*ntf it* *# 3ft B^npnftiro^ ir n 

33t 33T, §Jl ^f ^ |3 q* qf *n $ | ICgtitim *< 
TOT g, «W STl S15T tt *t S3T gt^T CRg $ « R (I * qt5[?^-~ tl ?$$« | *> ftqfcwj wit $\fr 

gfesH ^fawnr to § fa* gar, «^ smr-imi 
^WITOI *WI WIT lift 3flfi33T 1 

w^g?r §r ^rtfr wrgsrc iJr*r«^snBf far— wvii.fc 

qssjf % ^T^rtf * *§rr mr imi 

nft: sprffaR^r **tftm TOfWh I 

Mr ii > H 
S 
•* r* «rf© f5r«sTt^f * aS. 


*•* qrarart— *' «w« 1 " 

i 

# T$w3i ^to[^t: *#dNn I u 1 1 
srcsr srrsf *«*, sun! sigsrcf ^r jit^: sre wrr %r li '* li 

m®3 wot ^qpf 3 sfe n a ii 

* ' t jto wmtift f* $r qt *£ 1 ii * • 4 

W&$ Wmt %wm <rc#$ T li . , 

^ «rr, ss i$m sig^r qtf n^jm toot k f^r ii u H « qispat— >* qw> | » t » t 
I *rsr^ I qrs mwx& sn;rc fee fht% a?r«r% gre wrar wfe §<sft & "PR* wr *&$ x%j |?li« *n$ * wr *rn #r #pr: «ft: l 
I ww ! m nix 5&pr 3rc* 5»5 *$r | fi», w§^ sjrfi? sfk msrcf ^ «g^r % irercisrf §r *srr ST5?rr | ii *s 


s^ 3TT5T q^3T |fe, ^ror f^nrS 5»tar sft $r ?? $*, ^ girohs wr *fo % wrc <?crr smr «r& 1 1 

i!f% for *et4 g^r fift, **# fssit*?!^ **>§ 
^ II ik II 

«rro3?? *mN w up* ft #: I 

*ren: sw&a ?r «t sra 5tm wk urn «^ *re ror I figw— gtB | ( w« ) tyte $^k& ^ **W 
toI W ^ * ^ * ^^ ^ T jl ^ sfe 3* smt W fw 3 vm 3q$^ ten I, a* &«* 

% _* _ _ *n ^J -^'51 it Gift 11 


itfft tigm* % |if , v% *ra t®« nd w asm 
c$m* *ft 3 «rf «j* * w* est #c I n \* H siwnaisi Star wi^ irito Ij ? ^ If 33>ft 1 3<H3frc "I 5^ ife 1 I fift 5T^t SlfJ^If 1 

ft* «f? ^r <3 II l* II wH: fire? «w % s^w? *ft siRi«srar lr, ggf <rc $tt msrcf ^ sgw % to to grsrr 1 iu«» II 

3iws^ flft<n^sn sngPrcifsii l 
3ktfqi9qn$3 fi& *c w&m$ *ira* Wqwrtw 
11**11 59$r * w ?fepr spr: | wk q? to sfag- «kra??ft 1 5 Jmraig <a^rar ! ^r, grrera sna ?r§ | fo, ot sfoif ^ star $r qm srcr few I n *r ii *ftfmwr n«¥T «if frefcr *?§ *nro! I ^•v #\» o. $ * ^tosst 3^ ft^m: pwr ii ^3 ii cral ar ?t *r=r err^ smp: $g<rra $* *| Hi i pa- 
stes I JiiRT 3ter $r t$ ^ foRia erre* &ror li ^ u ■ 

to *!$ srofen wwt omw n w ii 

33313?! § §w sirs f^*? irgzft %r wft ssrr? sr^f 
3S«r §<* it H« ii gate $^l^i gssrar? fir §*r wsrasrerar 

*ft<m : &Z *ft sik «i^?!r sft sriar Jigsr go: II Rk II qW e^M §tfto otww ii *$ n 1 ^xratf— 5R8[R5i& Eiinn?^aRi9ranwi& I ( «ft» ) sNp $ g<§r § %sm\$ §r §* gate m% Ire* TO sprats #pr % gt& u M » A. " * sft^sf^r %is< q§rt *re <r: sroift : I *• c * . «s^ . c 1 1 ^fft> 3*!$ srf r wft «m ten 1 1 srar; s?!# &r 
^sarr srcrar ^m fift 1 * *kR ikim 1 u rs w } * t f^lft #f ?3^^FIT- ^R4 i^iter^TOsi^k. I 

^ * #nfa*tf vim, H ^ ii *J sftar %m\ sn^crr | sik srfora^ arar sr^wr ^ft* 

* 


fa* 1 ( «o ) I 


It n5r sik m^ immx % ^% tntf *ta fiRBfer ir is I 5* gw srwf $r %® gate ftr for str ggr, m^lf g^BWR sir fcrtssg? gif g^T prr I 1 & ^gpqfew «* * tftarawsf, sj^wt crqr gate $r swrm farar u * d mum src sik wq?t W5?wf $r s?ra st srrensrmtf fr srar 
*rcr (I R <( 

fapr wnsfft to* "sifti* f ii ? ii c^ site qqr sik wrercr % «fo <re sere ? age** 3 «w u-% u $M g^affijg S Jfftst qfR Wf tft$*NR. I «f*l% 3f«T ^ Sfro 5 ?T 
f §t torlM *rasrr& srk 3^3 f r, jr'3 % *raw q? qjt *. 

U « l) 3 ^TfTO^T 3fT ^Isrf^ I ^r*r w^ * 

BTOPCTLHHII site *fag? m &it p«? ^f^r $ its i* T sik srasr Ir op % 5r n^ ?r* -ftm u •/ u 

SOT ^ 3 W*ft ^f^fwfeJ I ajirof^ #r?S3Rt 
: it $ II 
SSvgfK >9 f -, wffc 5^T arasft srra *n*a*r s?,*ft,i *ai% ** 


wsrasft! 3M gsrar-ift $ w^^fr** < * 

* 
qgw % mfe H I ^ S ^arrest §& ^ § tft WW swifr 
a& wt«T *rar src I) ^ H -IK *' 
sO^tf ft *T*n iTOT fif^^T TROT; I, \ *§9re 3 snft $r fai* cr ww . H 5 » * i * * <.* • f i ** j* % s*r snftr ^Isa, www <bh»tcr wk 5*gt fl^^ffr % 

sail sn% ear sfar? ^r, sp anst z% zwm 9$ u t \\ #f ^r 'sraknftfir tram qifsfa: 1 1 ? o } I 3rro§ sirer ^faisr sate? ^ " skto srasr |p 3*s§ ^r|fe,— sm*cr gra^f $t sftsr^ qra Star 


gsp* €l5& 3 tt§* sj^, etfes^r % 3r. H^g* spot §* 
3W set sfsrc % 3t& « u ii 
*^nf ^ *i: m& §§ wr q**ran II Ir H $ 3FTC qQlfiftf I §$ ^ST aim <E?ar I fl>, ?J?tf 311^ *rc! sre wfirej sot cr> fern sfer *5f 1 5 ^tfe ss? srr *m s&n gr §r It It # i«kt ii i* n ! «5— agfsRTfo i ( fii° ) * raptf— u <ra3°i j " $*« 
ww m dto ^c wc $* »5 * I* *k nm * *» to i%, m *b «w ?refr ^ «wr 1 1 w* W tnfiftuftu 


^ ■*. * zmt ^i^w $* tow to it ?h II 


%if §7i^r stiff t ssar i 3&f ft 3<re»rc wfr mm $r TO^ * . r ' * 

staffer i ( »it« ) srgi'sforaj gif: &* 
*ra* ! mft %m 3& era* *k vim ? ^ffe ^1 «t *s for | Str srar %t v$*n mm mgrt srar W | it ta 
srw $ $ OTrrpra I, sir* star 3^ q^gt 
wasr sik t%to |, s^ir srrs? <7f err | fo, 3jft arrow 5s srnr 3?ro^f ssr st ear *& 1 fe far w "^ 

Vf 3 Wrt faww www I 

^ n^wj f^r^^r wim T^fcraRj 11 ^? 11 

*isra&:— -fore; 1 ( «i> )J swrai:— S?*WKr« 1 { W° ; \*$ . , iM<* IH^ i 
i 

. .fHiawtft Wl* wifeWtWTWB II « II . sjR*f*t*ft w,%..5$ sqtRitf-^ crcs^rsr *rat wiror <st %t fcrcr, ii "ft ii i» ir^ wa in 9$. ii ^ ii ^ wspnj grift tohRw l * c 


i * *PP3fa wf ttfft arf ft 3: ii vi i f wlft-*ft titer sir m row grar; -at srefo gfer «A tw % ^l qtirt mt m %. §.„ Rk \ ' 


TOtf ff £ar sik ^if S^tst s^: si? $nr ^r if 

war sftsra^ft srafcaainw: li w II *tfe g»ra gw * grc *raa at ( *t sfar ) ssr cfc? sip* 

ffsfe sr *^[ ^Jk qf^ s*rft srrfl* srra, err I ( wgs ) 
«?ts Ire* sik tost ira Trfwi^r sJfc gr*ci Ctar u *« II 

* ft qj^f ^?^|§: ^gRihPFC: 1 II K II sfrc 3*% §[w *f%cr n^q^r f»r wr^ wft si ssrrf^ II ^ H ^rcr ! f - mm l ^vmt sft ww*r awa src «TO t« ^ sift 1 1 Itr *ft sftff § feet sra ^ i& ft»3 53TO % *tel %t 3&r 1 1| H* II TOfir ft Rrifc ifiw nfiRnwir** ii 


• I $5« 
sgsrc, ?rrfe?KT fe?ra §s 3>nf $t saft ft* * 
$m $r fas fern I ( feo ) 11 ^o 11 v _ __* 
«rar <fir3ks 35RTC* iU? H «r!& ftsErcr d S3«T* *ft 9 wsq^jwti^srl Sk % g*l «t arcs asrsftl 1 to fsra* srrerara for tf> 
jf? ^rrafa if mi li wk sgsm ^^ If, 3h «raM T&mzT tr # 
*$ s«aY 1 I wRrePKisR*a ! sis sot fgfcirsr *£ 11 vi a <ffit ftftftaiwf gqiTCRPffift I 
£ • ^ 
r T ^1 TOWRn^ II \\ 

W *ff 1 * sure, tinnr 3ft stro *>r*f g-icr |r% %, nfifa 

|r ni i| 4 11 ^ 11 h *s*f« — &w&: u «ft«» ) * *famm—&&* ssra*.. 1 <nM r 


tfwk**!* A «w*ra fri* I 5cft3*sfo ^ **Si JW *W WJP* * TO * ' 
«f sift *c vronr art 5^ * SF* 9 * ** * B ^ " 
* troromr wot % *a anf # « **•** 

3TTT3 «Kfcw ®fct Wfe rffenW* 3ft 18 J* * I ^^ 

feir ii ^ ii 
1 WWl jftfiWFfcl WIWRttra 1 1 ^ 1 Aqar-qiAm>nrf 1(f)' « bMN . ! " 1 #* ( «• ) M» 
t 

4 

1 i ( ► #c aftaura^ sft & fel^r fem fo ster sft 55% ^r fwl w qrfeaasrf ^ i?| 1 33 wr 3ft if siter eft 
%r %oft «r.ftm ^a%«^ gate %r, sftfirare m&m .$ \ # ^gi^fen: " S«f: 11 

r * 

q*=ft^T «fKR» W 3ft ¥& STc^cI sftfe ^C 3*1^ % # lU^fero: *pl: f i * ^ ♦ ^ * » «m 5?^rcr %t fsrc jrer ^ sngm feu iu ii : ' * * qr$ifew: m ' ? ft fe gwsr si^ £r sir^lr %x ^ik spite §t srarw «c 
* eter <5»r $3i?a 55* sft !R ii 

afar w tpsmj $ w^rrar 3 %* <c<ar strt, tffgfatf 
sw srcrar swRwrr srrcr, ritanrar aft *f stor %t wgan 
^K tout awr star $ nit aft tf «ra& ftw &*r 
5rtJ?r a * ii star sft tf *reft$$ «r #n^ §*. dftra** * * i *w ii « ii *X *8 


§sr i ? %r ?jt <n «w tfw * r «*** 5 ^ 
tiw nfcs ?pn s$t *nraf$r I 

5a 4n* are* md ^nw sft * l«w ffw « « ^t wn^f % q*r*r g«r, qq«?«^»f ijgtrra sft % ^ftraj 
i^ir ^ sfa pr ss: Urc site nm ** apraft urar %r 

3^r 3j^f Will staPH ^Ff W I 

c^rarc grader ^<%^gg< sgsmrsft %g? ar<r 
■^rtf<f %-gr, 6 € snsrc «^ft star *ft 3r %®\ sif I 3r *flf 

tjsr *f fa mrilf to^t §rorc: 11 ^ 11 steir %r t*sft sft %y%\ § sg$ % <jpc *m 1 erff «rc to w ot ^ ^rcFnrog^ n ? 11 

ssfwsgs % ^«jt ere q* q* srgr jnwt 9#$t|i 

iPKt if tiro $ nm,p ff ^ qf^i -^ $t ^irr ill > ■ 1 m 1 ■■ ■» n 1 ■ 1, , m 1 1 

1 ' t 
sfam^ sft ! sftar &ra 3*5$: %vk & vfifaim 
flraf src to 3% 3*r *m$T *$ «ff ll U 11 

* % 1 star oft s^r tr s«s ^m<ft *# % fe to sito 3r 


^ Hi^nift it 4mft *<c?ft ^?ft 1 1 ^ fa* % $$' ^ *ta 3* g? sit oh* %rat «rcra 5* 1 ( wjf^ ^sprcfer 1)1% s*r *qra *5tf ? «te gw<i A «w fW $?xft 
1 1 « 11 to %w«ft *ft«K * *r, * *m $1 «r km fa * 


j? \ M* 

to ! si afaw % fesft * ft A ?r*§ footer $r 
57. qmr #rt f 3Rsr ! ^r^ «Y sftf& $t ^nr «*, 11 ** II i i 
<? ^0 
to swirls Wfl$tf ^ #cTT' II ? VH 

wwi® 1 ^ ssr ^t j fe^rsr w& ww swr tw i Stoit H ^ li OTgrftasre* *r 'tot ^ftfirgqt'wr I ^ 


3?$ gw^t . wr sifo I . ^k 3?f %r qrf&E?cr *ft srasr 
* • % 3R5T ^s^T gW | II- ^ II sihr trwT 3^ ^f? wt s^rfo 1 1 ? <* sroro ! ktft «[nr if ^ srraft ir 3trr 1 1 1 g*t 
gsrff 3?rat # sftrar | % wV ^ ssgrc sr<rc*r - *R* ^ 
. - v- S^fo 3? 3JS 35 *$ t II ^ II 

I 

3?ftsrrc sr $ ^f to rt OTfa%T 4* * r 
xv& \ I nwirg,! ?m%$ if %«* * siRr sit *for 

§p* ferr «it, n% w g$ fe^rct . mv, srrq$ ft&?* 

^■^T^«irar|ii ^"11 • •' • ;.' '.-/.••;.- 1 * *ft* | rRsqisr I gwfr *?$ tft $§r | r%, Isr gs *is? 
snft |r, 1st s$f $r &r 33 rifting 5ft $ sn*t ?>? 

t*r ii Ho ii 

^ ■Vrafa: ?ftwn ffrfeftRR I 
' srer jr<& fast <f p*$ srferfftr i ft, Rtew fas an* «rc g*# srr 5ft wpvrf * wrcww <tt ^ II ^ sftfaf wf^nft iiftf wwrrst il w II 

t «nr ! vrtr frft ft 8»* rf * ^ *?* 

** i i qiranjr 1 Jf ^ arc a* 3** rifer tot 

tffar*ftft iua ii 
«rf wmv «ftW v$m %mm \ 

q$ms ftft tc 9 ot $ fntaftfc, $ iff m& ft <ft r * $ s?r <feft i i | jcrsre ! ot finrfT #re g^fifsft ( ag ^raft ) star * 59 srarc % tot gifitr $t ? 11 Hfc 
ftsft % shr s$%cr ^srrsft scrawl *ram % i*mm 


r / far ^mnf H^ngsp?f- 1 1 

i 1 ' ■ *n^!f&<K arc taw** %fcrfc, ^1 trsr S «r*r % W t£f <rc ftsst m jj TO J. . w ^ ^ 3r sft tt M || <^mft ^m^ .« $r ^ Arc ^ar ♦ . * S^^ms i>r lanf s»t $*r |5rr » 


re^fecW: H& 
♦ <f #r %$ $srr j^ otsto ii ? II 

5W 55ffnr aft $ m jwjtc snjr, h* ^sot^ affaw 

3^ aft *« ^trtot %i %rfi % giro, SI^HRir sfor Cft ^TOs^ifari stoRspiri^ ii * H ■ * **l *rc gift* % « m 

w wfo wf iiPtcwt #ii^ 11 3 11 
*ns«tt »mr % ^sflf % ^f $r?o&§rwi& ^^ 59 *w& «mciT I, tSr ti m sfa£s % ?«* % fcr a*. ^ s^ fearer ^ ftmg $ an* ** ^wfe sfteff sft M* 
art f| *&&& afrit *Jre*$Nr: I N \ 

* X sirua- 3sr^ «r ^nw ?r sirer 5 11 5 11 *rt ft #& wm mra ^ ft qfa: i, 

• *Gn*r <f?R^ snef site f*R^ 1 1 fc 1 1 

ss jtRt ft$ *?rct sfter % tost qt §rar mat *ft 1 ^ g$ star $r fer n?ft ^t 11 $ u 

fangfe ^ %^?rft 3m?rrft«n tun 

' j 
Ir ^r ftrer I » * 11 \ 


1 srat:— tig*, ffh i ( «o ) TOrfgcrm ?m: f^. ^fg I sr^roi I ssft *fi «ej ft fsft sifc tragt |:^ tf 

tro) fc, fear #ar % f? ^r arcnqa gsrofc <sf $® foe tftaft %t qfc m qrft*rfa i *ia $t«i sftcft *|nt | $ eft are s^r^at $ faar m *rc 

*W TOfif * K ^RT SST 1* fan I 
* ft*f ijnnqfif qgftgqOT ^ || { Ml 

* S3** ! §« pi *(t ag & <a&r, silt 3* tW <*ft 
star $r %8r *aa |r i ' assr <?ar qr ek* ar $ wr <*s 3<ir' 
*R tfi ( «r* ) ^ 3 |5c ssar ii 1 1 U - v 

53*r*, 1 a§ at mn£r fo, &# as OT& ^ 3r 
sitt sra^ ¥fo ( ^<a wmt ) star, frs *m w sr^a 

* *T^JI % efter ^ i II ** II 
«»WKnc.% ga? w^ =53 $r srecw far § as «* ^ *far 5ft gjt gross* *ft §wrowa a star |t*rr a l* 1 &<>' 
^JJT^ l SJ3 31? 3H& 3fa §^ ?ti<rfl$r ffe, sfpraft * gn^r '-iHir «sr 
? 


%ft ^r % sftcfT ti 3r £ «ter 3ft % tot $ T Sff fassOT 
sfter 130 ^fOTwr ferns w *nfaft 1 

ifi^ll TO&fl ^pFOTra' * II ?K II Sfa TOUfsaj?: g& I) 5 33^ I 
m 
i^cwpRift stpnft % ift Mot if §«?ft It 3$ nr g^r fcsrr 

( $3<Gnt3 > «t ^r§55^f s?i? vpj got 1 
§rg*T 
5 :*?*!: * * * m stomas; sft * Qm« % ^ xm ma, . . 
^3hot sft * sfcrr sft «r gntr rat titan* sft $r vc ere k I \ SOTfecW S«f: §${ 
g^rafg 1 ifiia fira$3 g&TW hwsm g£*ft, 

stm: si*rr?<rei fwR[ wn} )i 3 ii 
*m I swr «ik sn^ ^ tr qrf §r it ft 1 fo?g **wl wwfccw&^W tf to* ff &r n% fcr war 
«i*nmi 

^ ftw *w * TOP *** ,mi $<&. Il § 5 ^f TO ; sra % Sft is wq^r srratf sft % A J i 


* * 
n?wft ! strati 5ft eft gjRft sf to ^ %% &w >P ^* K3 * \ *5 1 <ftf % W ^Rft 3 fe?* W vcfirar I ? s$ 
o «* v M ■ qfe w ^rrsr gfa § mn $m ^ 

for ^|^3?iq ^rtoft. wtn w*«wi. ^ 

£rc g*$r 6ft ^r sir ii u . ^ * i p: ft* 5' *s*r mm ^rat *rc ^ * ' » • ♦* > ,,, ww^ , tt*i iffi Hq: II ' ?o ' jj 

j* « m st MV '* sfcift $ •«% (trio* *•)"- ii • i pi 


1 gfcnri! » ssr ! I Jim* I w ntf sgid 3 writ 

*& rat flgrft 39 q$ tf to g5ir lj ^ ° 5PT *nq$ 3* qpril I<* 5W ^ W ^ W ww tiq % iftS Irer 8 « tfi*5 M ttltf *n .ton ***« ** 

fa? a *« a 

WW I *s tfr* «* to*n* ** 1* ■ v 

srroir sirq% ssraft qir <sft 1 1 *rasr ! g$ *m s$ra «r «Tcrt wrci* s% are s^r sreer fr mw Olf a • . 

m ^t h 3*?^ Kit ?wm *r ii ?^ ii • 

sik SUqft ^5t i#ft sqffe 3S§ 5te $i S *w ! en? ^ sinK sircar sik jurist -^swa $r- snjjm W il i* H sSfcstttR* fesr |r, w^ Wt % tot" *rer I srw $s 

*ftu*» . ... » » • ; fitaw( to:s * ^mfit *m:-'i 
fc « * » * 


%* * 


* 
* satfecw m <*tf &# ft tf wq^ sw& gat ft <srt ^ * afc *$ 
r* £___♦ _£>_ .«,»• 1 t sip^rorc w* ^ <jw« inn i 

&r sfcr src* » *nif a 35 ft «w * *** tiW 


* *rcf ft&s l |«wr!*g« «f «* **? * Wf swfN wg «fc «& ** *« *"* * * Wl t 


fcnwif st^t tf * Src Sr El ft a ft* *5* ***f 


Sf r wq^ig sraeir qrq f ^ B 
% wf «r?arf w$ to ^rf^ 11 ,w 11 >a <* ( «frit ft ) % q«xW *tf w{ SB***** tf fttf 


I } m. 
uwawtfft sifts' ^nwara^ 
wfkp^ft *m 1 "TOR qfN&ftSUI ^.H 

IS 3*. *cft siwft titer % *s w-5 WM * s^ *fe? W sar ^ar | ff, «ft<m^r sft g*t ft fe^a** §?$.§^<|aift tut"? wk as&r g:<sft§<§r «^wr-*ft torero ft *th 8 W! fa ftst «w wwfe|ar8r feral i vnr n% wr Swr «<& $t *$ I a % tt ^ H 
SuhcbMb *__...* A TORStemfr 3ft #eN( f * 

sii»t «5k pc $ ?p?jp s^toi §t ^s^piKi^ ^fe* Vs fl*ft^t TOI^I .«t Sff ^ fWl I, 

fl ^ mi#n?P?^^f^l ii *i ii f 


iftfiRraffif sw jrrt ^faf ff fit I 0° «P$ 5ft iff awe ft«ra *h? \ m &$$ W ^k t^ * jwrasft 1 wfi *terer Sr^rsigSi ^it*3^ ! Iron crt wrofewm^ sft sfarr %r mum ^ $ ss! mft $ ^ ^ ^ 

(fowl* *T ft mpN SRTOISIT I *c 3$ srasr qrfk *?ft I* t*» w « R * * ^ 

9fM * OTWf ^V ^ m ^ 11 W ^vs«? §F^3n*i! «fii1f% $*: g^f § 3$ g?i& ^ Hitcf mn I sre^nft ** 
* *ff wk gusftlt *s* «df i' I $H3 stf— I Hgms ! ft? % enm wr ^wf flit rfhwi «k * w %'aot rifoif sfor 

gjtftaift sascr qwCI It for sosr smsrrc wit h *» 11 to *r s ^reip'hi^fir ^j i <p for got»T toit fas% § ngratg sftera^s $& 

I $fa£s ! BUT ^ft feft flffa^pj} ft ! a* «ft*ra- 

^ sft $ qra are* 5ft ?s alar §1$ ew 11 
<^ft? sroarfir 9 


I fTCISfe I Btqtf S<ft ^HcIT * *stf ft $ Sff 313 «$! I' W $t ^.3n% ^ CR fc^K tS5C, SSS3 <Tfe 


nm& ft eisnsft s*tar sft §> $!&5f$sh ^ spr fe*ms # vnfcm oft 53**rar sft «§ft stft— | sr^msr I star sft ^ ^ srrsr 

^ fe gwj <k wrirw ^c ?* Sfa «rf % *nsr «* ft srr^c 
|fc 3«% «*r ii * ii 'rat qwv^pn^ftsf ^n ^wwrpt imi 

wwert Tmsfe I softer gae ft tram $r arc g$ Sr& il r if S ^ U^ g*r grrlr 3r fiist sa sarc ft *ss fi^r *fo fe% Tir sik . wqsft wsras ftsrcft i fa: *sr g$ TOTIUU '*w Ww 5|^ OTfeftTO; II 8 ll gw< 1 g*sft ift swta ^ & $ ww* PI ^ ** 


If q# 375f?rPtsfY 1 1 gjgit t*& aft »rc smr §*§rd wg- *(&& *f g$ te srf r **r* g»?ir imr it $ u 


«5f^ ^ <wfr gr^t 3 1) \s n » * Sift f§$t*ITft w! 3T TOftim! II £ H 
-t 


«is*rfscim gift § ^^ *rt: 8 gjrf to* ensff 3 sfr ! ! *fft 1 g»A 59 f«w 3>tf $ ^ *kt ot otpt few Rrar 1 1) \o 11 

wpw a$ta $&* qforraft 1 
<raf&! q^tor wr^ #r^n 11 ? ? H asr «t totw sror 11 u 11 «ift tftamc sft tro §f ssraft era §*r % am 

3$ ir 11 1* « g$ apro § 5*r ? s* wbr if tor «*f & «W **w gfferam sft % %w snBf I « W $& g^rcl * c 


snw sifT %r qrs ^ to gft & afar, ar^^ra* w$ SOTgsra |r « *v a 
wit to ftwaqptf hirjr: I 

"TOnWB^ w ^pp II ?H II 

stot it iraifor ^, p Qgr $ ^ ^m II Ik H 

3#rfW TO< iW Ipf ft^ I 
W.l^«kqn««i«iftqft qmtegfaq?- WWft 1 1 » tnqfl 33K «RT S§«q « g$. | | %• 


35ft wfc g^mnft «ftq? gr?R 
«l 


TO $<TC, «RT WUcH 5R5T, fatf tf Sift 3J& if *.*# 


w n%\m> n%mw nra'tf $ wroronf % nun wr foctfft 5> m $fasft t& *fem tf I II ?o ii 


fctf ?*.m sik p& *ft siftre. qsft *ik qroft erin* **f 1 1 S«§ 5ta<rei*ira grsrr 8»*rf^ ^fjit Ersrnrar <w *fr 3rn* gjftsr % q W Hg? 1 1| ^ (I 

T ff JTfgTJ ^^ S^ ffctf TO! (I RR II 

5wr S $ nsf sir nnr, cr^r sn nsmfsra"? s»r 8r fer §T 
^r | ? ^, ERT SRT 5?: §l£ $ i& 3TT^ 1, *f ST5T 6 r* l* 
c* ■ 

W I .w*. an s?a$r n ir i #jat <nm f $t 35rfn 3 agr if sir sitnn II 
i*& 
^ -^ _ C/^ «* *> arrant ! t ^urf s$*fa5 ft$ <*te <x nmt ir ?ftt crwu % 3* sr§* m^ ir {§? ir safer # aforjfcsrc 
■TO? gur t$nft 11 ^ a 

9 ftW *ft §Jt%T Ufa « $nf qfur ^ 11 3* site #• Wro* fe, ^ram ^ srarfo g# $t, 513- ^wr ^rd sjkm^ 3ft g^ nig ^i«qr % srafesw qrc snsifa 1 is 11 ** ** *K * TOT §? |R* II Jpronw* mm 11 * D ed *>y Bamzah Au Shah at the Notional Ptess, AJJoiabad, II sfc » ^T^qTTOWTOOT a \ .»!* MtaHroro^ra: * 


smreroi sRrewr §3*3^ ww: i 
Storfai^sm&r ^ ssfafga: H r ii 

wltf roar $r& w$ sr% ^retf: 1 
sfltfwh' srq-g «ffcf sfta? roerra, ii a I) 

*ir^ *rr»far ^ site 1 

&PEr: sircar: gfefr *?^g Ii * 11 
tf^if &n«rcswr groats nf erflt 11 « 11 * I wqra? qfcvmq m*mw *?f5^ 11 * H # \ rafta saw qfaTOTaf •\r r+ ^ 3% <**fo j %M wrcirfeft i 

S$rstf ^forii&r ar^im s?3 ft&rn II H II 

mw&fi assetef §arca«rf wnras I 5TWJ smssm gfeftr «^5 (I * || 

gfTStf 9t*!*ft?JT BTgOTT: *F3 fofar* II R 

wjsitj g^Rir* sf'3 s^ror? *F3 <ftfirar* 1 8 5S$i3*mrarcr tow s* w? v&v 3i \ 

qpnnr www cforcm mSr to ii \ II Sfflfof gq*fc URcrraSTOcgtf 1 
.^ ^i^rar %% sot ^ i 
i3n#taf# tot at sreg iqprn a U » 

W «nw Star ^r <ater fera* § I 
u$ sirft mi rers • f^j era g^r y i* il